REGULAMIN
INFORAKADEMII
obo­wią­zu­jący od 15.02.2023 r.
(dalej: „Regu­la­min”)
Roz­dział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla:
a) zasady funk­cjo­no­wa­nia plat­formy INFORAKADEMIA i Konta Użyt­kow­nika w ser­wi­sie, w szcze­gól­no­ści w zgod­no­ści z posta­no­wie­niami art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną;
b) warunki świad­cze­nia usług drogą elek­tro­niczną przez Ope­ra­tora Ser­wisu;
c) zasady korzy­sta­nia z usługi Konta Użyt­kow­nika w ser­wi­sie;
d) wyma­ga­nia tech­no­lo­giczne i warunki nie­zbędne do speł­nie­nia dla popraw­nej obsługi Ser­wisu i Konta Użyt­kow­nika;
e) zasady prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych.
2. Niniej­szy Regu­la­min jest regu­la­mi­nem, o któ­rym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną, i znaj­duje on zasto­so­wa­nie do usług świad­czo­nych drogą elek­tro­niczną w rozu­mie­niu art. 2 pkt 4 tej ustawy przez Ope­ra­tora.
3. Regu­la­min jest udo­stęp­niany Użyt­kow­ni­kowi przed zało­że­niem Konta Użyt­kow­nika w ser­wi­sie oraz zawar­ciem umowy świad­cze­nia usługi dostępu do plat­formy INFORAKADEMIA w for­mie umoż­li­wia­ją­cej jego zapi­sa­nie i odtwo­rze­nie oraz zapo­zna­nie się z nim przez Użyt­kow­ni­ków w dowol­nym miej­scu i cza­sie. Użyt­kow­nik powi­nien zapo­znać się z tre­ścią niniej­szego Regu­la­minu przed przy­stą­pie­niem do korzy­sta­nia z usług okre­ślo­nych w niniej­szym Regu­la­minie.
4. Zama­wia­jąc Usługę, Użyt­kow­nik potwier­dza, że akcep­tuje warunki niniej­szego Regu­la­minu i zobo­wią­zuje się ich prze­strze­gać. Brak akcep­ta­cji niniej­szego Regu­la­minu może unie­moż­li­wić roz­po­czę­cie świad­cze­nia Usługi przez Ope­ra­tora oraz zało­że­nie Konta Użyt­kow­nika dla Użyt­kow­nika.
5. W zakre­sie nie­ure­gu­lo­wa­nym Regu­la­minem zasto­so­wa­nie znaj­dują także:
a) regu­la­miny akcji pro­mo­cyj­nych, o któ­rych mowa w § 7;
b) regu­la­miny regu­lu­jące zasady dys­try­bu­cji dostępu do pro­duk­tów Spółek Grupy INFOR PL przez podmioty inne niż Ope­ra­tor, jeżeli dostęp przy­zna­wany jest przez te podmioty;
c) regu­la­min Poje­dyn­czej Trans­ak­cji Płat­ni­czej PayU reali­zo­wa­nej na rzecz Użyt­kow­nika przez PayU S A. z sie­dzibą w Pozna­niu (zob. § 9 ust. 3);
d) regu­la­miny pro­duk­tów i/lub usług dostęp­nych w ofer­cie Spółek Grupy INFOR PL.
DEFINICJE I TERMINOLOGIA
§ 2
Poję­cia użyte w niniej­szym Regu­la­minie ozna­czają:
1) Ope­ra­tor – usłu­go­dawca, INFOR PL S A. z sie­dzibą w War­sza­wie przy ul. Bura­kow­skiej 14, 01-066 War­szawa, wpi­sana do reje­stru przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejo­nowy dla m.st. War­szawy w War­sza­wie, XIII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pod nume­rem KRS: 0000225279 (REGON: 011617580, NIP: 118 00 93 066), kapi­tał zakła­dowy 4 700 000 zło­tych (słow­nie: cztery miliony sie­dem­set tysięcy zło­tych), opła­cony w cało­ści;
2) Użyt­kow­nik – usłu­go­biorca; osoba prawna, jed­nostka orga­ni­za­cyjna, osoby fizyczne repre­zen­tu­jące ww. osoby prawne lub jed­nostki orga­ni­za­cyjne, a także osoba fizyczna będąca stroną umowy o świad­cze­nie usług, w tym usługi Konta Użyt­kow­nika w ser­wi­sie, któ­rej Ope­ra­tor świad­czy usługi w ramach umowy;
3) ser­wis – plat­forma inter­ne­towa dostępna pod adre­sem: https://sklep.infor.pl lub innym wska­za­nym przez Ope­ra­tora, za pośred­nic­twem któ­rej świad­czona jest usługa Konta Użyt­kow­nika, pro­wa­dzona przez Ope­ra­tora; zmiana adresu ser­wisu nie sta­nowi zmiany Regu­la­minu, w przy­padku takiej zmiany Użyt­kow­nik będzie infor­mo­wany o powyż­szym przez Ope­ra­tora;
4) Ser­wis – plat­forma inter­ne­towa dostępna pod adre­sem: https://akademia.infor.pl/ lub innym wska­za­nym przez Ope­ra­tora, za pośred­nic­twem któ­rej świad­czona jest Usługa, pro­wa­dzona przez Ope­ra­tora; plat­forma INFORAKADEMII; zmiana adresu Ser­wisu nie sta­nowi zmiany Regu­la­minu, w przy­padku takiej zmiany Użyt­kow­nik będzie infor­mo­wany o powyż­szym przez Ope­ra­tora;
5) Spółki Grupy INFOR PL – Ope­ra­tor, INFOR IT Spółka z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzibą w War­sza­wie (01-066) przy ul. Bura­kow­skiej 14, wpi­sana do reje­stru przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejo­nowy dla m.st. War­szawy w War­sza­wie, XIII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pod nume­rem KRS: 0000331240 (REGON: 141836060, NIP: 5272601064);
6) Regu­la­min – niniej­szy Regu­la­min będący jed­no­cze­śnie tre­ścią umowy o świad­cze­nie usług drogą elek­tro­niczną w rozu­mie­niu prze­pi­sów prawa powszech­nie obo­wią­zu­ją­cego;
7) Konto Użyt­kow­nika – usługa świad­czona przez Ope­ra­tora za pośred­nic­twem ser­wisu, opi­sana w roz­dziale II § 5 Regu­la­minu;
8) Usługa – opi­sane w roz­dziale II § 3 i 4 Regu­la­minu świad­cze­nie Ope­ra­tora na rzecz i zle­ce­nie Użyt­kow­nika;
9) Ustawa – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
10) RODO – roz­po­rzą­dze­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych).
Roz­dział II
USŁUGA
§ 3
1. Oświad­cze­nie woli Ope­ra­tora zawarte w liście elek­tro­nicz­nym wysła­nym na adres Użyt­kow­nika wska­zany przez niego przy zawar­ciu umowy uważa się za dorę­czone z chwilą wysła­nia (np. potwier­dze­nie zamó­wie­nia, potwier­dze­nie zawar­cia umowy, fak­tura elek­tro­niczna w przy­padku zgody Użyt­kow­nika na tę formę doku­mentu).
2. Użyt­kow­nik zobo­wią­zany jest do nie­zwłocz­nego powia­do­mie­nia Ope­ra­tora o zmia­nie swego adresu e-mail, a w celu doko­na­nia zmiany może skon­tak­to­wać się z Ope­ra­torem pod adre­sem e-mail: iod@in­for.pl. W przy­padku nie­po­in­for­mo­wa­nia Ope­ra­tora o zmia­nie adresu e-mail przyj­muje się, że wszel­kie oświad­cze­nia i infor­ma­cje wysłane przez Ope­ra­tora do Użyt­kow­nika na adres e-mail podany przez Użyt­kow­nika w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia lub Kon­cie Użyt­kow­nika zostały sku­tecz­nie dorę­czone.
Zakres
§ 4
1. W ramach Usługi Ope­ra­tor dostar­cza Użyt­kow­nikom w szcze­gól­no­ści:
a) usługę dostępu do mate­ria­łów wideo oraz towa­rzy­szą­cych im pre­zen­ta­cji, mają­cych na celu pogłę­bie­nie wie­dzy, uzy­ska­nie, uzu­peł­nie­nie lub dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści lub podno­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji z zakresu podat­ków, rachun­ko­wo­ści, prawa, w tym: prawa pracy i ubez­pie­czeń i innych zamiesz­cza­nych pod adre­sem Ser­wisu, udo­stęp­nianych przez Ope­ra­tora w ramach dostępu bez­płat­nego lub płat­nego, emi­to­wany w cza­sie rze­czy­wi­stym i/lub poza cza­sem rze­czy­wi­stym, tj. uprzed­nio utrwa­lo­nym przez Ope­ra­tora („Mate­riały Wideo”);
b) usługę new­slet­tera, tj. prze­słany Użyt­kow­ni­kowi drogą elek­tro­niczną biu­le­tyn zawie­ra­jący m.in. infor­ma­cje na temat usług Ope­ra­tora i dzia­łal­no­ści jego part­ne­rów oraz ich oferty pro­duk­to­wej.
2. Zakres dostępu do usług INFORAKADEMII zależy od wyboru Użyt­kow­nika, dostęp może być cza­sowy do peł­nych zaso­bów INFORAKADEMII lub do pew­nego modułu tema­tycz­nego, cyklu mate­ria­łów lub do wybra­nego (poje­dyn­czego) mate­riału.
3. Mate­riały Wideo ofe­ro­wane w ramach Usługi mogą przy­brać formę: Wide­osz­ko­le­nia, Wide­opo­rady, lub Webi­na­rium. Wide­osz­ko­le­nie to szko­le­nie online poświę­cone omó­wie­niu jed­nego zagad­nie­nia, trwa­jące od 15 minut do godziny. Wide­opo­rada to szko­le­nie online poświę­cone odpo­wie­dzi na poje­dyn­cze pyta­nia, trwa­jące nie dłu­żej niż 15 minut. Webi­na­rium to z kolei szko­le­nie (semi­na­rium) w cza­sie rze­czy­wi­stym poświę­cone przede wszyst­kim zmia­nom w pra­wie, pro­wa­dzone przez eks­perta przy udziale mode­ra­tora i uczest­ni­ków. Webi­na­rium trwa godzinę, z czego 45 minut jest poświę­cone na wykład eks­perta, zaś 15 minut na odpo­wie­dzi eks­perta na pyta­nia uczest­ni­ków. Uczest­nicy prze­ka­zują swoje pyta­nia wyłącz­nie poprzez mode­ra­tora za pośred­nic­twem komu­ni­ka­tora (czatu), jed­nakże z uwagi na ogra­ni­czony czas, mode­ra­tor prze­ka­zuje eks­per­towi tylko część pytań. Retran­smi­sja Webi­na­rium jest dostępna na platfor­mie INFORAKADEMII przez 365 dni od jego nagra­nia. Nie­za­leż­nie Ope­ra­tor zastrzega sobie prawo do usu­nię­cia w każ­dym cza­sie z plat­formy INFORAKADEMII mate­ria­łów nie­ak­tu­al­nych.
4. Do wybra­nych form Mate­ria­łów Wideo mogą być doda­wane dodatki, takie jak: cer­ty­fi­kat potwier­dzający udział w Wide­osz­ko­le­niu lub Webi­na­rium, pre­zen­ta­cje lub inne pro­dukty lub usługi (dalej: „dodatki”). Są one w każ­dym przy­padku świad­cze­niem ubocz­nym wzglę­dem świad­cze­nia głów­nego, a ich pełna funk­cjo­nal­ność może zale­żeć od wyra­że­nia sto­sow­nych dla danej usługi zgód lub akcep­ta­cji ich regu­la­minów. Ope­ra­tor zastrzega, iż usługa cer­ty­fi­katu dla Wide­osz­ko­leń jest każ­do­ra­zowo dostępna przez czas dostępu Użyt­kow­nika do plat­formy INFORAKADEMII, a dla Webi­na­rium przez 365 dnia od daty jego nagra­nia.
5. Dostęp do usług ofe­ro­wa­nych w ramach niniej­szego Regu­la­minu może być uza­leż­niony od:
a) zamó­wie­nia usługi;
b) zaak­cep­to­wa­nia Regu­la­minu;
c) skorzy­sta­nia z Kodu Pro­mo­cyj­nego;
d) zalo­go­wa­nia, zało­że­nia Konta Użyt­kow­nika.
6. Czas dostępu do usługi wyma­ga­ją­cej zalo­go­wa­nia liczony jest od chwili:
a) dostar­cze­nia loginu i hasła pierw­szego logo­wa­nia przez Ope­ra­tora na adres e-mail Użyt­kow­nika;
b) lub usta­lo­nej w zamó­wie­niu i/lub umo­wie;
c) lub w przy­padku Płat­no­ści PayU – od wysła­nia Użyt­kow­ni­kowi sper­so­na­li­zo­wa­nego linku umoż­li­wia­ją­cego dostęp do zaku­pio­nych mate­ria­łów.
7. Ope­ra­tor zastrzega sobie prawo odmowy uru­cho­mie­nia Usługi, jeśli dane prze­ka­zane przez Użyt­kow­nika są nie­po­prawne lub nie­zu­pełne.
8. Opra­co­wa­nia mate­ria­łów publi­ko­wa­nych w INFORAKADEMII, o któ­rych mowa w § 4 ust. 1 lit. b powy­żej, są prze­sy­łane Użyt­kow­ni­kowi w ramach usługi INFORAKADEMII do czasu rezy­gna­cji z tej funk­cjo­nal­no­ści przez Użyt­kow­nika. Rezy­gna­cji można doko­nać poprzez link podany w prze­słanym opra­co­wa­niu.
9. Aby otrzy­my­wać new­slet­ter, o któ­rym mowa w § 4 ust. 1 lit. b powy­żej, trzeba się na niego zapi­sać poprzez pozo­sta­wie­nie swo­jego adresu e-mail w dedy­ko­wa­nym polu i zaak­cep­to­wać regu­la­min tej usługi poprzez zazna­cze­nie udo­stęp­nio­nego w tym celu pola (check­box). Użyt­kow­nik w polu do poda­nia adresu e-mail powi­nien poda­wać swój adres e-mail, który jest pra­wi­dłowy i aktu­alny. Nie­do­zwo­lone jest poda­wa­nie adre­sów e-mail podmio­tów trze­cich (tj. innych niż Użyt­kow­nik). Użyt­kow­nik, który poda adres e-mail, otrzyma link akty­wa­cyjny. Usługa wysyłki new­slet­tera zostaje uru­cho­miona po klik­nię­ciu przez Użyt­kow­nika linku akty­wa­cyj­nego. Waż­ność linku akty­wa­cyj­nego wynosi 14 dni, co ozna­cza, że jeżeli Użyt­kow­nik nie klik­nie linku akty­wu­ją­cego, jego dane oso­bowe zostaną usu­nięte. W new­slet­terze mogą być zamiesz­czone banery rekla­mowe pro­duk­tów Spółek Grupy INFOR PL lub podmio­tów trze­cich z nastę­pu­ją­cych branż: moto­ry­za­cja, nie­ru­cho­mo­ści, zdro­wie­/far­ma­cja, TSL, finanse, tele­ko­mu­ni­ka­cja, prawo, ubez­pie­cze­nia, edu­ka­cja, JST, domy mediowe, agen­cje PR, insty­tu­cje kul­tu­ralne, gastro­no­mia, SSP, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, sądy, ener­ge­tyka, wydaw­nic­twa, współ­pra­cu­ją­cych z Ope­ra­torem. Udo­stęp­nie­nie swo­jego adresu e-mail oraz potwier­dze­nie chęci otrzy­ma­nia new­slet­tera poprzez klik­nię­cie przy­ci­sku „Wyślij”, „Zapisz się” lub innego tego typu ozna­cza zgodę Użyt­kow­nika na prze­twa­rza­nie poda­nych danych oso­bo­wych w celu otrzy­my­wa­nia infor­ma­cji zawar­tych w new­slet­terze (co obej­muje infor­ma­cje han­dlowe doty­czące Spółek Grupy INFOR PL lub podmio­tów trze­cich z nastę­pu­ją­cych branż: moto­ry­za­cja, nie­ru­cho­mo­ści, zdro­wie­/far­ma­cja, TSL, finanse, tele­ko­mu­ni­ka­cja, prawo, ubez­pie­cze­nia, edu­ka­cja, JST, domy mediowe, agen­cje PR, insty­tu­cje kul­tu­ralne, gastro­no­mia, SSP, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, sądy, ener­ge­tyka, wydaw­nic­twa, współ­pra­cu­ją­cych z Ope­ra­torem. Użyt­kow­nik może w każ­dym momen­cie cof­nąć zgodę na otrzy­my­wa­nie new­slet­tera, a wyco­fa­nie takiej zgody nie ma wpływu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia danych przed jej cof­nię­ciem.
KONTO UŻYTKOWNIKA
§ 5
1. Nie­za­leż­nie od Usługi świad­czo­nej na pod­sta­wie niniej­szego Regu­la­minu Ope­ra­tor zobo­wią­zuje się do świad­cze­nia Użyt­kow­ni­kowi, za pośred­nic­twem plat­formy znaj­dującej się pod adre­sem ser­wisu, usług skła­da­ją­cych się na usługę Konta Użyt­kow­nika, tj. obsługi Użyt­kow­nika w ramach Konta Użyt­kow­nika pole­ga­ją­cej na umoż­li­wie­niu Użyt­kow­ni­kowi stwo­rze­nia wła­snego pro­filu, zamiesz­cze­nia infor­ma­cji doty­czą­cych swo­jej osoby lub repre­zen­to­wa­nej przez Użyt­kow­nika firmy (dane iden­ty­fi­ku­jące, dane adre­sowe, dane do fak­tury, dane do logo­wa­nia) oraz innych infor­ma­cji, które mają słu­żyć umoż­li­wie­niu lub uła­twie­niu Użyt­kow­ni­kowi korzy­sta­nia z Usług ofe­ro­wa­nych przez Ope­ra­tora oraz Spółki Grupy INFOR PL, w tym doku­men­to­wa­nia i pro­wa­dze­nia roz­li­czeń za zamó­wione przez Użyt­kow­nika usługi.
2. Dostęp do Konta Użyt­kow­nika, o któ­rym mowa w ust. 1 powy­żej, moż­liwy jest dla Użyt­kow­nika, który zaak­cep­to­wał niniej­szy Regu­la­min i zło­żył zamó­wie­nie na Usługę Ope­ra­tora, która wymaga logo­wa­nia.
3. W ramach świad­cze­nia usługi Konta Użyt­kow­nika Użyt­kow­ni­kowi udo­stęp­niona zostaje moż­li­wość budo­wa­nia, roz­bu­do­wy­wa­nia, mody­fi­ka­cji i aktu­ali­za­cji swo­jego pro­filu poprzez umoż­li­wie­nie Użyt­kow­ni­kowi wpro­wa­dze­nia swo­ich danych doty­czą­cych sie­bie lub repre­zen­to­wa­nej przez Użyt­kow­nika firmy.
4. Konto Użyt­kow­nika uła­twia lub umoż­li­wia Użyt­kow­ni­kowi korzy­sta­nie z Usługi oraz z usług, świad­czo­nych lub ofe­ro­wa­nych przez Spółki Grupy INFOR PL wymie­nio­nych pod adre­sem: https://zgody.infor.pl/po­li­tyka-pry­wat­no­sci.html.
5. Użyt­kow­nik ma prawo korzy­stać z Konta Użyt­kow­nika w ser­wi­sie w zakre­sie zgod­nym z ich tre­ścią i posta­no­wie­niami niniej­szego Regu­la­minu.
6. Użyt­kow­nik ma prawo korzy­stać ze wszyst­kich Usług ofe­ro­wa­nych przez Ope­ra­tora lub przez Spółki z Grupy INFOR PL w ramach Konta Użyt­kow­nika w zakre­sie zgod­nym z ich tre­ścią i posta­no­wie­niami niniej­szego Regu­la­minu oraz regu­la­minu świad­cze­nia kon­kret­nej Usługi.
7. Użyt­kow­nik ma prawo korzy­stać z Konta Użyt­kow­nika pod warun­kiem, że nie użyje go do celów nie­zgod­nych z prze­pi­sami prawa, posta­no­wie­niami niniej­szego Regu­la­minu i zasa­dami współ­ży­cia spo­łecz­nego.
8. Użyt­kow­nik ma prawo korzy­stać z usług Spółek Grupy INFOR PL pod warun­kiem, że nie użyje ich do celów nie­zgod­nych z prze­pi­sami prawa, posta­no­wie­niami niniej­szego Regu­la­minu oraz regu­la­minu świad­cze­nia kon­kret­nej usługi i zasa­dami współ­ży­cia spo­łecz­nego.
9. Użyt­kow­nik jest zobo­wią­zany do korzy­sta­nia z Konta Użyt­kow­nika w spo­sób zgodny z niniej­szym Regu­la­minem, obo­wią­zu­jącym pra­wem, ogól­nymi zasa­dami korzy­sta­nia z sieci Inter­net oraz celami utwo­rze­nia ser­wisu, a w szcze­gól­no­ści w spo­sób nie­na­ru­sza­jący praw osób trze­cich oraz praw i inte­re­sów Ope­ra­tora oraz Spółek Grupy INFOR PL.
10. Użyt­kow­nik jest zobo­wią­zany do korzy­sta­nia z usług Spółek Grupy INFOR PL w spo­sób zgodny z niniej­szym Regu­la­minem, regu­la­mi­nem świad­cze­nia kon­kret­nej usługi, obo­wią­zu­jącym pra­wem, ogól­nymi zasa­dami korzy­sta­nia z sieci Inter­net oraz celami utwo­rze­nia ser­wisu, a w szcze­gól­no­ści w spo­sób nie­na­ru­sza­jący praw osób trze­cich oraz praw i inte­re­sów Ope­ra­tora oraz Spółek Grupy INFOR PL.
Roz­dział III
ZAWARCIE UMOWY I ZALOGOWANIE
§ 6
1. Zawar­cie Umowy na Usługę mię­dzy Użyt­kow­nikiem a Ope­ra­torem nastę­puje po uprzed­nim wypeł­nie­niu przez Użyt­kow­nika zamó­wie­nia za pomocą for­mu­la­rza reje­stra­cyj­nego i/lub zło­że­niu zamó­wie­nia w ser­wi­sie.
2. Cena Usługi uwi­docz­niona w ser­wi­sie podana jest w zło­tych pol­skich i zawiera podatki. O łącz­nej cenie wraz z podat­kami pro­duktu będą­cego przedmio­tem zamó­wie­nia Użyt­kow­nik jest infor­mo­wany w ser­wi­sie w trak­cie skła­da­nia zamó­wie­nia, w tym także w chwili wyra­że­nia przez Użyt­kow­nika woli zawar­cia umowy (oferta).
3. Do zawar­cia umowy docho­dzi w chwili otrzy­ma­nia przez Użyt­kow­nika e-maila z potwier­dze­niem otrzy­ma­nia zamó­wie­nia, a następ­nie przy­ję­cia do reali­za­cji (przy­ję­cie oferty). Potwier­dze­nie otrzy­ma­nia zamó­wie­nia i jego przy­ję­cie do reali­za­cji nastę­puje poprzez prze­sła­nie przez Ope­ra­tora Użyt­kow­ni­kowi sto­sow­nej wia­do­mo­ści e-mail na podany w trak­cie skła­da­nia zamó­wie­nia adres poczty elek­tro­nicz­nej Użyt­kow­nika, która zawiera co naj­mniej oświad­cze­nia Ope­ra­tora o otrzy­ma­niu zamó­wie­nia i o jego przy­ję­ciu do reali­za­cji oraz potwier­dze­nie zawar­cia umowy. Z chwilą otrzy­ma­nia przez Użyt­kow­nika powyż­szej wia­do­mo­ści e-mail zostaje zawarta umowa mię­dzy Użyt­kow­nikiem a Ope­ra­torem. W przy­padku nieotrzy­ma­nia potwier­dze­nia zamó­wie­nia Użyt­kow­nik pro­szony jest o spraw­dze­nie zakładki „spam” w swo­jej skrzynce e-mailo­wej lub o skon­tak­to­wa­nie się z Biu­rem Obsługi Klienta pod adre­sem e-mailo­wym bok@infor.pl lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem tele­fonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30.
4. Utr­wa­le­nie, zabez­pie­cze­nie oraz udo­stęp­nie­nie Użyt­kow­ni­kowi tre­ści zawie­ra­nej umowy nastę­puje poprzez (1) udo­stęp­nie­nie niniej­szego Regu­la­minu, oraz (2) prze­sła­nie Użyt­kow­ni­kowi wia­do­mo­ści e-mail, o któ­rej mowa w pkt. 3 niniej­szego para­grafu Regu­la­minu. Treść umowy jest dodat­kowo utrwa­lona i zabez­pie­czona w sys­te­mie infor­ma­tycz­nym ser­wisu.
5. Nie­za­leż­nie od moż­li­wo­ści zawar­cia umowy na Usługę przez ser­wis, Użyt­kow­nik może alter­na­tyw­nie zawrzeć umowę za pośred­nic­twem sprze­daży tele­fo­nicz­nej, dzwo­niąc na numer tele­fonu podany w Ser­wisie. Oświad­cze­nia skła­dane w trak­cie roz­mowy tele­fo­nicz­nej ini­cju­ją­cej tele­sprze­daż mają cha­rak­ter zachęty do zawar­cia umowy.
6. Po odby­tej roz­mo­wie lub w trak­cie roz­mowy za zgodą poten­cjal­nego Użyt­kow­nika, tj. po wyra­że­niu przez niego chęci otrzy­ma­nia oferty doty­czącej zamó­wie­nia, na adres e-mailowy podany pod­czas roz­mowy przed­sta­wi­ciel Ope­ra­tora wysyła infor­ma­cję o przedmio­cie zamó­wie­nia z nastę­pu­ją­cymi załącz­ni­kami:
a) fak­turą pro­forma zawie­ra­jącą dane Użyt­kow­nika lub podmiotu, w imie­niu któ­rego działa, cenę oraz ter­min płat­no­ści;
b) infor­ma­cją o Usłu­dze,
c) Regulaminem;
d) ewen­tu­al­nie z for­mu­la­rzem pozwa­la­jący na wypeł­nie­nie lub potwier­dze­nie danych potrzeb­nych do zawar­cia umowy oraz zło­że­nie dodat­ko­wych oświad­czeń,
lub jesz­cze pod­czas tej samej roz­mowy odbiera od Użyt­kow­nika oświad­cze­nie o otrzy­ma­niu przez niego ww. doku­men­tów oraz zgo­dzie na zawar­cie umowy na zasa­dach wyni­ka­ją­cych z prze­ka­za­nych doku­men­tów.
7. Nie­zw­łocz­nie (w ter­minie do 24h od roz­mowy) Ope­ra­tor prze­ka­zuje Użyt­kow­ni­kowi potwier­dze­nie zawar­cia umowy w for­mie elek­tro­nicz­nej wraz z danymi do logo­wa­nia umoż­li­wiającymi akty­wa­cję Usługi. W związku z moż­li­wo­ścią świad­cze­nia Usługi przez Konto Użyt­kow­nika, w przy­padku pierw­szego zamó­wie­nia, Użyt­kow­nik w związku z zawar­ciem umowy winien doko­nać pierw­szej reje­stra­cji w ser­wi­sie poprzez dane usta­lone w toku skła­da­nia zamó­wie­nia lub poprzez login i hasło tym­cza­sowe nadane przez Ope­ra­tora i udo­stęp­nione Użyt­kow­ni­kowi w toku skła­da­nia zamó­wie­nia. W przy­padku wcze­śniej­szych zamó­wień na pro­dukty Ope­ra­tora Użyt­kow­nik korzy­sta z już ist­nie­ją­cego Konta Użyt­kow­nika.
8. Udo­stęp­nie­nie Mate­riału Wideo nastę­puje po zawar­ciu umowy. Aby uzy­skać dostęp do tre­ści będą­cej przedmio­tem umowy, należy się zalo­go­wać, wejść w zakładkę „Twoje Konto” i wci­snąć przy­cisk „OGLĄDAJ” albo „POBIERZ”.
9. Dostęp do zamó­wień poje­dyn­czych Mate­ria­łów Wideo jest aktywny przez 1 (jeden) rok od daty akty­wa­cji tej Usługi.
§ 7
Pro­mo­cje
1. Ope­ra­tor może orga­ni­zo­wać akcje pro­mo­cyjne zarówno przed zawar­ciem Umowy, jak i w trak­cie jej obo­wią­zy­wa­nia, np. w postaci:
a) bez­płat­nego cza­so­wego dostępu do Usług na warun­kach okre­ślo­nych każ­do­ra­zowo w ofer­cie pro­mo­cyjnej;
b) roz­sze­rze­nia świad­cze­nia INFOR o przedmiot lub usługę znaj­dującą się w ofer­cie INFOR (np. pen­drive, dodat­kowa publi­ka­cja książ­kowa);
c) rabatu na Usługi lub usługi Spółek Grupy INFOR PL.
2. Skorzy­sta­nie z pro­mo­cji odbywa się poprzez wpi­sa­nie na for­mu­la­rzu zamó­wie­nia otrzy­ma­nego Kodu Pro­mo­cyj­nego lub Kodu Raba­to­wego w miej­scu do tego prze­zna­czo­nym lub poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zawie­ra­ją­cego zaszyty kod pro­mo­cyjny na wska­za­nej stro­nie doce­lo­wej (lan­ding page), lub wyko­na­nie czyn­no­ści i poda­nie innych danych wska­zanych w ofer­cie pro­mo­cyjnej.
3. Ope­ra­tor może ofe­ro­wać w pro­mo­cji dar­mowe Usługi (lub zniżki na nie) dla Użyt­kow­ni­ków, któ­rzy zawarli umowę o usługę płatną. Odstą­pie­nie od umowy będzie ozna­czało obo­wią­zek zwrotu Usługi.
4. Pro­mo­cja może być ogra­ni­czona w cza­sie lub w licz­bie przy­zna­nych dostę­pów. W przy­padku ogra­ni­cze­nia co do liczby roz­strzy­ga­jące jest pierw­szeń­stwo w zło­że­niu zamó­wie­nia. Ope­ra­tor przed upły­wem okresu bez­płat­nego dostępu może zapro­po­no­wać Użyt­kow­ni­kowi płatny abo­na­ment upraw­nia­jący do korzy­sta­nia z usług.
5. Szcze­gó­łowa infor­ma­cja na temat warun­ków danej akcji pro­mo­cyjnej będzie każ­do­ra­zowo umiesz­czana na stro­nach inter­ne­to­wych Ope­ra­tora.
Roz­dział IV.
DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
§ 8
1. Dostęp do INFORAKADEMII jest moż­liwy po zalo­go­wa­niu na stro­nie Ser­wisu. Zalo­go­wa­nie odbywa się poprzez wpro­wa­dze­nie do sys­temu tele­in­for­ma­tycz­nego Ope­ra­tora loginu i hasła poda­nych w toku skła­da­nia zamó­wie­nia lub loginu i hasła pierw­szego logo­wa­nia (tymcza­sowych) wyge­ne­ro­wa­nych przez sys­tem Ope­ra­tora pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia.
2. Użyt­kow­nik samo­dziel­nie ustala login i hasło, które będą wyko­rzy­sty­wane jako dane uwie­rzy­tel­nia­jące, umoż­li­wiające dostęp do plat­formy INFORAKADEMII, które są rów­nież póź­niej wła­ściwe dla Konta Użyt­kow­nika w przy­padku pierw­szego zamó­wie­nia na usługi Spółek Grupy INFOR PL. W przy­padku gdy Użyt­kow­nik korzy­stał już z usług Spółek Grupy INFOR PL, login i hasło do plat­formy INFORAKADEMII jest zgodne z tym, co Użyt­kow­nik usta­lił, zama­wia­jąc ww. usługi. W przy­padku zamó­wie­nia skła­danego w innym kanale sprze­daży Ope­ra­tora login i hasło pierw­szego logo­wa­nia gene­ro­wane są przez sys­tem Ope­ra­tora i prze­ka­zy­wane Użyt­kow­ni­kowi w for­mie elek­tro­nicz­nej wraz z potwier­dze­niem przy­ję­cia zamó­wie­nia. W każ­dym przy­padku Użyt­kow­nik otrzy­muje e-mail z powia­do­mie­niem doty­czące przy­ję­cia zamó­wie­nia oraz powi­nien zmie­nić hasło pierw­szego logo­wa­nia, w tym prze­strze­ga­jąc zasad opi­sa­nych w ust. 3 poni­żej.
3. W celu zapew­nie­nia naj­wyż­szego poziomu bez­pie­czeń­stwa i pouf­no­ści danych i infor­ma­cji zgro­ma­dzo­nych na platfor­mie INFORAKADEMII i na Kon­cie Użyt­kow­nika reko­men­do­wane jest, by hasło dostępu speł­niało co naj­mniej poniż­sze wyma­ga­nia:
a) hasło nie powinno być krót­sze niż 8 zna­ków;
b) hasło powinno zawie­rać mini­mum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę lub znak spe­cjalny;
c) hasło nie powinno być takie samo jak iden­ty­fi­ka­tor (login);
d) hasło powinno być zmie­niane w miarę moż­li­wo­ści nie rza­dziej niż co 30 dni oraz nie­zwłocz­nie w razie wystą­pie­nia ryzyka, że dostęp do niego uzy­skała osoba nie­po­wo­łana lub nie­upo­waż­niona;
e) hasło nie powinno zawie­rać oczy­wi­stych cią­gów zna­ków, typu „1234”, „qwerty”, „hasło”, a ponadto zale­cane jest uni­ka­nie sto­so­wa­nia haseł, które są wyra­zami słow­ni­ko­wymi;
f) hasło powinno być okre­sowo zmie­niane przez Użyt­kow­nika (np. raz na trzy mie­siące oraz w każ­dym przy­padku, kiedy Użyt­kow­nik podej­rzewa, że osoba trze­cia mogła je poznać);
g) hasło powinno być uni­ka­towe, tj. inne niż sto­so­wane przez Użyt­kow­nika w innych miej­scach (kon­tach, witry­nach itp.).
4. Użyt­kow­nik jest odpo­wie­dzialny za zacho­wa­nie loginu i hasła dostępu w pouf­no­ści. Użyt­kow­nik jest odpo­wie­dzialny za wszel­kie dzia­ła­nia wyko­ny­wane przy uży­ciu jego danych, a zwłasz­cza loginu.
5. Użyt­kow­nik zobo­wią­zuje się nie­zwłocz­nie powia­do­mić Ope­ra­tora o każ­do­ra­zo­wym nie­upraw­nio­nym uży­ciu jego loginu i o każ­dym innym naru­sze­niu zabez­pie­czeń.
6. Ope­ra­tor nie ponosi odpo­wie­dzialności za żadne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzy­sta­nia hasła lub loginu Użyt­kow­nika przez osobę nie­upraw­nioną, za jego wie­dzą lub bez niej. Jed­nak Użyt­kow­nik może zostać pocią­gnięty do odpo­wie­dzialności za szkody ponie­sione przez Ope­ra­tora lub inne podmioty na sku­tek uży­cia hasła lub loginu Użyt­kow­nika przez osoby trze­cie.
7. Użyt­kow­nik ponosi odpo­wie­dzialność za pra­wi­dło­wość wpro­wa­dza­nych danych i infor­ma­cji do Konta Użyt­kow­nika. Wpro­wa­dza­jąc dane i infor­ma­cje do Konta Użyt­kow­nika, Użyt­kow­nik gwa­ran­tuje ich aktu­al­ność, popraw­ność, inte­gral­ność i praw­dzi­wość.
8. Usłu­go­biorca zobo­wią­zany jest do zabez­pie­cze­nia loginu, hasła oraz innych danych go doty­czą­cych przed dostę­pem osób nie­upraw­nio­nych.
Płat­ność
§ 9
1. Z zastrze­że­niem ust. 2–4 Użyt­kow­nik powi­nien doko­nać zapłaty za Usługę płatną w ter­minie usta­lo­nym w umo­wie świad­cze­nia Usługi (zamó­wie­niu).
2. Zapłata za Usługę nastę­puje prze­le­wem na konto ban­kowe wska­zane w fak­tu­rze lub za pośred­nic­twem PayU na zasa­dach wska­zanych w ser­wi­sie.
3. W przy­padku płat­no­ści za pośred­nic­twem PayU („Płat­ność PayU”) płat­ność odbywa się w spo­sób okre­ślony Regu­la­minem Poje­dyn­czej Trans­ak­cji Płat­ni­czej PayU. Do doko­na­nia zakupu nie­zbędna jest akcep­ta­cja ww. Regu­la­minu. W zakre­sie tej płat­no­ści Usłu­go­dawcą Użyt­kow­nika jest PayU S A. z sie­dzibą w Pozna­niu, nr KRS 0000274399, ul. Grun­waldzka 182, 60–166 Poznań. Ope­ra­tor nie prze­cho­wuje danych wpro­wa­dza­nych przez Użyt­kow­nika na platfor­mie umoż­li­wia­ją­cej Płat­ność PayU (dane te prze­ka­zy­wane są do PayU i to PayU jest ich admi­ni­stra­to­rem).
4. W przy­padku żąda­nia otrzy­ma­nia fak­tury VAT wystar­cza­jąca będzie fak­tura elek­tro­niczna.
Roz­dział V
ODSTĄPIENIE
Odstą­pie­nie kon­su­menc­kie
Zakres zasto­so­wa­nia
§ 10
Prze­pisy niniej­szego roz­działu sto­suje się wyłącz­nie do umów, w któ­rych Użyt­kow­nikiem jest osoba fizyczna zawie­ra­jąca umowę nie­zwią­zaną bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­dową oraz osoba fizyczna pro­wa­dząca indy­wi­du­alną dzia­łal­ność gospo­dar­czą zawie­ra­jąca z Ope­ra­torem umowę zwią­zaną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, ale nie­zwią­zaną bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­dową, w szcze­gól­no­ści z przedmio­tem wyko­ny­wanej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­nym na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (dalej: „kon­su­ment”).
Spo­sób wyko­na­nia
§ 11
1. Z zastrze­że­niem § 10 kon­su­ment może w ter­minie 14 dni odstą­pić od umowy bez poda­wa­nia przy­czyny.
2. Bieg ter­minu do odstą­pie­nia od umowy roz­po­czyna się od dnia zawar­cia umowy.
3. Kon­su­ment może odstą­pić od umowy, prze­sy­ła­jąc do Ope­ra­tora jed­no­znaczne oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umowy. Może przy tym skorzy­stać ze wzoru oświad­cze­nia, sta­nowiącego załącz­nik do Regu­la­minu. Oświad­cze­nie należy wysłać na adres e-mail: bok@in­for.pl. Do zacho­wa­nia ter­minu wystar­czy wysła­nie oświad­cze­nia przed jego upły­wem.
4. W przy­padku odstą­pie­nia od umowy uważa się ją za nie­za­wartą. Dla­tego wraz z odstą­pie­niem kon­su­ment winien zwró­cić do Ope­ra­tora wszel­kie pro­dukty/świad­cze­nia, które otrzy­mał gra­ti­sowo i/lub któ­rych warun­kiem otrzy­ma­nia lub otrzy­ma­nia w pre­fe­ren­cyj­nej cenie było zawar­cie umowy.
5. Ope­ra­tor nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia kon­su­menta o odstą­pie­niu od umowy, o ile świad­cze­nie nie zostało w tym cza­sie wyko­nane, zwróci kon­su­mentowi wszyst­kie doko­nane przez niego płat­no­ści.
Tre­ści cyfrowe
§ 12
1. Z uwagi na to, iż przedmio­tem umowy są tre­ści cyfrowe, Użyt­kow­nik może zło­żyć oświad­cze­nie, iż żąda on ich dostar­cze­nia przed upły­wem ter­minu na odstą­pie­nie od umowy. Przy­ję­cie powyż­szego żąda­nia jest w toku zamó­wie­nia potwier­dzane przez Ope­ra­tora. W przy­padku nie­zło­że­nia takiego żąda­nia Ope­ra­tor jest upraw­niony do wstrzy­ma­nia dostępu do czasu upływu ww. ter­minu. Kon­se­kwen­cją tego żąda­nia jest utrata prawa odstą­pie­nia od umowy (zob. § 11).
2. Jeżeli Użyt­kow­nik, będący kon­su­mentem, zama­wia­jąc dostęp do Usługi, zażą­dał roz­po­czę­cia jej wyko­ny­wa­nia przed upły­wem ter­minu do wyko­na­nia prawa do odstą­pie­nia, po odstą­pie­niu od umowy ma on obo­wią­zek zapłaty za świad­cze­nie speł­nione do tej chwili. Kwotę zapłaty obli­cza się pro­por­cjo­nal­nie do zakresu speł­nionego świad­cze­nia, z uwzględ­nie­niem uzgod­nio­nej w umo­wie ceny lub wyna­gro­dze­nia. Jed­nakże, jeżeli Ope­ra­tor wyko­nał w pełni usługę, prawo odstą­pie­nia nie przy­słu­guje.
3. Ope­ra­tor doko­nuje zwrotu płat­no­ści przy uży­ciu takiego samego spo­sobu zapłaty, jakiego użył Użyt­kow­nik, chyba że Użyt­kow­nik wyraź­nie zgo­dził się na inny spo­sób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żad­nymi kosz­tami.
Odstą­pie­nie od umowy przez Ope­ra­tora
§ 13
W przy­padku niedoko­na­nia przez Użyt­kow­nika zapłaty w ter­minie prze­kra­cza­ją­cym ter­min zapłaty o dwa tygo­dnie Ope­ra­torowi przy­słu­guje prawo do odstą­pie­nia od umowy (art. 492 kodeksu cywil­nego).
Roz­dział VI
Czas świad­cze­nia
REKLAMACJE
§ 14
1. Usługa Konta Użyt­kow­nika, objęta niniej­szym Regu­la­minem, świad­czona jest od momentu doko­na­nia reje­stra­cji Konta Użyt­kow­nika, aż do momentu jej wypo­wie­dze­nia, przy czym w każ­dym przy­padku korzy­sta­nia z Konta Użyt­kow­nika z usługą Spółki Grupy Infor PL wypo­wie­dze­nie może zostać zło­żone nie wcze­śniej niż w dniu roz­wią­za­nia lub wyga­śnię­cia umowy o świad­cze­nie takiej usługi.
2. Usługa Konta Użyt­kow­nika świad­czona jest Użyt­kow­ni­kowi przez czas nieokre­ślony, przy czym Użyt­kow­nik może wypo­wie­dzieć umowę doty­czącą ww. usługi w wer­sji bez­płat­nej w każ­dym momen­cie, w szcze­gól­no­ści wów­czas, gdy nie zaakcep­tuje zmian wpro­wa­dzo­nych w tre­ści Regu­la­minu. Wypo­wie­dze­nie usługi Konta Użyt­kow­nika może unie­moż­li­wić świad­cze­nie Usługi.
3. Wypo­wie­dze­nie usługi Konta Użyt­kow­nika odbywa się poprzez usu­nię­cie lub wyre­je­stro­wa­nie Konta Użyt­kow­nika. Aby usu­nąć lub wyre­je­stro­wać Konto Użyt­kow­nika, Użyt­kow­nik powi­nien skon­tak­to­wać się z Biu­rem Obsługi Klienta pod adre­sem e-mail: bok@infor.pl lub nume­rem tele­fonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30.
4. Ope­ra­tor może zawie­sić świad­cze­nie usług, zablo­ko­wać Konto Użyt­kow­nika lub Ser­wis w przy­padku naru­sze­nia przez Użyt­kow­nika warun­ków umowy o świad­cze­nie usług drogą elek­tro­niczną zawar­tej na zasa­dzie akcep­ta­cji niniej­szego Regu­la­minu, w szcze­gól­no­ści gdy Użyt­kow­nik:
a) wpro­wa­dza do Ser­wisu lub Konta Użyt­kow­nika nie­zgodne z prawdą, nie­do­kładne lub nie­ak­tu­alne, wpro­wa­dza­jące w błąd lub naru­sza­jące prawa osób trze­cich infor­ma­cje i dane, w szcze­gól­no­ści gdy Użyt­kow­nik pod­szywa się pod osobę trze­cią celem nara­że­nia jej dóbr oso­bi­stych lub przy­własz­cze­nia jej toż­sa­mo­ści na potrzeby oszu­stwa;
b) dopu­ści się za pośred­nic­twem Ser­wisu lub Konta Użyt­kow­nika naru­sze­nia dóbr oso­bi­stych osób trze­cich;
c) naru­szy zasady bez­pie­czeń­stwa okre­ślone w niniej­szym Regu­la­minie;
d) dopu­ści się innych zacho­wań, które zostaną uznane przez Ope­ra­tora za zacho­wa­nia naganne, nie­zgodne z obo­wią­zu­jącymi prze­pi­sami prawa i/lub ogól­nymi zasa­dami korzy­sta­nia z sieci Inter­net, za sprzeczne z celami utwo­rze­nia Ser­wisu lub Konta Użyt­kow­nika lub godzące w dobre imię Ope­ra­tora.
5. Nie­za­leż­nie od powyż­szego Ope­ra­tor zastrzega sobie prawo do zaprze­sta­nia udo­stęp­nia­nia usługi Konta Użyt­kow­nika i ska­so­wa­nia konta wraz z całą zawar­to­ścią, jeżeli Użyt­kow­nik nie logo­wał się na utwo­rzone w ramach tej usługi konto przez okres co naj­mniej 12 mie­sięcy. Przed usu­nię­ciem takiej usługi Użyt­kow­nik zosta­nie dodat­kowo poinfor­mo­wany przez Ope­ra­tora o zaprze­sta­niu udo­stęp­nia­nia usługi. Ope­ra­tor zastrzega sobie prawo prze­cho­wy­wa­nia czę­ści danych Użyt­kow­nika zapi­sa­nych w Kon­cie Użyt­kow­nika nie­zbęd­nych do obrony przed ewen­tu­al­nymi rosz­cze­niami do czasu ich przedaw­nie­nia.
6. Umowy na Usługi płatne są zawarte na okresy wska­zane w zamó­wie­niu lub umo­wie.
7. Użyt­kow­nik, który zło­żył zamó­wie­nie usługi nie­od­płat­nej, może wypo­wie­dzieć umowę o jej świad­cze­nie w każ­dym cza­sie bez poda­nia przy­czyn. W tym celu należy wysłać e-mail z prośbą o wyre­je­stro­wa­nie na adres Biura Obsługi Klienta: bok@in­for. pl.
8. Użyt­kow­nik może w każ­dej chwili zre­zy­gno­wać z otrzy­my­wa­nia e-maili z opra­co­wa­niami mate­ria­łów INFORAKADEMII prze­sy­ła­nych w ramach usługi new­slet­tera, wywo­łu­jąc link dez­ak­ty­wu­jący umiesz­czony w każ­dej z wia­do­mo­ści bądź wysy­ła­jąc e-mail z prośbą o wykre­śle­nie z listy wysył­ko­wej. Zre­zy­gno­wa­nie z chęci otrzy­my­wa­nia new­slet­tera trak­to­wane jest przez Ope­ra­tora jako odwo­ła­nie zgody na prze­twa­rza­nie danych w tym celu. Z kolei rezy­gna­cja z opra­co­wań Aka­de­mii INFORAKADEMII powo­duje zmianę Umowy na zamó­wioną Usługę, poprzez wykre­śle­nie z jej zakresu new­slet­tera, bez wpływu na pozo­stałe warunki Umowy.
9. Ope­ra­tor nie udziela żad­nej gwa­ran­cji nie­prze­rwa­nej dostęp­no­ści Plat­formy INFORAKADEMII i Konta Użyt­kow­nika ani nie ponosi żad­nej odpo­wie­dzialności za straty lub szkody wyni­kłe na sku­tek ewen­tu­al­nej niedostęp­no­ści. Ope­ra­tor nie ponosi żad­nej odpo­wie­dzialności za straty i szkody wyni­kłe na sku­tek zmian wpro­wa­dzo­nych w tre­ści ww. plat­form.
Rekla­ma­cje
§ 15
1. Ope­ra­tor jest odpo­wie­dzialny wzglę­dem Użyt­kow­nika, jeżeli rzecz sprze­dana ma wadę fizyczną lub prawną (rękoj­mia). Zasady tej odpo­wie­dzialności, w tym rodzaj przy­słu­gu­ją­cych Użyt­kow­ni­kowi rosz­czeń (usu­nię­cie wady, wymiana rze­czy, obni­że­nie ceny, odstą­pie­nie od umowy) i czas, w jakim przy­słu­gują, wyni­kają z obo­wią­zu­ją­cego prawa.
2. Rekla­ma­cje w zakre­sie świad­czo­nych przez Ope­ra­tora usługi ser­wisu oraz Usług można skła­dać pod adre­sem e-mail: bok@infor.pl lub nume­rem tele­fonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30.
3. W zgło­sze­niu rekla­ma­cyj­nym należy zawrzeć opis pro­blemu lub zda­rze­nia, będą­cego pod­stawą rekla­ma­cji.
4. Ope­ra­tor może popro­sić Użyt­kow­nika o uzu­peł­nie­nie ewen­tu­al­nych bra­ków rekla­ma­cji.
5. Rekla­ma­cje zło­żone przez Użyt­kow­ni­ków zostaną roz­pa­trzone przez Ope­ra­tora, który zobo­wią­zuje się do rze­tel­nego zba­da­nia oko­licz­no­ści zaist­nie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści oraz roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji w ciągu 14 dni.
6. W przy­padku uwzględ­nie­nia rekla­ma­cji Ope­ra­tor podej­mie dzia­ła­nia wska­zane przez Użyt­kow­nika w rekla­ma­cji lub inne wyni­kające z wła­ści­wych prze­pi­sów prawa.
7. Odpo­wiedź na rekla­ma­cję Ope­ra­tor prze­ka­zuje w for­mie, w jakiej otrzy­mał rekla­ma­cje.
8. Brak odpo­wie­dzi na rekla­ma­cję w ter­minie wska­za­nym w ust. 5 powy­żej, ozna­cza uzna­nie rekla­ma­cji.
Roz­dział VII
KLAUZULA INFORMACYJNA
Och­rona danych oso­bo­wych
§ 16
1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu art. 4 pkt 7 RODO zgro­ma­dzo­nych w związku z Usługą, w tym obsługą Konta Użyt­kow­nika, jest Ope­ra­tor.
2. Kon­takt z Ope­ra­torem moż­liwy jest:
a) za pomocą adresu kore­spon­den­cyj­nego: ul. Bura­kow­ska 14, 01-066 War­szawa (z dopi­skiem „Dane oso­bowe”);
b) za pośred­nic­twem Biura Obsługi Klienta:
i. na adres e-mail: bok@in­for. pl,
ii. pod numer tele­fonu: 801 626 666 lub 22 761 31 30;
c) za pośred­nic­twem Inspek­tora Och­rony Danych, na adres e-mail: iod@in­for. pl.
3. Ope­ra­tor będzie prze­twa­rzał dane oso­bowe Użyt­kow­nika w nastę­pu­ją­cych celach:
a) jeżeli Użyt­kow­nik jest osobą fizyczną korzy­stającą z Usług we wła­snym imie­niu (w tym rów­nież jako osoba fizyczna pro­wa­dząca dzia­łal­ność gospo­dar­czą):
i) zawar­cia i reali­za­cji umowy o świad­cze­nie usług drogą elek­tro­niczną w zakre­sie Usług opi­sa­nych w niniej­szym Regu­la­minie, w tym umoż­li­wie­nia zło­że­nia i reali­za­cji zamó­wie­nia, logo­wa­nia do Konta (na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez cały okres reali­za­cji Usług,
ii) reali­za­cji cią­żą­cych na nim obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych przede wszyst­kim z prze­pi­sów prawa podat­ko­wego i rachun­ko­wego czy innych zobo­wią­zań publicz­no­praw­nych (na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z tymi prze­pi­sami), przez okres prze­wi­dziany tymi prze­pi­sami prawa,
iii) usta­le­nia, docho­dze­nia lub obrony przed ewen­tu­al­nymi rosz­cze­niami (bądź ich zabez­pie­cze­nia) mogą­cymi mieć zwią­zek z zawartą umową świad­cze­nia usług lub Usługą, pro­wa­dze­nia bie­żą­cych kon­tak­tów w spra­wie umowy/Usługi/Ser­wisu, wyja­śnie­nia ewen­tu­al­nych rekla­ma­cji, spo­rów, utrzy­my­wa­nia rela­cji bizne­so­wych, doko­na­nia wła­ściwej iden­ty­fi­ka­cji Użyt­kow­nika – które to cele sta­nowią praw­nie uza­sad­niony inte­res Ope­ra­tora (na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas prze­wi­dziany prze­pi­sami prawa doty­czą­cymi przedaw­nie­nia rosz­czeń,
iv) otrzy­my­wa­nia w for­mie elek­tro­nicz­nej lub tele­fo­nicz­nej zamó­wio­nych infor­ma­cji han­dlo­wych doty­czą­cych usług lub pro­duk­tów Ope­ra­tora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmio­tów trze­cich z nastę­pu­ją­cych branż: moto­ry­za­cja, nie­ru­cho­mo­ści, zdro­wie, far­ma­cja, TSL, finanse, tele­ko­mu­ni­ka­cja, prawo, ubez­pie­cze­nia, edu­ka­cja, dzia­łal­ność jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego, domy mediowe, agen­cje PR, insty­tu­cje kul­tu­ralne, gastro­no­mia, SSP, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, sądy, ener­ge­tyka, wydaw­nic­twa, współ­pra­cu­ją­cych z Ope­ra­torem (na pod­sta­wie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwo­ła­nia zgody,
v) otrzy­my­wa­nia w for­mie tra­dy­cyj­nej kore­spon­den­cji infor­ma­cji han­dlo­wych doty­czą­cych usług lub pro­duk­tów Ope­ra­tora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmio­tów trze­cich z nastę­pu­ją­cych branż: moto­ry­za­cja, nie­ru­cho­mo­ści, zdro­wie, far­ma­cja, TSL, finanse, tele­ko­mu­ni­ka­cja, prawo, ubez­pie­cze­nia, edu­ka­cja, dzia­łal­ność jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego, domy mediowe, agen­cje PR, insty­tu­cje kul­tu­ralne, gastro­no­mia, SSP, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, sądy, ener­ge­tyka, wydaw­nic­twa, współ­pra­cu­ją­cych z Ope­ra­torem, co sta­nowi praw­nie uza­sad­niony inte­res Ope­ra­tora lub tych podmio­tów (na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwa­nia rela­cji bizne­so­wych lub do czasu wnie­sie­nia sprze­ciwu (jeżeli ma miej­sce wcze­śniej);
b) jeżeli Użyt­kow­nik jest osobą fizyczną korzy­stającą z Usług w imie­niu firmy (osoby praw­nej, jed­nostki orga­ni­za­cyjnej nie­po­sia­da­ją­cej oso­bo­wo­ści praw­nej):
i) w celu reali­za­cji umowy, któ­rej stroną jest firma, którą Użyt­kow­nik repre­zen­tuje (np. doko­nuje odbioru zamó­wie­nia, pro­wa­dzi w imie­niu tej firmy kon­takty), a więc dla reali­za­cji praw­nie uza­sad­nio­nego inte­resu Ope­ra­tora jako strony umowy zawie­ra­nej z firmą, którą Użyt­kow­nik repre­zen­tuje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
ii) usta­le­nia, docho­dze­nia lub obrony przed ewen­tu­al­nymi rosz­cze­niami mogą­cymi mieć zwią­zek z zawartą umową lub Usługą, pro­wa­dze­nia bie­żą­cych kon­tak­tów w spra­wie umowy/Usługi/Ser­wisu, wyja­śnie­nia ewen­tu­al­nych rekla­ma­cji, spo­rów, utrzy­my­wa­nia rela­cji bizne­so­wych, doko­na­nia wła­ściwej iden­ty­fi­ka­cji repre­zen­tan­tów Użyt­kow­nika – które to cele sta­nowią praw­nie uza­sad­nione inte­resy Ope­ra­tora (na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas prze­wi­dziany prze­pi­sami prawa doty­czą­cymi przedaw­nie­nia rosz­czeń:
i. otrzy­my­wa­nia w for­mie elek­tro­nicz­nej lub tele­fo­nicz­nej zamó­wio­nych infor­ma­cji han­dlo­wych doty­czą­cych usług lub pro­duk­tów Ope­ra­tora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmio­tów trze­cich z nastę­pu­ją­cych branż: moto­ry­za­cja, nie­ru­cho­mo­ści, zdro­wie, far­ma­cja, TSL, finanse, tele­ko­mu­ni­ka­cja, prawo, ubez­pie­cze­nia, edu­ka­cja, dzia­łal­ność jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego, domy mediowe, agen­cje PR, insty­tu­cje kul­tu­ralne, gastro­no­mia, SSP, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, sądy, ener­ge­tyka, wydaw­nic­twa, współ­pra­cu­ją­cych z Ope­ra­torem (na pod­sta­wie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwo­ła­nia zgody,
ii. otrzy­my­wa­nia w for­mie tra­dy­cyj­nej kore­spon­den­cji infor­ma­cji han­dlo­wych doty­czą­cych usług lub pro­duk­tów Ope­ra­tora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmio­tów trze­cich z nastę­pu­ją­cych branż: moto­ry­za­cja, nie­ru­cho­mo­ści, zdro­wie, far­ma­cja, TSL, finanse, tele­ko­mu­ni­ka­cja, prawo, ubez­pie­cze­nia, edu­ka­cja, dzia­łal­ność jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego, domy mediowe, agen­cje PR, insty­tu­cje kul­tu­ralne, gastro­no­mia, SSP, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, sądy, ener­ge­tyka, wydaw­nic­twa, współ­pra­cu­ją­cych z Ope­ra­torem, co sta­nowi praw­nie uza­sad­niony inte­res Ope­ra­tora lub tych podmio­tów (na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwa­nia rela­cji bizne­so­wych lub do czasu wnie­sie­nia sprze­ciwu (jeżeli ma miej­sce wcze­śniej).
4. Poda­nie danych oso­bo­wych w zakre­sie adresu e-mail jest nie­zbędne do doko­na­nia reje­stra­cji Konta Użyt­kow­nika oraz skorzy­sta­nia z usług opi­sa­nych w Regu­la­minie jak też skorzy­sta­nia z usługi new­slet­tera, a tym samym zawar­cia umowy z Ope­ra­torem. W przy­padku innych Usług Ope­ra­tor może prze­twa­rzać także inne dane oso­bowe, jeżeli jest to nie­zbędne do nawia­̨za­nia, ukształ­to­wa­nia tre­ści, zmiany lub roz­wia­̨za­nia sto­sunku praw­nego, jak też ze względu na wła­ści­wo­ść́ świad­czo­nej Usługi lub spo­sób jej roz­li­cze­nia.
5. W przy­padku pro­duk­tów płat­nych Ope­ra­tor daje Użyt­kow­ni­kowi moż­li­wość skorzy­sta­nia z dar­mo­wych wer­sji takich pro­duk­tów po speł­nie­niu warun­ków opi­sa­nych w zda­niu następ­nym. W przy­padku korzy­sta­nia z dar­mo­wych wer­sji płat­nych pro­duk­tów Użyt­kow­nik jest obo­wią­zany podać dane oso­bowe wska­zane w for­mu­la­rzu i wyra­zić zgody mar­ke­tin­gowo-han­dlowe zawarte w for­mu­la­rzu. Brak wyra­że­nia zgód powo­duje brak moż­li­wo­ści skorzy­sta­nia z dar­mowej wer­sji (w tym dar­mowej wer­sji prób­nej) płat­nego pro­duktu. Brak wyra­że­nia takich zgód nie ozna­cza braku moż­li­wo­ści Użyt­kow­nika skorzy­sta­nia z danego pro­duktu – jest on w każ­dej chwili dostępny dla Użyt­kow­nika w wer­sji pod­sta­wo­wej (płat­nej). Skorzy­sta­nie z dar­mowej wer­sji płat­nego pro­duktu (a co za tym idzie – np. poda­nie e-maila bądź numeru tele­fonu oraz wyra­że­nie zgód mar­ke­tin­gowo-han­dlo­wych) należy wyłącz­nie do decy­zji Użyt­kow­nika i jego dobro­wol­nego dzia­ła­nia.
6. Ope­ra­tor wyro­́żnia i ozna­cza te spo­śród danych, o któ­rych mowa w pkt 4 powy­żej, jako dane, kto­́rych poda­nie jest nie­zbe­̨dne do świad­cze­nia usługi dro­gą elek­tro­niczną. Poda­nie takich danych oso­bo­wych jest nie­zbędne do zawar­cia umowy o świad­cze­nie usług z Ope­ra­torem, a tym samym do korzy­sta­nia z Usług. Odmowa poda­nia tych danych oso­bo­wych może skut­ko­wać niemoż­li­wo­ścią świad­cze­nia Usług przez Ope­ra­tora. Poda­nie innych danych oso­bo­wych jest dobro­wolne i brak ich poda­nia nie unie­moż­li­wia skorzy­sta­nia z Usługi.
7. Dane oso­bowe Użyt­kow­nika mogą być ujaw­niane podmio­tom z Grupy INFOR PL (INFOR IT Sp. z o. o., KRS: 0000331240) oraz mogą być ujaw­niane podmio­tom świad­czą­cym usługi na rzecz Ope­ra­tora (np. hostin­go­dawcy, podmio­tom zapew­nia­ją­cym obsługę IT, księ­gową, obsługę komu­ni­ka­cji z Użyt­kow­nikiem, fir­mom kurier­skim i pocz­to­wym, kan­ce­la­riom praw­nym, podat­ko­wym, podmio­tom świad­czą­cym usługi win­dy­ka­cyjne, podmio­tom świad­czą­cym usługi wspar­cia w wysyłce new­slet­tera, infor­ma­cji han­dlo­wych, telesprze­daży) oraz podmio­tom upraw­nionym do dostępu do nich na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa (np. poli­cja, sądy, Urząd Skar­bowy, inne organy publiczne, np. prze­pro­wa­dza­jące kon­trole u Ope­ra­tora).
8. Dodat­kowo, jeżeli Użyt­kow­nik wyrazi na to zgodę lub będzie tego żądać, Ope­ra­tor może udo­stęp­niać dane oso­bowe Użyt­kow­nika rów­nież innym podmio­tom wska­za­nym przez Użyt­kow­nika, w tym kon­tra­hen­tom Ope­ra­tora. Dane oso­bowe Użyt­kow­nika będą prze­twa­rzane przez dalej wymie­nione podmioty w przy­padku wyra­że­nia zgody na ich wykorzy­sta­nie w celach mar­ke­tin­go­wych przez part­ne­rów Ope­ra­tora – świad­czą­cym usługi lub ofe­ru­ją­cym pro­dukty z nastę­pu­ją­cych branż: moto­ry­za­cja, nie­ru­cho­mo­ści, zdro­wie­/far­ma­cja, TSL, finanse, tele­ko­mu­ni­ka­cja, prawo, ubez­pie­cze­nia, edu­ka­cja, JST, domy mediowe, agen­cje PR, insty­tu­cje kul­tu­ralne, gastro­no­mia, SSP, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, sądy, ener­ge­tyka, wydaw­nic­twa. Poza tym dane oso­bowe mogą być udo­stęp­nione, gdy jest to nie­zbędne do reali­za­cji umowy (np. udo­stęp­nie­nie danych do banku w związku z doko­ny­wa­nymi prze­le­wami w celu roz­li­czeń) lub ze względu na reali­za­cję praw­nie uza­sad­nionych inte­re­sów (np. ujaw­nie­nie danych peł­no­moc­ni­kom lub w sądzie w przy­padku obrony lub docho­dze­nia rosz­czeń na dro­dze sądo­wej, ujaw­nie­nie danych adre­so­wych kurie­rom czy Pocz­cie Pol­skiej w celu dorę­cze­nia prze­syłki).
9. Doko­nu­jąc płat­no­ści za Usługi płatne Użyt­kow­nik zostaje prze­kie­ro­wany na zewnętrzną stronę www, na któ­rej podaje dane płat­no­ści (np. dane karty płat­ni­czej, kod Blik itp.), w celu obsługi płat­no­ści – tj. do PayU S A. z sie­dzibą w Pozna­niu, nr KRS 0000274399, ul. Grun­waldzka 182, 60-166 Poznań. Ope­ra­tor nie zbiera ani nie prze­cho­wuje takich danych. W przy­padku korzy­sta­nia z metod płat­no­ści online Ope­ra­tor otrzy­muje od ope­ra­tora płat­no­ści (PayU S A.) infor­ma­cję o pomyśl­nie opła­conym zamó­wie­niu lub o nie­po­wo­dze­niu w jego opła­ce­niu. W przy­padku płat­no­ści online PayU S A. prze­ka­zuje Ope­ra­torowi infor­ma­cję zawie­ra­jącą: iden­ty­fi­ka­tor płat­no­ści (token) lub cztery ostat­nie cyfry karty płat­ni­czej, która była wykorzy­stana do przepro­wa­dze­nia płat­no­ści (wyłącz­nie w celu umoż­li­wie­nia iden­ty­fi­ka­cji płat­no­ści).
10. Odbiorcy danych mogą mieć swoją sie­dzibę w pań­stwie znaj­dującym się poza Euro­pej­skim Obsza­rem Gospo­dar­czym (EOG), w tym jed­nak przy­padku Ope­ra­tor zadba o pod­stawę prawną takiego prze­ka­za­nia danych (np. zawarta umowa zawie­ra­jąca stan­dar­dowe klau­zule umowne zaak­cep­to­wane przez Komi­sję Euro­pej­ską) oraz zapew­nie­nie odpo­wied­niego poziomu zabez­pie­czeń tak, by zapew­nić ochronę oso­bie, któ­rej dane doty­czą. Trans­fer danych do państw poza EOG może mieć zwią­zek np. z:
a) dzia­ła­niami podej­mo­wa­nymi na ser­wisach spo­łecz­no­ścio­wych oraz wykorzy­sta­niem wty­czek i innych narzę­dzi pocho­dzą­cych z tych ser­wisów (m.in. Face­book, Twit­ter, Google+),
b) wykorzy­sta­niem narzę­dzi ana­li­tycz­nych i słu­żą­cych zano­ni­mi­zo­wa­nemu śle­dze­niu zacho­wań użyt­kow­ni­ków, w szcze­gól­no­ści takich jak Google Ana­ly­tics, Gemius Traf­fic, Chart­beat,
c) wykorzy­sta­niem plat­form rekla­mo­wych słu­żą­cych pozy­ska­niu środ­ków na utrzy­ma­nie ser­wisów inter­ne­to­wych (w szcze­gól­no­ści: Google Adsense).
11. Użyt­kow­ni­kowi przy­słu­guje prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oso­bo­wych oraz prawo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo do prze­no­sze­nia danych oraz prawo wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec ich prze­twa­rza­nia.
12. Użyt­kow­ni­kowi przy­słu­guje prawo do cof­nię­cia wyra­żo­nej zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, w tym na pro­fi­lo­wa­nie oraz na otrzy­my­wa­nie infor­ma­cji han­dlo­wych drogą elek­tro­niczną w dowol­nym momen­cie, przy czym wyco­fa­nie zgody nie wpływa na zgod­ność z pra­wem dzia­łań, jakich doko­nano przed jej wyco­fa­niem na jej pod­sta­wie.
13. Użyt­kow­ni­kowi przy­słu­guje prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego – pre­zesa Urzędu Och­rony Danych Oso­bo­wych, gdy uzna, iż prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pisy powszech­nie obo­wią­zu­ją­cego prawa. Szcze­góły doty­czące skła­da­nia skarg można zna­leźć na stro­nie UODO, pod adre­sem: https://u­odo.gov.pl/pl/83/155.
Pliki cookies
§ 17
1. W celu zapew­nie­nia mak­sy­mal­nej wygody Użyt­kow­nika przy korzy­staniu z Ser­wisu (zapa­mię­ty­wa­nie pre­fe­ren­cji i usta­wień na naszych stro­nach, zbie­ra­nie ano­ni­mo­wych danych dla celów rekla­mo­wych i sta­ty­stycz­nych), Ser­wis wyko­rzy­stuje pliki cookies.
2. Infor­ma­cje zawarte w pli­kach cookies są admi­ni­stro­wane przez Ope­ra­tora. Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych odbywa się na pod­sta­wie zgody, a także do reali­za­cji praw­nie uza­sad­nionych inte­re­sów, czyli na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w nastę­pu­ją­cych celach:
a) zapew­nie­nia pra­wi­dło­wego i bez­piecz­nego dla Użyt­kow­nika i jego urzą­dze­nia funk­cjo­no­wa­nia strony www;
b) dosto­so­wa­nia strony do indy­wi­du­al­nych usta­wień Użyt­kow­nika oraz zapa­mię­ta­nia wpro­wa­dza­nych przez Usłu­go­biorcę danych zwią­za­nych z korzy­sta­niem z Ser­wisu, np. wyboru doty­czącego zapi­sy­wa­nia cookies w urzą­dze­niu Użyt­kow­nika czy też zapa­mię­ty­wa­nia hasła (pod­trzy­ma­nie zalo­go­wa­nego Użyt­kow­nika);
c) pro­wa­dze­nia ana­liz sta­ty­stycz­nych doty­czą­cych Użyt­kow­nika i odwie­dza­ją­cych ser­wis, np. sta­ty­styki odwie­dzin na stro­nie, które będą słu­żyć popra­wie sku­tecz­no­ści pro­wa­dzo­nych przez nas dzia­łań mar­ke­tin­go­wych i budo­wie stra­te­gii bizne­so­wej;
d) reklamy i pro­mo­cji, dys­try­bu­cji mate­ria­łów infor­ma­cyj­nych i rekla­mo­wych za pośred­nic­twem ser­wisu.
3. Użyt­kow­nik ma prawo zre­zy­gno­wać ze zbie­ra­nia cookies, wybie­ra­jąc odpo­wied­nie usta­wie­nia prze­glą­darki, z któ­rej Użyt­kow­nik korzy­sta, łącząc się z naszym Ser­wisem, jed­nak należy pamię­tać, że w takim przy­padku korzy­sta­nie z wszyst­kich funk­cji witryny może oka­zać się utrud­nione lub nie­moż­liwe.
4. Użyt­kow­nik może uzy­skać dostęp do swo­ich danych w for­mie zbie­ra­nej poprzez ana­lizę zawar­to­ści pli­ków cookies, w tre­ści, w jakiej znaj­dują się na dysku kom­pu­tera, które są następ­nie wyko­rzy­sty­wane przez witrynę oraz w każ­dej chwili je usu­nąć.
5. Użyt­kow­nik ma prawo żąda­nia usu­nię­cia doty­czą­cych Użyt­kow­nika danych zgro­ma­dzo­nych przez Ope­ra­tora, prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec ich prze­twa­rza­nia, jak rów­nież prawo wnie­sie­nia skargi do pre­zesa Urzędu Och­rony Danych Oso­bo­wych (organu nad­zor­czego).
6. Ope­ra­tor może auto­ma­tycz­nie zbie­rać dane oso­bowe doty­czące wizyty w Ser­wisie, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ prze­glą­darki, typ sys­temu ope­ra­cyj­nego. Adres IP nie zawsze będzie sta­nowił dane oso­bowe, tj. nie zawsze Ope­ra­tor będzie mógł powią­zać adres IP z Użyt­kow­nikiem. W przy­padku iden­ty­fi­ka­cji Użyt­kow­nika za pomocą adres IP Ope­ra­tor sto­suje wszel­kie znane mu i obo­wią­zu­jące w orga­ni­za­cji zasady ochrony danych oso­bo­wych. Wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych wykorzy­sta­nia tech­no­lo­gii cookies znaj­duje się w Poli­tyce Cookies Grupy INFOR PL.
Och­rona danych oso­bo­wych
– usługa Jed­nej Reje­stra­cji do wszyst­kich ser­wisów
§ 18
1. W przy­pad­kach wska­zanych w niniej­szym Regu­la­minie do korzy­sta­nia z Usług konieczne jest zalo­go­wa­nie się na platfor­mie Ser­wisu. Zalogo­wa­nia się wymaga także korzy­sta­nie z niektó­rych usług świad­czo­nych przez Usłu­go­dawcę w innych witry­nach niż Ser­wis, lecz ope­ro­wa­nych przez Ope­ra­tora (domeny lub sub­do­meny, za pośred­nic­twem któ­rych Ope­ra­tor świad­czy usługi drogą elek­tro­niczną). W tym celu Ope­ra­tor zapew­nia Użyt­kow­ni­kowi usługę Jed­nej Reje­stra­cji.
2. Usługa Jed­nej Reje­stra­cji polega na tym, że pomyślne przej­ście pro­ce­dury reje­stra­cji Konta Użyt­kow­nika w Ser­wisie pozwala na wykorzy­sta­nie tego samego Konta Użyt­kow­nika we wszyst­kich innych ser­wisach ofe­ro­wa­nych przez Ope­ra­tora. Jeżeli zaś Użyt­kow­nik korzy­stał już w innym ser­wi­sie z usług Ope­ra­tora świad­czo­nych elek­tro­nicz­nie i wyma­ga­ją­cych logo­wa­nia oraz za pośred­nic­twem tego ser­wisu zało­żył Konto Użyt­kow­nika, nie musi on prze­cho­dzić pro­ce­dury zało­że­nia konta w Ser­wisie, lecz wyko­rzy­stuje dane logo­wa­nia, które już posiada. W takich sytu­acjach posta­nowienia § 5 sto­suje się odpo­wied­nio.
3. Usługa Jed­nej Reje­stra­cji doty­czy ser­wisów i usług wymie­nio­nych na stro­nie: https://zgody.infor.pl/po­li­tyka-pry­wat­no­sci.html.
4. W każ­dym przy­padku samo­dziel­nego zało­że­nia konta Użyt­kow­nik podaje wyłącz­nie mini­malne dane potrzebne do zało­że­nia konta (tj. adres e-mail będący logi­nem oraz hasło). W przy­padku kon­kret­nych usług świad­czo­nych za pośred­nic­twem kon­kret­nych ser­wisów, o któ­rych mowa w ust. 3 powy­żej, Ope­ra­tor ze względu na rodzaj świad­czo­nej usługi lub cha­rak­ter jej roz­li­cze­nia może popro­sić o poda­nie dodat­ko­wych danych, które Użyt­kow­nik powi­nien wpro­wa­dzić do swo­jego konta.
5. Pod­czas logo­wa­nia w Ser­wisie z wykorzy­sta­niem już posia­da­nych danych logo­wa­nia i braku koniecz­no­ści reje­stra­cji Konta Użyt­kow­nika w ser­wi­sie Użyt­kow­nik musi zatwier­dzić niniej­szy Regu­la­min, aby potwier­dzić zapo­zna­nie się zasa­dami funk­cjo­no­wa­nia Jed­nej Reje­stra­cji.
Roz­dział VIII
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Wyma­ga­nia tech­niczne
§ 19
1. Pra­wi­dłowe korzy­sta­nie z Usługi oraz usługi Konta Użyt­kow­nika świad­czo­nej przez Ope­ra­tora jest moż­liwe pod warun­kiem speł­nie­nia przez sprzęt, opro­gra­mo­wa­nie oraz sys­tem tele­in­for­ma­tyczny Użyt­kow­nika nastę­pu­ją­cych mini­mal­nych wyma­gań tech­nicz­nych:
a) zasto­so­wa­nie jed­nej z nastę­pu­ją­cych prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych w aktu­al­nej wer­sji: Mozilla Fire­fox, Chrome, Opera, Safari, Micro­soft Edge. Prze­glą­darki powinny mieć aktywną obsługę JavaScript;
b) posia­dać aktywny i pra­wi­dłowo dzia­ła­jący dostęp do Inter­netu;
c) prze­glą­darka inter­ne­towa wska­zana powy­żej musi akcep­to­wać pliki cookies.
2. Ope­ra­tor nie ponosi odpo­wie­dzialności za niepra­wi­dłowe dzia­ła­nie Usługi i Konta Użyt­kow­nika, jeżeli sprzęt kom­pu­te­rowy, opro­gra­mo­wa­nie lub dostęp do Inter­netu Użyt­kow­nika nie speł­niają powyż­szych wyma­gań tech­nicz­nych.
3. Użyt­kow­nik powi­nien zadbać o nale­żyte zabez­pie­cze­nie sprzętu kom­pu­te­ro­wego wyko­rzy­sty­wanego do korzy­sta­nia z usług Ope­ra­tora.
4. Ope­ra­tor nie ponosi odpo­wie­dzialności za nadmier­nie prze­cią­żone łącze inter­ne­towe Użyt­kow­nika, a także inne łącza mię­dzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpo­wie­dzialności za zakłó­ce­nia w funk­cjo­no­wa­niu usług wywo­łane nie­do­zwo­loną inge­ren­cją Użyt­kow­ni­ków i osób trze­cich.
5. Użyt­kow­nik nie może korzy­stać z Usługi i Konta Użyt­kow­nika w żaden spo­sób, który mógłby uszko­dzić, zablo­ko­wać, prze­cią­żyć lub osła­bić ser­wer Ope­ra­tora.
6. Użyt­kow­nik nie może pró­bo­wać uzy­ski­wać nie­upraw­nio­nego dostępu do żad­nych usług, innych kont, sys­temów kom­pu­te­rowych ani sieci połą­czo­nych z dowol­nym ser­werem Ope­ra­tora lub z dowol­nymi Kon­tami Użyt­kow­nika lub Usługą, za pomocą wła­my­wa­nia, odga­dy­wa­nia haseł ani przy uży­ciu innych środ­ków.
7. Ope­ra­tor nie gwa­ran­tuje, że Usługa i usługa Konta Użyt­kow­nika będą wolne od błę­dów, ani tego, że usterki ich doty­czące zostaną popra­wione.
8. Ope­ra­tor dołoży sta­rań, by pomóc Użyt­kow­ni­kowi w trud­no­ściach zwią­za­nych z korzy­sta­niem z Usługi i Konta Użyt­kow­nika, co nie może być uznane za zobo­wią­za­nie Ope­ra­tora do świad­cze­nia wspar­cia tech­nicznego. W razie wystą­pie­nia trud­no­ści zwią­za­nych z korzy­sta­niem z Usługi i Konta Użyt­kow­nika Użyt­kow­nik może kon­tak­to­wać się z Ope­ra­torem za pośred­nic­twem Biura Obsługi Klienta, wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres e-mail: bok@infor.pl lub za pomocą numeru tele­fonu 801 626 666 lub 22 761 30 30.
9. W przy­padku nawią­za­nia kon­taktu za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej Ope­ra­tor postara się udzie­lić odpo­wie­dzi w tej samej for­mie najpóź­niej do 14 dni robo­czych.
10. Jeżeli Użyt­kow­nik wykryje niepra­wi­dło­wość w funk­cjo­no­wa­niu Usługi i/lub Konta Użyt­kow­nika jest zobo­wią­zany do jej zgło­sze­nia na adres e-mail: bok@infor.pl lub za pomocą numeru tele­fonu 801 626 666 lub 22 761 30 30. Ope­ra­tor jest upraw­niony do uzna­nia, że zgła­szane zda­rze­nie nie sta­nowi nie­pra­wi­dło­wo­ści w funk­cjo­no­wa­niu Usługi i/lub Konta Użyt­kow­nika.
11. W przy­padku awa­rii Ser­wisu lub Konta Użyt­kow­nika lub koniecz­no­ści doko­na­nia zmian, ulep­szeń lub przepro­wa­dze­nia prac kon­ser­wa­cyj­nych Ope­ra­tor zastrzega na swoją rzecz prawo do cza­so­wej prze­rwy w funk­cjo­no­wa­niu Ser­wisu lub Konta Użyt­kow­nika.
12. Ope­ra­tor dołoży wszel­kich sta­rań, aby pla­no­wane prze­rwy tech­niczne zwią­zane z prze­rwą w funk­cjo­no­wa­niu Ser­wisu lub Konta Użyt­kow­nika odby­wały się w nocy, mię­dzy godziną 2.00 a 6.00.
Prawa autor­skie
§ 20
1. Z chwilą uzy­ska­nia dostępu do Ser­wisu zgod­nie z zawartą umową i do czasu jej wyga­śnię­cia Użyt­kow­nik jest upraw­niony do:
a) prze­szu­ki­wa­nia, prze­glą­da­nia, wyświe­tla­nia, odtwa­rza­nia Mate­ria­łów Wideo zamiesz­czo­nych w ramach INFORAKADEMII,
b) prze­szu­ki­wa­nia, prze­glą­da­nia, wyświe­tla­nia, odczy­ty­wa­nia, wpro­wa­dzania do pamięci kom­pu­tera, wydru­ko­wa­nia, zapi­sa­nia na trwa­łym nośniku dodat­ków,
– jed­nakże w oby­dwu wypad­kach wyłącz­nie na wła­sny uży­tek (licen­cja).
2. Udzie­lona licen­cja jest nie­wy­łączna.
3. Użyt­kow­nik może korzy­stać z Ser­wisu i Konta Użyt­kow­nika i zawar­tych na nich tre­ści wyłącz­nie w celach zgod­nych z niniej­szym Regu­la­minem, obo­wią­zu­jącym pra­wem, ogól­nymi zasa­dami korzy­sta­nia z sieci Inter­net oraz celami utwo­rze­nia Ser­wisu, a w szcze­gól­no­ści w spo­sób nie­na­ru­sza­jący praw osób trze­cich oraz praw i inte­re­sów Ope­ra­tora oraz Spółek Grupy INFOR PL.
4. Użyt­kow­nik nie może zby­wać ani udo­stęp­niać dostępu do Konta Użyt­kow­nika na rzecz podmio­tów trze­cich. Użyt­kow­nik nie ma prawa do publicz­nego roz­po­wszech­nia­nia ani komer­cyj­nego ofe­ro­wa­nia dostępu do Konta Użyt­kow­nika i tre­ści Ser­wisu.
5. Użyt­kow­nik nie jest upraw­niony do:
a) udzie­la­nia dal­szej licen­cji (sublicen­cji) do zawar­to­ści Mate­ria­łów Wideo, lub ich czę­ści;
b) udo­stęp­nia­nia zawar­to­ści Mate­ria­łów Wideo lub jego czę­ści oso­bom trze­cim,
c) roz­po­wszech­nia­nia zawar­to­ści Mate­ria­łów Wideo lub jego czę­ści w jaki­kol­wiek spo­sób.
6. W celu zapo­bie­ga­nia dal­szemu roz­prze­strze­nia­niu chro­nio­nej zawar­to­ści Mate­ria­łów Wideo Ope­ra­tor zastrzega sobie prawo do umiesz­cze­nia we wszyst­kich mate­ria­łach pobra­nych na urzą­dze­nie Użyt­kow­nika indy­wi­du­al­nych ozna­czeń umoż­li­wiających mu iden­ty­fi­ka­cję Użyt­kow­nika.
Zastrze­że­nia
§ 21
1. Ser­wis ma cha­rak­ter infor­ma­cyjny. Jego zawar­tość sta­nowi jedy­nie wyraz poglą­dów auto­rów poszcze­gól­nych Mate­ria­łów Wideo lub też odzwier­cie­dle­nie ich wie­dzy. Zawarte w Ser­wisie tre­ści oraz spo­sób ich prze­ka­za­nia, bez względu na osobę ich autora, w żad­nej mie­rze nie sta­nowią czyn­no­ści z zakresu świad­cze­nia pomocy praw­nej, czyn­no­ści doradz­twa podat­ko­wego czy jakie­go­kol­wiek innego doradz­twa. Zawarte w Ser­wisie poglądy oso­bi­ste eks­per­tów, wyroki, inter­pre­ta­cje, porady, roz­wią­za­nia i innego rodzaju infor­ma­cje nie powinny być trak­to­wane jako źró­dło lub wykład­nia prawa, a tym samym sta­nowić wyłącz­nej pod­stawy przy podej­mo­wa­niu decy­zji bizne­so­wych lub podat­ko­wych. Wykorzy­sta­nie poglą­dów eks­per­tów, wyro­ków, inter­pre­ta­cji, porad, roz­wią­zań i innego rodzaju infor­ma­cji odbywa się na wyłączną odpo­wie­dzialność Użyt­kow­nika.
2. Ope­ra­tor nie odpo­wiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawar­to­ścią Ser­wisu bez względu na bez­po­śred­nią czy pośred­nią przy­czynę powsta­nia tych szkód. W szcze­gól­no­ści Ope­ra­tor nie odpo­wiada za szkody powstałe w wyniku doko­na­nia lub zanie­cha­nia przez Usłu­go­biorcę okre­ślo­nych czyn­no­ści praw­nych w imie­niu wła­snym czy też w cudzym imie­niu, nawet jeżeli Użyt­kow­nik przy podej­mo­wa­niu decy­zji kie­ro­wał się w jakiej­kol­wiek mie­rze zawar­to­ścią Ser­wisu.
3. W przy­padku m.in.: (1) wystą­pie­nia przez osobę trze­cią, w tym orga­ni­za­cję zbio­ro­wego zarzą­dza­nia pra­wami autor­skimi lub pra­wami pokrew­nymi, z rosz­cze­niem prze­ciwko Ope­ra­torowi z tytułu naru­sze­nia praw osób trze­cich lub obo­wią­zu­jących prze­pi­sów prawa, lub (2) wsz­czę­cia postę­po­wa­nia (w tym kar­nego lub admi­ni­stra­cyj­nego) w związku ze spo­so­bem korzy­sta­nia z usług świad­czo­nych za pomocą Konta Użyt­kow­nika przez Użyt­kow­nika, w tym w związku z tre­ściami przez niego udo­stęp­nianymi; w zakre­sie, za który zgod­nie z niniej­szym Regu­la­minem odpo­wie­dzialność ponosi Użyt­kow­nik, Użyt­kow­nik zwolni Ope­ra­tora z obo­wiązku zaspo­ko­je­nia takiego rosz­cze­nia, a także pokryje wszel­kie szkody, które Ope­ra­tor ponie­sie w związku z takim rosz­cze­niem, pozwem lub postę­po­wa­niem, w tym pra­wo­moc­nie orze­czone koszty postę­po­wa­nia i obsługi praw­nej oraz rów­no­war­to­ści odszko­do­wa­nia, nało­żo­nych kar lub grzy­wien lub koszty wyko­na­nia osta­tecz­nych decy­zji admi­ni­stra­cyj­nych przez Ope­ra­tora. W przy­padku powzię­cia przez Ope­ra­tora wie­dzy o takich rosz­cze­niach czy postę­po­wa­niach Ope­ra­tor nie­zwłocz­nie powia­domi o nich Użyt­kow­nika i umoż­liwi mu – zgod­nie z prze­pi­sami prawa – przy­stą­pie­nie do postę­po­wa­nia w celu obrony swo­ich praw. Użyt­kow­nik zobo­wią­zuje się zaś za każ­dym razem przy­stą­pić do takiego postę­po­wa­nia na zawia­do­mie­nie Ope­ra­tora.
4. Ope­ra­tor zastrzega sobie prawo umiesz­cza­nia w Ser­wisie tre­ści rekla­mo­wych w for­mach powszech­nie sto­so­wa­nych w Inter­ne­cie.
Dodat­kowe infor­ma­cje
§ 22
1. W przy­padku zawar­cia przez Użyt­kow­nika zamó­wie­nia lub umowy na Usługi nie na zasa­dach prze­wi­dzianych niniej­szym Regu­la­minem zasto­so­wa­nie mają odpo­wied­nie posta­nowienia niniej­szego Regu­la­minu w zakre­sie, w jakim zamó­wie­nie lub umowa nie zmie­nia jego posta­nowień.
2. Użyt­kow­nik nie jest zobo­wią­zany do zło­że­nia kau­cji lub udzie­le­nia innych gwa­ran­cji finan­so­wych.
3. Użyt­kow­ni­kowi nie wolno dostar­czać (publi­ko­wać w Ser­wisie) tre­ści o cha­rak­terze bezpraw­nym.
4. Ope­ra­tor ma obo­wią­zek dostar­czyć towar bez wad.
5. Pod adre­sem http://ec.europa.eu/con­su­mer­s/odr dostępna jest plat­forma inter­ne­towego sys­temu roz­strzy­ga­nia spo­rów pomię­dzy kon­su­mentami a przed­się­bior­cami na szcze­blu unij­nym (Plat­forma ODR). Plat­forma ODR sta­nowi inte­rak­tywną i wie­lo­ję­zyczną stronę inter­ne­tową z punk­tem kom­plek­so­wej obsługi dla kon­su­mentów i przed­się­bior­ców dążą­cych do poza­są­do­wego roz­strzy­gnię­cia sporu doty­czącego zobo­wią­zań umow­nych wyni­ka­ją­cych z inter­ne­towej umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie usług. Jed­nakże Ope­ra­tor nie zapew­nia moż­li­wo­ści skorzy­sta­nia przez Usłu­go­bior­ców lub kupu­ją­cych z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń.
6. Ope­ra­tor nie jest zwią­zany kodek­sem dobrych prak­tyk, o któ­rym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 23 sierp­nia 2007 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu nie­uczci­wym prak­tykom ryn­ko­wym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070.).
7. Miej­scem speł­nie­nia świad­cze­nia jest sie­dziba Ope­ra­tora.
8. We wszel­kich spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­minie sto­suje się odpo­wied­nio posta­nowienia powszech­nie obo­wią­zu­jących prze­pi­sów prawa.
9. Ope­ra­tor ma prawo do zmiany tre­ści i posta­nowień niniej­szego Regu­la­minu w dowol­nym momen­cie. O zmia­nie regu­la­minu Ope­ra­tor powia­domi na stro­nach inter­ne­to­wych INFORAKADEMII oraz listem elek­tro­nicz­nym skie­ro­wa­nym do Użyt­kow­nika.
10. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość wypo­wie­dze­nia umowy o świad­cze­nie usług drogą elek­tro­niczną zawar­tej w opar­ciu o akcep­ta­cję niniej­szego Regu­la­minu w ciągu 14 dni od przed­sta­wie­nia zmian, jeżeli nie akcep­tuje nowej wer­sji Regu­la­minu.
11. Poprzed­nie wer­sje Regu­la­minu są publi­ko­wane na stro­nach INFORAKADEMII.
12. Użyt­kow­nik jest zwią­zany tą wer­sją Regu­la­minu, którą zaak­cep­to­wał przy zawar­ciu umowy.
13. Regu­la­min obo­wią­zuje od dnia 15.02.2023 r.


Załącz­nik: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(for­mu­larz ten należy wypeł­nić i ode­słać tylko w przy­padku chęci odstą­pie­nia od umowy)
– Adre­sat: INFOR PL S A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Bura­kow­ska 14, 01-066 War­szawa, bok@in­for. pl
– Ja/My niniej­szym infor­mu­ję­/in­for­mu­jemy o moim/na­szym odstą­pie­niu od umowy sprze­daży nastę­pu­ją­cych rze­czy/umowy dostawy nastę­pu­ją­cych rze­czy/umowy o dzieło pole­ga­ją­cej na wyko­na­niu nastę­pu­ją­cych rze­czy/ umowy o świad­cze­nie nastę­pu­ją­cej usługi
– Data zawar­cia umo­wy­/od­bioru
– Imię i nazwi­sko kon­su­menta (-ów)
– Adres kon­su­menta (-ów)
– Pod­pis kon­su­menta (-ów) (tylko jeżeli for­mu­larz jest prze­sy­łany w wer­sji papie­ro­wej)
– Data


Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK