REGULAMIN

INFORAKADEMII

obowiązujący od 26.10.2022 r.
(dalej: „Regulamin”)

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1.        Niniejszy Regulamin określa:

a)    zasady funkcjonowania platformy INFORAKADEMIA i Konta Użytkownika w serwisie, w szczególności w zgodności z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.);

b)    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Serwisu;

c)    zasady korzystania z usługi Konta Użytkownika w serwisie;

d)    wymagania technologiczne i warunki niezbędne do spełnienia dla poprawnej obsługi Serwisu i Konta Użytkownika;

e)    zasady przetwarzania danych osobowych.

2.        Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, i znajduje on zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy przez Operatora.

3.        Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi przed założeniem Konta Użytkownika w serwisie oraz zawarciem umowy świadczenia usługi dostępu do platformy INFORAKADEMIA w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkowników w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie.

4.        Zamawiając Usługę, Użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu może uniemożliwić rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Operatora oraz założenie Konta Użytkownika dla Użytkownika.

5.        W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują także:

a)      regulaminy akcji promocyjnych, o których mowa w § 7;

b)      regulaminy regulujące zasady dystrybucji dostępu do produktów podmiotów z Grupy Infor PL przez podmioty inne niż Operator, jeżeli dostęp przyznawany jest przez te podmioty;

c)      regulamin Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU, realizowanej na rzecz Użytkownika przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (zob. § 9 ust. 2);

d)      regulaminy produktów i/lub usług dostępnych w ofercie Grupy INFOR PL.
DEFINICJE I TERMINOLOGIA
§ 2


Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:


1)        Operator  – usługodawca, INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, 01-066 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279 (REGON: 011617580, NIP: 118 00 93 066), kapitał zakładowy 4.700.000 złotych (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych), opłacony w całości;

2)        Użytkownik  – usługobiorca; osoba prawna, jednostka organizacyjna, osoby fizyczne reprezentujące ww. osoby prawne lub jednostki organizacyjne, a także osoba fizyczna, będąca stroną umowy o świadczenie usług, w tym usługi Konta Użytkownika w serwisie, której Operator świadczy usługi w ramach umowy;

3)        serwis  – platforma internetowa dostępna pod adresem:  https://sklep.infor.pl  lub innym wskazanym przez Operatora, za pośrednictwem której świadczona jest usługa Konta Użytkownika, prowadzona przez Operatora;

4)        Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem: https://akademia.infor.pl/ lub innym wskazanym przez Operatora, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, prowadzona Operatora; platforma INFORAKADEMII;

5)        Spółki Grupy INFOR PL  – Operator, INFOR IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331240 (REGON: 141836060, NIP: 5272601064);

6)        Regulamin  – niniejszy Regulamin, będący jednocześnie treścią umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

7)        Konto Użytkownika  – usługa świadczona przez Operatora, konto sklepu sklep.infor.pl , opisana w rozdziale II § 5 Regulaminu;

8)        Usługa  – opisane w rozdziale II § 3 i 4 Regulaminu świadczenie Operatora na rzecz i zlecenie Użytkownika;

9)        Ustawa  – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);

10)    RODO  – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Rozdział II
USŁUGA
§ 3


1.      Oświadczenie woli Operatora zawarte w liście elektronicznym wysłanym na adres Użytkownika wskazany przez niego przy zawarciu umowy uważa się za doręczone z chwilą wysłania (np. potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie zawarcia umowy, faktura elektroniczna w przypadku zgody Użytkownika na tę formę dokumentu).

2.      Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora o zmianie swego adresu e-mail, a w celu dokonania zmiany może skontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail: iod@infor.pl . W przypadku niepoinformowania Operatora o zmianie adresu e-mail przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Operatora do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub Koncie Użytkownika zostały skutecznie doręczone.Zakres
§ 4


1.        W ramach Usługi, Operator dostarcza Użytkownikom, w szczególności:

a) usługę dostępu do materiałów wideo oraz towarzyszących im prezentacji, mających na celu pogłębienie wiedzy, uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności lub podnoszenie kwalifikacji z zakresu podatków, rachunkowości, prawa, w tym: prawa pracy i ubezpieczeń i innych zamieszczanych pod adresem: https://akademia.infor.pl/ , udostępnianych przez Operatora w ramach dostępu bezpłatnego lub płatnego, emitowany w czasie rzeczywistym lub/i poza czasem rzeczywistym tj. uprzednio utrwalonym przez Operatora („Materiały Wideo”);

b)   usługę newslettera, tj. przesłany Użytkownikowi drogą elektroniczną biuletyn zawierający m.in. informacje na temat usług Operatora i jego partnerów działalności oraz oferty produktowej.

2.        Zakres dostępu do usług INFORAKADEMII zależy od wyboru Użytkownika, dostęp może być czasowy do pełnych zasobów INFORAKADEMII, lub do pewnego modułu tematycznego cyklu materiałów lub do wybranego (pojedynczego) materiału.

3.        Materiały Wideo oferowane w ramach Usługi mogą przybrać formę: Wideoszkolenia, Wideoporady, lub Webinarium. Wideoszkolenie to szkolenie on-line poświęcone omówieniu jednego zagadnienia, trwające od 15 minut do godziny. Wideoporada to szkolenie on-line poświęcone odpowiedzi na pojedyncze pytania, trwające nie dłużej niż 15 minut. Webinarium to z kolei szkolenie (seminarium) w czasie rzeczywistym poświęcone przede wszystkim zmianom w prawie, prowadzone przez eksperta przy udziale moderatora i uczestników. Webinarium trwa godzinę, z czego 45 minut jest poświęcone na wykład eksperta, zaś 15 minut na odpowiedzi eksperta na pytania uczestników. Uczestnicy przekazują swoje pytania wyłącznie poprzez moderatora za pośrednictwem komunikatora (czatu), jednakże z uwagi na ograniczony czas, moderator przekazuje ekspertowi tylko część pytań. Retransmisja Webinarium jest dostępna na platformie INFORAKADEMII przez 365 dni od jego nagrania. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia w każdym czasie z platformy INFORAKADEMII materiałów nieaktualnych.

4.        Do wybranych form Materiałów Wideo, mogą być dodawane dodatki, takie jak: certyfikat potwierdzający udział w Wideoszkoleniu, lub Webinarium, prezentacje lub inne produkty lub usługi (dalej: „dodatki”). Są one w każdym przypadku świadczeniem ubocznym względem świadczenia głównego, a ich pełna funkcjonalność może zależeć od wyrażenia stosownych dla danej usługi zgód lub akceptacji ich regulaminów. Operator zastrzega, iż usługa certyfikatu dla Wideoszkoleń jest każdorazowo dostępna przez czas dostępu Użytkownika do platformy INFORAKADEMII, a dla Webinarium przez 365 dnia od daty jego nagrania.

5.        Dostęp do usług oferowanych w ramach niniejszego Regulaminu może być uzależniony od:

a)    zamówienia usługi;

b)   zaakceptowania Regulaminu;

c)    skorzystania z Kodu Promocyjnego;

d)   zalogowania, założenia Konta Użytkownika.

6.        Czas dostępu do usługi wymagającej zalogowania liczony jest od chwili:

a)    od dnia dostarczenia loginu i hasła pierwszego logowania przez Infor na adres e-mail Użytkownika;

b)   lub daty ustalonej w zamówieniu, umowie;

c)    lub w przypadku Płatności PayU – od wysłania Użytkownikowi spersonalizowanego linku umożliwiającego dostęp do zakupionych materiałów.

7.      Operator zastrzega sobie prawo odmowy uruchomienia Usługi, jeśli dane przekazane przez Użytkownika są niepoprawne lub niezupełne.

8.      Opracowania materiałów publikowanych w INFORAKADEMII, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, są przesyłane Użytkownikowi w ramach usługi INFORAKADEMII do czasu rezygnacji z tej funkcjonalności przez Użytkownika. Rezygnacji można dokonać poprzez link podany w przesłanym opracowaniu.

9.      Aby otrzymywać newsletter, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, trzeba się na niego zapisać poprzez pozostawienie swojego adresu e-mail w dedykowanym polu i zaakceptować regulamin tej usługi poprzez zaznaczenie udostępnionego w tym celu pola (tzw. checkboxa). Użytkownik w polu do podania adresu e-mail powinien podawać swój adres e-mail, który jest prawidłowy i aktualny. Niedozwolone jest podawanie adresów e-mail podmiotów trzecich (tj. innych niż Użytkownik). Użytkownik otrzyma link aktywacyjny pod podanym przez siebie adresem e-mail . Usługa wysyłki newslettera zostaje uruchomiona po kliknięciu przez Użytkownika linku aktywacyjnego. Ważność linku aktywacyjnego wynosi 7 dni, co oznacza, że jeżeli Użytkownik nie kliknie linku aktywującego, jego dane osobowe zostaną usunięte. W newsletterze mogą być zamieszczone banery reklamowe produktów Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa , współpracujących z Operatorem . Udostępnienie swojego adresu e-mail oraz potwierdzenie chęci otrzymania newslettera poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, „Zapisz się” lub innego tego typu oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu otrzymywania informacji zawartych w newsletterze (co obejmuje informacje handlowe dotyczące Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem . Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera, a wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.KONTO UŻYTKOWNIKA
§ 5


1.        Niezależnie od Usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu, Operator zobowiązuje się do świadczenia Użytkownikowi, za  pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: sklep.infor.pl lub innym podanym przez Operatora, usług składających się na usługę Konta Użytkownika, tj. obsługi Użytkownika w ramach Konta Użytkownika, polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi stworzenia własnego profilu, zamieszczenia informacji dotyczących swojej osoby lub reprezentowanej przez Użytkownika firmy (dane identyfikujące, dane adresowe, dane do faktury, dane do logowania) oraz innych informacji, które mają służyć umożliwieniu lub ułatwieniu Użytkownikowi korzystania z Usług oferowanych przez Operatora oraz spółki z Grupy INFOR PL, w tym dokumentowania i prowadzenia rozliczeń za zamówione przez Użytkownika usługi.

2.        Dostęp do Konta Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, możliwy jest dla Użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin i złożył zamówienie na Usługę Operatora, która wymaga logowania.

3.        W ramach świadczenia usługi Konta Użytkownika, Użytkownikowi udostępniona zostaje możliwość budowania, rozbudowywania, modyfikacji i aktualizacji swojego profilu poprzez umożliwienie Użytkownikowi wprowadzenia swoich danych dotyczących siebie lub reprezentowanej przez Użytkownika firmy.

4.        Konto Użytkownika ułatwia lub umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi oraz z następujących usług, świadczonych lub oferowanych przez spółki z Grupy INFOR PL wymienionych na https://zgody.infor.pl/polityka-prywatnosci.html

5.        Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika w serwisie w zakresie zgodnym z ich treścią i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.        Użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich Usług oferowanych przez Operatora lub przez spółki z Grupy INFOR PL w ramach Konta Użytkownika, w zakresie zgodnym z ich treścią i postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminu świadczenia konkretnej Usługi.

7.        Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika pod warunkiem, że nie użyje ich do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasadami współżycia społecznego.

8.        Użytkownik ma prawo korzystać z usług spółek Grupy INFOR pod warunkiem, że nie użyje ich do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminu świadczenia konkretnej usługi i zasadami współżycia społecznego.

9.        Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta Użytkownika w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora oraz spółek z Grupy INFOR PL.

10.     Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług spółek Grupy INFOR w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, regulaminem świadczenia konkretnej usługi, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora oraz spółek z Grupy INFOR PL.Rozdział III
ZAWARCIE UMOWY I ZALOGOWANIE
Formularz elektroniczny
§ 6


1.        Przy sprzedaży za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://akademia.infor.pl/ Użytkownik potwierdza zamówienie, wykonując następujące czynności:

a)    podaje lub potwierdza dane potrzebne do zawarcia umowy (Operator oznacza dane niezbędne do zawarcia umowy);

b)    akceptuje Regulamin;

c)    ma możliwość złożenia innych oświadczeń, w tym oświadczeń dotyczących dostarczenia treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, wprowadzenia Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego (zob. § 7), zażądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia (zob. § 12);

d)    wciska przycisk „ZAMAWIAM” (jeśli usługa jest nieodpłatna), „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” (jeśli usługa jest odpłatna) lub inny o tożsamym oznaczeniu.

2.    Przy wprowadzaniu pierwszego zamówienia Operator zakłada Konto Użytkownika, przekazuje na adres e-mail wskazany przez Użytkownika potwierdzenie przyjęcia zamówienia, a następnie potwierdzenie zawarcia umowy.

3.    Udostępnienie Materiału Wideo następuje po zawarciu umowy. Aby uzyskać dostęp do treści będącej przedmiotem umowy, należy się zalogować, wejść w zakładkę „Twoje Konto” i wcisnąć przycisk „OGLĄDAJ” albo „POBIERZ”.

4.    Dostęp do zamówień pojedynczych Materiałów Wideo jest aktywny przez 1 (jeden) rok od daty aktywacji tej usługi.

 

§ 7
Promocje


1.        Operator może organizować akcje promocyjne, np. w postaci:

a.    bezpłatnego czasowego dostępu do Usług na warunkach określonych każdorazowo w ofercie promocyjnej;

b.    rozszerzenia świadczenia Infor o przedmiot lub usługę znajdującą się w ofercie Infor (np. pendrive, dodatkowa publikacja książkowa);

c.    rabatu na Usługi.

2.        Skorzystanie z promocji odbywa się poprzez wpisanie na formularzu zamówienia otrzymanego Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego, w miejscu do tego przeznaczonym, lub wypełnienia formularza zawierającego zaszyty kod promocyjny na wskazanej stronie docelowej (tzw. landing page).

3.        Operator może oferować w promocji darmowe Usługi (lub zniżki na nie) dla Użytkowników, którzy zawarli umowę o usługę płatną. Odstąpienie od umowy będzie oznaczało obowiązek zwrotu Usługi.

4.        Promocja może być ograniczona w czasie lub w liczbie przyznanych dostępów. W przypadku ograniczenia co do liczby, rozstrzygające jest pierwszeństwo w złożeniu zamówienia. Operator przed upływem okresu bezpłatnego dostępu może zaproponować Użytkownikowi płatny abonament uprawniający do korzystania z usług.

5.        Szczegółowa informacja na temat warunków danej akcji promocyjnej będzie każdorazowo umieszczana na stronach internetowych Operatora.

 

Rozdział IV.
DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

§ 8


1.        Dostęp do INFORAKADEMII jest możliwy po zalogowaniu na stronie https://akademia.infor.pl/ . Zalogowanie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Operatora loginu i hasła, podanych w toku składania zamówienia lub loginu i hasła pierwszego logowania (tymczasowych) wygenerowanych przez system Operatora podczas składania zamówienia.

2.        Użytkownik samodzielnie ustala login i hasło, które będą wykorzystywane jako dane uwierzytelniające, umożliwiające dostęp do platformy INFORAKADEMII, który jest również później właściwy dla Konta Użytkownika, w przypadku pierwszego zamówienia na usługi Spółek grupy INFOR PL. W przypadku gdy Użytkownik korzystał już z usług spółek Grupy INFOR PL, login i hasło do platformy INFORAKADEMII jest zgodne z tym, co Użytkownik ustalił zamawiając ww. usługi. W przypadku zamówienia składanego w innym kanale sprzedaży Operatora, login i hasło pierwszego logowania generowane są przez system Operatora i przekazywane Użytkownikowi w formie elektronicznej wraz potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. W każdym przypadku Użytkownik otrzymuje powiadomienie e-mail dotyczące przyjęcia zamówienia oraz powinien zmienić hasło pierwszego logowania, w tym przestrzegając zasad opisanych w ust. 3 poniżej.

3.        W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych i informacji zgromadzonych na platformie INFORAKADEMII i na Koncie Użytkownika, rekomendowane jest, by hasło dostępu spełniało co najmniej poniższe wymagania:

a)      hasło nie powinno być krótsze niż 8 znaków;

b)      hasło powinno zawierać minimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę lub znak specjalny;

c)      hasło nie powinno być takie samo jak identyfikator (login);

d)      hasło powinno być zmieniane w miarę możliwości nie rzadziej niż co 30 dni oraz niezwłocznie w razie wystąpienia ryzyka, że dostęp do niego uzyskała osoba niepowołana lub nieupoważniona;

e)      hasło nie powinno zawierać oczywistych ciągów znaków, typu „1234”, „qwerty”, „hasło”, a ponadto zalecane jest unikanie stosowania haseł, które są wyrazami słownikowymi;

f)       hasło powinno być okresowo zmieniane przez Użytkownika (np. raz na trzy miesiące oraz w każdym przypadku, kiedy Użytkownik podejrzewa, że osoba trzecia mogła je poznać);

g)      hasło powinno być unikatowe, tj. inne, niż stosowane przez Użytkownika w innych miejscach (kontach, witrynach, itp.) .

4.        Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie loginu i hasła dostępu w poufności. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego danych, a zwłaszcza loginu .

5.        Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o każdorazowym nieuprawnionym użyciu jego loginu i o każdym innym naruszeniu zabezpieczeń.

6.        Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania hasła lub loginu Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, za jego wiedzą lub bez niej. Jednak Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez Operatora lub inne podmioty na skutek użycia hasła lub loginu Użytkownika przez osoby trzecie.

7.        Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzanych danych i informacji do Konta Użytkownika. Wprowadzając dane i informacje do Konta Użytkownika, Użytkownik gwarantuje ich aktualność, poprawność, integralność i prawdziwość.

8.        Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu, hasła oraz innych danych go dotyczących przed dostępem osób nieuprawnionych.Płatność
§ 9


1.        Z zastrzeżeniem ust. 2–4 Użytkownik powinien dokonać zapłaty za Usługę płatną w terminie ustalonym w umowie świadczenia Usługi (zamówieniu). Zapłata następuje na podstawie faktury wystawionej przez Operatora, przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze.

2.        W przypadku płatności za pośrednictwem PayU („Płatność PayU”) płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. Regulaminu. W zakresie tej płatności Usługodawcą Użytkownika jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Operator nie przechowuje danych wprowadzanych przez Użytkownika na platformie umożliwiającej Płatność PayU (dane te przekazywane są do PayU i to PayU jest ich administratorem).

3.        W przypadku żądania otrzymania faktury VAT wystarczająca będzie faktura elektroniczna.

4.        W przypadku płatności za pobraniem płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki listonoszowi lub kurierowi doręczającemu przesyłkę.Rozdział V
ODSTĄPIENIE

Odstąpienie konsumenckie
Zakres zastosowania
§ 10


Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się wyłącznie do umów, w których Użytkownikiem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zawierająca z Operatorem umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, ale niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności z przedmiotem wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „konsument”).Sposób wykonania
§ 11


1.        Z zastrzeżeniem § 10, konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

2.        Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

3.        Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając do Operatora jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail:  bok@infor.pl . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.        W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odstąpieniem konsument winien zwrócić do Operatora wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie było zawarcie umowy.

5.        Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, o ile świadczenie nie zostało w tym czasie wykonane, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.Treści cyfrowe
§ 12


1.        Z uwagi na fakt, iż przedmiotem umowy mogą być treści cyfrowe, Użytkownik może złożyć oświadczenie, iż żąda on jego dostarczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W przypadku niezłożenia takiego żądania Operator jest uprawniony do wstrzymania dostępu do czasu upływu ww. terminu. Konsekwencją tego żądania jest utrata prawa odstąpienia od umowy (zob. § 11).

2.        Jeżeli zamawiając dostęp do usługi, Użytkownik, będący konsumentem, zażądał rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, po odstąpieniu od umowy ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.

3.        Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Odstąpienie od umowy przez Operatora

§ 13

 

W przypadku niedokonania przez Użytkownika zapłaty w terminie przekraczającym termin zapłaty o dwa tygodnie, Operatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (art. 492 kodeksu cywilnego).Rozdział VI
Czas świadczenia
REKLAMACJE
§ 14


1.        Usługa Konta Użytkownika, objęta niniejszym Regulaminem, świadczona jest od momentu dokonania rejestracji Konta Użytkownika, aż do momentu jej wypowiedzenia, przy czym w każdym przypadku korzystania z Konta Użytkownika z usługą spółki Grupy Infor wypowiedzenie może zostać złożone nie wcześniej niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie takiej usługi.

2.        Usługa Konta użytkownika świadczona jest Użytkownikowi przez czas nieokreślony, przy czym Użytkownik może wypowiedzieć umowę dotyczącą ww. usługi w wersji bezpłatnej w każdym momencie, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu. Wypowiedzenie usługi Konta Użytkownika może uniemożliwić świadczenie Usługi.

3.        Wypowiedzenie usługi Konta Użytkownika odbywa się poprzez usunięcie lub wyrejestrowanie Konta Użytkownika. Aby usunąć lub wyrejestrować Konto Użytkownika Użytkownik powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: bok@infor.pl lub numerem telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30.

4.        Operator może zawiesić świadczenie usług, zablokować Konto Użytkownika lub Serwis w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w oparciu o akceptację niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

a.    wprowadza do Serwisu, lub Konta Użytkownika niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich informacje i dane, w szczególności gdy Użytkownik podszywa się pod osobę trzecią celem narażenia jej dóbr osobistych lub przywłaszczenia jej tożsamości na potrzeby oszustwa;

b.    dopuści się za pośrednictwem Serwisu lub Konta Użytkownika naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

c.    naruszy zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym Regulaminie;

d.    dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub Konta Użytkownika lub godzące w dobre imię Operatora.

5.        Niezależnie od powyższego Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania usługi Konta Użytkownika i skasowania konta wraz z całą zawartością, jeżeli Użytkownik nie logował się na utworzone w ramach tej usługi konto przez okres co najmniej 12 miesięcy. Przed usunięciem takiej usługi Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez Operatora o zaprzestaniu udostępniania usługi. Operator zastrzega sobie prawo przechowywania części danych Użytkownika zapisanych w Koncie Użytkownika niezbędnych do obrony przed ewentualnymi roszczeniami do czasu ich przedawnienia.

6.        Umowy na Usługi płatne są zawarte na okresy wskazane w zamówieniu lub umowie.

7.        Użytkownik, który złożył zamówienie usługi nieodpłatnej, może wypowiedzieć umowę o jej świadczenie w każdym czasie bez podania przyczyn. W tym celu należy wysłać e-mail z prośbą o wyrejestrowanie na adres Biura Obsługi Klienta:  bok@infor.pl .

8.        Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania e-maili z opracowaniami materiałów INFORAKADEMII przesyłanych w ramach usługi newslettera, wywołując link dezaktywujący umieszczony w każdej z wiadomości, bądź wysyłając e-mail z prośbą o wykreślenie z listy wysyłkowej. Zrezygnowanie z chęci otrzymywania newslettera traktowane jest przez Operatora jako odwołanie zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Z kolei rezygnacja z opracowań Akademii INFORAKADEMII, powoduje zmianę Umowy na zamówioną Usługę, poprzez wykreślenie z jej zakresu  newslettera, bez wpływu na pozostałe warunki Umowy.

9.        Operator nie udziela żadnej gwarancji nieprzerwanej dostępności Platformy INFORAKADEMII i Konta Użytkownika ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe na skutek ewentualnej niedostępności. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody wynikłe na skutek zmian wprowadzonych w treści ww. platform.
Reklamacje
§ 15


1.        Operator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących Użytkownikowi roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556–576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

2.        W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien:

a.    przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adres Biura Obsługi Klienta oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Użytkownikiem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny/e-mailowy);

b.    przesłać pod adres Biura Obsługi Klienta wadliwą rzecz; w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem dowodu zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopii.

3.        W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy zawrzeć opis problemu lub zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4.        W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopii.

5.        Operator może poprosić Użytkownika o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Reklamacje złożone przez Użytkowników zostaną rozpatrzone przez Operatora, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości oraz rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.
Rozdział VII
KLAUZULA INFORMACYJNA
Ochrona danych osobowych
§ 16


1.        Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO zgromadzonych w związku z Usługą, w tym obsługą Konta Użytkownika jest Operator,

2.        Kontakt z Operatorem możliwy jest:

a.    za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa (z dopiskiem „Dane osobowe”);

b.    za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta:  adres e-mail:  bok@infor.pl ,
ii. numer telefonu: 801 626 666 lub 22 761 31 30;

c.    za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail:  iod@infor.pl .

3.    Operator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

a.    jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):

         i.         zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia, logowania do Konta   (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przez cały okres realizacji Usług;

       ii.         realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego , czy innych zobowiązań publicznoprawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z tymi przepisami), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa;

       ii.         ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (bądź ich zabezpieczenia) mogącymi mieć związek z  zawartą umową świadczenia usług lub Usługą, prowadzenia bieżących kontaktów w sprawie umowy/Usługi/Serwisu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania relacji biznesowych, dokonania właściwej identyfikacji Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesu Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;

     iii.         otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem ( na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;

     iv.         otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora lub tych podmiotów ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej).

b.    jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):
i. w celu realizacji umowy, której stroną jest firma, którą Użytkownik reprezentuje (np. dokonuje odbioru zamówienia, prowadzi w imieniu tej firmy kontakty), a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora jako strony umowy zawieranej z firmą, którą Użytkownik reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
ii. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z  zawartą umową lub Usługą
, prowadzenia bieżących kontaktów w sprawie umowy/Usługi/Serwisu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania relacji biznesowych, dokonania właściwej identyfikacji reprezentantów Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń:

         i.         otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem ( na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;

       ii.         otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora lub tych podmiotów ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej) .

4.    Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne do dokonania rejestracji Konta Użytkownika oraz skorzystania z usług opisanych w Regulaminie, jak też skorzystania z usługi newslettera, a tym samym zawarcia umowy z Operatorem. W przypadku innych Usług Operator może przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, jak też ze względu na właściwość́ świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.

  5. W przypadku produktów płatnych Operator daje Użytkownikowi możliwość skorzystania z darmowych wersji takich produktów, po spełnieniu warunków opisanych w zdaniu następnym. W przypadku korzystania z darmowych wersji płatnych produktów Użytkownik jest obowiązany podać adres elektroniczny i wyrazić zgody marketingowo-handlowe zawarte w formularzu. Brak wyrażenia zgód powoduje brak możliwości skorzystania z darmowej wersji (w tym darmowej wersji próbnej) płatnego produktu. Brak wyrażenia takich zgód nie oznacza braku możliwości Użytkownika skorzystania z danego produktu – jest on w każdej chwili dostępny dla Użytkownika w wersji podstawowej (płatnej). Skorzystanie z darmowej wersji płatnego produktu (a co za tym idzie – podanie e-maila oraz wyrażenie zgód marketingowo-handlowych) należy wyłącznie do decyzji Użytkownika i jego dobrowolnego działania.

6.        Operator wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w pkt 4 powyżej, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie takich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług z Operatorem , a tym samym do korzystania z Usług . Odmowa podania tych danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Operatora. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i brak ich podania nie uniemożliwia skorzystania z Usługi.

7.        Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane podmiotom z Grupy INFOR PL (INFOR IT Sp. z o.o., KRS: 0000331240) oraz mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Operatora (np. hostingodawcy, podmiotom zapewniającym obsługę IT, księgową, obsługę komunikacji z Użytkownikiem, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym , podatkowym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi wsparcia w wysyłce newslettera, informacji handlowych, telesprzedaży ) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja , sądy, Urząd Skarbowy, inne organy publiczne, np. przeprowadzające kontrole u Operatora ).

8.        Dodatkowo, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie tego żądać, Operator może udostępniać dane osobowe Użytkownika również innym podmiotom wskazanym przez Użytkownika , w tym kontrahentom Operatora. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez dalej wymienione podmioty, w przypadku wyrażenia zgody na ich wykorzystanie w celach marketingowych przez partnerów Operatora - świadczącym usługi lub oferującym produkty z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń) lub ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, ujawnienie danych adresowych kurierom czy Poczcie Polskiej w celu doręczenia przesyłki).

9.        Dokonując płatności za Usługi płatne Użytkownik zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę www, na której podaje dane płatności (np. dane karty płatniczej, kod BLIK, itp.), w celu obsługi płatności – tj. do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Operator nie zbiera ani nie przechowuje takich danych. W przypadku korzystania z metod płatności on-line Operator otrzymuje od operatora płatności (PayU S.A.) informację o pomyślnie opłaconym zamówieniu lub o niepowodzeniu w jego opłaceniu. W przypadku płatności on-line PayU S.A. przekazuje Operatorowi informację zawierającą: identyfikator płatności (token) lub 4 ostatnie cyfry karty płatniczej, jaka była wykorzystana do przeprowadzenia płatności (wyłącznie w celu umożliwienia identyfikacji płatności).

10.     Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Operator zadba o podstawę prawną takiego przekazania danych (np. zawarta umowa zawierająca standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską) oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np. z:

a.         działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+),

b.        wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat,

a.         c. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

11.             Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

12.              Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na profilowanie oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.

13.             Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem:  https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 

Pliki cookies
§ 17


1.        W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.

2.        Informacje zawarte w plikach cookies są administrowane przez Operatora. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, a także do realizacji prawnie uzasadnionych interesów, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w następujących celach:

a. zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego dla Użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania strony www;

b. dostosowania strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętania wprowadzanych przez Usługobiorcę danych związanych z korzystaniem z Serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania cookies w urządzeniu Użytkownika czy też zapamiętywania hasła (podtrzymanie zalogowanego Użytkownika);

c. prowadzenia analiz statystycznych dotyczących Użytkownika i odwiedzających serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej,

c.    reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem serwisu.

3.        Użytkownik ma prawo zrezygnować ze zbierania cookies, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Użytkownik korzysta, łącząc się z naszym Serwisem, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

4.        Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików cookies, w treści, w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

5.        Użytkownik ma prawo żądania usunięcia dotyczących Użytkownika danych, zgromadzonych przez Operatora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

6.        Operator może automatycznie zbierać dane osobowe dotyczące wizyty w Serwisie, jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Adres IP nie zawsze będzie stanowił dane osobowe, tj. nie zawsze Operator będzie mógł powiązać adres IP z Użytkownikiem. W przypadku identyfikacji Użytkownika za pomocą adres IP, Operator stosuje wszelkie znane mu i obowiązujące w organizacji zasady ochrony danych osobowych.Więcej informacji dotyczących wykorzystania technologii cookies znajduje się w  Polityce Cookies Grupy INFOR PL .
Ochrona danych osobowych – usługa Jednej Rejestracji do wszystkich serwisów
§ 18


 

1.      W przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, do korzystania z Usług konieczne jest zalogowanie się na platformie znajdującej się pod adresem https://akademia.infor.pl/ . Zalogowania się wymaga także korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Usługodawcę w innych witrynach niż Serwis, lecz operowanych przez Operatora (domeny lub subdomeny, za pośrednictwem których Operator świadczy usługi drogą elektroniczną). W tym celu Operator zapewnia Użytkownikowi usługę Jednej Rejestracji.

2.      Usługa Jednej Rejestracji polega na tym, że pomyślne przejście procedury rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie pozwala na wykorzystanie tego samego Konta Użytkownika we wszystkich innych serwisach operowanych przez Operatora. Jeżeli zaś Użytkownik korzystał już w innym serwisie z usług Operatora świadczonych elektronicznie i wymagających logowania oraz za pośrednictwem tego serwisu założył konto, nie musi on przechodzić procedury założenia konta w Serwisie, lecz wykorzystuje dane logowania, które już posiada. W takich sytuacjach postanowienia §5 stosuje się odpowiednio.

3.      Usługa Jednej Rejestracji dotyczy następujących serwisów wymienionych na stronie: https://zgody.infor.pl/polityka-prywatnosci.html

4.      W każdym przypadku samodzielnego założenia konta, Użytkownik podaje wyłącznie minimalne dane potrzebne do założenia konta (tj. adres e-mail będący loginem oraz hasło). W przypadku konkretnych usług świadczonych za pośrednictwem konkretnych serwisów, o których mowa w ust. 3 powyżej, Operator ze względu na rodzaj świadczonej usługi lub charakter jej rozliczenia może poprosić o podanie dodatkowych danych, które Użytkownik powinien wprowadzić do swojego konta.

5.      Podczas logowania w Serwisie z wykorzystaniem już posiadanych danych logowania i braku konieczności rejestracji Konta Użytkownika w serwisie, Użytkownik musi zatwierdzić niniejszy Regulamin, aby potwierdzić zapoznanie się zasadami funkcjonowania Jednej Rejestracji. 

Rozdział VIII
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Wymagania techniczne
§ 19


1.        Prawidłowe korzystanie z Usługi oraz usługi Konta Użytkownika świadczonej przez Operatora, jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, oprogramowanie oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.         korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8 lub wyższą, Mozilla Firefox 4 lub wyższą, Safari 4.0 i wyższą;

b.        posiadać aktywny i prawidłowo działający dostęp do Internetu;

c.         przeglądarka internetowa wskazana powyżej musi akceptować pliki cookies.

2.        Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usługi i Konta Użytkownika, jeżeli sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych.

3.        Użytkownik powinien zadbać o należyte zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego do korzystania z usług Operatora.

4.        Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu usług wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników i osób trzecich.

5.        Użytkownik nie może korzystać z Usługi i Konta Użytkownika w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć lub osłabić serwer Operatora.

6.        Użytkownik nie może próbować uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do żadnych usług, innych kont, systemów komputerowych ani sieci połączonych z dowolnym serwerem Operatora lub z dowolnymi Kontami Użytkownika lub Usługą, za pomocą włamywania, odgadywania haseł ani przy użyciu innych środków.

7.        Operator nie gwarantuje, że Usługa i usługa Konta Użytkownika będą wolne od błędów ani tego, że usterki ich dotyczące zostaną poprawione.

8.        Operator dołoży starań by pomóc Użytkownikowi w trudnościach związanych z korzystaniem z Usługi i Konta Użytkownika, co nie może być poczytywane za zobowiązanie Operatora do świadczenia wsparcia technicznego. W razie wystąpienia trudności związanych z korzystaniem z Usługi i Konta Użytkownika Użytkownik może kontaktować się z Operatorem za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta: wysyłając wiadomość na adres e-mail:  bok@infor.pl  lub za pomocą numeru telefonu 801 626 666 lub 22 761 30 30.

9.        W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej Operator postara się udzielić odpowiedzi w tej samej formie najpóźniej do 14 dni roboczych.

10.     Jeżeli Użytkownik wykryje nieprawidłowość w funkcjonowaniu Usługi i/lub Konta Użytkownika jest zobowiązany do jej zgłoszenia na adres e-mail:  bok@infor.pl  lub za pomocą numeru telefonu 801 626 666 lub 22 761 30 30. Operator jest uprawniony do uznania, że zgłaszane zdarzenie nie stanowi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi i/lub Konta Użytkownika.

11.     W przypadku awarii Serwisu lub Konta Użytkownika lub konieczności dokonania zmian, ulepszeń lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych Operator zastrzega na swoją rzecz prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu INFORAKADEMII lub Konta Użytkownika.

12.     Operator dołoży wszelkich starań, aby planowane przerwy techniczne związane z przerwą w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta Użytkownika odbywały się w nocy, między godziną 2:00 a 6:00.Prawa autorskie
§ 20


1.    Z chwilą uzyskania dostępu do Serwisu zgodnie z zawartą umową i do czasu jej wygaśnięcia, Użytkownik jest uprawniony do:

a)    przeszukiwania, przeglądania, wyświetlania, odtwarzania Materiałów Wideo zamieszczonych w ramach INFORAKADEMII,

b)   przeszukiwania, przeglądania, wyświetlania, odczytywania, wprowadzania do pamięci komputera, wydrukowania, zapisania na trwałym nośniku dodatków,

- jednakże w obydwu wypadkach wyłącznie na własny użytek (licencja).

2.    Udzielona licencja jest niewyłączna.

3.    Użytkownik może korzystać z Serwisu i Konta Użytkownika i zawartych na nich treści wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora oraz spółek z Grupy INFOR PL.

4.    Użytkownik nie może zbywać ani udostępniać dostępu do Konta Użytkownika na rzecz podmiotów trzecich. Użytkownik nie ma prawa do publicznego rozpowszechniania ani komercyjnego oferowania dostępu do Konta Użytkownika i treści Serwisu.

5.    Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik nie jest uprawniony do:

a)    udzielania dalszej licencji (sublicencji) do zawartości Materiałów Wideo, lub ich części;

b)   udostępniania zawartości Materiałów Wideo lub jego części osobom trzecim,

c)    rozpowszechniania zawartości Materiałów Wideo, lub jego części w jakikolwiek sposób.

6.    W celu zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu chronionej zawartości Materiałów Wideo zastrzega sobie prawo do umieszczenia we wszystkich materiałach pobranych na urządzeniu Użytkownika indywidualnych oznaczeń, umożliwiających Operatorowi identyfikację Użytkownika.Zastrzeżenia
§ 21


1.        Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych Materiałów Wideo lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w Serwisie treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę ich autora, w żadnej mierze nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w Serwisie poglądy osobiste ekspertów, wyroki, interpretacje, porady, rozwiązania i innego rodzaju informacje nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa, a tym samym stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Wykorzystanie poglądów ekspertów, wyroków, interpretacji, porad, rozwiązań i innego rodzaju informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

2.        Operator nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód. W szczególności Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Usługobiorcę określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli Użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze zawartością Serwisu.

3.        W przypadku m.in.: (1) wystąpienia przez osobę trzecią, w tym organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, z roszczeniem przeciwko Operatorowi z tytułu naruszenia praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa, lub (2) wszczęcia postępowania (w tym karnego lub administracyjnego), w związku ze sposobem korzystania z usług świadczonych za pomocą Konta Użytkownika przez Użytkownika, w tym w związku z treściami przez niego udostępnianymi; w zakresie, za który zgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiedzialność ponosi Użytkownik, Użytkownik zwolni Operatora z obowiązku zaspokojenia takiego roszczenia, a także pokryje wszelkie szkody, które Operator poniesie w związku z takim roszczeniem, pozwem lub postępowaniem, w tym prawomocnie orzeczone koszty postępowania i obsługi prawnej oraz równowartości odszkodowania, nałożonych kar lub grzywien lub koszty wykonania ostatecznych decyzji administracyjnych przez Operatora. W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o takich roszczeniach czy postępowaniach, Operator niezwłocznie powiadomi o nich Użytkownika i umożliwi mu – zgodnie z przepisami prawa – przystąpienie do postępowania w celu obrony swoich praw. Użytkownik zobowiązuje się zaś za każdym razem przystąpić do takiego postępowania na zawiadomienie Operatora.

4.        Operator zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.
Dodatkowe informacje
§ 22


1.        W przypadku zawarcia przez Użytkownika zamówienia lub umowy na Usługi nie na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie w jakim zamówienie lub umowa nie zmienia jego postanowień.

2.        Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

3.        Użytkownikowi nie wolno dostarczać (publikować w Serwisie) treści o charakterze bezprawnym.

4.        Operator ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.

5.        Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże Operator nie zapewnia możliwości skorzystania przez Usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

6.        Operator nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070. z późn. zm.).

7.        Miejscem spełnienia świadczenia w przypadku Prenumeraty Papierowej i Gazet Papierowych jest wskazane przez Użytkownika miejsce dostawy. W pozostałych przypadkach miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Operatora.

8.        We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa stosuje się odpowiednio.

9.        Operator ma prawo do zmiany treści i postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. O zmianie regulaminu Infor powiadomi na stronach internetowych INFORAKADEMII oraz listem elektronicznym skierowanym do Użytkownika.

10.     Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w oparciu o akceptację niniejszego Regulaminu w ciągu 14 dni od przedstawienia zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.

11.     Poprzednie wersje Regulaminu są publikowane na stronach INFORAKADEMII.

12.     Użytkownik jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy.

13.     Regulamin obowiązuje od dnia 26.10.2022 r. Załącznik : WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: INFOR PL S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa,
bok@infor.pl
– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ umowy o świadczenie następującej usługi
– Data zawarcia umowy/odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK