Wideoszkolenie

Rejestr umów - nowy obowiązek JSFP

Wideo
Czas: 1 godzina 12 minut 36 sekund
Data dodania: 2022-06-08
Aktualny: tak

Autor

Artur Przyszło

 

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych
Ostatecznie dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych rejestr umów będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 r. Wprowadzono odroczenie o 1,5 roku.

Od 1 lipca 2022 r. miał zacząć funkcjonować centralny rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Finansów. Tak wynikało z ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (art. 6), która wprowadziła zmianę w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zmieniony został art. 34 i oddany art. 34a). W rejestrze miały znaleźć się informacje o umowach zawartych od 1 stycznia 2022 r.

Jeszcze rejestr ten nie zaczął w praktyce funkcjonować w kształcie i na zasadach ustalonych w przepisach, a już ustawodawca postanowił je zmienić. Planowano przesunięcie w czasie terminu wejścia w życie art. 34a uofp, etapowe obejmowanie obowiązkiem wprowadzania danych do rejestru umów poszczególnych grup jsfp (1 października 2022 r., 1 stycznia 2023 r. oraz 1 kwietnia 2023 r.), zmianę kwoty (z 500 zł na 5000 bez VAT) oraz zmianę odpowiedzialności karnej za nierealizowane obowiązki w zakresie rejestru umów. Generalnie rejestr miał funkcjonować później i z wyższym progiem wartości. Do końca nie było wiadomo, jaki kształt ostatecznie przyjmą przepisy w zakresie rejestru umów.
W dniu 15 czerwca 2022 r. została opublikowana ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265). W art. 12 tej ustawy zawarte zostały zapisy dotyczące rejestru umów. W końcu nie zmieniono:
 kwoty, od jakiej umowy podlegają obowiązkowej rejestracji,
 zakresu odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków związanych z wprowadzaniem danych do rejestru – nie przeniesiono zapisów z k.k. do ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Natomiast przesunięto termin funkcjonowania rejestru. Ostatecznie dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych będzie to 1 stycznia 2024 r.

Program webinarium:
1. Rejestr umów – teleinformatyczny system prowadzony przez Ministra Finansów:
• na czym ma polegać obowiązek wprowadzania umów do rejestru,
• kogo dotyczy obowiązek wprowadzania umów do rejestru (których jednostek) oraz która komórka jednostki powinna się tym zajmować, czyli jak to zorganizować w praktyce,
• kto będzie odpowiadał za wprowadzenie danych do rejestru umów
• jaki zakres danych trzeba będzie umieszczać w rejestrze – czy do rejestru trzeba będzie wprowadzać dane dotyczące wynagrodzeń z umów o pracę,
• w jaki sposób będzie należało określać kwotę umowy w przypadku umów bez wskazanych skutków finansowych,
• czy są jakieś wyłączenia z obowiązku wprowadzania danych do rejestru.
2. Obowiązujące terminy w zakresie rejestru umów.
3. Umowy, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Umowy, których się nie zamieszcza w rejestrze – zawartych na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie nałożonego obowiązku – zmiany w zakresie odpowiedzialności.
Czas: 1 godzina 12 minut 36 sekund
Data dodania: 2022-06-08
Aktualny: tak

Autor

Artur Przyszło

 

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK