Wideoszkolenie

Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujęcie praktyczne

Wideo
Czas: 1 godzina 24 minut 16 sekund
Data dodania: 2020-09-18
Aktualny: nie

Autor

Arkadiusz Duda

 

Doradca podatkowy. Ma szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych.
UWAGA! W przypadku paragonów spełniających warunki do uznania ich za fakturę uproszczoną (paragon z NIP do 450 zł) do 30 czerwca 2021 r. nie trzeba ich uwzględniać odrębnie w JPK_VAT (§ 11a rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 z poźn.zm.).

UWAGA! W szkoleniu nie zostały ujęte problemy powstałe po wprowadzeniu rozwiązań podatkowych tzw. Polskiego Ładu.

W 2021 r. wierzyciele, którzy poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane epidemią COVID-19 mają prawo do stosowania krótszego, 30-dniowego terminu rozliczenia ulgi na złe długi. Z kolei dłużnicy, którzy zostaną dotknięci takimi konsekwencjami są zwolnieni z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o nieuregulowane zobowiązania.

Zdaniem organów podatkowych, przy umowie na czas nieokreślony na potrzeby ustalania jednorazowej wartości transakcji należy brać pod uwagę okres wypowiedzenia. Jeżeli wartość opłat za ten okres przekracza 15 000 zł, to podatnik od początku trwania umowy powinien je regulować za pośrednictwem rachunku bankowego.Program webinarium:

1. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP)
• Likwidacja odwrotnego obciążenia – korekty rozliczenia okresu przejściowego
• Kto jest zobowiązany do obowiązkowego stosowania MPP?
• Zaliczki w MPP
• Faktury częściowe a obowiązkowy MPP
• Konsekwencje błędnego wystawienia faktury oraz braku płatności w trybie MPP
• Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT i PIT
• Rozliczenie korekt faktur wystawionych bez zwrotu „mechanizm podzielonej płatności”
• Korekta płatności w przypadku braku zapłaty w trybie MPP
• Faktury w walucie obcej a obowiązkowy MPP
• Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT a MPP
• Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności solidarnej nabywcy towaru
• Płatności na rzecz komorników oraz organów egzekucyjnych
• Płatność na rzecz faktora
• MPP w nowych plikach JPK VAT

2. Biała lista podatników VAT oraz relacje i powiązania MPP oraz białej listy
• Obowiązek posiadania rachunku firmowego na białej liście – kogo dotyczy, jak wprowadzić do białej listy?
• Brak ujawnionego rachunku bankowego na białej liście – konsekwencje
• Czy można nie płacić faktury w przypadku wykazania na fakturze rachunku nieujawnionego na białej liście?
• Konsekwencje zapłaty na rachunek inny niż z białej listy (odpowiedzialność solidarna, zakaz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu)
• Niezgodność rachunku na fakturze z białą listą
• Czy podatnicy VAT zwolnieni muszą posiadać rachunek firmowy?
• Relacje i powiązania MPP oraz białej listy

3. Zmiany w zakresie ewidencji VAT oraz nowa struktura logiczna JPK
• Obowiązek oznaczania transakcji
• Nowe pozycje w ewidencji
• Zmiany systemowe
• Kary administracyjne za błędy w plikach JPK

4. Pozostałe zmiany w podatku VAT
• Kasy on-line
• Praktyczne skutki wprowadzenia matrycy stawek VAT
• Wiążąca informacja stawkowa oraz jej praktyczne wykorzystanie
• Ograniczenia w rozliczeniach kwartalnych
• Zmiana w definicji pierwszego zasiedlenia – zasady opodatkowania sprzedaży oraz zakupu nieruchomości
• Komornicy i organy egzekucyjne – konsekwencje zmian
• Korekta w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnień
• Wykreślanie i przywracanie do rejestru podatników VAT
• Stawka sankcyjna 15% w przypadku kontroli podatkowej
• Ograniczenia w zwolnieniu podmiotowym
• Faktury VAT RR
• Faktury wystawiane na podstawie paragonów oraz rachunki uproszczone

5. Wprowadzenie ulgi na złe długi od roku 2020 w podatkach dochodowych
• Obowiązki oraz uprawnienia dłużnika i wierzyciela
• Zasady korekty dochodu lub straty podatkowej
• Korekta w czasie
• Terminy płatności
• Ulga w przypadku zaliczek
• Stosowanie ulgi przez podmioty powiązane

6. Zasady rozliczeń pracowników z Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców
• Pozwolenia oraz inne wymogi administracyjne
• Forma zatrudnienia
• Ustalenie rezydencji podatkowej
• Obowiązki księgowego w zakresie rozliczeń

7. Obowiązki księgowego wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Rejestr beneficjentów rzeczywistych – obowiązki biura rachunkowego
• Obowiązek rejestrowania transakcji
• Środki bezpieczeństwa finansowego
• Obowiązek raportowania

8. Faktury VAT – zasady wystawiania, korekt, ewidencji itp.
• Dane na fakturze
• Data sprzedaży
• Kiedy wystawić fakturę?
• Korekta faktury
• Faktura zaliczkowa, rozliczająca oraz nota

9. Podatek u źródła (WHT) w praktyce biur rachunkowych
• W jakich przypadkach pobiera się WHT?
• Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
• Wymagane dokumenty
• Limit 2 mln zł
• Oświadczenie i opinia organu
• Należyta staranność
• Beneficial owner

10. Zasady stosowania obniżonej stawki 8% w podatku VAT
• Transakcja (usługa) kompleksowa
• Stawka 8% w budownictwie mieszkaniowym (zasady liczenia powierzchni 300 m i 150 m, na jakich dokumentach się oprzeć itp.)

11. Jak rozliczyć leasing operacyjny oraz leasing finansowy samochodów?
• Podstawowe zasady
• Samochody z przeznaczeniem na cele firmy oraz cele mieszane
• Katalog wydatków podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu
• Pozostałe zagadnienia

12. W jakich przypadkach księgowy ma obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR?
• Księgowy jako wspomagający
• Definicja schematu podatkowego
• Zasady raportowania
• Jak uniknąć obowiązku raportowania?
• Jak nie stracić klienta?
Czas: 1 godzina 24 minut 16 sekund
Data dodania: 2020-09-18
Aktualny: nie

Autor

Arkadiusz Duda

 

Doradca podatkowy. Ma szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK