Formularze i Wzory Premium 19/2011

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Opublikowano:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 342).

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:

1) bilansu,

2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),

3) zestawienia zmian w funduszu,

4) informacji dodatkowej.

Sprawozdanie finansowe jednostkowe sporządza się na podstawie własnych ksiąg rachunkowych jednostki. Natomiast sprawozdanie łączne przygotowuje się na podstawie sprawozdań finansowych jednostkowych z odpowiednim wyłączeniem wzajemnych rozliczeń dokonywanych między jednostkami objętymi tymi sprawozdaniami.

Poszczególne części sprawozdania finansowego tworzą spójną całość. Nie należy traktować ich jako odrębnych, niezależnych od siebie części. Są one ze sobą wzajemnie powiązane. Należy zweryfikować wzajemne powiązania między tymi częściami.

Bilans jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego zawiera informacje o stanie majątku jednostki (posiadanych aktywach - lewa strona bilansu) i źródłach jego finansowania (pasywach jednostki - prawa strona bilansu).

Wzór bilansu jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

Podstawą do sporządzenia bilansu jest zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych wykonane na ostatni dzień roku obrotowego.

Bilans należy wypełnić zarówno w zakresie stanu na początek roku, jak i stanu na koniec roku. Dane wykazane przez jednostki w kolumnach "Stan na początek roku" powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie "Stan na koniec roku" w bilansie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy.

Bilans sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

Dane liczbowe należy wykazać w złotych i groszach.

Bilans jednostki podpisują odpowiednio: kierownik jednostki i główny księgowy.

Bilans jednostkowy sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe.

Kierownicy jednostek składają bilans odpowiednio dysponentom środków budżetu wyższego stopnia lub zarządom JST w terminie do 31 marca roku następnego.

Zarządy JST przekazują bilans w postaci dokumentu elektronicznego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 kwietnia roku następnego.

W terminie do 10 maja roku następnego bilans należy publikować w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe.

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK