/, data dodania: 15.01.2024

Zmiany w VAT, CIT i ulgach proinnowacyjnych, które ułatwiłby prowadzenie firmy

Podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT, uchylenie podatku minimalnego CIT, przywrócenie możliwości amortyzowania nieruchomości mieszkalnych, czy wprowadzenie zmian dotyczących ulg proinnowacyjnych - to zdaniem Konfederacji Lewiatan rozwiązania podatkowe, które ułatwią firmom prowadzenie działalności gospodarczej.

Podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT

- Obecny limit zwolnienia podmiotowego z VAT (200 000 zł) obowiązuje już 7 lat. W tym czasie skumulowana inflacja wyniosła ponad 30%. Postulujemy urealnienie tego limitu i podniesienie go do 300 000 zł. Będzie to korzystne szczególnie dla najmniejszych firm, które proporcjonalnie do osiąganych dochodów czy przychodów, ponoszą najwyższe koszty obsługi podatkowo-księgowej. Status podatnika VAT wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków, które dla najmniejszych podatników są poważnym wyzwaniem. Proponowana zmiana przyczyni się do zmniejszenia liczby obowiązków podatkowych dla najmniejszych przedsiębiorców. Zmiana będzie także neutralna z punktu widzenia wpływów budżetowych - przekonuje Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Uchylenie podatku minimalnego CIT

Podatek minimalny CIT został wprowadzony od 1 stycznia 2022 r. Była to jedna z wielu nieprzemyślanych regulacji wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Ze względu na źle napisane przepisy oraz możliwie najgorszy moment wprowadzenia "podatku od strat", podjęto decyzję o zawieszeniu jego obowiązywania i wdrożeniu korekt do przepisów. Pomimo, że ustawodawca dostrzegł liczne absurdy tej regulacji, polegające na opodatkowaniu firm, które nie osiągają dochodów albo ich niskie dochody nie są w żaden sposób związane ze stosowaniem optymalizacji podatkowej, nie zdecydował się na uchylenie tej regulacji. Wprowadzono nowe wyłączenia podmiotowo-przedmiotowe, nową konstrukcję obliczania podstawy opodatkowania, odroczenie obowiązywania do 2024 r. oraz podniesiono poziom rentowności z 1% do 2%, której nieosiągnięcie przez przedsiębiorstwo skutkuje koniecznością zapłaty podatku minimalnego.

Podatek minimalny CIT zaczął obowiązywać w 2024 r., pierwszy raz firmy zapłacą go składając zeznanie podatkowe w 2025 r. Zdaniem Lewiatana podatek minimalny, którym mają być obciążone firmy znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, bądź działające w branżach o niskich marżach, należy uchylić. Dodatkowo, niezwykle skomplikowana konstrukcja tego podatku, w szczególności sposób ustalenia podstawy opodatkowania spowoduje niewspółmierny do ewentualnych korzyści fiskalnych, wzrost kosztów funkcjonowania firm oraz ryzyka związanego z wypełnianiem obowiązków podatkowych.

Przywrócenie możliwości amortyzowania nieruchomości mieszkalnych

Od 1 stycznia 2022 r. nieruchomości mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wydzierżawiane albo wynajmowane nie podlegają amortyzacji. Wprowadzona zmiana ma negatywny wpływ na rynek najmu - wzrost obciążeń fiskalnych związanych z najmem już obecnie przełożył się na wyższe czynsze za wynajem mieszkania. Ponadto uniemożliwienie amortyzowania lokali mieszkalnych zostało wprowadzone w momencie trwania ich amortyzacji i narusza zasadę ochrony praw nabytych.

- Dlatego biorąc pod uwagę poważne zarzuty natury konstytucyjnej, a także niekorzystne skutki gospodarcze związane z zakazem amortyzowania lokali mieszkalnych, proponujemy jak najszybsze jego zniesienie. Pozwoli to uniknąć długotrwałych i niepotrzebnych sporów podatników z organami podatkowymi - dodaje Przemysław Pruszyński.

Wprowadzenie zmian dotyczących ulg proinnowacyjnych

Lewiatan postuluje również wprowadzenie wielu zmian związanych z ulgami proinnowacyjnymi. W przypadku ulgi B+R chodzi m.in. o stworzenie możliwości uzyskania zwrotu gotówkowego dla wszystkich firm (nie tylko najmniejszych), kiedy przedsiębiorca wykazuje straty lub osiąga niewystarczające kwoty dochodu do rozliczenia pełnej wysokości ulgi B+R, czy zwiększenie kwoty kosztów kwalifikowanych do 200% we wszystkich kategoriach.

Wynagrodzenie "innowacyjnych pracowników" w 100% powinno być kwalifikowane do ulgi B+R. Powinna też istnieć możliwość rozliczania w ramach ulgi B+R kosztów amortyzacji środków trwałych wytworzonych/ ulepszonych w ramach działalności B+R w takiej proporcji w jakiej koszty kwalifikowane zostaną ujęte w wartości początkowej ŚT. Istotne byłoby również umożliwienie kwalifikowania kosztów umów B2B z pracownikami B+R oraz rozszerzenie zakresu ulgi B+R.

Lewiatan proponuje także aktualizację objaśnień w zakresie ulgi IP Box dotyczących jej stosowania w przypadku, gdy kwalifikowane prawo własności intelektualnej jest uwzględnione w cenie usługi lub produktu. Brak dokładnych objaśnień w tym zakresie przysparza wielu problemów podatnikom podczas korzystania z ulgi IP Box, a często wręcz zniechęca ich do stosowania ulgi.

W przypadku ulgi na prototyp, robotyzację i ekspansję eksperci Lewiatana wskazują m.in. na potrzebę jej rozszerzenia, m.in. o kwalifikowanie leasingu operacyjnego, oraz urządzeń i części linii produkcyjnych, które eliminują pracę ludzką, a nie są robotami w myśl przyjętej definicji robota przemysłowego oraz zwiększenie poziomu odliczenia do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Proponują także wprowadzenie nowej ulgi na zrównoważony rozwój, która byłaby dedykowaną ulgą podatkową wspierającą przedsiębiorstwa w realizacji celów związanych z Zrównoważonym Rozwojem (ESG). Przykładowe kategorie kosztów kwalifikowanych takiej ulgi to: inwestycje w odnawialne źródła energii, projekty społeczne, edukacyjne i kulturalne mające na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, działania proekologiczne, inwestycje w mechanizmy zarządzania korporacyjnego, promocję etycznych standardów biznesowych oraz szkolenia pracowników z zakresu ESG. Wprowadzenie ulgi na zrównoważony rozwój może stanowić bodziec dla przedsiębiorstw do podejmowania działań, które nie tylko przynoszą korzyści finansowe, ale również przyczyniają się do społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK