Monitor Księgowego 6/2024 [dodatek: Wskaźniki i stawki], data dodania: 21.12.2023

Wskaźnik: Ulgi w PIT - odliczenia od dochodu w zeznaniu za 2024 r.

 

Rodzaj wydatków

Limit ulgi

Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a updof) dotyczy wydatków poniesionych na:

 

cele wskazane w art. 26 ust. 7a pkt 1-3, 4-6b, 9-11, 13 i 15 updof

wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym 

zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie

opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa

do 2280 zł rocznie

utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej

do 2280 zł rocznie

używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia

do 2280 zł rocznie

pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne

do 2280 zł rocznie

Darowizny przekazane na:

 

rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a updof)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c updof)

kwota odpowiadająca wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b updof)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d updof)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. e updof)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

Uwaga! Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a-e updof, nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu

Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a updof)

do wysokości 760 zł rocznie

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b updof)

wpłaty dokonane w roku podatkowym 2024, nie więcej niż:

14 083,20 zł - dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 497),

9 388,80 zł - dla pozostałych osób 
(M.P. z 2023 r. poz. 1339)

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (przepisy ustaw o stosunku państwa do poszczególnych związków wyznaniowych)

w wysokości dokonanej darowizny

Odsetki od kredytu - w ramach tzw. praw nabytych 
(art. 9 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie updof - Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588)

odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekroczyła kwoty odpowiadającej w 2024 r. kwocie 443 450 zł (M.P. z 2023 r. poz. 1337)

Ulga na działalność badawczo-rozwojową 
(art. 26e updof)

odliczeniu podlegają wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane), wymienione w art. 26e ust. 2 i 3 updof. Odliczenie nie może przekroczyć od 100% do 200% kosztów kwalifikowanych (patrz art. 26e ust. 7 updof)

Ulga termomodernizacyjna (art. 26h updof)

odliczeniu podlegają wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Odliczenie nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć

Składki członkowskie zapłacone na rzecz związków zawodowych (art. 26 ust. 1 pkt 2c updof)

w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 840 zł

Ulga na prototyp (art. 26ga updof)

30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek 

Uwaga! Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej

Ulga na ekspansję (art. 26gb updof)

koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym

Ulga na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki (art. 26ha updof)

50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

Uwaga! Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności gospodarczej

Ulga na zabytki (art. 26hb updof)

50% poniesionych wydatków wskazanych w art. 26hb ust. 1 pkt 1 i 2 updof

Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (art. 26hc updof)

50% poniesionych wydatków

Uwaga! Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 250 000 zł 

Ulga na terminal (art. 26hd updof)

2500 zł w roku podatkowym - w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących

1000 zł w roku podatkowym - w przypadku pozostałych podatników

Podatnicy będący małymi podatnikami spełniającymi warunki wskazane w art. 26hd ust. 2 updof mogą odliczyć 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2000 zł w roku podatkowym. Odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym taki podatnik poniósł wydatki.

Uwaga! Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności gospodarczej

Ulga dla podatników osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ust. 9a updof)

kwota kosztów kwalifikowanych wskazanych w art. 26e ust. 2-3b updof, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika prawa własności intelektualnej

Ulga na robotyzację (art. 52jb updof)

50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację

Uwaga! Kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności gospodarczej

 

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK