Monitor Księgowego 10/2023, data dodania: 19.09.2023

Czy należy pobrać podatek u źródła od leasingu zaciągniętego za granicą

PROBLEM

Prowadzę działalność gospodarczą. Podpisałem umowę leasingu samochodu z niemiecką firmą. Czy w takiej sytuacji należy pobrać podatek u źródła? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

RADA

Umowa leasingu samochodu zawarta z niemiecką firmą podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła. W sytuacji braku niemieckiego certyfikatu rezydencji należy pobrać 20% ryczałtowy podatek u źródła w Polsce. Gdyby posiadał Pan niemiecki certyfikat rezydencji, należy pobrać podatek u źródła w wysokości 5%. Szczegóły - w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 updof podatek dochodowy od przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów m.in. z należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Podatek ten pobiera się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Opłaty leasingowe stanowią należności za prawo do użytkowania środka transportu. W związku z tym podlegają one podatkowi u źródła na podstawie przywołanego art. 29 ust. 1 updof. 

Stawka podatku u źródła od należności leasingowych wypłacanych niemieckiemu kontrahentowi

W przypadku wypłaty niemieckiemu kontrahentowi należności z tytułu zawartej z nim umowy leasingu samochodu co do zasady należy pobrać podatek u źródła wg stawki 20%. Istnieje jednak możliwość zastosowania niższej - 5% stawki podatku, wynikającej z zawartej z Niemcami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aby to zrobić, należy posiadać certyfikat rezydencji niemieckiego kontrahenta. Z art. 12 ust. 1 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika bowiem, że należności licencyjne powstające w Polsce i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Niemczech mogą być opodatkowane w Niemczech. Jednakże, na podstawie art. 12 ust. 2 tej umowy, należności te mogą być opodatkowane w Polsce, jeżeli osoba do nich uprawniona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Niemczech. Z kolei należnościami licencyjnymi w rozumieniu tej umowy są należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego (art. 12 ust. 3 ww. umowy). Podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5% kwoty brutto należności licencyjnych. Wskazane przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania znajdują zastosowanie do należności wypłacanych zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Zatem, co do zasady, przychody za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego są traktowane jak należności licencyjne i podlegają 5% podatkowi u źródła, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby odbiorcy certyfikatem rezydencji podatkowej. Należy zauważyć, że w umowie tej mowa jest o należnościach płaconych za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego. Nie ma natomiast definicji tego urządzenia. W związku z brakiem odpowiedniej definicji legalnej, wyjaśniając znaczenie pojęcia "urządzenie przemysłowe", należy posłużyć się językiem potocznym, wyrażonym w definicjach słownikowych. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Według definicji słownikowych urządzenie jest rodzajem mechanizmu lub zespołem elementów, przyrządów służącym do wykonywania określonych czynności, ułatwiającym pracę; urządzenie przeładunkowe, transportowe (Słownik języka polskiego; PWN, Warszawa 1996, tom III). Przymiotnik "przemysłowy" oznacza natomiast dotyczący przemysłu, związany z przemysłem, stosowany w przemyśle (Mały słownik języka polskiego; PWN, Warszawa 1995). W konsekwencji pojęcie urządzenia przemysłowego należy rozumieć maksymalnie szeroko, a zatem jako takie, które zawiera w sobie wszelkie możliwe urządzenia stanowiące zespół elementów technicznych, w tym środki transportowe. To oznacza, że jeżeli będzie Pan posiadał certyfikat rezydencji niemieckiego leasingodawcy, do dokonywanych na jego rzecz wypłat będzie Pan mógł zastosować stawkę w wysokości 5%. 

Obowiązek poboru podatku u źródła w omawianym przypadku oraz możliwość stosowania niższej stawki w wysokości 5% potwierdzają również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2016 r., sygn. 1462-IPPB1.4511.975.2016.2.KS, stwierdził, że:

MF (...) wypłata należności z tytułu użytkowania samochodów osobowych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Niemczech, wypełnia dyspozycję art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 12 umowy polsko-niemieckiej.

Przy czym stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

A zatem na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z treścią art. 29 ust. 1 i 2 powoływanej ustawy, od uiszczanych na rzecz kontrahenta niemieckiego (osoby fizycznej) należności z tytułu leasingu samochodów osobowych, na Wnioskodawca jako płatnik, ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5% kwot należności. (...).

Termin wpłaty podatku u źródła

Podatek u źródła podlega wpłacie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty wynagrodzenia na rzecz niemieckiego kontrahenta. Po zakończeniu 2023 r. będzie Pan miał również obowiązek złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT-8AR w terminie do końca stycznia 2024 r. oraz przekazać informację IFT-1/IFT-1R w terminie do końca lutego 2024 r. zarówno do naczelnika urzędu skarbowego, jak i do niemieckiego kontrahenta. 

 

 

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

• interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 listopada 2016 r. (sygn. 1462-IPPB1.4511.975.2016.2.KS)

 

 Rafał Styczyński

doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

Czytaj także:

"Podatek u źródła z tytułu najmu zagranicznych serwerów - wyrok NSA" na stronie e-wydania "Mk" - www.inforlex.pl/ewydania

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK