Książki 13/2024, data dodania: 16.05.2024

Stawki podatku "u źródła" wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

W tabeli przedstawione zostały aktualne stawki podatku od dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, zgodne z zawartymi konwencjami międzynarodowymi. Czcionką pogrubioną zostały zaznaczone kraje należące do Unii Europejskiej, w przypadku których postanowienia umów stosuje się z uwzględnieniem przepisów wspólnotowych.

Stawki podatku "u źródła" w Polsce wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Państwo

Stawka podatku (%)

od dywidend

od odsetek

od należności licencyjnych

1

2

3

4

Albania

5/101

10

5

Arabia Saudyjska

5

5*

10

Armenia

10

5

10

Australia

15

10

10

Austria

5/152

53

5

Azerbejdżan

10

10

10

Bangladesz

10/152

0/103

10

Belgia

5/155

0/53

5

Białoruś

10/156

0/107

0

Bośnia i Hercegowina

5/151

10

10

Bułgaria

10

0/103

5

Chile

5/1522

15

5/158

Chiny

10

0/103

1024

Chorwacja

5/159

0/103

10

Cypr

0/52

5

5

Czarnogóra

5/151

10

10

Czechy

5

0/53

10

Dania

0/5/1510

0/53

5

Egipt

12

0/123

12

Estonia

5/159

0/103

10

Etiopia

10

10

10

Filipiny

10/151

0/103

15

Finlandia

5/159

0/53

5

Francja

5/152

0

0/1011

Grecja

Stawka określona przez ustawodawstwo wewnętrzne

10

10

Gruzja

5

5

5

Hiszpania

5/154

0

0/1011

Holandia**

5/152

0/53

5

Indie

10

0/103

15

Indonezja

10/1512

0/103

15

Iran

7

0/103

10

Irlandia

0/151

0/1018

0/1011

Islandia

5/159

0/103

10

Izrael

5/1015

5

5/108

Japonia

10

0/103

0/1011

Jordania

10

0/103

10

Kanada

5/1513

0/103

5/1011

Katar

5

0/53

5

Kazachstan

10/1512

0/103

10

Kirgistan

10

0/103

10

Korea Płd.

5/1513

0/103

10

Kuwejt

0/519

0/53

15

Liban

5

0/53

5

Litwa

5/159

0/103

10

Luksemburg

0/1513

0/53

5

Łotwa

5/159

0/103

10

Macedonia

5/159

0/103

10

Malezja

0

15

15

Malta

0/1013

53

5

Maroko

7/151

10

10

Meksyk

5/151

0/10/153

10

Mołdawia

5/151

0/103

10

Mongolia

10

0/103

5

Niemcy

5/152

0/53

5

Norwegia

0/152

5

5

Nowa Zelandia

15

10

10

Pakistan

1525

026

15/2011

Portugalia

10/1517

0/103

10

Rosja

10

0/103

10

RPA

5/159

0/103

10

Rumunia

5/159

0/103

10

Serbia

5/151

10

10

Singapur

5/1013

0/53

2/528

Słowacja

0/513

0/53

5

Słowenia

5/159

0/103

10

Sri Lanka

1529

0/103

0/1020

Stany Zjednoczone Ameryki***

5/1516

0

10

Syria

10

0/103

0/18

Szwajcaria

0/152

0/527

0/521

Szwecja

5/159

0

5

Tadżykistan

5/159

0/103

10

Tajlandia

201

0/103

5/1511

Tajwan

10

0/103

3/1028

Tunezja

5/109

12

12

Turcja

10/159

0/103

10

Ukraina

5/159

0/103

10

Uzbekistan

5/1512

0/103

10

Węgry

10

0/103

10

Wielka Brytania

0/1016

0/53

5

Wietnam

10/159

10

10/1523

Włochy

10

0/103

10

Zimbabwe

10/159

10

10

Zjednoczone Emiraty Arabskie

0/519

0/53

5

*** Trwają prace nad ratyfikacją zmian w umowie. Po ratyfikacji wysokość stawek podatku może ulec zmianie.

1 - niższa stawka podatku - w przypadku gdy właścicielem (odbiorcą) dywidend jest spółka (w przypadku Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry i Serbii - z wyłączeniem spółki jawnej), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%,

2 - niższa stawka podatku - jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa, poza Bangladeszem i Norwegią), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10% (na Cyprze, w Szwajcarii i Norwegii wymóg 24-miesięcznego posiadania),

3 - w zależności od kraju stawka 0%/zwolnienie z opodatkowania dotyczy odsetek płaconych m.in. jednostkom rządowym, jednostkom lokalnym (władzy lokalnej), bankom centralnym,

4 - niższa stawka podatku - w przypadku gdy odbiorca jest spółką rozporządzającą bezpośrednio co najmniej 25% kapitału spółki wypłacającej dywidendy,

5 - niższa stawka podatku, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%, lub która posiada bezpośrednio co najmniej 10% udziału w spółce, która wypłaca dywidendy i gdy wartość inwestycji w spółce wynosi co najmniej 500 000 euro albo ich równowartość w innej walucie,

6 - niższa stawka podatku - w przypadku gdy odbiorcą dywidend jest osoba do nich uprawniona, której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi powyżej 30%,

7 - niższa stawka podatku do wysokości dozwolonej przez władze, jeżeli uzyskane odsetki należą się osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim państwie i pod warunkiem, że transakcja, w wyniku której powstaje roszczenie z tytułu zadłużenia, była dozwolona przez władze pierwszego państwa,

8 - niższa stawka podatku dotyczy licencji za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego,

9 - niższa stawka podatku - w przypadku gdy odbiorcą dywidend jest spółka (z wyłączeniem spółki osobowej), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%,

10 - stawka 0% - jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%, a udział ten znajduje się w posiadaniu tej osoby przez nieprzerwany okres nie krótszy niż jeden rok i w tym okresie dywidendy zostały zadeklarowane; stawka 5% - jeśli osobą uprawnioną jest fundusz emerytalny lub inna podobna instytucja prowadząca działalność w zakresie systemów emerytalnych, w których mogą uczestniczyć osoby fizyczne w celu zapewnienia sobie świadczeń emerytalnych, jeżeli taki fundusz emerytalny lub inna podobna instytucja jest utworzona, uznana dla celów podatkowych i kontrolowana zgodnie z ustawodawstwem drugiego państwa,

11 - w zależności od kraju, niższa stawka podatku dotyczy licencji, m.in. z praw autorskich,

12 - niższa stawka podatku - jeżeli jej właścicielem jest spółka, której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20%,

13 - niższa stawka podatku - jeżeli właścicielem jest spółka (w przypadku Korei Płd. inna niż spółka jawna, a w przypadku Luksemburga, Singapuru i Słowacji inna niż spółka osobowa), która bezpośrednio posiada co najmniej 10% kapitału w spółce, która wypłaca dywidendy (w przypadku Malty, Luksemburga, Singapuru i Słowacji co najmniej przez 2 lata),

14 - niższa stawka podatku - jeżeli właścicielem dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20%,

15 - niższa stawka podatku - w przypadku gdy odbiorca dywidend posiada co najmniej 15% udziałów spółki wypłacającej dywidendę,

16 - niższa stawka podatku - w przypadku gdy odbiorca dywidend (w przypadku Stanów Zjednoczonych - osoba prawna) posiada co najmniej 10% akcji (z prawem głosu w przypadku Stanów Zjednoczonych) spółki wypłacającej dywidendę (przez nieprzerwany okres 2 lat w przypadku Wielkiej Brytanii),

17 - stawka 10% dotyczy przypadku, gdy spółka matka posiada nieprzerwanie w ciągu 2 lat co najmniej 25% udziału akcyjnego spółki wypłacającej dywidendę; stawka 15% dotyczy pozostałych dywidend,

18 - niższa stawka podatku - w przypadku gdy odbiorca jest właścicielem odsetek i jeżeli odsetki są wypłacane, w związku ze sprzedażą na kredyt wszelkiego wyposażenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w związku ze sprzedażą na kredyt towarów przez jedno przedsiębiorstwo drugiemu przedsiębiorstwu lub z tytułu wszelkiego rodzaju pożyczek przyznanych przez bank,

19 - niższa stawka podatku - jeśli właścicielem dywidend jest rząd lub instytucja rządowa,

20 - zwolnienie ma zastosowanie do należności z tytułu praw autorskich,

21 - należności licencyjne wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w umawiającym się państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie, jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych jest spółką (niebędącą spółką osobową) powiązaną ze spółką wypłacającą należności licencyjne,

22 - niższa stawka podatku - jeżeli osobą uprawnioną jest spółka, która kontroluje bezpośrednio 20% akcji uprawniających do głosowania spółki wypłacającej dywidendy,

23 - niższa stawka podatku ma zastosowanie do know-how patentów, znaków towarowych,

24 - w przypadku licencji za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego - podstawą opodatkowania jest 70% kwoty brutto tych należności,

25 - stawkę stosuje się, jeżeli polska spółka lub przedsiębiorstwo posiada nie mniej niż jedną trzecią kapitału spółki pakistańskiej, w innych przypadkach stawka ustalona przez ustawodawstwo wewnętrzne,

26 - w niektórych przypadkach ma zastosowanie stawka ustalona przez ustawodawstwo wewnętrzne,

27 - niższa stawka podatku dotyczy odsetek wypłacanych podmiotom powiązanym,

28 - niższa stawka podatku od należności licencyjnych brutto uzyskiwanych w związku z korzystaniem lub prawem do korzystania z wszelkich urządzeń przemysłowych, handlowych lub naukowych,

29 - dotyczy dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę w Polsce spółce mającej siedzibę w Sri Lance.

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK