/, data dodania: 13.02.2024

Kwota wolna od podatku u członka zarządu

Czy można stosować kwotę wolną od podatku przy wyliczeniu wynagrodzenia członka zarządu? Osoba ta prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza się w formie ryczałtu.

W przypadku członka zarządu powołanego na to stanowisko i otrzymującego z tego tytułu wynagrodzenie stosujemy kwotę wolną. Prowadzona działalność gospodarcza nie ma wpływu na wysokość tej kwoty.

Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. (patrz art. 41 ust. 1 ustawy o PIT). 

Przypomnijmy, że do kwoty dochodu wynoszącego 120 tys. zł, podatek wynosi 12% minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3600 zł. W razie zaś uzyskania wyższego dochodu płaci się podatek według metody, w której uwzględnia się sumę dwóch wartości: 32% nadwyżki ponad 120 tys. zł oraz kwoty 10 800 zł.

Tomasz Burchard

Artykuł pochodzi z e-poradni INFORLEX.

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK