Monitor Księgowego 1/2024 [dodatek: Wskaźniki i stawki], data dodania: 28.12.2023

Wskaźnik: Stawka podatku CIT w 2024 r.

 

 

1

2

3

Przedmiot opodatkowania

Stawka podatku w 2024 r.

Dochody osób prawnych

19% podstawy opodatkowania

Dochody osób prawnych w przypadku:

a)
małych podatników,

b)
podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność

9% podstawy opodatkowania

Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP

19% podstawy opodatkowania

Dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskane przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP

19% podstawy opodatkowania

Podatek od przerzuconych dochodów

19% podstawy opodatkowania 

Dochody ze niezrealizowanych zysków

19% podstawy opodatkowania

Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia walut wirtualnych

19% uzyskanego dochodu

Dochody spółki nieruchomościowej, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane

19% dochodu ze zbycia

Przychody ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

1)
stanowi własność albo współwłasność podatnika,

2)
został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

3)
jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0,035% podstawy opodatkowania* za każdy miesiąc

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych**

10% podstawy opodatkowania

Dochody z dysponowania prawami własności intelektualnej

5% podstawy opodatkowania

Ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)

1)
10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności;

2)
20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1

Stawka podatku od świadczenia lub mienia przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną

15% podstawy opodatkowania

Stawka podatku w przypadku fundacji rodzinnej prowadzącej działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres ujęty przepisami

25% podstawy opodatkowania

 

*
Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający sumie wartości początkowych środków trwałych ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł.

** Podatek minimalny został zawieszony w 2023 r., ale obowiązuje w 2024 r.

 

Podstawa prawna:

art. 19, 22, 24a, 24aa, 24b, 24ca, 24d, 24f, 28o, 24q i 24r ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.)

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK