Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2024, data dodania: 13.12.2023

Czy na podstawie jednego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi można go zatrudnić u dwóch różnych pracodawców

PROBLEM

Nasza firma chciałaby zatrudnić na umowę zlecenia Ukraińca na pół roku do konkretnego projektu. Wiemy, że osoba ta ma już zawartą umowę o pracę w innej firmie, a pracodawca zgłosił do urzędu oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Czy też musimy równolegle składać takie oświadczenie o powierzeniu pracy?

RADA

Tak, w przypadku obywatela Ukrainy, który ma zawartą umowę o pracę z innym polskim pracodawcą i wykonuje ją legalnie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, nowy pracodawca chcący zatrudnić tę osobę równolegle także ma obowiązek złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

UZASADNIENIE

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy jest najprostszym trybem legalizacji zatrudnienia, wprowadzonym dla obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (§ 2 rozporządzenia w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi).

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy dla wskazanego w nim pracodawcy. Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem tej pracy wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie składa pracodawca, który powierza tę pracę. W treści oświadczenia wskazuje m.in. dane swoje, jako podmiotu powierzającego, cudzoziemca, który ma wykonywać pracę, oraz informacje dotyczące oferowanej mu pracy. 

Tabela. Dane wskazywane w oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegającym wpisaniu do ewidencji oświadczeń, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamieszcza:

informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

 

informacje dotyczące cudzoziemca

dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi

 • nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,

 • adres stałego pobytu albo adres siedziby,

 • numer telefonu oraz numer faksu,

 • numery identyfikacyjne NIP i REGON - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, albo numer PESEL - w przypadku osoby fizycznej,

 • numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,

 • symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą cudzoziemca,

 • oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej o niekaralności za nielegalne zatrudnienie,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi zasad powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • płeć,

 • datę urodzenia,

 • obywatelstwo,

 • nazwę, serię, numer, datę wydania i datę ważności dokumentu podróży,

 • numer wizy lub karty pobytu oraz okres ważności tego dokumentu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • dane dotyczące podstawy prawnej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewidywanego sposobu wykorzystania oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń.

 • nazwę zawodu, podklasę działalności według klasyfikacji PKD, w której powierza się pracę cudzoziemcowi,

 • stanowisko lub rodzaj pracy,

 • miejsce wykonywania pracy,

 • okres pracy oznaczony datami,

 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,

 • najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec, określone stawką godzinową lub miesięczną,

 • wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu.

Wskazanie szczegółowych danych dotyczących pracodawcy, a także rodzaju i miejsca pracy oraz umowy, na podstawie której będzie ona świadczona, oznacza, że oświadczenie może dotyczyć jednego konkretnego podmiotu i jednego stosunku prawnego.

 

Ważne

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może dotyczyć jednego konkretnego podmiotu powierzającego pracę i jednego stosunku prawnego.

 

Zatem w sytuacji gdy inny podmiot chciałby równolegle zatrudnić tę samą osobę, wymagane jest niezależne złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Przykład

Spółka X zatrudnia na umowę o pracę obywatela Ukrainy, który na podstawie tej umowy, zawartej na 6 miesięcy, ma świadczyć pracę na 3/4 etatu jako dyspozytor transportu dostawczego. W tym samym czasie spółka Y chciałaby zatrudnić tę samą osobę na podstawie umowy zlecenia na 3 miesiące, podczas których zadaniem tej osoby będzie wdrożenie zmian optymalizacyjnych w planowaniu transportów. W takiej sytuacji konieczne są dwa niezależne oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, ponieważ inne są: podmioty zatrudniające, podstawa świadczenia pracy, miejsce i wymiar tej pracy oraz zakres czynności.

 

Możliwość wykorzystania dotychczasowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Przepisy przewidują nieliczne wyjątki, kiedy wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany (art. 88z ust. 12 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Dzieje się tak, jeżeli:

 • nastąpiła zmiana siedziby albo miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcia zakładu pracy bądź jego części przez innego pracodawcę; 

 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę; 

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej; 

 • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, a dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie. 

Sytuacja opisana w pytaniu nie obejmuje żadnego ze wskazanych wyjątków, co oznacza, że wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń jest konieczny.

Przykład

Spółka posiadająca 4 zakłady produkcyjne z branży automotiv przejmuje od 1 stycznia 2024 r. fabrykę opon. Pracownicy zatrudnieni w fabryce zostają także przejęci zgodnie z art. 23Kodeksu pracy. Wśród pracowników jest grupa 20 obywateli Ukrainy zatrudnionych od 1 września 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. na podstawie umów o pracę na czas określony po wpisaniu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez dotychczasowego pracodawcę. W przypadku tych osób nie będzie konieczne dokonywanie nowego zgłoszenia, ponieważ zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy, a ten tryb należy do wskazanych w przepisach wyjątków pozwalających wykonywać pracę na podstawie dotychczasowego zgłoszenia.

 

 

Magdalena Sybilska-Bonicka

specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, wieloletni praktyk, trener biznesu i były wykładowca akademicki z zakresu prawa pracy 

 

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK