TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Monitor Polski rok 2023 poz. 1359 wersja obowiązująca od 01.01.2024 do 31.12.2024

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie wartości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na rok 2024

Na podstawie art. 22j ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.2)) i art. 16j ust. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.3)) ogłasza się, że:

1) wartości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w art. 22j ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16j ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, na rok 2024 określa załącznik do obwieszczenia;

2) wartość wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, o którym mowa w art. 22j ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16j ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, na rok 2024 wynosi 2246,66 zł.

Minister Finansów: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2586).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658, 825, 1059, 1114, 1130, 1407, 1414, 1429, 1523, 1617, 1667, 1675, 1705, 1723, 1787 i 1843.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2640 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 185, 326, 412, 825, 1059, 1130, 1414, 1705, 1723, 1787 i 1843.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 5 grudnia 2023 r. (M.P. poz. 1359)

WARTOŚCI WSKAŹNIKA DOCHODÓW PODATKOWYCH NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W GMINIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 22J UST. 11 USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I ART. 16J UST. 11 USTAWY Z DNIA 15 LUTEGO 1992 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH, NA ROK 2024

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK