Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2023, data dodania: 15.09.2023

Czy można skierować pracownika na badania do innej placówki medycyny pracy niż ta, która obsługuje pracodawcę

PROBLEM

Lekarz medycyny pracy sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w jednostce, z którą mamy podpisaną umowę o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy, przebywa na urlopie. Czy w takim przypadku pracodawca może skorzystać z usług innej placówki bez zawierania umowy o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy? Czy w przypadku takich zastępczych badań pracodawca powinien dostarczyć informację o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w tym również aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy? Czy badanie profilaktyczne powinno zostać powtórzone po powrocie z urlopu lekarza, z którym pracodawca ma podpisaną umowę?

RADA

W sytuacji gdy jednostka medycyny pracy, z którą pracodawca ma podpisaną umowę o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy, jest czasowo niedostępna, a w umowie nie uregulowano kwestii badań w placówce zastępczej i pracodawca nie ma podpisanej niezależnej umowy z inną jednostką medycyny pracy, należy zapewnić badania profilaktyczne pracowników w dostępnej placówce, z którą nie została podpisana żadna umowa. Przy zleceniu wykonania badania z zakresu medycyny pracy przez placówkę niewspółpracującą z pracodawcą konieczne jest udostępnienie lekarzowi wszelkich niezbędnych informacji o warunkach pracy. Z uwagi na ryzyko kwestionowania przez PIP prawidłowości takiego badania w zakresie formalnym, zalecanym postępowaniem będzie powtórzenie badania profilaktycznego w placówce medycznej, z którą pracodawca ma podpisaną umowę, w najbliższym możliwym terminie.

UZASADNIENIE

Stan zdrowia pracowników jest monitorowany przez pracodawcę w ramach pracowniczych badań profilaktycznych wstępnych, okresowych oraz kontrolnych. Badania te są przeprowadzane przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy, z którą pracodawca ma podpisaną umowę o wykonanie zadań z zakresu medycyny pracy (art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy). Oznacza to, że obowiązkiem pracodawcy jest podpisanie umowy z podstawową jednostką służby medycyny pracy, a następnie kierowanie do niej przyszłych pracowników lub pracowników w celu zrealizowania badań. 

 

Badania lekarskie w sytuacji niedostępności placówki medycyny pracy. W praktyce nie można wykluczyć sytuacji, gdy przeprowadzenie badania w podstawowej jednostce służby medycyny pracy, z którą pracodawca ma podpisaną umowę, jest niemożliwe np. z powodu jej remontu lub absencji lekarzy. Jednak nawet w takim przypadku pracodawca ma obowiązek zapewnić badanie z zakresu medycyny pracy i nie może dopuścić pracownika do pracy bez stosownego orzeczenia o zdolności do pracy. Wówczas konieczne jest wykonanie badania w innym miejscu.

 

Przykład

Pracodawca zamierza zatrudnić pracownika od 2 października 2023 r. Ten dzień został w umowie określony jako dzień rozpoczęcia pracy. Pracodawca wydał 20 września 2023 r. skierowanie na badania z zakresu medycyny pracy, jednak okazało się, że od 15 września do 15 października 2023 r. przychodnia, z którą współpracuje, jest nieczynna z powodu remontu. Pracodawca postanowił więc dopuścić pracownika do pracy mimo nieprzeprowadzenia wstępnego badania profilaktycznego i nieuzyskania orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. W zakładzie pracy 10 października 2023 r. doszło do ciężkiego wypadku z udziałem nowo zatrudnionego pracownika. Wypadek został zgłoszony właściwemu miejscowo okręgowemu inspektorowi pracy. W tej sytuacji inspektor będzie weryfikował, czy pracownik posiada orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy. Dopuszczenie pracownika do pracy bez badań profilaktycznych zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie, niezależnie od usprawiedliwiania się przez pracodawcę, że przychodnia, z którą ma podpisaną umowę o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy, była nieczynna.

 

Istnieje możliwość, aby pracodawca miał podpisaną więcej niż jedną umowę z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Żaden przepis nie zobowiązuje pracodawców, aby byli związani wyłącznie z jedną podstawową jednostką służby medycyny pracy. Takie postępowanie gwarantuje, że pracodawca, w przypadku gdy jedna z placówek jest niedostępna, zawsze ma możliwość wysłania pracownika na badania do innej placówki. Takie rozwiązanie zazwyczaj nie generuje dodatkowych kosztów dla pracodawcy (większość tego typu umów przewiduje rozliczenie za faktycznie zrealizowane wizyty i badania), natomiast pozwala uniknąć ryzyka niedostępności badań medycyny pracy w wymaganym terminie.

 

Ważne

Pracodawca może podpisać umowy o przeprowadzenie badań profilaktycznych z dowolną liczbą placówek medycznych.

 

Możliwość skierowania pracownika do placówki medycyny pracy, z którą pracodawca nie ma podpisanej umowy. W wyjątkowej sytuacji, gdy pracodawca ma podpisaną jedną umowę i zachodzi pilna potrzeba zapewnienia badania profilaktycznego, należy uznać, że może on skierować pracownika do innej podstawowej jednostki służby medycyny pracy, nawet jeśli nie łączy go z tą placówką żadna umowa. Takie skierowanie pracownika jest obciążone znacznie mniejszym ryzykiem niż odstąpienie od zapewnienia badania i dopuszczenie pracownika do pracy bez jakiejkolwiek weryfikacji zdrowotnej. Jednak należy liczyć się z tym, że taki tryb działania jest nieformalny.

Należy także wziąć pod uwagę, że jeżeli pracodawca zdecyduje się skorzystać z usług innej placówki medycyny pracy, z którą nie łączy go żadna umowa, to przed przeprowadzeniem badania powinien przekazać informację o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników. Takie informacje obok treści zawartych w skierowaniu na badania profilaktyczne mają charakter kluczowy w ocenie zakresu badań, które należy wykonać, a także samego orzeczenia. W sytuacji gdy lekarz medycyny pracy będzie miał komplet informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia badania, nie będzie można zarzucić pracodawcy, że dopuścił pracownika do pracy na podstawie nierzetelnie wydanego orzeczenia lekarskiego.

 

Przykład

Pracodawca ze względu na brak dostępności placówki medycyny pracy, z którą ma podpisaną umowę o wykonywanie badań z zakresu medycyny pracy, postanowił skierować kandydata do pracy do placówki, z którą nie łączy go żadna umowa. Pracownik poza skierowaniem na badania profilaktyczne otrzymał teczkę z dokumentami zawierającymi wszystkie niezbędne informacje o warunkach pracy panujących w zakładzie, w tym dane o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników. W tym przypadku w razie kontroli PIP inspektor nie będzie mógł podważyć orzeczenia lekarskiego jako wydanego bez niezbędnych danych, a w związku z tym nieprawidłowego. Jednak będzie mógł zakwestionować w zakresie formalnym, że badanie zostało przeprowadzone w innej placówce niż ta, z którą pracodawca ma podpisaną umowę. 

 

Wykonanie powtórnego badania we właściwej placówce medycyny pracy. Z uwagi na możliwość kwestionowania przez PIP od strony formalnej prawidłowości badania wykonanego przez placówkę medycyny pracy niezwiązaną z pracodawcą żadną umową, zalecanym postępowaniem jest ponowne wykonanie badania profilaktycznego w placówce medycznej, z którą pracodawca ma podpisaną umowę, w najbliższym możliwym terminie, kiedy będzie ona dostępna. Jest to istotne nie tylko w kontekście legalności dopuszczenia pracownika do pracy na podstawie orzeczenia wydanego w innej placówce, ale także z uwagi na obowiązki placówki medycznej związanej z pracodawcą umową w zakresie dokumentacji medycznej zatrudnionych.

 

 

Sebastian Kryczka

ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, od kilkunastu lat specjalizuje się w problematyce prawa pracy oraz zagadnieniach kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, autor wielu komentarzy, artykułów i porad z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK