Monitor Księgowego 9/2023, data dodania: 21.08.2023

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas oczekiwania na badanie kontrolne

PROBLEM

Zatrudniona na pełny etat (w podstawowym systemie czasu pracy) pracownica została skierowana przez dział kadr na badania kontrolne z zakresu medycyny pracy (po chorobie trwającej ponad 3 miesiące). Nie ze swojej winy (brak dostępu lekarza-specjalisty) musiała czekać na te badania 2 dni (wtorek i środę). Czy za ten czas pracownicy należy się wynagrodzenie, a jeśli tak, to w jaki sposób powinno być ono naliczone?

RADA

Pracownicy za okres oczekiwania na badania kontrolne niezbędne do dopuszczenia jej do pracy przysługuje wynagrodzenie. Należy je ustalić na zasadach obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki płacy ustalane w wysokości przeciętnej uwzględnić powinno się z miesiąca, w którym przypadła absencja.

UZASADNIENIE

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy przeprowadza się (w miarę możliwości w godzinach pracy) na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. 

Obowiązki pracodawcy w przypadku badań profilaktycznych pracownika

Pracodawca jest obowiązany:

 • zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych,
 • wypłacić za czas niewykonywania pracy w związku z badaniami okresowymi i kontrolnymi wynagrodzenie, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości także należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

W praktyce często zdarza się, że sprawdzenie stanu zdrowia pracownika w ramach profilaktycznego badania okresowego lub kontrolnego wydłuża się, np. ze względu na trudności z dostępem do specjalisty bądź z powodu konieczności realizacji badań diagnostycznych, które nie są wykonywane z dnia na dzień. 

Okres, przez jaki pracownik jest niedopuszczony do pracy wskutek braku orzeczenia lekarskiego wskazującego na jego zdolność do pracy, którego nie może uzyskać bez swojej winy w toku badań okresowych/kontrolnych, należy traktować jako:

 • nieobecność usprawiedliwioną, gdyż za taką przyjmuje się zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wypełniania obowiązków służbowych wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające absencję w pracy,
 • płatny, za który przysługuje od pracodawcy odpowiednio skalkulowane wynagrodzenie.

 

Ustalanie wynagrodzenia za czas niedopuszczenia do pracy

Wspomnianą wyżej należność oblicza się z uwzględnieniem zasad obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z jednym istotnym zastrzeżeniem. Otóż składniki pensji ustalane w wysokości przeciętnej wyliczać należy z miesiąca, w którym przypadła nieobecność w pracy (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy). 

Biorąc pod uwagę przedstawione wyjaśnienia, w celu ustalenia wynagrodzenia za absencję wymuszoną niezawinionym przez zatrudnionego oczekiwaniem na badania okresowe lub kontrolne, powinniśmy:

 • ustalić podstawę obliczeń, przyjmując stałe i zmienne składniki płacy przysługujące pracownikowi w miesiącu, w którym był on nieobecny w pracy (pomijamy tu m.in. te same składniki, które wyklucza się z kalkulacji w przypadku wynagrodzenia urlopowego, czyli np. jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, premie uznaniowe oraz nagrody z zakładowego funduszu nagród),
 • obliczyć stawkę godzinową ze stałych składników pensji poprzez podzielenie stałych elementów pensji przez nominalny czas pracy z miesiąca absencji, 
 • wyliczyć stawkę godzinową ze zmiennych składników pensji w drodze podzielenia składników o charakterze zmiennym z miesiąca wystąpienia nieobecności w pracy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu przez zatrudnionego,
 • zsumować stałą oraz zmienną stawkę godzinową i pomnożyć otrzymaną kwotę przez liczbę godzin, w czasie których pracownik nie mógł wypełniać obowiązków służbowych.

Przykład

Zatrudniona na umowę o pracę 32-letnia mieszkanka Łodzi pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godz. Jest wynagradzana stałą pensją na poziomie 4300 zł brutto oraz zmienną premią regulaminową. 

Załóżmy, że pracownica po ponad 3-miesięcznej chorobie miała wrócić do pracy 5 września 2023 r. (dzień wcześniej zakończyło się jej ostatnie zwolnienie lekarskie), ale do pracy dopuszczona została dopiero 7 września. Było to spowodowane tym, że przez 2 dni czekała (nie ze swej winy) na zakończenie badań kontrolnych u lekarza medycyny pracy.

Uwzględniając fakt, iż w przedstawionej sytuacji pracownica we wrześniu 2023 r. otrzymała 390 zł brutto premii i przepracowała 136 godz., należne jej wynagrodzenie za 5 i 6 września (absencja wymuszona oczekiwaniem na badania) powinno zostać obliczone następująco:

 • stawka godzinowa z płacy zasadniczej: 4300 zł : 168 godz. czasu nominalnego z września 2023 r. = 25,60 zł,
 • stawka godzinowa ze składników zmiennych: 390 zł : 136 godz. = 2,87 zł,
 • wynagrodzenie za nieobecność 5 i 6 września: 16 godz. × (25,60 zł + 2,87 zł) = 455,52 zł.

Pracownica powinna poza wyżej wyliczoną należnością otrzymać za wrzesień: premię 390 zł, pensję zasadniczą za przepracowaną cześć miesiąca oraz świadczenie chorobowe za pierwsze 4 dni wrześniowej niedyspozycji zdrowotnej.

 

 

Mariusz Pigulski

ekspert i praktyk, zajmujący się od wielu lat prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK