Biuletyn VAT 4/2023, data dodania: 31.03.2023

Pierwsze zmiany w fakturowaniu od 1 września 2023 r.

15 marca 2023 r. MF opublikowało, po konsultacjach publicznych, kolejną wersję projektu ustawy, który ma przede wszystkim wprowadzić obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024 r. Przy okazji ustawodawca postanowił wprowadzić wcześniej, bo od 1 września 2023 r., drobne zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących.

W opublikowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw, tak jak MF zapowiedziało w wydanym komunikacie, przesunięto termin wprowadzenia obowiązkowego KSeF i stosowania kar za niewywiązywanie się z tego obowiązku.

Terminy wprowadzenia zmian w fakturowaniu

Lp. Czego dotyczy zmiana Termin wejścia w życia
1. Zasady wystawiania faktur zaliczkowych 1 września 2023 r. 
2. Zasady wystawiania faktur korygujących 1 września 2023 r.
3. Obowiązkowy KSeF

Od 1 lipca 2024 r. - podatnicy VAT czynni (obowiązek ten nie dotyczy dokumentów wskazanych w poz. 5 tabeli)

Od 1 stycznia 2025 r.:

  • podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (ze względu na wysokość obrotu) lub 
  • podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT.

Obowiązkiem e-fakturowania nie zostaną w ogóle objęci podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub posiadający wyłącznie stałe miejsce prowadzenia działalności, które nie uczestniczy w dokonywanej transakcji, oraz podatnicy korzystający z procedury OSS IOSS.

Nie będzie również obowiązku wystawiania e-faktur za pomocą KSeF:

• na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

• w okresie trwania awarii KSeF lub

• w przypadkach odpowiednio dokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 106s ustawy o VAT (faktury uproszczone).

4. Kary za niestosowanie obowiązkowego KSeF Od 1 styczna 2025 r. 
5. Rezygnacja z możliwości wystawiania faktur przy użyciu kas fiskalnych oraz faktur uproszczonych na dotychczasowych zasadach Od 1 styczna 2025 r.

 

Zmiany w wystawianiu faktur zaliczkowych

Obecnie obowiązujące przepisy nie zwalniają z obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, gdy wpłata zaliczki i sprzedaż miały miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym. Mimo to organy podatkowe pozwalają na wystawianie tylko jednej faktury końcowej. 

Ustawodawca postanowił uregulować tę praktykę. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2023 r. Z przepisów będzie wynikało, że podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał tę płatność. Zasady te nie będą miały zastosowania w przypadku faktur wystawianych w szczególnych terminach wymienionych w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT.

Gdy podatnik nie wystawi faktury zaliczkowej, tylko jedną fakturę końcową, to taka faktura będzie musiała dodatkowo zawierać datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. 

Uregulowane zostanie także, jakie numery powinna zawierać faktura końcowa, gdy faktury zaliczkowe są wystawiane za pomocą KSeF. Faktura taka będzie musiała zawierać numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury zaliczkowe.

Elementy obowiązkowe na fakturze korygującej 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106j ust. 2 pkt 2a ustawy o VAT e-faktura korygująca będzie musiała zawierać numer KSeF faktury, której dotyczy faktura korygująca. Wymóg ten nie dotyczy przypadków, gdy faktura korygowana nie posiada tego numeru. 

Wskazana zasada będzie również miała zastosowanie do faktury wystawionej przez podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej w Polsce, w przypadku gdy pierwotną fakturę wystawiono w KSeF. 

 

Źródło:

projekt ustawy z 22 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw opublikowany 15 marca 2023 r. na rcl.gov.pl

 

Joanna Dmowska

ekspert w zakresie VAT

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK