Biuletyn VAT 12/2022, data dodania: 29.12.2022

Ewidencja czynności dokonywanych między członkami grupy VAT - projekt

MF przygotował projekt rozporządzenia określający zasady prowadzenia ewidencji czynności dokonywanych między członkami grup VAT. Prowadzenie ewidencji w sposób opisany w projekcie będzie wymagane od 1 lipca 2023 r.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. do polskiego porządku prawnego została wprowadzona nowa kategoria podatnika, jakim będzie grupa VAT.

Celem instytucji grup VAT jest umożliwienie podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług. Rozwiązanie ma charakter dobrowolny pozwalając na samodzielną decyzję przedsiębiorstw co do woli skorzystania z niego.

Grupa VAT upraszcza rozliczenia pomiędzy jej członkami oraz zwiększa efektywność finansową współpracy z innymi podmiotami z grupy.

Ewidencja czynności dokonywanych między członkami grupy VAT

Grupy VAT zostały obciążone obowiązkami ewidencyjnymi i informacyjnymi. Prowadzone ewidencje mają umożliwić fiskusowi kontrolę prawidłowości wykonywania obowiązków podatkowych przez grupę VAT. Ma to przeciwdziałać uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania przez grupę VAT.

Wpisom w ewidencji podlegać będą dane o czynnościach dokonywanych przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT, które to czynności są wyłączone z opodatkowania VAT.

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe dane dotyczące wykonywanych czynności, które powinny być wykazane w ewidencji prowadzonej przez członka grupy VAT. Określa też sposób ich wykazywania w przesyłanej ewidencji.

Zakres danych podawanych w ewidencji ma zapewnić organom podatkowym wszystkie niezbędne informacje na temat transakcji, co ma - w założeniach - ograniczyć konieczność składania przez podatników dodatkowych wyjaśnień w toku prowadzonych w przyszłości przez organ podatkowy ewentualnych czynności weryfikacyjnych (czynności sprawdzających, postępowań czy kontroli).

Organy podatkowe będą mogły zweryfikować transakcje w oparciu o już posiadane dane, wynikające z przesłanej ewidencji. Umożliwi to organom prowadzenie na bieżąco weryfikacji tych danych oraz identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych nieprawidłowości.

 

Rozporządzenie określa też dodatkowe elementy ewidencji, które mogą być w niej zamieszczone. Są to:

· numer telefonu kontaktowego członka grupy VAT lub osoby reprezentującej tego członka,

· nazwa systemu teleinformatycznego, z którego jest przesyłana ewidencja,

· w przypadku korekty ewidencji - zakres dokonanych zmian wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.

 

Sposób wykazywania danych w ewidencji został określony w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z przyjętymi założeniami ewidencja będzie prowadzona w formacie .xml, kodowanie UTF-8 (z dopuszczalną ilością miejsc po przecinku oraz wymaganym zapisem wartości liczbowych jako ciągu kolejno po sobie następujących cyfr).

 

Wskazana ewidencja będzie stanowić narzędzie weryfikacji wewnętrznych przepływów w grupie VAT, co bezpośrednio należy wiązać m.in. z możliwością bieżącej kontroli występowania powiązań ekonomicznych w grupie VAT.

 

Termin wejścia w życie

Rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grup VAT wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r. i jest to data skorelowana z datą wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o VAT, wprowadzających tę ewidencję.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (nr z wykazu 640) - opublikowany 29 grudnia 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna "MONITORA księgowego"

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK