TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 1377 wersja obowiązująca od 01.07.2022

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa

Na podstawie art. 28 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa] Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa w przypadku:

1) płatnika wynosi 0,3% kwoty tych podatków pobranych przez płatnika;

2) inkasenta wynosi 0,1% kwoty tych podatków pobranych przez inkasenta.

§ 2. [Potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia] Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest potrącane z kwoty podatków pobranych przez płatnika i inkasenta.

§ 3. [Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia] Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego przez płatnika w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.3)), wynosi 0,6% kwoty tego podatku pobranego przez płatnika.

§ 4. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.4)

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265 i 1301.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1301 i 1358.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 2154), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265).

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK