Biuletyn VAT 6/2023 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 06.06.2023

Jak uzyskać wiążącą informację stawkową (WIS) od 1 lipca 2023 r.

Od 1 lipca 2023 r. zmieniły się zasady wnioskowania o WIS. Nowa grupa podmiotów może wnioskować o wydanie WIS. Zniesiono opłaty za ich wydanie. Będzie obowiązywał nowy formularz WIS-W. Przedstawiamy krok po kroku, jak wystąpić o WIS.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja wydawana przez Dyrektora KIS, w której na wniosek podatnika klasyfikowane są: towar, usługa albo świadczenie kompleksowe według podanej przez podatnika klasyfikacji oraz wskazywana jest stawka VAT. Można również zadać pytanie, jak sklasyfikować towar lub usługę dla celów stosowania innych przepisów, gdzie klasyfikacja jest powołana, np. czy należy stosować zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy, czy trzeba stosować split payment. Od 1 lipca 2023 r. w takich przypadkach podatnik nie będzie określał stawki VAT.

Zdaniem organów podatkowych, jeśli chcemy potwierdzić prawo do zwolnienia z VAT, powinniśmy wystąpić o interpretację indywidualną.

We wniosku podatnik, w zależności od tego, w jakim celu potrzebuje dokonać klasyfikacji, wskazuje jej rodzaj. Są to dla:

● towarów - klasyfikacja CN, PKWiU 2015, PKOB,

● usług - klasyfikacja PKWiU 2015,

● świadczeń kompleksowych - klasyfikacja CN, PKWiU 2015, PKOB.

Od 1 lipca 2023 r. o wydanie WIS może wnioskować również:

● podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 30 i 203) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym;
● zamawiający w rozumieniu ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2023 r. poz. 140) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Krok 1. Sporządź wniosek

Aby uzyskać WIS, należy złożyć wniosek. Dlatego pierwszym krokiem jest jego sporządzenie. W tym celu należy wypełnić formularz WIS-W. Od 1 lipca 2023 r. będzie to wersja (2) tego formularza. Obowiązuje zasada: jeden towar albo usługa - jeden wniosek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wniosek dotyczy świadczenia kompleksowego.

Tabela 1. Jakie elementy zawiera wniosek o wydanie WIS

Lp.

Wniosek o wydanie WIS zawiera:

1

2

1.

dane identyfikujące wnioskodawcę

(imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy)

2.

dane identyfikujące pełnomocnika wnioskodawcy - jeżeli został ustanowiony

(imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku)

3.

określenie przedmiotu wniosku, w tym:

● szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 2015 lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych;

Opis powinien obejmować szczegółowe informacje o składzie towaru oraz o wszelkich metodach badania stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego klasyfikacja. Wszelkie informacje szczegółowe, które wnioskodawca uznaje za poufne, powinny zostać podane w poz. 58 WIS-W.

WAŻNE!

Przedmiotem wniosku mogą być towary lub usługi, a także świadczenia kompleksowe, które w ocenie wnioskodawcy składają się na jedną całość.

● wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa;

● wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o wydanie WIS w innych celach niż określenie stawki podatku.

WAŻNE!

Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

4.

oświadczenie wnioskodawcy o następującej treści:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Treść oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

WAŻNE!

1. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia WIS nie jest wiążąca dla organów podatkowych.

2. Obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy zamawiającego oraz podmiotu publicznego.

5.

informację o posiadaniu przez wnioskodawcę - w zakresie objętym wnioskiem:

● decyzji o wiążącej informacji taryfowej (WIT),

● decyzji o wiążącej informacji akcyzowej (WIA) lub

● interpretacji indywidualnej, lub

● informacji o wystąpieniu z wnioskami o wydanie WIT, WIA lub interpretacji indywidualnej.

WAŻNE!

Jeżeli w zakresie objętym wnioskiem wnioskodawca posiada lub złożył wniosek o więcej niż jedną WIT, WIA, interpretację indywidualną, należy taką informację zamieścić w załączniku WIS-W/A.

Krok 2. Przygotuj załączniki do wniosku i próbki towaru

Gdy wypełnimy wniosek, kolejnym krokiem jest przygotowanie załączników, które będziemy załączać do wniosku. Załączenie niektórych z nich jest obowiązkowe.

Tabela 2. Załączniki do wniosku

Lp.

Wnioskodawca załącza do wniosku:

1.

fakultatywnie - dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi

Od 1 lipca 2023 r. możemy być zobowiązani, na wezwanie organu wydającego WIS, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, dostarczyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w przypadku gdy jest to niezbędne do dokonania właściwej klasyfikacji towaru albo usługi, albo towarów lub usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. W przypadku niedostarczenia dokumentów w tym terminie organ wydający WIS wyda postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia, na które służy zażalenie.

2.

obowiązkowo - oryginał lub odpis pełnomocnictwa do doręczeń (odpis notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego) - w przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika do doręczeń

3.

obowiązkowo - oryginał lub odpis pełnomocnictwa szczególnego (odpis notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego) - w przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika szczególnego (pełnomocników szczególnych)

Możemy być również zobowiązani dostarczyć próbkę towaru.

Tabela 3. Obowiązek dostarczenia próbki towaru

Lp.

Wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia próbki towaru:

1.

na wezwanie organu wydającego WIS

2.

jeżeli jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru

3.

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania

WAŻNE!

W przypadku niedostarczenia próbki towaru w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia, na które służy zażalenie.

Gdy dostarczymy próbkę towaru, możemy być zobowiązani do poniesienia dodatkowych opłat za badania i analizy. Wysokość ewentualnej opłaty określi organ, po otrzymaniu naszego wniosku.

Tabela 4. Zasady wnoszenia opłat dodatkowych za badania lub analizy

Kiedy wnioskodawca ma obowiązek ponieść dodatkowe opłaty za badania lub analizy

W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analizy

Jak jest określana wysokość opłaty za przeprowadzone badania lub analizy

W drodze postanowienia wydawanego przez organ wydający WIS.

W postanowieniu są określone:

- wysokość opłaty oraz

- termin jej wniesienia.

Wysokość opłaty powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom badania lub analizy.

Na postanowienie o opłacie za badanie lub analizę przysługuje zażalenie.

Czy wnioskodawca ma obowiązek wnieść zaliczkę na poczet opłaty za przeprowadzenie badania lub analizy

TAK - na wezwanie organu wydającego WIS.

Zaliczkę należy wpłacić w terminie określonym w wezwaniu, który od 1 lipca 2023 r. nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Zaliczkę wpłacamy na rachunek Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

WAŻNE!

W przypadku nieuiszczenia zaliczki w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.

Gdy zaliczka będzie wyższa niż koszt badania, nadwyżka podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS.

Krok 3. Złóż wniosek

Wszystkie wnioski o wydanie WIS oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi decyzjami WIS należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:

/KIS/wnioski

Wzór wniosku o wydanie WIS określony rozporządzeniem jest dostępny na stronie e-wydania "Biuletynu VAT" w zakładce "Formularze Wzory Umowy" bądź do wypełnienia online pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Wnioski elektroniczne podpisujemy podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym.

WAŻNE!

Od 1 lipca 2023 r. nie ponosimy opłaty za złożenie wniosku WIS-W.

Krok 4. Czekaj na wydanie WIS

Gdy złożymy wniosek, pozostaje nam czekanie na wydanie WIS. Należy pamiętać, że organ przed jej wydaniem może nas wezwać do złożenia próbki towaru (zob. krok 2), poniesienia dodatkowej opłaty lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Brak odpowiedzi może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

WIS powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.

WAŻNE!

Do terminu na wydanie WIS nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

WIS oraz decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania.

Aby jak najszybciej uzyskać WIS, należy zapoznać się z listą najczęściej popełnianych błędów, według KIS, przy składaniu wniosków:

1. Zbyt szeroki zakres żądania - np. w jednym wniosku opisywanych jest kilka towarów, a obowiązuje zasada: jeden wniosek to jeden towar.

2. Przedmiot wniosku dotyczy czynności opodatkowanych poza terytorium RP - np. podatnik wnioskuje o określenie zasad opodatkowania usługi, której miejsce świadczenia jest poza Polską, a o tym, czy możemy złożyć wniosek, decyduje fakt, czy miejsce świadczenia jest w Polsce.

3. Przedmiot wniosku dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub eksportu - o wydanie WIS możemy wystąpić tylko na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

4. Wniosek poza zakresem WIS - np. wnioskujemy o wydanie WIS w sprawie korzystania ze zwolnienia z VAT, zamiast wystąpić o interpretację indywidualną.

5. Wniosek nie dotyczy podatku VAT, tylko np. klasyfikacji towarów dla ustalenia stawki ryczałtu.

6. Wniosek jest wielowariantowy, "mnogi", np. jest przedstawianych kilka opcji danej usługi czy towaru.

7. Wniosek dotyczy towaru, którego nie można zidentyfikować, bo jeszcze go nie ma.

8. Brak odpowiedzi na wezwanie organu.

Wśród błędów KIS wymienia też składanie wniosków przez zamawiających, np. gminy. Od 1 lipca 2023 r. zyskały one prawo wnioskowania w takich przypadkach o wydanie WIS.

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK