Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 10/2022, data dodania: 15.09.2022

Jak poprawić błąd dotyczący okresu obowiązywania umowy o pracę

PROBLEM

Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę na czas określony. Popełniliśmy jednak błąd. Umowa miała być zawarta do 31 grudnia 2023 r., a przez pomyłkę wpisaliśmy termin jej zakończenia na 31 grudnia 2024 r. Chcemy sprostować tę pomyłkę, ponieważ pracując do 31 grudnia 2024 r., pracownik przekroczy limit 33 miesięcy, do jakiego maksymalnie można zawierać umowy terminowe (osoba ta była już u nas zatrudniona wcześniej na podstawie umowy na czas określony). Jak powinniśmy postąpić w tej sytuacji?

RADA

Powinni Państwo złożyć pracownikowi pisemne oświadczenie, w którym uchylą się Państwo od skutków prawnych błędu w zawartej umowie o pracę.

UZASADNIENIE

Przepisy prawa pracy nie regulują zasad poprawiania błędów w treści umowy o pracę. Dlatego można w tym przypadku skorzystać z przepisów Kodeksu cywilnego. Stosujemy je posiłkowo w sprawach nieuregulowanych w prawie pracy (art. 300 Kodeksu pracy).

Uchylenie się od błędu w umowie o pracę. W przypadku błędu co do treści czynności prawnej pracodawca może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli (art. 84 § 1 Kodeksu cywilnego). Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

  • błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy,
  • wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością go zauważyć.

To ograniczenie nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

Należy też zwrócić uwagę, że można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

PRZYKŁAD

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny. Przez pomyłkę zamiast podać wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto, w umowie wpisano o jedno zero więcej, czyli wskazano wynagrodzenie w kwocie 50 000 zł. Taki błąd należy uznać za istotny. Pracodawca może więc uchylić się od swojego oświadczenia dotyczącego wysokości wynagrodzenia. W tym celu powinien złożyć pracownikowi pisemne oświadczenie o zaistniałej pomyłce w umowie o pracę, ze wskazaniem prawidłowej kwoty wynagrodzenia.

Okres obowiązywania umowy o pracę jest jednym z najważniejszych elementów umowy o pracę. Należy zatem zakładać, że pracownik mógł ten błąd z łatwością zauważyć. Oznacza to, że powinni mieć Państwo prawo uchylić się od swojego oświadczenia woli dotyczącego czasu trwania umowy o pracę.

Sposób uchylenia się od błędu w umowie o pracę. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa z upływem roku od wykrycia błędu (art. 88 Kodeksu cywilnego).

Powinni Państwo zatem złożyć pracownikowi pisemne oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych błędu oraz wskazać prawidłową datę obowiązywania umowy o pracę.

WAŻNE

W związku z błędnym wpisaniem okresu zatrudnienia w umowie o pracę pracodawca powinien skierować do pracownika pismo, w którym uchyli się od skutków prawnych błędu i wskaże prawidłowe daty obowiązywania umowy.

Warto uzyskać od pracownika pisemne potwierdzenie złożenia tego oświadczenia. Jeżeli jednak odmówi on przyjęcia oświadczenia, konieczne jest sporządzenie notatki o zaistniałej sytuacji. Pracodawca wręczając pracownikowi oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych błędu i sporządzając notatkę w tym zakresie, powinien to zrobić przy udziale osób trzecich, które będą świadkami całego zajścia. Muszą to być osoby upoważnione do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy. W przypadku dalszego sporu z pracownikiem sprawę będzie rozstrzygał sąd, a taki dowód może być wówczas dla pracodawcy istotnym argumentem.

Dokumenty dotyczące uchylenia się od skutków prawnych błędu wraz z potwierdzeniem ich otrzymania przez pracownika należy dołączyć do jego akt osobowych.

Zmiana umowy o pracę w zakresie czasu jej trwania. W omawianej sytuacji w celu skorygowania umowy można również sporządzić aneks, w którym pracownik i pracodawca wspólnie ustalą prawidłową datę zakończenia umowy o pracę. Jednak na sporządzenie takiego aneksu pracownik musi wyrazić zgodę.

Terminu trwania umowy o pracę nie można natomiast zmienić w formie wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzeniem zmieniającym można zmodyfikować tylko warunki pracy i płacy, a do tych nie zaliczamy do nich ustalenia dotyczącego okresu obowiązywania umowy o pracę.

Należy też zwrócić uwagę, że jeżeli nie podejmą Państwo żadnych działań w związku z korektą daty obowiązywania umowy o pracę, to po upływie 33 miesięcy zatrudnienia pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony jego zatrudnienie przekształci się w umowę bezterminową.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 84, art. 88 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360

  • art. 25§ 3, art. 29 § 1 i § 4, art. 42, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1700

 

Marek Skałkowski

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad prawnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK