Monitor Księgowego 3/2023 [dodatek: Przegląd orzecznictwa i interpretacji], data dodania: 17.02.2023

Ulgi podatkowe - rozliczenie roczne 2022 r.

Podatnicy, składając zeznanie roczne, mogą skorzystać z ulg podatkowych. Większość z nich podlega odliczeniu od dochodu. Do takich ulg należą ulga rehabilitacyjna i ulga na działalność badawczo-rozwojową, popularnie zwana ulgą B+R. Istnieją również ulgi odliczane od podatku. Najpopularniejszą z nich jest ulga na dziecko. Rozliczając ulgi w zeznaniu rocznym, podatnicy muszą pamiętać, że ustawodawca w przypadku każdej z nich wskazał grupę podatników, którym dana ulga przysługuje, oraz warunki jej stosowania.

I. Zasady korzystania z ulg podatkowych

Ulga na dziecko. Ulga ta przysługuje na dziecko małoletnie, wobec którego podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Z ulgi tej można również skorzystać na dziecko pełnoletnie pozostające na utrzymaniu podatnika w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Ulga ta jest limitowana kwotowo. Za każdy miesiąc kalendarzowy limit wynosi:

• na jedno dziecko - 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł, dziennie 3,09 zł),

• na drugie dziecko - 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł, dziennie 3,09 zł),

• na trzecie dziecko - 166,67 zł (rocznie 2000,04 zł, dziennie 5,56 zł),

• na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł (rocznie 2700 zł, dziennie 7,5 zł).

Rodzice wychowujący tylko jedno dziecko muszą również pamiętać, że warunkiem skorzystania przez nich z ulgi jest spełnienie kryterium dochodowego (dochody małżonków albo osoby samotnie wychowującej dziecko nie mogą przekraczać 112 000 zł rocznie).

Ulga rehabilitacyjna. Do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej uprawnione są osoby niepełnosprawne oraz podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, jeżeli dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają w roku podatkowym 12-krotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 240 ze zm.), w wysokości obowiązującej w grudniu tego roku podatkowego. Do dochodów tych nie wlicza się świadczeń wymienionych w art. 26 ust. 7e updof. Z ulgi rehabilitacyjnej za 2022 r. można zatem skorzystać, jeżeli dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły w 2022 r. kwoty 16 061,28 zł

Ustawodawca stworzył katalog wydatków uznawanych za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne (zob. art. 26 ust. 7a updof). Ma on charakter zamknięty, co oznacza, że tylko wydatki w nim wymienione uprawniają do ich odliczenia w ramach ulgi. Dodatkowo niektóre z wydatków są limitowane kwotowo, jak np. wydatki na utrzymanie psa asystującego czy wydatki na używanie samochodu osobowego. 

Ulga mieszkaniowa. Wyjątkowym typem ulgi jest ulga mieszkaniowa. Nie jest ona odliczana ani od dochodu, ani od podatku. Przysługuje podatnikom, którzy odpłatnie zbyli należące do nich nieruchomości mieszkalne, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym je nabyli lub wybudowali, nie upłynęło 5 lat. Tacy podatnicy mogą uniknąć zapłaty podatku z tytułu dokonanej sprzedaży, jeżeli w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, przychód uzyskany z jej zbycia przeznaczą na własne cele mieszkaniowe. Analogicznie jak w przypadku ulgi rehabilitacyjnej, ustawodawca również w przypadku ulgi mieszkaniowej ustalił zamknięty katalog wydatków uznawanych za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. Jest on wprost regulowany w art. 21 ust. 25 updof.

Ulga B+R. W przypadku ulgi B+R podatnik może pomniejszyć dochód o wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane. Rodzaje tych kosztów są wprost wymienione w art. 26e ust. 2 updof i art. 18d ust. 2 updop. Należą do nich m.in. wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji działalności badawczo-rozwojowej, a także na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Wysokość odliczenia przysługującego z tytułu tej ulgi jest limitowana i zależy od statusu korzystającego z niej podatnika oraz od rodzaju kosztu kwalifikowanego.

Ulga IP Box. Ulga IP Box (ang. Innovation Box lub Patent Box) polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej), zyski z tego IP mogą być opodatkowane stawką 5%. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

• w ramach skali podatkowej (PIT-36),

• podatkiem liniowym (PIT-36L),

• podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ważne

Uwaga!

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane z tytułu prowadzonej działalności B+R, może stosować obie ulgi jednocześnie. Podatnik przy określaniu dochodu z tytułu kwalifikowanego IP Box ma prawo odliczyć koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego dochodu IP Box. 

Ulga termomodernizacyjna. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (art. 26h updof). Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uznaje się kwotę brutto (zawierającą VAT), o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia, nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Ulga na innowacyjnych pracowników. Od 1 stycznia 2022 r. podmioty prowadzące działalność B+R oraz będące płatnikami PIT mają prawo do odlizania kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R, nieodliczonych w roku wcześniejszym ze względu na stratę lub niewystarczający dochód, od zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe (art. 26 eb updof i art. 18db updop).

Odliczenie przysługuje w stosunku do osób uzyskujących wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, a także praw autorskich i jest ograniczone do osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działalności B+R. 

Ulga na robotyzację. Wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. ulga daje możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Za koszty poniesione na robotyzację uznaje się koszty nabycia fabrycznie nowych robotów, maszyn i urządzeń peryferyjnych, wraz z kosztem nabycia oprogramowania i szkoleń dla pracowników.

Odliczenie przysługuje w latach 2022-2026 w stosunku do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (art. 38eb updop i art. 52jb updof).

Ulga na prototyp. Wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. ulga umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym 30% kosztów poniesionych przez podatników prowadzących działalność B+R na:

 • produkcję próbną nowego produktu,
 • wprowadzenie nowego produktu na rynek, w tym uzyskanie certyfikatów i zezwoleń (art. 18ea updop i art. 26ga updof).

Ulga na ekspansję. Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mają możliwość odliczenia do 1 mln zł kosztów poniesionych na wydatki związane z ekspansją. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione na:

 • uczestnictwo w targach,
 • działania promocyjno-informacyjne,
 • dostosowanie opakowań (art. 18eb updop i art. 26gb updof).

Ulga na CSR (ulga na sponsoring). Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcom ponoszącym wydatki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu umożliwiono odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 50% kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę (art. 18ee updop i art. 26ha updof).

II. Ulga na dziecko

1. Dochód pełnoletniego uczącego się dziecka, na które przysługuje ulga na dziecko, jest limitowany 

Rodzic wychowujący pełnoletnie, uczące się dziecko ma prawo do ulgi na dziecko, jeżeli dochód tego dziecka nie przekroczył w roku podatkowym 12-krotności kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu tego roku.

MF 

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że przychód osiągnięty (…) przez Pana pełnoletnią córkę w kwocie (…) w kwocie 3830 zł oraz przez Pana syna (…) w kwocie 2080 zł nie pozbawia Pana prawa do ulgi prorodzinnej, gdyż jak wskazano w opisie stanu faktycznego uzyskane przez dzieci stypendia z Fundacji korzystały ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nadwyżka dochodu ponad kwotę zwolnioną uzyskana przez pełnoletnią córkę nie przekraczała kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji, w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje Panu prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej (…), pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych ustawowych przesłanek wymaganych do jej zastosowania.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 września 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.462.2022.3.DA

 

Od redakcji

Rodzice wychowujący dorosłe, uczące się dziecko mają prawo do ulgi na dziecko pod warunkiem, że jego dochody/przychody w roku podatkowym:

1) podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b updof (z wyjątkiem renty rodzinnej) lub

2) zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152 updof (są to przychody objęte ulgą dla młodych i ulgą na powrót)

- w łącznej wysokości nie przekroczą 12-krotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej,obowiązującej w grudniu roku podatkowego. W grudniu 2022 r. renta socjalna wynosiła 1338,44 zł, zatem limit obowiązujący w rozliczeniu za 2022 r. wynosi 16 061,28 zł. Jeżeli dochody/przychody pełnoletniego, uczącego się dziecka przekroczą wymieniony limit, rodzic traci prawo do ulgi. 

2. W limicie dochodów dziecka należy uwzględniać również dochody osiągnięte przez niego za granicą

Obliczając dochód pełnoletniego, uczącego się dziecka, należy brać pod uwagę nie tylko dochody opodatkowane w Polsce, ale również za granicą. 

MF 

Jak wynika z powyższych przepisów w prawie podatkowym występują dwie metody pozwalające na uniknięcie podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia. Niewątpliwie obie z ww. metod są uregulowane w art. 27 ww. ustawy, a zatem zagraniczne dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27. Gdyby bowiem nie postanowienia wymienionych przepisów dochody uzyskane za granicą mogłyby podlegać podwójnemu opodatkowaniu. 

Zatem nawet jeżeli dochody zagraniczne są zwolnione z opodatkowania, to jednak stosownie do regulacji zawartej w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają lub mogą wpływać na opodatkowanie dochodów uzyskanych w Polsce. 

Z tego też powodu należy uznać, że art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje zarówno dochody uzyskane w Polsce, jak i za granicą (i to bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma do nich zastosowanie)

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4011.361.2022.3.MR

 

3. W braku porozumienia między rozwiedzionymi rodzicami co do ulgi na dziecko uprawniony do niej jest ten rodzic, z którym dziecko mieszka

Jeżeli rozwiedzeni rodzice nie porozumieli się co do wysokości odliczenia ulgi na dziecko i nie została ustanowiona wobec ich dzieci piecza naprzemienna, to z ulgi korzysta tylko ten z rodziców, z którym dziecko zamieszkuje. W takim przypadku ulga przysługuje mu w 100%. 

MF

Biorąc powyższe pod uwagę - wobec wskazania w opisie zdarzenia - że nie porozumiała się Pani z byłym mężem co do wysokości odliczenia ulgi prorodzinnej i nie została ustanowiona w wyroku sądu wobec dzieci piecza naprzemienna oraz miejsce zamieszkania dzieci jest przy Pani, to począwszy od rozliczenia za 2021 r., wyłącznie Pani przysługuje prawo do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości, kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2022 r., sygn. 0115 KDIT2.4011.264.2022.2.KC

Od redakcji

Z uwagi na liczne problemy z rozliczaniem ulgi na dziecko przez rozwiedzionych/pozostających w separacji rodziców, tzw. Polski Ład znowelizował od 1 stycznia 2022 r. brzmienie art. 27f ust. 4 updof. Obecnie z przepisu tego wprost wynika, że w przypadku braku porozumienia pomiędzy rozwiedzionymi/pozostającymi w separacji rodzicami prawo do rozliczenia ulgi na dziecko po połowie mają tylko rodzice, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (tzw. piecza naprzemienna). W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje tylko rodzic, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

III. Ulga rehabilitacyjna

1. Zakup soczewek kontaktowych oraz okularów korekcyjnych

Podatnik może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na zakup soczewek kontaktowych oraz okularów korekcyjnych, jeżeli są one niezbędne do rehabilitacji oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych.

MF Ponadto w ramach ulgi rehabilitacyjnej ma Pani prawo odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na zakup soczewek kontaktowych oraz okularów wraz z oprawkami. Jak wynika z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego są one niezbędne w rehabilitacji oraz że ułatwiają wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jak również, że pomiędzy rodzajem nabytego przedmiotu a rodzajem Pani niepełnosprawności istnieje ścisły związek.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDWP.4011.52.2022.1.PP

Od redakcji

Takie samo stanowisko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął w interpretacji indywidualnej z 26 stycznia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.915.2022.2.AKU. Potwierdził w niej nie tylko prawo do odliczenia wydatków ponoszonych na zakup soczewek kontaktowych, ale także na preparaty do ich dezynfekcji oraz przechowywania. 

2. Zakup leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych

Podatnik może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na zakup leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych wydawanych na receptę wystawioną przez lekarza specjalistę. 

MF 

(…) w związku z rozpoznanym w 2020 r. schorzeniem kręgosłupa (podatniczka - przyp. red.), ponosi wydatki na:

· leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (leki gotowe, wydawane na receptę wystawioną przez lekarza specjalistę - neurologa) (…).

Macie Państwo prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2022 r. wydatków na zakup leków zleconych przez lekarza specjalistę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 stycznia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.915.2022.2.AKU

Od redakcji

Wydatki na leki, o których mowa w ustawie z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301), podlegają odliczeniu, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować te leki stale lub czasowo. Podatnik musi więc dysponować odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Dowodem potwierdzającym zakup leków są dokumenty, które zawierają w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj kupionego towaru oraz kwotę zapłaty. W praktyce będą to przede wszystkim faktury. Odliczeniu podlega różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Podatnik, aby ustalić kwotę odliczoną, musi w każdym miesiącu porównać, ile wydał na leki i jaka jest różnica z danego miesiąca, która podlega odliczeniu. Następnie kwoty różnic z poszczególnych miesięcy zsumuje i wykaże do odliczenia w zeznaniu rocznym.

3. Zakup bieżni

Podatnik może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na zakup bieżni, jeżeli jest ona pomocna w rehabilitacji i ma pomóc w systematycznym wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych. 

MF Zakupiona przez Panią bieżnia niewątpliwie będzie pomocna w Pani rehabilitacji, pomoże Pani systematycznie wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne. Bieżnia pomimo, że może być wykorzystywana przez każdą osobę również zdrową, bezspornie może służyć w Pani przypadku przywracaniu sprawności organizmu i niewątpliwie spełniała warunki urządzenia niezbędnego w rehabilitacji schorzenia będącego przyczyną Pani niepełnosprawności. Tym samym bieżnia spełnia kryterium urządzenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy. (…) 

Zatem przysługuje Pani prawo do odliczenia od dochodu (…) - na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatku poniesionego na zakup bieżni. Odliczenie to przysługuje Pani w wysokości faktycznie poniesionych kosztów zakupu, przy czym nie może ono przekroczyć wysokości dochodu do opodatkowania.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1037.2022.2.AC

4. Limit odliczenia z tytułu używania samochodu osobowego 

Podatnikowi, który jest osobą niepełnosprawną i który posiada na utrzymaniu taką osobę, przysługuje tylko jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego. To oznacza, że taki podatnik może odliczyć tego rodzaju wydatki tylko do kwoty 2280 zł rocznie, a nie 4560 zł. 

MF 

(…) stwierdzić należy, że jako osoba niepełnosprawna, mająca na utrzymaniu dziecko niepełnosprawne, może Pani odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu osobowego będącego Pani współwłasnością - do kwoty 2.280 zł. Podkreślenia wymaga, że przysługuje Pani jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, nawet jeżeli ma Pani na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną i sama jest osobą niepełnosprawną.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 grudnia 2022 r., sygn. 0115-KDWT.4011.947.2022.1.BK

Od redakcji

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (art. 26 ust. 7a pkt 14 updof). W praktyce pojawiają się wątpliwości dotyczące zasad ustalania wysokości przysługującego odliczenia, gdy uprawnienia do korzystania z tej ulgi dotyczą kilku osób, np. osoba niepełnosprawna ma na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną. Organy podatkowe konsekwentnie stoją na stanowisku, że osobie fizycznej przysługuje jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, a więc 2280 zł rocznie, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych i sama jest niepełnosprawna.

IV. Ulga mieszkaniowa

1. Spłata byłego małżonka na skutek zniesienia współwłasności małżeńskiej

Spłata przez podatnika byłego małżonka w związku z przyznaniem mu w wyniku podziału majątku lokalu mieszkalnego nie uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. 

MF (…) za wydatek poniesiony na własny cel mieszkaniowy, jakim jest nabycie lokalu mieszkalnego, nie można uznać spłaty dokonanej na rzecz byłego małżonka w związku ze zniesieniem współwłasności małżeńskiej i przyznaniem wyłącznie Pani w wyniku podziału majątku wspólnego lokalu, który znajdował się uprzednio we wspólności majątkowej małżeńskiej. Spłata na rzecz byłego małżonka jest wydatkiem dokonanym z tytułu podziału majątku wspólnego w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej, nie jest natomiast wydatkiem na nabycie lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem środki uzyskane z odpłatnego zbycia działki przeznaczone na spłatę byłego małżonka, wynikającą z ustaleń o podziale majątku, przyznającego Pani na wyłączną własność lokal mieszkalny, który stanowił uprzednio wspólność majątkową małżeńską, nie będą stanowić wydatku na nabycie tej nieruchomości, którego poniesienie umożliwia skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 powołanej ustawy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.727.2022.1.MD

2. Spłata kredytu odnawialnego zaciągniętego na poczet opłaty rezerwacyjnej na zakup nieruchomości

Podatnik może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeżeli środki uzyskane ze zbycia nieruchomości przeznaczył na spłatę kredytu odnawialnego zaciągniętego na pokrycie opłaty rezerwacyjnej na zakup innej nieruchomości.

MF Z treści wniosku wynika, że kredyt odnawialny został zaciągnięty przez Panią 2 marca 2018 r. w banku mającym siedzibę w Polsce w kwocie 30 000 zł, na zasadach ogólnych z przeznaczeniem na poczet opłaty przedwstępnej na zakupu nowego domu w zabudowie szeregowej. Umowa rezerwacyjna, która wiązała się z opłatą rezerwacyjną (kwota 30 000 zł) wniesioną jako wkład własny na zakup, została zawarta w czerwcu 2018 r., natomiast umowa przedwstępna została zawarta 1 września 2018 r. 

Na podstawie umowy deweloperskiej zawartej 3 stycznia 2019 r. nabyła Pani nowy dom w zabudowie szeregowej, w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych; mieszka Pani w nim i jest zameldowana. Nie posiada Pani innych lokali ani budynków mieszkalnych. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży mieszkania 27 listopada 2018 r. wydatkowała Pani na spłatę kredytu odnawialnego zaciągniętego na poczet opłaty przedwstępnej na zakup nowego domu. Kwota wpłacona przez kupujących tytułem spłaty kredytu odnawialnego przewyższała kwotę opłaty przedwstępnej. Wpłata 156 000 zł pokryła kredyt odnawialny w kwocie 30 000 zł oraz pozostałe środki do dyspozycji w ramach rachunku osobistego, wydatkowane na remont domu. 

W świetle powyższego, wydatkowanie przez Panią w 2018 r., tj. w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, części przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu odnawialnego zaciągniętego na pokrycie kosztów związanych z zakupem budynku mieszkalnego (opłata rezerwacyjna jako wkład własny na zakup budynku), w którym realizuje Pani własne potrzeby mieszkaniowe, uprawnia Panią do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy. Zwolnienie od podatku obejmuje tylko taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lokalowej, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na ww. własne cele mieszkaniowe, w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 stycznia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.892.2022.2.KK

3. Przeprowadzenie prac wykończeniowych w nabytym lokalu mieszkalnym

Podatnik może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, gdy środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy nie tylko na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego, ale również na jego wykończenie.

MF Natomiast, wydatkowanie przychodu, w części przeznaczonego na spłatę w 2022 r. kredytu zaciągniętego w 2015 r. na budowę lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość i przeprowadzenie prac wykończeniowych w tym lokalu mieszkalnym, w którym realizuje Pan własne cele mieszkaniowe (mieszka w tym lokalu), a polegających na: wyposażeniu łazienki - płytki, syfon, zestaw baterii, zestaw szafka oraz umywalka, deska sedesowa, miska ustępowa, szafka kolumnowa, zestaw podtynkowy, wanna; wyposażeniu kuchni i łazienki - zmywarka, piekarnik, płyta indukcyjna, pralka; wyposażeniu kuchni w meble - meble kuchenne, montaż mebli, montaż i podłączenie urządzeń AGD (w przypadku urządzeń AGD, o których mowa powyżej), panel przy okapie, części dodatkowe do podłączenia AGD (w przypadku urządzeń AGD, o których mowa powyżej), na przeprowadzenie których posiada Pan dokumenty (dowody poniesionych wydatków), z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika jakiego rodzaju wydatków one dotyczą oraz w jakim okresie i w jakiej wysokości wydatki te zostały przez Pana bądź Pana żonę poniesione, będzie uprawniało Pana do zwolnienia od podatku dochodu z odpłatnego zbycia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.783.2022.3.ACZ

Od redakcji

Takie samo stanowisko Dyrektor KIS zajął w interpretacji indywidualnej z 20 października 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.740.2022.3.ACZ. W kwestii wydatków remontowych, jakie można odliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej, wypowiedział się również MF w interpretacji ogólnej z 13 października 2021 r. (sygn. DD2.820.4.2020). Oprócz wydatków wymienionych w zacytowanej powyżej interpretacji indywidualnej jako uprawniające do skorzystania z ulgi wskazał również wydatki na oświetlenie sufitowe i ścienne wewnętrzne, w tym taśmy LED i oczka halogenowe, z wyłączeniem lamp wolnostojących.

4. Spłata kredytu hipotecznego przeznaczonego w części na zakup garażu

Podatnik, który środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy na spłatę kredytu hipotecznego, z którego sfinansował m.in. zakup garażu, nie może w tej części skorzystać z ulgi mieszkaniowej. 

MF Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego został sfinansowany między innymi zakup udziału w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż, dla którego prowadzona jest księga wieczysta numer B wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej, zatem w tej części kredyt nie został wykorzystany na nabycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a), w przepisie tym nie został wymieniony lokal niemieszkalny. 

Wobec powyższego, wydatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym oraz udziału w lokalu niemieszkalnym wraz z przysługującym im udziałem w nieruchomości wspólnej na spłatę kredytu w części, w której kredyt został wydatkowany na nabycie udziału w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe. 

W konsekwencji nie przysługuje Panu prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla dochodu pochodzącego ze zbycia udziałów w przedmiotowych nieruchomościach w zakresie, w jakim przychód z ich zbycia został wydatkowany na spłatę kredytu w części, w której został zaciągnięty na zakup udziału w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej w związku z faktem, że wydatek ten nie został poniesiony na cel mieszkaniowy wskazany w ww. przepisie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 października 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.641.2022.2.MKA

5. Zakup lokalu użytkowego

Podatnik, który przeznaczył środki ze zbycia lokalu mieszkalnego na nabycie lokalu użytkowego, który następnie zbył i z tych środków nabył inny lokal mieszkalny, nie ma prawa do ulgi mieszkaniowej, nawet jeżeli zbycie lokalu użytkowego i nabycie kolejnego lokalu mieszkalnego nastąpiło przed upływem 3 lat od końca roku podatkowego, w którym podatnik zbył pierwszy lokal mieszkalny. 

MF W opisie wniosku wskazał Pan, że zamierza Pan zbyć lokal mieszkalny (dalej: LM1) przed upływem terminu 5 lat od jego nabycia. Z uwagi na okoliczności osobiste, ze środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości zamierza Pan początkowo nabyć lokal użytkowy (dalej: LU). Następnie, po uregulowaniu sytuacji osobistej, zbyć go i nabyć lokal lub budynek mieszkalny (dalej: LM2) mający służyć zaspokojeniu Pana potrzeb mieszkaniowych, ze środków pochodzących pośrednio ze zbycia LM1. Zbycie LU i nabycie LM2 nastąpiłoby przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym zbył Pan LM1. Zbycie LU i nabycie LM2 mogłoby nastąpić w dwóch niezależnych transakcjach lub w drodze zamiany lokali z częściową dopłatą po jednej ze stron. 

W związku z powyższym powziął Pan wątpliwość, czy zabezpieczenie środków ze zbycia lokalu mieszkalnego (LM1), przeznaczonych ostatecznie na nabycie nieruchomości mieszkalnej przeznaczonej na Pana cele mieszkaniowe, przed deprecjacją poprzez nabycie lokalu użytkowego umożliwia skorzystanie ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131. (…) 

W związku z powyższym Pana stanowisko, mówiące, że tymczasowe przeznaczenie środków ze zbycia nieruchomości (LM1), w celu ich ochrony przed deprecjacją, na zakup nieruchomości innej niż przeznaczona na własne cele mieszkaniowe (LU), a następnie zbycie jej i sfinansowanie ze środków pochodzących z substratu środków ze zbycia nieruchomości (LM1) zakupu nieruchomości przeznaczonej na Pana własne cele mieszkaniowe (LM2) powinno korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych uznałem za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.525.2022.2.MKA

V. Ulga B+R

1. Należności z tytułu urlopu lub choroby stanowią koszt kwalifikowany

W przypadku gdy pracownik wykonuje prace związane z działalnością badawczo-rozwojową, to przychody podatnika związane z taką pracą oraz sfinansowane przez płatnika składek z tytułu stosunku pracy, w tym należności z tytułu urlopu lub choroby, stanowią koszt kwalifikowany.

NSA

Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił, że nie ma podstaw prawnych do wyłączenia przychodów pracownika B+R otrzymanych, gdy nie świadczy on pracy z powodu urlopu, choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku, gdy pracownik wykonuje prace związane z działalnością badawczo-rozwojową, to przychody podatnika związane z taką pracą oraz sfinansowane przez płatnika składek z tytułu stosunku pracy, w tym należności z tytułu urlopu lub choroby, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowią koszt kwalifikowany na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. (por. wyrok NSA z 5 lutego 2021 r., sygn. akt II FSK 1038/19).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2921/19

VI. Ulga termomodernizacyjna

1. Montaż klimatyzatora inwertorowego z funkcją grzania jest objęty ulgą termomodernizacyjną

Montaż klimatyzatora z funkcją ogrzewania można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Wynika to z tego, że klimatyzacja inwerterowa z funkcją grzania jest pompą ciepła powietrze-powietrze i umożliwiła częściową zmianę źródeł energii na źródła odnawialne.

MF

(…) prawo do ulgi (odliczenia) w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie przysługiwać jeżeli podatnik w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków poniósł wydatki na zakup i montaż klimatyzacji, która jest pompą ciepła lub ma wbudowaną pompę ciepła oraz wykaże związek poniesionego wydatku z ww. przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

W konsekwencji, skoro jak Pan wskazuje klimatyzacja inwerterowa (...) z funkcją grzania jest pompą ciepła powietrze-powietrze i umożliwiła częściową zmianę źródeł energii na źródła odnawialne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jest Pan współwłaścicielem to poniesione wydatki na zakup i montaż ww. klimatyzatora z funkcją ogrzewania można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym będzie mógł Pan odliczyć ww. wydatki w zeznaniu rocznym składanym za 2022 r.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.750.2022.2.KC 

VII. Ulga na ekspansję

1. Produkty objęte ulgą na ekspansję

Przez "produkty" definiowane jako "rzeczy wytworzone przez podatnika", o których mowa w art. 18eb ust. 2 updop, należy rozumieć wyłącznie rzeczy samodzielnie wyprodukowane przez podatnika w celu ich sprzedaży. W zakresie tej definicji nie mieszczą się rzeczy zakupione przez podatnika i przez niego odsprzedawane, nawet pod własną marką.

WSA

(…) sąd stoi na stanowisku, że przez produkty, o których mowa w art. 18eb ust. 2 ustawy o CIT, należy rozumieć rzeczy, a więc przedmioty materialne, wyprodukowane w całości, w sposób bezpośredni i samodzielnie przez podatnika.

Przyjęcie takiej definicji, opartej na wykładni językowej, uniemożliwia objęcie omawianą ulgą Spółki i jej działalności w okolicznościach opisanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, który to opis wiąże organ interpretacyjny. W nakreślonym stanie faktycznym Spółka miałaby wprowadzać na rynek nową linię produktów kosmetycznych pod swoim znakiem towarowym (tzw. marką własną). Produkcja wskazanych produktów będzie się odbywała z wykorzystaniem podmiotów trzecich: jednemu podmiotowi będzie zlecana produkcja opakowań, zaś innemu ich napełnienie wsadem kosmetycznym według specjalnie stworzonej receptury. Sąd stoi na stanowisku, że działalność Spółki w tym konkretnym zakresie nie może być uznana za "wytworzenie" rzeczy (produktu).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 18 stycznia 2023 r., sygn. akt I SA/Bk 497/22 (wyrok nieprawomocny)

Od redakcji

Ulga na ekspansję nie ma zastosowania w przypadku produktów wytworzonych przez podatnika na jego zlecenie za pośrednictwem podmiotów trzecich. Przy tym znaleźć można interpretacje (zob. pkt 3), zgodnie z którymi ulga na ekspansję obejmie reklamę produktów, których nie wszystkie elementy zostały wykonane przez podatnika. Podatnicy zatrudniający przy wytwarzaniu swoich produktów podwykonawców powinni zachować ostrożność przy stosowaniu tej ulgi. Pojawia się tu bowiem ryzyko podatkowe, w szczególności w przypadku, gdy podatnik stosuje praktykę sprzedawania nabytych uprzednio od innych podmiotów produktów pod marką własną (jak to robią np. dyskonty spożywcze).

2. Ulga na ekspansję nie obejmuje pracowników na targach

W ramach ulgi na ekspansję nie można odliczyć wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą targów - ani zatrudnionych w firmie, ani tych na zlecenie.

MF

(…) koszty Wnioskodawcy, które nie uprawniają do odliczenia to koszty ponoszone na:

- zatrudnienie kucharza na degustację,

- obsługę miejsca wystawowego,

- zakwaterowanie i wyżywienie dla zarządu spółki (głównego udziałowca).

Powyższe koszty nie uprawniają do skorzystania z odliczenia ponieważ, ustawodawca w zakresie kosztów uczestnictwa w targach obejmuje jedynie koszty zakwaterowania i wyżywienia pracowników, zatem w ustawie nie wymieniono kosztów wynagrodzeń zatrudnionych osób za uczestnictwo w targach oraz kosztów poniesionych na rzecz członków zarządu Spółki, co w naszej ocenie uniemożliwia odliczenie takiej kategorii kosztów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2023 r., sygn. 0111-KDIB1 3.4010.565.2022.2.AN

3. Ulga na ekspansję obejmie reklamę produktów, których nie wszystkie elementy zostały wykonane przez podatnika

Zlecenie wykonania elementów produktu podmiotom trzecim nie przesądza o tym, że sprzedawane produkty nie zostały wytworzone przez podatnika. W takim przypadku należy uznać, że spełniony jest warunek wytworzenia przez podatnika oferowanych produktów.

MF

W analizowanej sprawie wytwarzają Państwo posiłki z udziałem Zleceniobiorców. Posiłki te wykonywane są zawsze w siedzibie Spółki i pod nadzorem pracowników Spółki. Zleceniobiorcy nie wykonują posiłków samodzielnie, a jedynie przygotowują składniki do ich przygotowania. Przedstawiony opis sprawy prowadzi do wniosku, że prowadzą Państwo działalność produkcyjną polegająca na wytwarzaniu posiłków.

Intencją ustawodawcy przy projektowaniu przepisów art. 18eb ustawy o CIT, było objęcie przedmiotową ulgą wyłącznie produktów stanowiących rzeczy (przedmioty materialne) wytworzone przez podatnika. W analizowanej sprawie zlecenie wykonania elementów produktu (posiłku) podmiotom trzecim (Zleceniobiorcom) nie przesądza o tym, że sprzedawane produkty nie zostały wytworzone przez Państwa; należy uznać, że spełniają Państwo warunek wytworzenia przez podatnika oferowanych produktów. 

Działania reklamowe, jakie prowadzą Państwo mieszczą się w katalogu działań promocyjno-informacyjnych, o którym mowa w art. 18eb ust. 7 pkt 2 ustawy o CIT.

Zatem, mogą Państwo skorzystać z tzw. ulgi prowzrostowej (ulgi na ekspansję), o której mowa w art. 18eb updop, do wysokości 1.000.000 zł rocznie, w zakresie kosztów uzyskania przychodu poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

Wobec powyższego, Państwa stanowisko, zgodnie z którym w przedstawionym stanie faktycznym, mogą Państwo odliczyć od podstawy opodatkowania wskazane we wniosku wydatki związane ze swoją promocją i reklamą w oparciu o art. 18eb ust. 1 updop należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.176.2022.3.KS

VIII. Ulga na innowacyjnych pracowników

2. Określanie rzeczywistego czasu pracy pracownika na potrzeby stosowania ulgi na innowacyjnych pracowników

Podatnik ma prawo do pomniejszenia kwoty zaliczek na pdof z tytułu dochodu uzyskanego przez jego pracowników ze stosunku pracy w stosunku do pracownika, który ponad 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu przebywał na urlopie lub zwolnieniu chorobowym, lecz zarazem ponad 50% rzeczywistego czasu pracy w danym miesiącu przeznaczył na realizację działalności badawczo-rozwojowej.

MF

(…) stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy Spółka ma prawo do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego przez jej pracowników ze stosunku pracy, o których mowa w zdarzeniu przyszłym wniosku (…) - w stosunku do pracownika, który ponad 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu przebywał na urlopie lub zwolnieniu chorobowym, lecz zarazem ponad 50% rzeczywistego czasu pracy w danym miesiącu przeznaczył na realizację działalności badawczo-rozwojowej, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lutego 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.6.2023.1.JG 

IX. Ulga na robotyzację

1. Nie każde urządzenie na linii produkcyjnej to robot przemysłowy

Roboty wykorzystywane w celu usprawnienia i zautomatyzowania procesu odbioru, kontroli jakości i układania wytworzonych produktów nie dotyczą bezpośredniej produkcji, lecz stanowią etap poprodukcyjny. Nie będą zatem spełniały definicji robota przemysłowego określonej w art. 38eb ust. 3 updop, ponieważ nie będą wykorzystywane "dla zastosowań przemysłowych" (tj. w produkcji różnego rodzaju towarów i wyrobów), a tym samym nie będą mogły skorzystać z ulgi na robotyzację. 

MF

W przypadku ulgi na robotyzację pojęcia "przemysł" oraz "zastosowania przemysłowe" powinny być rozumiane wyłącznie jako zastosowanie w przemyśle rozumianym jako ścisła produkcja (wytwarzanie) towarów, a nie szeroko, np. jako procesy zachodzące już po ich wyprodukowaniu, umożliwiające ich przemieszczanie w związku z procesem odbioru, kontroli jakości i układania wytworzonych butelek.

(…) Opisanych we wniosku robotów nie można uznać za roboty wykorzystywane dla zastosowań przemysłowych, a tym samym Spółka nie będzie mogła skorzystać z ulgi na robotyzację.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.363.2022.2.SG

Od redakcji

Interpretacja jest niekorzystna dla podatników. Fiskus przyjął skrajnie zawężoną definicję takich pojęć jak "produkcja" i "robot przemysłowy". Idąc za tokiem rozumowania przedstawionym w interpretacji, dopuszczalna jest sytuacja, gdy roboty tworzące jedną linię produkcyjną będą różnie traktowane podatkowo. Roboty z końca linii, gdzie odbywa się proces odbioru, kontroli jakości i układania wytworzonych produktów, nie będą mogły być objęte ulgą na robotyzację. Jednocześnie roboty z początku tej samej linii produkcyjnej będą mogły korzystać z tej ulgi. 

2. Możliwość skorzystania z ulgi na robotyzację jest związana z momentem, w którym odpis amortyzacyjny uznawany jest za koszt podatkowy

Ulga na robotyzację ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026. Tym samym odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej składników majątku spełniające warunki określone w art. 38eb updop, dokonane w latach 2022-2026, będą podlegały rozliczeniu w ramach tej ulgi. Nie ma znaczenia, że składniki majątku zostały wprowadzone przed 1 stycznia 2022 r. do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

MF

Możliwość skorzystania z tej ulgi należy wiązać z momentem, w którym odpis amortyzacyjny uznawany jest za koszt podatkowy, a nie z momentem wprowadzenia składnika majątku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym ww. ulga dotyczy odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026.

Zatem, w przypadku nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Automatu do przycinania w 2020 r., jak i Prasy hydraulicznej do produkcji wiązarów nabytej i wprowadzonej do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r., które stanowiły fabrycznie nowe aktywa, spełniające warunki określone w art. 38eb updop, w sytuacji osiągania przez Wnioskodawcę dochodów z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych - odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tych składników dokonane w latach 2022-2026 będą podlegały rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Tym samym zgodzić się należy ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym będzie on uprawniony do stosowania ulgi na robotyzację, o której mowa w treści przepisu art. 38eb ustawy o CIT, zarówno wobec odpisów amortyzacyjnych od robota przemysłowego zakupionego przed dniem 1 stycznia 2022 r. (Automat do przycinania), jak również wobec obiektu dostarczonego do Spółki w 2022 r. w przypadku którego pierwsze zaliczki na poczet kwoty głównej w zakresie jego nabycia zostały uiszczone jeszcze w grudniu 2021 r. (Prasa hydrauliczna do produkcji wiązarów).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.743.2022.2.BS

X. Ulga na prototyp

1. Ulga na prototyp obejmuje koszty certyfikatów i zezwoleń, ale już nie badań i ekspertyz wykonanych w celu ich uzyskania 

Ulga na prototyp pozwala odliczyć część kosztów certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży. Ulga nie obejmuje jednak wszystkich wydatków niezbędnych do uzyskania tych certyfikatów i zezwoleń.

MF

(…) W tym miejscu należy jednak ponownie odwołać się do treści art. 18ea ust. 4 updop, zgodnie z którym, przez wprowadzenie na rynek nowego produktu rozumie się działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

 W analizowanym przepisie ustawodawca odwołuje się wprost do możliwości odliczenia w ramach ulgi kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu, na który składają się wyłącznie koszty certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży. Zatem, tylko ww. koszty podlegają odliczeniu zgodnie z art. 18ea ust. 1 updop.

Tym samym, nie można zgodzić się z Państwa stanowiskiem (…) że w związku z opisywanymi działaniami Spółka będzie mogła skorzystać z ulgi na prototyp, zgodnie z art. 18ea CIT, i odliczyć od podstawy opodatkowania 30% kosztów wprowadzenia na rynek nowego Produktu, które w omawianym zakresie stanowią wydatki niezbędne dla celów uzyskania odpowiednich notyfikacji umożliwiających wprowadzenie Produktu na rynek, obejmujące opisane we wniosku:

 • ­ koszty wykonania badań (laboratoryjnych oraz aplikacyjnych),
 • ­ koszty przygotowania ekspertyz,
 • ­ koszty przygotowania dokumentacji jakościowej (lub jej części),
 • ­ koszty opłat związanych z przeprowadzeniem postępowania o dopuszczenie nowego Produktu do obrotu na terytorium Polski,
 • ­ koszty opłat związanych z przeprowadzeniem postępowania o dopuszczenie nowego Produktu do obrotu na terytorium innych krajów (zgodnie z lokalnym prawodawstwem).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 stycznia 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.777.2022.2.AN

XI. Ulga na IP BOX

1. Prawa autorskie do oprogramowania komputerowego są objęte preferencyjną stawką podatku (IP Box)

Prawa autorskie do oprogramowania wytworzonego na terytorium Polski są kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 updop. Podatnicy są uprawnieni do zastosowania stawki opodatkowania 5% od dochodu uzyskiwanego z tytułu sprzedaży licencji do tworzonego oprogramowania.

MF

(…) w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 Ustawy o prawie autorskim, oprogramowanie może być, zgodnie z wykładnią celowościową i kontekstualną (ww. Raport OECD), uznane za kwalifikowane IP w świetle rozszerzającej wykładni art. 24d ust. 2 pkt 8 updop, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zatem, opisane we wniosku prawa autorskie do Oprogramowania wytworzonego przez Państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 ustawy o CIT, a tym samym są Państwo uprawnieni do zastosowania stawki opodatkowania 5% od dochodu uzyskiwanego z tytułu sprzedaży licencji do tworzonego oprogramowania (art. 24d ust. 1 ustawy o CIT).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.155.2022.3.OK

XII. Ulga na CSR

1. Wydatki na finansowanie klubu sportowego 

Wydatki na finansowanie klubu sportowego wpisują się w definicję społecznej odpowiedzialności biznesu, albowiem mają na celu budowanie pozytywnego odbioru danego podmiotu w społeczeństwie i mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez dany klub.

MF

Wydatki na pokrycie kosztów działalności klubu sportowego jednakże wyłącznie poniesione w ramach zawartej przez Wnioskodawcę umowy sponsoringowej z Klubem, na:

* realizację programów szkolenia sportowego,

* zakup sprzętu sportowego,

* pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

* pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

* sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, - o ile w istocie ponoszenie tych wydatków wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych, które otrzymują dotację, lub zwiększą dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez te kluby - będą stanowić koszty poniesione na działalność sportową, o której mowa w art. 18ee ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

W konsekwencji wydatki ponoszone na inne niż ww. cele (bądź cele określone w art. 18ee ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o CIT) nie będą mogły korzystać z omawianej preferencji podatkowej.

Podkreślić w tym miejscu należy, że działania Wnioskodawcy wskazane we wniosku wpisują się w definicję społecznej odpowiedzialności biznesu albowiem mają na celu budowanie pozytywnego odbioru danego podmiotu w społeczeństwie i mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez Klub.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lutego 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.256.2022.2.KW

 

Podsumowanie

 1. Rodzic wychowujący pełnoletnie, uczące się dziecko ma prawo do ulgi na dziecko, jeżeli dochód tego dziecka nie przekroczył w roku podatkowym dwunastokrotności kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu tego roku.
 2. Ustawodawca stworzył katalog wydatków uznawanych za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne (zob. art. 26 ust. 7a updof). Katalog ten ma charakter zamknięty, co oznacza, że tylko wydatki w nim wymienione uprawniają do ich odliczenia w ramach ulgi.
 3. Ulga mieszkaniowa sprzedają nieruchomość mieszkalną przed upływem 5 lat od końca roku, w którym ją nabyli lub wybudowali, pod warunkiem że przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości przeznaczą na własne cele mieszkaniowe.
 4. W przypadku ulgi B+R podatnik może pomniejszyć dochód o wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane.
 5. Ulga IP Box (ang. Innovation Box lub Patent Box) polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R.
 6. Kwota odliczenia w ramach ulgi na termomodernizację nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 7. Podmioty prowadzące działalność B+R oraz będące płatnikami PIT mają prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R, nieodliczonych w roku wcześniejszym ze względu na stratę lub niewystarczający dochód, od zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe.
 8. Ulga na prototyp umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym 30% kosztów poniesionych przez podatników prowadzących działalność B+R na:
 • produkcję próbną nowego produktu,
 • wprowadzenie nowego produktu na rynek, w tym uzyskanie certyfikatów i zezwoleń.

9. Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mają możliwość odliczenia do 1 mln zł kosztów poniesionych na wydatki związane z ekspansją (ulga na ekspansję).

 

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", ekspert podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego i gospodarczego


Katarzyna Wojciechowska

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", ekspert w zakresie podatków dochodowych i VAT, autor licznych publikacji podatkowych

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK