Monitor Księgowego 9/2020, data dodania: 19.08.2020

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe po zawarciu z pracownikiem kolejnej umowy o pracę

PROBLEM

Z końcem lipca 2020 r. jednemu z naszych pracowników skończyła się zawarta z nami sześciomiesięczna umowa o pracę na czas określony. 1 sierpnia 2020 r. podpisaliśmy z nim kolejną umowę terminową na okres roku. Czy ustalając wynagrodzenie za jego wrześniowy urlop wypoczynkowy, powinno brać się pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w ramach poprzednio obowiązującej, już zakończonej umowy o pracę?

RADA

Nie. W przedstawionych okolicznościach w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić stałe elementy wynagrodzenia należne we wrześniu oraz zmienne składniki pensji wypłacone wyłącznie w sierpniu 2020 r.

UZASADNIENIE

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 Kodeksu pracy).

Ustalanie podstawy wynagrodzenia urlopowego

W podstawie wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić:

 • stałe składniki pensji (np. płaca zasadnicza i dodatki określone stałą stawką) - w wysokości przysługującej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu, oraz
 • zmienne składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi za okres nie dłuższy niż miesiąc - w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadku znacznego wahania między ich wysokością w poszczególnych miesiącach - maksymalnie w okresie 12 miesięcy.

Co ważne, przy obliczaniu należności urlopowej nie bierze się pod uwagę składników pensji wypłaconych w ramach zakończonych umów o pracę zawartych z danym pracownikiem. Dotyczy to także sytuacji, w których pomiędzy poszczególnymi umowami (stosunkami pracy) nie było ani jednego dnia przerwy.

Takie stanowisko zajęło Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, które w wyjaśnieniach z 1 czerwca 2017 r. stwierdziło, że powszechnie obowiązujące przepisy:

 • nie przewidują możliwości przeniesienia do kolejnej umowy o pracę składników wynagrodzenia wypłaconych pracownikowi z tytułu wykonywania pracy na podstawie poprzedniej umowy o pracę, która już nie obowiązuje,
 • nie zawierają podstawy prawnej do przyjęcia tezy, że zakres podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego (lub podstawy ekwiwalentowej) można rozszerzyć na poprzednio rozwiązaną umowę o pracę i z niej wliczyć do podstawy wymiaru uzyskane przez pracownika wynagrodzenie.

W konsekwencji, wyznaczając podstawę urlopową, uwzględniać powinniśmy jedynie te elementy płacy pracowniczej, które są wypłacane z tytułu umowy o pracę trwającej w okresie korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Ustalenie należnego wynagrodzenia urlopowego

Obliczanie wynagrodzenia za urlop powinno przebiegać następująco:

Krok 1. Podzielenie stałych składników płacy (należnych w miesiącu korzystania przez pracownika z płatnego wypoczynku) przez nominalny czas pracy obowiązujący w danym miesiącu i pomnożenie wyniku przez liczbę godzin urlopu (pracodawcy często pomijają to przeliczenie i elementy pensji o stałym charakterze w miesiącu przebywania przez zatrudnionego na urlopie wypłacają w pełnej należnej wysokości, oczywiście o ile oprócz urlopu nie było innych absencji skutkujących koniecznością pomniejszenia pensji).

Krok 2. Podzielenie zmiennych składników wynagrodzenia uwzględnianych w podstawie urlopowej przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa i przemnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

 

PRZYKŁAD

Pełnoetatowy pracownik pracujący w podstawowym systemie czasu pracy (praca po 8 godz. od poniedziałku do piątku) jest wynagradzany (na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca) stałą stawką miesięczną w wysokości 4000 zł brutto oraz zmiennymi premiami regulaminowymi. We wrześniu 2020 r. korzystał z 10 dni urlopu wypoczynkowego (80 godzin). Ponieważ z końcem lipca br. skończyła się mu sześciomiesięczna umowa o pracę na czas określony, jego pracodawca zawarł z nim od 1 sierpnia 2020 r. kolejną umowę terminową na okres roku.

W okresie od czerwca do sierpnia 2020 r.:

- wypłacono pracownikowi premie w wysokości:

 • w czerwcu 300 zł brutto,
 • w lipcu 400 zł brutto,
 • w sierpniu 350 zł brutto;

- pracownik przepracował 24 godziny nadliczbowe:

 • w czerwcu 7 godz., za które otrzymał 250,01 zł brutto,
 • w lipcu 13 godz., za które należało mu się 423,93 zł brutto,
 • w sierpniu 4 godz., za które otrzymał 150 zł brutto;

- pracownik świadczył pracę łącznie przez 536 godz. (w czerwcu: 175 godz., w lipcu: 197 godz., w sierpniu: 164 godz.).

W tym przypadku wrześniowe należności pracownika należy obliczyć w następujący sposób:

Krok 1. Ustalić wynagrodzenie za godzinę pracy (ze zmiennych składników wypłaconych wyłącznie w sierpniu), dzieląc sierpniową podstawę wymiaru przez liczbę przepracowanych w tym miesiącu godzin:

(350 zł premii + 150 zł wynagrodzenia za nadgodziny) : 164 godz. = 3,05 zł.

Krok 2. Ustalić wynagrodzenie urlopowe pracownika ze zmiennych składników. W tym celu wynagrodzenie za godzinę pracy należy pomnożyć przez liczbę godzin urlopu:

3,05 zł × 80 godz. = 244 zł.

Krok 3. Ustalić wynagrodzenie pracownika należne za wrzesień 2020 r.:

4000 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 244 zł (wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników) + ew. inne składniki brutto przysługujące za pracę we wrześniu.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 171-172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320

 • § 6-10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

 

Mariusz Pigulski

ekspert i praktyk, zajmujący się od wielu lat prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK