Monitor Księgowego 6/2022, data dodania: 01.06.2022

Certyfikat rezydencji od niemieckiej spółki komandytowej a prawo do niższej stawki podatku - interpretacja MF

Posiadanie certyfikatu rezydencji niemieckiej spółki komandytowej nie jest wystarczające, aby zastosować 5% stawkę podatku wynikającą z umowy polsko-niemieckiej w odniesieniu do wypłacanego czynszu najmu maszyn produkcyjnych. Konieczne jest posiadanie certyfikatów rezydencji wspólników tej spółki.Stanowisko takie zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

MF

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy wyjaśnienia, czy posiadanie przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Spółki niemieckiej (spółki komandytowej) będzie wystarczające aby zastosować 5% stawkę podatku wynikającą z umowy polsko-niemieckiej w odniesieniu do wypłacanego czynszu najmu maszyn produkcyjnych.

Należy podkreślić, że z obowiązywaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wiążą się dla podatników korzyści, takie jak m.in. redukcja stawki podatku u źródła. Z przywilejów wynikających z umowy mogą korzystać wyłącznie podmioty uprawnione. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, oparte na Konwencji Modelowej OECD, dotyczą osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu państwach będących stronami danej umowy. Oznacza to, że z przywilejów wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania korzystają zasadniczo osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, podlegające nieograniczonemu obowiązkowi w jednym z państw będących stronami danej umowy bilateralnej (tj. mające miejsce zamieszkania lub siedzibę"). Rezydencja podatkowa powinna być potwierdzona certyfikatem rezydencji wystawianym przez właściwy organ podatkowy.

Z regulacji zawartych w ww. umowie polsko-niemieckiej wynika, iż niemiecka Spółka komandytowa, która nie posiada siedziby w Umawiającym się Państwie, jest traktowana jako posiadająca siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, ale tylko w takim zakresie, w jakim dochód pochodzący z drugiego Umawiającego się Państwa lub położony w tym drugim Państwie majątek może być opodatkowany w tym pierwszym wymienionym Państwie. Jednakże, niemiecka Spółka komandytowa, co potwierdził również Wnioskodawca, nie jest podatnikiem podatku dochodowego bo są nimi wspólnicy spółki komandytowej. Jeżeli zatem Spółka komandytowa nie jest podmiotem podatku dochodowego w Niemczech, to osobami korzystającymi z przywilejów wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są wspólnicy tej spółki.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że w odniesieniu do płatności dokonywanych przez Wnioskodawcę z tytułu przedmiotowych należności licencyjnych, podatnikami podatku dochodowego będą wspólnicy niemieckiej spółki komandytowej.

Ponadto podatnikiem podatku dochodowego w Polsce nie będzie Spółka niemiecka (spółka komandytowa) tylko jej wspólnik. Skoro Spółka niemiecka jest spółką transparentną zgodnie z przepisami prawa niemieckiego to podatnikami zamiast Spółki niemieckiej będą jej wspólnicy.

Reasumując, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji wspólników Spółki niemieckiej tylko niemieckiej Spółki komandytowej przy wypłacie należności za wynajem maszyn produkcyjnych nie będzie mógł zastosować 5% stawki wynikającej z umowy polsko-niemieckiej.

Stanowisko Wnioskodawcy że posiadanie przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podatkowej niemieckiej spółki komandytowej w chwili dokonywania przez Wnioskodawcę wypłaty czynszu najmu będzie wystarczające, aby Wnioskodawca mógł zastosować stawkę podatku w wysokości 5% wypłacanego czynszu najmu, wynikającą z art. 12 ust. 2 umowy polsko-niemieckiej - jest nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.27.2022.1.ANK

Od redakcji

Interpretacja jest niekorzystna dla polskich podatników. Uzyskanie certyfikatów rezydencji od wspólników niemieckiej spółki komandytowej (niem. Kommanditgesellschaft) może być bowiem bardzo skomplikowane, np. ze względu na liczbę takich wspólników. Dodatkowo w przypadku niemieckich spółek komandytowych spółka cywilna może stać się stroną umowy jako komandytariusz. Odpowiednio, gdy spółka cywilna będzie wspólnikiem spółki komandytowej, to idąc za tokiem rozumowania fiskusa, konieczne będzie uzyskanie certyfikatu rezydencji nie samej spółki cywilnej, ale jej wspólników. W tej sytuacji podatnikom pozostaje nadzieja, że sądy administracyjne zmuszą fiskusa do zmiany tego niekorzystnego stanowiska. Należy tu zauważyć, że stanowisko dotyczące możliwości zastosowania stawki podatku wynikającej z umowy polsko-niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania w odniesieniu do dywidend wypłacanych niemieckiej spółce komandytowej przy posiadaniu certyfikatu rezydencji tej spółki zostało już potwierdzone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2021 r., sygn. akt II FSK 101/21.

Powołane wyroki sądów:

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2021 r. (sygn. akt II FSK 101/21)

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", ekspert podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego i gospodarczego

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK