Monitor Księgowego 9/2022, data dodania: 18.08.2022

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu przez podatnika opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym

PROBLEM

Jak należy rozliczyć sprzedaż samochodu stanowiącego środek trwały, jeżeli w 2022 r. korzystam z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? W poprzednim roku byłem opodatkowany podatkiem liniowym.

RADA

Z tytułu sprzedaży samochodu podatnik powinien rozpoznać przychód opodatkowany ryczałtem w wysokości 3%. Przychód ten podatnik obowiązany jest wykazać w ewidencji przychodów i uwzględnić przy obliczaniu ryczałtu za miesiąc lub kwartał, w którym doszło do sprzedaży samochodu. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego opodatkowaniu podlegają przychody, określone przede wszystkim w art. 14 updof (zob. art. 6 ust. 1 uzpd). W konsekwencji opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym podlegają m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, będących środkami trwałymi (zob. art. 14 ust. 2 pkt 1 updof). W przedstawionym stanie faktycznym takim właśnie składnikiem jest sprzedawany samochód. W związku z tym skutkiem jego sprzedaży będzie uzyskanie przez podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym.

Stawka ryczałtu dla przychodu uzyskanego ze sprzedaży samochodu stanowiącego środek trwały

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określają przepisy art. 12 uzpd. Przepisy te przewidują między innymi stosowanie stawki ryczałtu w wysokości 3% do przychodów z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej (zob. art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f uzpd; nieistotny w omawianej sytuacji wyjątek dotyczy składników, które przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia, upłynęło co najmniej sześć lat).

Zatem z tytułu sprzedaży samochodu, o którym mowa w pytaniu, podatnik powinien rozpoznać przychód opodatkowany ryczałtem w wysokości 3%. Przychód ten podatnik obowiązany jest wykazać w ewidencji przychodów i uwzględnić przy obliczaniu ryczałtu za miesiąc lub kwartał, w którym doszło do sprzedaży samochodu.

Na zakończenie wskazać należy, że na przedstawiony powyżej sposób rozliczenia sprzedaży samochodu w żaden sposób nie wpływa fakt, że sprzedaż ta następuje po zmianie formy opodatkowania z opodatkowania podatkiem liniowym na ryczałt ewidencjonowany. Analogiczne skutki wystąpiłyby, gdyby sprzedaży dokonywał podatnik od wielu lat korzystający z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub podatnik, który w poprzednich latach korzystał z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1301

  • art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1561

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji podatkowych

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK