Biuletyn VAT 5/2022, data dodania: 09.05.2022

Czy można odliczać VAT od firmowych zakupów sfinansowanych bonem

PROBLEM

Pracownicy firmy otrzymali bony, którymi mogą płacić na stacjach benzynowych (cały asortyment), a także w restauracjach. Czy firma może odliczać VAT od tych zakupów?

RADA

Tak, z faktur dokumentujących dokonywane zakupy (o ile są dokonywane w imieniu firmy, nie prywatne) firma może odliczać VAT na zasadach ogólnych. Wyjątkiem są zakupy usług gastronomicznych dokonywane w restauracjach. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Prawo do odliczenia przysługuje przede wszystkim w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Czy sposób finansowania zakupu wpływa na prawo do odliczenia

Z punktu widzenia przysługiwania prawa do odliczenia nie jest istotny sposób finansowania czy opłacania zakupów. Przykładowo prawo do odliczenia może przysługiwać podatnikom również wtedy, gdy zakupy towarów i usług służących wykonywaniu czynności opodatkowanych zostały sfinansowane otrzymanymi przez podatnika dotacjami (subwencjami itp.) lub też zostały podatnikom zrefundowane.

Czy można finansować zakupy firmowe bonem

Podatnicy są uprawnieni do odliczania VAT również w przypadkach, gdy dokonywane zakupy są opłacane przy użyciu bonów różnego przeznaczenia. Aktualna w tym zakresie pozostaje interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 września 2013 r. (sygn. ITPP1/443-582/13/DM), w której czytamy:

(…) Wnioskodawca zamierza nabyć telefony komórkowe, które będą stanowiły składniki majątku wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej. Zapłata za telefony zostanie uregulowana posiadanymi kuponami zakupowymi. Odnosząc się do powyższego, uwzględniając powołane przepisy, wskazać należy, że w sytuacji nabycia telefonów komórkowych i otrzymania z tego tytułu faktury dokumentującej ww. nabycia, Wnioskodawcy - jak słusznie wskazano we wniosku - będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanych fakturach. Uprawnienie to przysługiwać będzie na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku bonów jednego przeznaczenia. Wówczas prawo do odliczenia VAT może przysługiwać w związku z nabyciem bonów, a nie w związku z wymianą tych bonów na towary lub usługi. Jednak sytuacja taka nie ma miejsca w Państwa przypadku.

 

DEFINICJA

Bon jednego przeznaczenia - rozumie się przez to bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu.

Bon różnego przeznaczenia - rozumie się przez to bon inny niż bon jednego przeznaczenia. Z punktu widzenia przysługiwania prawa do odliczenia nie jest istotny sposób finansowania dokonywanych zakupów.

Podsumowując, z punktu widzenia możliwości korzystania przez firmę z prawa do odliczenia nie ma znaczenia, że dokonywane zakupy są opłacane za pomocą bonów. Przy czym trzeba zaznaczyć, iż są to bony różnego przeznaczenia, skoro uprawniają do dokonywania zakupów opodatkowanych różnymi stawkami VAT. Z faktur dokumentujących takie zakupy (o ile są to zakupy dokonywane w imieniu firmy) firma może odliczać VAT na zasadach ogólnych. Wyjątkiem są faktury dokumentujące zakupy usług gastronomicznych. Z takich faktur nie można odliczać VAT (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). W konsekwencji w przedstawionej sytuacji firma nie jest uprawniona do odliczania VAT z faktur dokumentujących zakupy w restauracjach, przy założeniu, że dokumentują one nabywane w tych restauracjach usługi gastronomiczne).

 

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 41-44, art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931

 

POWOŁANE INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 września 2013 r. (sygn. ITPP1/443-582/13/DM)

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK