Monitor Księgowego 11/2021, data dodania: 20.10.2021

Czy można odliczać VAT od zakupu posiłków profilaktycznych dla pracowników

RADA

PROBLEM

Spółka (podatnik VAT czynny) zajmuje się wyłącznie sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Posiada stołówkę zakładową, którą prowadzi zewnętrzny usługodawca. Stołówka zakładowa zorganizowana jest w lokalu należącym do spółki, udostępnianym usługodawcy na zasadzie dzierżawy. Spółka nabywa od podmiotu prowadzącego stołówkę posiłki (usługi stołówkowe - 56.29.20.0 Usługi stołówkowe - PKWiU 2015) dla pracowników, którym zobowiązana jest zapewnić tzw. posiłki profilaktyczne. Zakup tych usług stołówkowych udokumentowany jest fakturą. Posiłki dla tych pracowników sfinansowane są ze środków obrotowych pracodawcy, a nie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pozostali pracownicy mogą nabywca posiłki we własnym zakresie. Czy spółka ma prawo do odliczania VAT z faktur dotyczących posiłków profilaktycznym wydawanych na rzecz uprawnionych pracowników?

RADA

Tak, spółka ma prawo do odliczania VAT z faktur dotyczących posiłków profilaktycznym wydawanych na rzecz uprawnionych pracowników.

UZASADNIENIE

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia posiłków profilaktycznych dla niektórych pracowników. Kategorie uprawnionych pracowników i zasady wydawania posiłków profilaktycznych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. Nr 60 poz. 279). Zatem skoro obowiązek zapewnienia posiłków profilaktycznych wynika bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, a spółka prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT, to należy przyjąć, że nabycie tych posiłków profilaktycznych (poprzez zakup usług stołówkowych) ma pośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Spółce przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego od tego zakupu zgodnie z zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

 

W opisanej sytuacji nie ma zastosowania przepis art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT. Przepis ten wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków ponoszonych w związku z nabyciem usług noclegowych oraz gastronomicznych, za wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Należy bowiem podkreślić, że w rozstrzyganej sytuacji jest mowa o usługach stołówkowych, a nie o usługach gastronomicznych. Z uwagi na odmienny charakter tych usług nie można uznać, że do usług stołówkowych znajduje zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

 

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.855.2020.2.ICZ).

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

  • rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów - Dz.U. z 1996 r. Nr 60 poz. 279; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1160

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.855.2020.2.ICZ)

 

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych publikacji podatkowych

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK