Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 7/2022, data dodania: 21.06.2022

Polski Ład 2.0 - co zmieni się w rozliczaniu wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

Od 1 lipca 2022 r. płatnicy po raz kolejny w tym roku otrzymali pakiet ważnych zmian podatkowych, tym razem określanych jako Polski Ład 2.0. Do najważniejszych z nich należą: obniżenie z 17% do 12% stawki podatku od dochodów nieprzekraczających 120 000 zł, obniżenie rocznej kwoty zmniejszającej podatek, likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej, uchylenie nowego mechanizmu pobierania zaliczki na podatek polegającego na dwukrotnym jej obliczaniu, objęcie zasiłków macierzyńskich zwolnieniami od podatku: dla młodych podatników, na powrót, dla rodzin 4+ oraz dla seniorów.

Wskazane zmiany zostały wprowadzone ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca lub Polski Ład 2.0). W większości wchodzą w życie od 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r.

Obniżenie stawki podatku

Jedną z najważniejszych zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu 2.0 jest obniżenie stawki podatku z pierwszego przedziału skali podatkowej z 17% do 12%.

Podatek według nowej stawki pracodawcy powinni uwzględnić w listach płac sporządzanych od 1 lipca 2022 r. (bez znaczenia pozostaje, za jaki okres dane świadczenie przysługuje). Przepisy przejściowe stanowią jednak, że zredukowanie stawki podatkowej obowiązuje z mocą od 1 stycznia 2022 r. Wynikająca z tego finalna korzyść będzie odczuwalna dla podatników dopiero przy rozliczeniu podatku dochodowego za 2022 r.

Nowa stawka podatku dotyczy każdego podatnika uzyskującego dochody opodatkowane według skali. Nie ma znaczenia źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, zatrudnienie u kilku pracodawców czy jednoczesne pobieranie emerytury lub renty. Omawiana zmiana dotyczy zatem również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.

WAŻNE

Obniżona do 12% stawka podatkowa dotyczy wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Konsekwencją obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17% do 12% jest to, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. płatnicy na listach płac pracowników powinni ustalać zaliczki na podatek w wysokości przedstawionej w tabeli.

 

Tabela 1. Zasady stosowania stawki podatku od 1 lipca 2022 r.

Okres stosowania

Stawka podatku

za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku 2022 r. w danym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 120 000 zł

12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu

za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku 2022 r. w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 120 000 zł

12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła 120 000 zł, i 32% od nadwyżki ponad ww. kwotę

za miesiące następujące po miesiącu przekroczenia 120 000 zł

32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu

 

Przedstawione w tabeli stawki procentowe zaliczek na podatek będą obowiązywały także od 1 stycznia 2023 r.

Co istotne, w przypadku gdy płatnik pobrał w lipcu 2022 r. zaliczkę podatkową na podstawie przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2022 r. (np. nie posiadał aktualnej wersji programu kadrowo-płacowego uwzględniającej zmiany) i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić podatnikowi (m.in. pracownikowi, zleceniobiorcy) tę część pobranej zaliczki, która przekracza zaliczkę obliczoną według zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 r.

Zmiana skali podatkowej w 2022 r.

Zmiany, które wejdą w życie od 1 lipca 2022 r., dotyczą też skali podatkowej.

Tabela 2. Skala podatkowa obowiązująca od 1 lipca 2022 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  120 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
120 000   10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

W wyniku modyfikacji skali podatkowej roczny podatek od dochodów w wysokości 120 000 zł wynosi 10 800 zł zamiast 15 300 zł. Zatem podatnicy uzyskujący dochody na tym poziomie zyskają w skali roku 4500 zł.

WAŻNE

Stawka 12% podatku oraz nowa skala podatkowa mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

PRZYKŁAD

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia za pracę za dany miesiąc w następnym miesiącu. Pracownicy otrzymają wynagrodzenie za czerwiec 2022 r. w lipcu 2022 r. Podatek od tego wynagrodzenia należy obliczyć z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2022 r. 

Niższa zryczałtowana stawka podatku

Ustawodawca zdecydował także o zmniejszeniu z 17% do 12% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof). Zmiana ta dotyczy tzw. małych umów zlecenia (przychodów nieprzekraczających 200 zł m.in. z umów zlecenia i o dzieło zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika).

W rezultacie płatnicy obliczający podatek na podstawie ww. przepisu powinni stosować 12% stawkę podatku do przychodów wypłaconych/postawionych do dyspozycji podatników od 1 lipca 2022 r.

Nowa kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki

Od 1 stycznia 2022 r. roczna kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 000 zł. Utrzymanie jej na niezmienionym poziomie i obniżenie stawki podatku do 12% oznacza, że kwota zmniejszająca podatek będzie niższa i wyniesie 3600 zł (30 000 zł x 12%).

Konsekwencją nowej rocznej kwoty zmniejszającej podatek jest także zmiana wynikającej z niej kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek, która od 1 lipca 2022 r. wynosi 300 zł (zgodnie z wyliczeniem: 3600 zł : 12 = 300 zł).

WAŻNE

Od 1 lipca 2022 r. płatnicy, obliczając zaliczkę na podatek od dochodów osób zatrudnionych, powinni stosować kwotę zmniejszającą miesięczne zaliczki podatkowe w wysokości 300 zł (zamiast 425 zł).

PRZYKŁAD

Pracownik w wieku 30 lat, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (nie jest uczestnikiem PPK), otrzymuje stałą pensję w wysokości 4000 zł brutto. Ma prawo do 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) i podstawowych kosztów uzyskania przychodów (250 zł). Rozliczenie listy płac z zastosowaniem reguł obowiązujących w okresach od stycznia do czerwca 2022 r. i od lipca do grudnia 2022 r. powinno być następujące:

 

Lp.

Pozycja

Działanie

Wyliczenia według zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 r.

Wyliczenia według zasad obowiązujących do 30 czerwca 2022 r.

1.

Wynagrodzenie za pracę

 

4000 zł  

4000 zł

2.

Podstawa wymiaru składek społecznych

4000 zł

4000 zł

4000 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

4000 zł × 9,76%

390,40 zł

390,40 zł

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

4000 zł × 1,5%

60 zł

60 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

4000 zł × 2,45%

98 zł

98 zł

6.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne

390,40 zł + 60 zł + 98 zł

548,40 zł 

548,40 zł

7.

Stawka procentowa podatku

 

12%

17%

8.

Koszty uzyskania przychodu

 

250 zł

250 zł

9.

Kwota tzw. ulgi dla klasy średniej

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: ulga nie obowiązuje;

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: ulga nie przysługuje.

0 zł

0 zł

10.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: 4000 zł - 548,40 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) - 250 zł (koszty uzyskania przychodów);

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: 4000 zł - 548,40 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) - 250 zł (koszty uzyskania przychodów) - 0 zł (ewentualna ulga dla klasy średniej).

3202 zł

3202 zł

11.

Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (przysługująca na podstawie oświadczenia PIT-2)

 

300 zł

425 zł

12.

Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem do pełnych złotych

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: (3202 zł × 12%) - 300 zł;

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: (3202 zł × 17%) - 425 zł.

84,24 zł

119,34 zł

13.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

4000 zł - 548,40 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika)

3451,60 zł

3451,60 zł

14.

Składka zdrowotna

3451,60 zł × 9%

310,64 zł

310,64 zł

15.

Zaliczka na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych do przekazania na rachunek urzędu skarbowego

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: 3202 zł x 12% - 300 zł = 84,24 zł (należy zaokrąglić do pełnych złotych);

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: 3202 zł x 17% - 425 zł = 119,34 zł (należy zaokrąglić do pełnych złotych).

84 zł

119 zł

16.

Kwota netto

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: 4000 zł - 548,40 zł - 310,64 zł - 84 zł;

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: 4000 zł - 548,40 zł - 310,64 zł - 119 zł.

3056,96 zł

3021,96 zł

 

Przywrócenie preferencji podatkowych dla samotnych rodziców

Polski Ład 2.0 przewiduje przywrócenie (z mocą od 1 stycznia 2022 r.) preferencji dla samotnych rodziców/opiekunów. Dzięki zmianie przepisów od 1 lipca 2022 r. osoby samotnie wychowujące dzieci znów mogą składać płatnikom oświadczenie o wspólnym rozliczeniu podatkowym. W konsekwencji płatnik powinien obliczać ich zaliczki na podatek z uwzględnieniem podwójnej kwoty zmniejszającej (czyli 2 x 300 zł).

W odniesieniu do miesięcy od stycznia do czerwca 2022 r. ww. oświadczenie mogły przedkładać pracodawcom wyłącznie osoby, które zamierzały rozliczyć się z podatku rocznego ze współmałżonkiem.

W konsekwencji zmian, gdy podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody na zasadach określonych dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pdof), natomiast małżonek lub dziecko nie uzyskuje żadnych dochodów - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, natomiast małżonek lub dziecko nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody małżonka bądź dziecka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Należy wziąć pod uwagę, że:

 • płatnicy, którym podatnik złożył wspomniane oświadczenie, pobierają zaliczki według zasad wyżej określonych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie;
 • w razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów razem ze współmałżonkiem lub dzieckiem podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika. W takich okolicznościach od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, są one pobierane według ogólnych zasad.

 

Wzór. Oświadczenie o wspólnym rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci

Warszawa, 1 lipca 2022 r.

 

Irena Maciejewska

zam. ul. Źródlana 66

01-520 Warszawa

PESEL 88093009890

 

ROLEKS SP. Z O.O.

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

O WSPÓLNYM ROZLICZENIU DOCHODÓW Z DZIECKIEM

W ROKU 2022

 

Niniejszym, na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265), oświadczam, że moje dochody zamierzam opodatkować jako osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci. 

Oświadczam, że moje przewidywane dochody (zaznaczyć):

 • nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, a dziecko/dzieci nie uzyskuje/ą żadnych dochodów,
 • przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a dochody dziecka/dzieci nie przekraczają tej kwoty.

 

W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości wspólnego opodatkowania dochodów zobowiązuję się poinformować o tym płatnika podatku.

 

Irena Maciejewska

 

Data złożenia oświadczenia płatnikowi podatku: 1 lipca 2022 r.

 

 

Podzielność kwoty zmniejszającej podatek i nowe podmioty, które mogą ją stosować

Od 1 stycznia 2023 r. podatnik, który jest zatrudniony przez kilka podmiotów, będzie mógł wskazać do 3 płatników, którzy zastosują kwotę zmniejszającą podatek.

Generalną zasadą będzie, że w przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowaniu tego zmniejszenia, w sytuacji gdy:

 • łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w danym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
 • w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał z pełnej kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, w tym także gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym (na podstawie nowego art. 31c ustawy o pdof - zgodnie z tym przepisem podatnik może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł).

Podatnik, mając na względzie wybór najlepszego dla siebie rozwiązania, będzie mógł od 1 stycznia 2023 r. podzielić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek maksymalnie na 3 części i upoważnić w związku z tym do stosowania tych części 3 płatników.

W konsekwencji jego zaliczka podatkowa - po złożeniu stosownego oświadczenia - będzie pomniejszana u każdego płatnika o:

 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (tj. o 150 zł), przy upoważnieniu 2 płatników,
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (tj. o 100 zł), przy upoważnieniu 3 płatników.

Dla jednego płatnika kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową będzie wynosiła 300 zł.

Kolejną zasadniczą zmianą w zakresie uwzględniania przez płatników 1/12 kwoty zmniejszającej podatek jest umożliwienie jej stosowania od 1 stycznia 2023 r. wszystkim płatnikom podatku, po złożeniu im w tej sprawie oświadczenia przez podatnika.

Zatem kwotę tę będą uwzględniały również m.in.:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 4-9 ustawy o pdof (które obejmują m.in. przychody z umów zlecenia i o dzieło, przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem czy z kontraktów menadżerskich) oraz w zakresie art. 18 ustawy o pdof (przychody z praw majątkowych),
 • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski przy poborze zaliczek na podatek od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, lub odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

 

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej była nową preferencją stosowaną do pracowników uzyskujących przychody w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł. Miała na celu obniżenie podstawy opodatkowania tak, aby zniwelować zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Z uwagi na zakres podmiotowy wspomnianej ulgi oraz skomplikowany algorytm, który ustanowiono do jej obliczania, preferencja ta od początku budziła kontrowersje.

Płatnicy przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów pracowniczych uzyskanych od 1 lipca 2022 r. nie powinni stosować tej ulgi.

W sytuacji gdy podatnik uprawniony do preferencji dla tzw. klasy średniej straci na jej likwidacji, czyli gdy okaże się, że podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania rocznego będzie wyższy od hipotetycznego podatku za 2022 r. z zastosowaniem tej ulgi, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi różnicę. Zwrot będzie dokonywany z urzędu, bez wniosku podatnika, w trybie bezdecyzyjnym.

PRZYKŁAD

Pracownik w wieku 33 lat, niebędący uczestnikiem PPK, otrzymuje co miesiąc stałą pensję w wysokości 7500 zł brutto. Jest uprawniony do 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz podstawowych kosztów uzyskania przychodów.

Rozliczenie listy płac z zastosowaniem reguł obowiązujących w okresach od stycznia do czerwca (bez podwójnego obliczania zaliczek na podatek) i od lipca do grudnia 2022 r. powinno być następujące:

 

Lp.

Pozycja

Działanie

Wyliczenia według zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 r.

Wyliczenia według zasad obowiązujących do 30 czerwca 2022 r.

1.

Wynagrodzenie za pracę

 

7500 zł

7500 zł

2.

Podstawa wymiaru składek społecznych

7500 zł

7500 zł

7500 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

7500 zł × 9,76%

732 zł

732 zł

4.

Składki na ubezpieczenia rentowe

7500 zł × 1,5%

112,50 zł 

112,50 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

7500 zł × 2,45%

183,75 zł

183,75 zł

6.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne

732 zł + 112,50 zł + 183,75 zł

1028,25 zł

1028,25 zł

7.

Stawka procentowa podatku

 

12%

17%

8.

Koszty uzyskania przychodu

 

250 zł

250 zł

9.

Kwota tzw. ulgi dla klasy średniej

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: ulga nie obowiązuje;

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: [(7500 zł × 6,68% - 380,50 zł)] ÷ 0,17.

0 zł

708,82

10.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: 7500 zł - 1028,25 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) - 250 zł - 0 zł;

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: 7500 zł - 1028,25 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) - 250 zł - 708,82 zł.

6222 zł

5513 zł

11.

Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (przysługująca na podstawie oświadczenia PIT-2)

 

300 zł

425 zł

12.

Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem do pełnych złotych

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: (6222 zł × 12%) - 300 zł;

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: (5513 zł × 17%) - 425 zł.

446,64 zł 

512,21 zł

13.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

7500 zł - 1028,25 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika)

6471,75 zł

6471,75 zł

14.

Składka zdrowotna

6471,75 zł × 9%

582,46

582,46

15.

Zaliczka na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych do przekazania na rachunek urzędu skarbowego

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: 446,64 zł (należy zaokrąglić do pełnych złotych);

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: 512,21 zł (należy zaokrąglić do pełnych złotych).

447 zł

512 zł

16.

Kwota netto

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: 7500 zł - 1028,25 zł - 582,46 zł - 447 zł;

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: 7500 zł - 1028,25 zł - 582,46 zł - 512 zł.

5442,29 zł 

5377,29 zł

 

 

Uchylenie podwójnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy

Od 1 lipca 2022 r. płatnicy nie muszą już odkładać w czasie momentu poboru części zaliczek podatkowych, a zatem ustalać ich w dwóch wysokościach (według przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. i od 1 stycznia 2022 r.) oraz pobierać niższej należności podatkowej. Regulacja ta została bowiem uchylona.

Ustawodawca postanowił od 1 lipca 2022 r. zwolnić płatników z konieczności wyliczania w trakcie 2022 r. zaliczek na podatek według zasad funkcjonujących zarówno od 1 stycznia 2022 r., jak i do 31 grudnia 2021 r., i pobierania niższej należności podatkowej.

Obecna nowelizacja przepisów uchyla zatem mechanizm tzw. dualizmu w ustalaniu wysokości zaliczek na podatek, który został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a później przeniesiony do ustawy o pdof.

Uzasadniając tę zmianę, podkreślano, że:

 • jest ona możliwa dzięki wprowadzeniu niższej stawki podatkowej,
 • w wielu sytuacjach wyeliminuje ryzyko dużych dopłat w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Co ważne, nowe przepisy stanowią, że płatnicy nie muszą pobierać i odprowadzać do urzędu skarbowego niepobranej do 30 czerwca 2022 r. tej części zaliczki, która nie została pobrana ze względu na niewystąpienie tzw. ujemnej różnicy umożliwiającej pobranie wcześniej odroczonej zaliczki.

PRZYKŁAD

Pracownik w wieku 40 lat, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, niebędący uczestnikiem PPK, otrzymuje co miesiąc stałą kwotę wynagrodzenia w wysokości 10 000 zł brutto. Jest uprawniony do 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz podstawowych kosztów uzyskania przychodów.

Rozliczenie listy płac z zastosowaniem reguł obowiązujących w okresach od lipca do grudnia 2022 r. oraz od stycznia do czerwca 2022 r. (z uwzględnieniem podwójnego obliczania zaliczek na podatek) powinno być następujące:

 

Lp.

Pozycja

Działanie

Wyliczenia według zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 r.

Wyliczenia według zasad obowiązujących do 30 czerwca 2022 r.

1.

Wynagrodzenie za pracę

 

10 000 zł

10 000 zł

2.

Podstawa wymiaru składek społecznych

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

10 000 zł × 9,76%

976 zł

976 zł

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

10 000 zł × 1,5%

150 zł

150 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

10 000 zł × 2,45%

245 zł

245 zł

6.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne

976 zł + 150 zł + 245 zł

1371 zł

1371 zł

7.

Stawka procentowa podatku

 

12%

17%

8.

Koszty uzyskania przychodu

 

250 zł

250 zł

9.

Kwota tzw. ulgi dla klasy średniej

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: ulga nie obowiązuje;

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: [(10 000 zł × (-7,35%) + 819,08 zł)] : 0,17.

0 zł

494,59 zł

10.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: 10 000 zł - 1371 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) - 250 zł - 0 zł;

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: 10 000 zł - 1371 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) - 250 zł - 494,59 zł.

8379 zł

7884 zł

11.

Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (przysługująca na podstawie oświadczenia PIT-2)

 

300 zł

425 zł

12.

Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem do pełnych złotych

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: (8379 zł × 12%) - 300 zł;

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: (7884 zł × 17%) - 425 zł.

705,48 zł

915,28 zł

13.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

10 000 zł - 1371 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika)

8629 zł

8629 zł

14.

Składka zdrowotna

8629 zł × 9%

776,61 zł

776,61 zł

15.

Zaliczka na podatek obliczona według przepisów Polskiego Ładu

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: 705,48 zł (należy zaokrąglić do pełnych złotych);

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: 915,28 zł (należy zaokrąglić do pełnych złotych).

705 zł

915 zł

Zaliczka na podatek obliczona według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

Zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.:

10 000 zł - 1371 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) - 250 zł = 8379 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych);

(8379 zł × 17%) - 43,76 zł - (8629 zł × 7,75%) = 712 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

-

712 zł

 

Zaliczka na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych do przekazania na rachunek urzędu skarbowego

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: 705,48 zł (należy zaokrąglić do pełnych złotych);

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: należy odprowadzić do urzędu skarbowego kwotę zaliczki obliczoną zgodnie z regułami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r., gdyż jest ona niższa od zaliczki ustalonej według zasad obowiązujących w 2022 r.

705 zł

712 zł

16.

Kwota netto

zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r.: 10 000 zł - 1371 zł - 776,61 zł - 705 zł;

zasady obowiązujące do 30 czerwca 2022 r.: 10 000 zł - 1371 zł - 776,61 zł - 712 zł.

7147,39 zł

7140,39 zł

 

Zerowy podatek od zasiłku macierzyńskiego

Kolejną nowością wprowadzoną przez Polski Ład 2.0. jest rozszerzenie zwolnień podatkowych w ramach tzw. zerowego PIT (czyli ulgi dla podatników do 26 lat, ulgi relokacyjnej, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów) o zasiłek macierzyński.

Mimo że na listach płac zmianę tę płatnicy powinni zacząć uwzględniać od 1 lipca 2022 r., objęcie zasiłku macierzyńskiego zerowym PIT przewidziano z mocą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2022 r. To oznacza, że jeżeli w pierwszej połowie 2022 r. pobierano od tego świadczenia zaliczki na podatek, zostaną one zwrócone podatnikom w ramach rozliczenia rocznego za 2022 r.

Ze względu na przedstawioną modyfikację przepisów przy ustalaniu, czy zasiłek macierzyński miałby ewentualnie zostać podwyższony do kwoty świadczenia rodzicielskiego (jeżeli jego miesięczna wysokość jest niższa od tego świadczenia), płatnicy powinni uwzględniać zaliczki podatkowe.

Modyfikacja zwolnienia podatkowego dla emerytów i rencistów

Ustawa nowelizująca określa, że zwolnione z podatku są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4500 zł. Zatem limit ten zostanie podwyższony o 1500 zł i dodatkowo z ulgi tej będą mogły skorzystać osoby uzyskujące nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Nowe regulacje mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że jeżeli w pierwszej połowie roku pobierano od ww. świadczeń podatek zryczałtowany ponad kwotę wolną obowiązującą dotychczas, podatnik skorzysta ze zmiany w rozliczeniu podatku na bieżąco. 

Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek

Istotną zmianą w ramach Polskiego Ładu 2.0 jest również umożliwienie podatnikom od 1 stycznia 2023 r. składania płatnikom podatku, na piśmie, wniosku o niepobieranie w danym roku zaliczek podatkowych.

Złożenie takiego wniosku będzie dozwolone w sytuacji, gdy podatnik przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł (czyli kwoty wolnej od podatku).

Do końca 2022 r. o niepobieranie należności podatkowej według podobnych zasad podatnik może występować wyłącznie w stosunku do przychodów określonych w art. 35 ust. 1 pkt 5, 6 i 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy o pdof, tj. m.in. z umów zlecenia, umów o dzieło lub kontraktu menedżerskiego.

W przypadku uzyskania przez podatnika, który złoży w 2023 r. przedmiotowy wniosek, dochodów podlegających opodatkowaniu (tj. przekraczających w roku kwotę 30 000 zł) płatnik powinien kalkulować zaliczki podatkowe bez stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej.

Rezygnacja z miesięcznych kosztów uzyskania przychodów

Od 1 stycznia 2023 r. z przepisów ustawy o pdof będzie wynikało wprost, że podatnik jest uprawniony do rezygnacji zarówno z podstawowych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów (250 zł), jak i z kosztów podwyższonych wynoszących 300 zł (art. 32 ust. 6 ustawy o pdof po nowelizacji).

Zmiany dotyczące oświadczeń składanych przez podatników

Nowelizacja ustawy o pdof określa, że od nowego roku podatnik będzie składał wnioski i oświadczenia istotne z punktu widzenia zaliczek podatkowych na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Dzięki temu nie powinno już budzić wątpliwości, że wspomniane dokumenty podatnicy mogą składać również poprzez kadrowo-płacowe systemy elektroniczne funkcjonujące u danego pracodawcy, a nie wyłącznie na piśmie.

Ponadto oświadczenia i wnioski będą mogły być składane według wzoru opracowanego przez płatnika albo wzoru określonego i udostępnionego przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to:

 • oświadczenia w sprawie pomniejszania zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
 • oświadczenia w sprawie szczególnego sposobu obliczania zaliczki w przypadku zamiaru opodatkowania dochodu na zasadach określonych dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci,
 • wniosku o obliczanie zaliczek bez stosowania "ulgi dla młodych" lub bez uwzględniania zryczałtowanych, pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (250 zł albo 300 zł),
 • oświadczenia o spełnieniu warunku do zastosowania podwyższonych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów dla osób dojeżdżających do pracy z innej miejscowości (300 zł),
 • wniosku o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie nowy art. 31a ustawy o pdof, który będzie stanowił, że:

 • podatnik jest zobowiązany do wycofania albo zmiany uprzednio złożonych oświadczeń lub wniosków, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie przez płatnika zaliczki na podatek (jeżeli podatnik zmieni uprzednio złożone oświadczenie lub wniosek, nie będzie obowiązany do wycofania poprzednio złożonych, ponieważ nowy wniosek czy oświadczenie zastąpi poprzednio złożone dokumenty);
 • oświadczenia i wnioski dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębne regulacje stanowią inaczej;
 • po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi płatnik nie uwzględnia złożonych przez niego oświadczeń i wniosków, z wyjątkiem: 
  •  
   • wniosku podatnika o obliczanie zaliczek bez uwzględniania "ulgi dla młodych" lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów oraz
   • wniosku o niestosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Co istotne, oświadczenia i wnioski, które mają wpływ na obliczenie zaliczek na podatek dochodowy, złożone płatnikowi przed 1 stycznia 2023 r., zachowują moc.

Ograniczenie odpowiedzialności płatnika

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami od 1 stycznia 2023 r. płatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku, gdy zaniżenie lub nieujawnienie podstawy opodatkowania wynikało z zastosowania złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek.

Składki na rzecz związków zawodowych

Wskutek nowelizacji przepisów od 1 lipca 2022 r.:

 • podstawa obliczenia podatku może być pomniejszona o kwoty składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł (przed zmianą limit ten wynosił 300 zł),
 • doprecyzowano, że dokumentem potwierdzającym poniesienie ww. wydatku jest informacja PIT-11.

Nowy rodzaj działalności pozarolniczej objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych

Na mocy zmian wprowadzonych przez Polski Ład 2.0 w ustawie systemowej do katalogu osób prowadzących działalność pozarolniczą został dodany komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej. Podlega on ubezpieczeniom:

 • od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce,
 • do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce,

z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone.

Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do podlegania od 1 stycznia 2022 r. ubezpieczeniu zdrowotnemu prokurentów, od lipca 2022 r. wspomnianą grupę zawodową wskazuje wprost art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej. Przepis ten po zmianach stanowi, że ubezpieczeniem zdrowotnym są objęte osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, pobierający z tego tytułu wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy o pdof, z wyłączeniem osób uzyskujących roczne wynagrodzenie nieprzekraczające 6000 zł z tytułu:

 • wykonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • wykonywania określonych czynności zleconych (na podstawie właściwych przepisów) przez sąd, prokuratora albo organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
 • udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej.

W następstwie zmian osoba należąca do jednej z powyżej wskazanych grup zacznie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a więc także obowiązkowej składce zdrowotnej w momencie, gdy po powołaniu do pełnienia funkcji jej wynagrodzenie pobrane z tego tytułu - sumowane w ujęciu rocznym - przekroczy kwotę 6000 zł. Jednocześnie podstawą obliczenia miesięcznej składki zdrowotnej będzie kwota wynagrodzenia stanowiąca nadwyżkę ponad proponowany próg.

Doprecyzowanie liczby miesięcy uwzględnianych dla określenia składki zdrowotnej przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych

W art. 81 ust. 2b ustawy zdrowotnej, który określa sposób ustalania minimalnej rocznej podstawy wymiaru składki, zamieniono zwrot: "iloczyn liczby miesięcy w roku składkowym podlegania ubezpieczeniu" na zwrot: "iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w roku kalendarzowym…". Zmiana ta ma na celu usunięcie wątpliwości w zakresie ustalania liczby miesięcy podlegania do celów określenia minimalnej rocznej podstawy wymiaru składki dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych. Podstawą wymiaru składki za rok składkowy tej grupy płatników jest dochód osiągnięty w danym roku kalendarzowym. Tym samym dla celów obliczania minimalnej wysokości rocznej podstawy wymiaru składki wymagane jest odnoszenie się do miesięcy roku kalendarzowego, a nie roku składkowego.

Możliwość uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej

Zmiana dotyczy przedsiębiorców spełniających warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej za dany miesiąc, tj. osób, które:

 • mają ustalone prawo do emerytury lub renty w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie i uzyskują dodatkowe przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej),
 • mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i uzyskują przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (art. 82 ust. 9 ustawy zdrowotnej),
 • pobierają zasiłek macierzyński, który nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego (art. 82 ust. 9a ustawy zdrowotnej),
 • uzyskują przychody z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, które nie przekraczają miesięcznie 50% minimalnego wynagrodzenia, jeśli dodatkowo pozostają w stosunku pracy, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 82 ust. 9b ustawy zdrowotnej).

Przychody/dochody uzyskane przez ww. grupy przedsiębiorców w miesiącach zwolnienia nie będą uwzględniane w rocznych przychodach/dochodach przyjmowanych do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składki. Ponadto wprowadzono zasadę nieuwzględniania w liczbie miesięcy, na podstawie których jest ustalana roczna podstawa wymiaru składki, miesięcy, w których ubezpieczony spełniał warunki do zwolnienia z obowiązku opłacenia składki w danym miesiącu.

Zmiana zasad rozliczania rocznej składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych

Polski Ład 2.0. doprecyzowuje obowiązek dokonania dopłaty składki oraz określa sposób jej rozliczenia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Wprowadzone rozwiązania są analogiczne do przepisów dotyczących osób prowadzących działalność i stosujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W sytuacji gdy suma opłaconych za poszczególne miesiące składek będzie niższa od składki rocznej ustalanej od całości dochodów za dany rok kalendarzowy, przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych także będzie zobowiązany dokonać dopłaty należnej składki wynikającej z różnicy między składkami opłaconymi miesięcznie a składką roczną.

Ponadto proponuje się doprecyzowanie regulacji zawartej w art. 81 ust. 2i ustawy o świadczeniach zdrowotnych.

Doprecyzowanie przepisów dotyczy także zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej. ZUS będzie dokonywał zwrotu przy łącznym spełnieniu dwóch warunków:

 • braku zaległości na koncie płatnika składek z tytułu składek pobieranych przez ZUS lub zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek,
 • terminowego złożenia wniosku o zwrot.

W przypadku wystąpienia zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek, kwota zwrotu będzie podlegała zaliczeniu na poczet tych zaległości.

Natomiast w przypadku upływu terminu na złożenie wniosku o zwrot, przy jednoczesnym braku zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek, kwota zwrotu będzie podlegała rozliczeniu na koncie płatnika składek.

ZUS będzie sporządzał z urzędu rozliczenie roczne, na zasadach wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w przypadku zgonu płatnika lub nieprzekazania rozliczenia w terminie.

Obniżenie składki zdrowotnej do 0 zł

Z uwagi na budzące wątpliwości brzmienie art. 83 ustawy zdrowotnej w zakresie obniżania składki zdrowotnej do 0 zł ustawodawca postanowił go doprecyzować. W wyniku zmian:

 • możliwość ustalenia składki zdrowotnej w wysokości 0 zł obejmuje jedynie płatników nieobliczających zaliczki na podatek ze względu na zwolnienie danego przychodu z podatku dochodowego,
 • zerowanie składki zdrowotnej lub jej obniżanie do wysokości zaliczki podatkowej odnosi się wyłącznie do płatników wymienionych w art. 85 ust. 1-13 ustawy zdrowotnej, tj. m.in. pracodawców, zleceniodawców, wypłacających świadczenia socjalne, świadczenia szkoleniowe i emerytury lub renty.

Uwzględnianie w rozliczeniach przez przedsiębiorców zapłaconej składki zdrowotnej

Ustawa nowelizująca wprowadza możliwość częściowego uwzględniania przez niektórych podatników składki zdrowotnej przy rozliczeniach podatkowych. Przywilej ten dotyczy podatników stosujących opodatkowanie:

 • podatkiem liniowym,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • kartą podatkową.

Wskutek zmian opłacający:

 • podatek liniowy - mogą odliczyć od dochodu lub zaliczyć do firmowych kosztów podatkowych zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (własne oraz osoby współpracującej) nie więcej jednak niż 8700 zł rocznie,
 • podatek zryczałtowany - mogą pomniejszyć przychody z działalności o 50% składek zdrowotnych zapłaconych w roku podatkowym (własnych i za osobę współpracującą),
 • podatek w formie karty podatkowej - mogą obniżyć podatek o kwotę stanowiącą 19% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

PODSUMOWANIE


1. Od 1 lipca 2022 r. najniższa stawka podatku wynosi 12%.
2. Kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek od 1 lipca 2022 r. wynosi 300 zł. 
3. Obniżoną stawkę podatku i nową kwotę zmniejszającą podatek należy stosować przy obliczaniu podatku od dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 lipca 2022 r., bez względu na okres, za jaki przysługują.
4. Do przychodów z tzw. małych umów zlecenia i o dzieło zawartych z osobą inną niż pracownik zastosowanie ma 12% zryczałtowana stawka podatku.
5. Od 1 lipca 2022 r. podstawy opodatkowania nie należy pomniejszać o tzw. ulgę dla klasy średniej i dwukrotnie obliczać zaliczki na podatek.
6. Rodzice samotnie wychowujący dziecko mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia podatku.
7. Zasiłek macierzyński korzysta z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. ze zwolnienia z podatku przysługującego podatnikom: do 26 lat, wychowującym co najmniej 4 dzieci, przenoszącym miejsce zamieszkania do Polski, będącym aktywnymi zawodowo emerytami.
8. W wyniku zmiany przepisów do katalogu osób prowadzących działalność pozarolniczą został dodany komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej.
9. Prokurenci zostali wprost wymienieni w ustawie zdrowotnej jako osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
10. Od 1 stycznia 2023 r. kwota zmniejszająca podatek może być, na wniosek podatnika, stosowana nawet przez 3 płatników podatku. 
11. Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy uzyskujący dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, nieprzekraczające rocznie 30 000 zł będą mogli złożyć płatnikom wnioski o niepobieranie podatku. 
12. Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy, którym przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów, będą mogli z nich zrezygnować. 
 

PODSTAWA PRAWNA:

art. 21 ust. 1 pkt 38, pkt 148, pkt 152-154, art. 26 ust. 1 pkt 2aa i ust. 4a-4c, art. 27, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1265

art. 8 ust. 6 pkt 4b, art. 13 pkt 4b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1265

art. 66 ust. 1 pkt 35a, art. 81 ust. 1 pkt 11a, ust. 2b, ust. 2ba, ust. 2ca, ust. 2ea, ust. 2fa, ust. 2ga, ust. 2j, ust. 2k, ust. 2ka, ust. 2l., art. 82 ust. 8-9b ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1265

art. 1 pkt 6, pkt 10, pkt 13, pkt 17, pkt 19-22, pkt 42, art. 5 pkt 3, art. 6, art. 10 pkt 4 i pkt 8, art. 18, art. 21, art. 23, art. 40 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2022 r. poz. 1265

 

Mariusz Pigulski

ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Joanna Stolarska

prawnik, ekspert prawa ubezpieczeń społecznych, autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu składkowego, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były wieloletni pracownik ZUS

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK