Rachunkowość Budżetowa 2/2022, data dodania: 28.12.2021

Podatek akcyzowy od energii elektrycznej a centralizacja rozliczeń w JST

Czy deklarację na podatek akcyzowy od energii elektrycznej (fotowoltaika) powinna złożyć gmina czy jednostka jej podległa? Instalacja fotowoltaiczna jest na budynku jednostki. Jak postąpić, jeśli nie złożyliśmy deklaracji w terminie (do 25 listopada). Czy należy złożyć czynny żal?

ODPOWIEDŹ

Z pism czy interpretacji organów podatkowych wynika, że:
 • zgłoszenia do CRPA dokonuje jednostka samorządu terytorialnego,
 • centralizacja (znana na gruncie VAT) nie przekłada się automatycznie na podatek akcyzowy.

UZASADNIENIE

Jak wynika z pisma Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów z 2 czerwca 2021 r. (sygn. akt PA6.8102.21.2021), w przypadku jednostek samorządu terytorialnego obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA spoczywa na tej jednostce (gminie), a nie na jej jednostce organizacyjnej (np. szkole, przedszkolu). Zamawiającym oraz nabywcą wyrobu zwolnionego będzie bowiem gmina i jej dane będą figurować na fakturze sprzedaży.
Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.
Jak wynika z interpretacji Dyrektora KIS z 1 lipca 2021 r. (sygn. akt 0111-KDIB3-3.4013.129.2021.1.MK):
 • w przypadku gdy szkoła wytwarza na własne potrzeby prąd z niewielkiej instalacji fotowoltaicznej - podatnikiem podatku akcyzowego jest ta jednostka organizacyjna powiatu, a nie powiat;
 • ustawodawca wyłączył z obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego podmioty produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości;
 • jeśli wyprodukowana przez podmiot energia elektryczna nie jest dostarczana do sieci dystrybucyjnej, a jej wytworzona ilość nie przekracza 1 MW i jest w całości zużywana przez ten podmiot (daną jednostkę, np. szkołę), to nie ciąży na niej obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej zużytej energii elektrycznej;
 • organ nie podzielił stanowiska, że wnioskodawca nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych;
 • obowiązek złożenia deklaracji istnieje zarówno w przypadku, gdy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej, jak i w sytuacji, gdy zużycie to będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania akcyzą;
 • mimo braku obowiązku prowadzenia wskazanej ewidencji - powinno się wykazywać szacunkową ilość prądu w składanej co kwartał elektronicznej deklaracji akcyzowej.

INTERPRETACJE

(…) brak obowiązku prowadzenia ewidencji nie wyłącza obowiązku składania deklaracji. Obowiązek deklaracyjny jest niezależny od zastosowania zwolnienia i wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji. Przy czym zastosowanie zwolnienia powoduje, że od 1 lipca 2021 r. deklaracje będą składane za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

z 1 lipca 2021 r., sygn. akt 0111-KDIB3-3.4013.129.2021.1.MK

Pierwszym okresem sprawozdawczym był więc III kwartał 2021 r., a pierwszą deklarację należało złożyć najpóźniej do 25 listopada 2021 r. Skoro zatem dla III kwartału kluczowy był 25 listopada, a termin ten upłynął, to złożenie zaległej deklaracji i czynnego żalu jest formą rozwiązania problemu. Z przepisów ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy wynika bowiem, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Podstawa prawna

 • art. 13, art. 16, art. 24, art. 24e ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 722; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)

 • art. 16, art. 16a ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 408; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)

Powołane interpretacje podatkowe

 • interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lipca 2021 r. (sygn. akt 0111-KDIB3-3.4013.129.2021.1.MK)

 • pismo Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów z 2 czerwca 2021 r. (sygn. akt PA6.8102.21.2021)

©℗

ŁUKASZ MATUSIAKIEWICZ

radca prawny (OIRP Wrocław) specjalizujący się w prawie podatkowym; autor ponad 150 opracowań (monografie, poradniki praktyczne, analizy przepisów oraz orzecznictwa itp.)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK