Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2022, data dodania: 13.01.2022

Odpis na ZFŚS w 2022 r. - ustawa okołobudżetowa na 2022 r.

Zakres zmian

Dnia 28 grudnia 2021 r. została opublikowana ustawa z 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2445) (tzw. ustawa okołobudżetowa). Wprowadza ona wiele wyjątków, zawieszających czasowo w 2022 r. stosowanie różnych przepisów, mających wpływ na wysokość wydatków publicznych.

Dla jednostek największe znaczenie mają wskaźniki kształtujące wysokość odpisów na ZFŚS. Ustalone zostały m.in. kwoty odpisów na ZFŚS na 2022 r. dla nauczycieli oraz innych pracowników niebędących nauczycielami.

 

W 2022 r. przyjęto "odmrożenie" podstaw do naliczania ZFŚS w stosunku do regulacji z 2021 r. o jeden rok. Oznacza to, że dla pracowników odpis nalicza się według przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 r. (tj. 4434,58 zł).

 

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli trzeba naliczyć od kwoty bazowej z 1 stycznia 2019 r., tj. 3045,21 zł (art. 4 ustawy okołobudżetowej).

Odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie w 2022 r. 3349,73 zł (110% kwoty bazowej, tj. 3045,21 × 110%).

Natomiast świadczenie urlopowe dla takiego nauczyciela wyniesie 1662,97 zł (czyli tyle, ile odpis podstawowy na ZFŚS dla pracowników niebędących nauczycielami).

Odpis na nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2022 r. nalicza się na takich samych zasadach jak dotychczas - jako 5% pobieranych emerytur, rent lub świadczeń kompensacyjnych.

 

Odpis na ZFŚS pracowników innych niż nauczyciele

Odpis na ZFŚS pracowników innych niż nauczyciele trzeba naliczyć od kwoty bazowej stanowiącej przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., tj. 4434,58 zł (art. 56 ustawy okołobudżetowej). Dodano art. 5k w ustawie o ZFŚS.

Odpis obowiązkowy na ZFŚS na jednego pracownika w 2022 r. wynosi 1662,97 zł (4434,58 zł × 37,5%).

 

Tabela. Opisy na ZFŚS na 2022 r.

Rodzaj odpisu

Procent odpisu

Kwota odpisu

I. Nauczyciele - kwota bazowa 3045,21 zł

1. Odpis podstawowy

110%

3349,73

2. Nauczyciele emeryci, renciści lub pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - 5% faktycznie pobieranych świadczeń

II. Pracownicy niebędący nauczycielami - kwota bazowa 4434,58 zł

1. Odpis podstawowy:

  • zatrudnieni w normalnych warunkach pracy

37,5%

1662,97

  • wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze

50%

2217,29

  • młodociani w pierwszym roku nauki

5%

221,73

  • młodociani w drugim roku nauki

6%

266,07

  • młodociani w trzecim roku nauki

7%

310,42

2. Zwiększenia fakultatywne z tytułu:

  • niepełnosprawności

6,25%

277,16

  • objęcia opieką socjalną emerytów i rencistów

6,25%

277,16

  • utworzenia przez pracodawcę żłobka lub klubu dziecięcego

7,5%

332,59

 

Zastosowanie w praktyce

1. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Nowe kwoty obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

2. Pracownicy księgowości muszą uaktualnić planowane odpisy na ZFŚS na 2022 r. według podanych w niej wskaźników. Do zmienionego planu należy dostosować plany wydatków (kosztów) jednostki na 2022 r., w trybie określonym przepisami.

Wielkości te trzeba uwzględnić:

  • w planie finansowym jednostki budżetowej (samorządowego zakładu budżetowego) - paragraf 444,
  • w zaangażowaniu środków budżetowych roku bieżącego - konto pozabilansowe 998.

Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli RIO

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK