Monitor Księgowego 5/2021, data dodania: 12.03.2021

Jak rozliczać leasing operacyjny samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150 000 zł

PROBLEM

Klientka zawarła umowę leasingu operacyjnego niekonsumenckiego. Przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Lamborghini Aventador S. Klientka używa samochodu wyłącznie do celów służbowych. Odebrała samochód 29 stycznia 2021 r. Następnie 4 lutego 2021 r. złożyła w urzędzie skarbowym VAT-26. Posiada regulamin w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych, gdzie zapisano, że samochód służy celom: wyjazdów na spotkania biznesowe, spotkania z kontrahentami w celu podniesienia prestiżu firmy oraz w celu reklamy firmy, wyjazdów w delegacje, wyjazdów do urzędów państwowych, do księgowej i wyjazdów na potrzeby bieżące firmy. Miejscem parkowania samochodu po godzinach pracy jest wyznaczone miejsce, gdzie prowadzona jest działalność firmy. W wykazie osób uprawnionych do korzystania z auta wyszczególniona jest właścicielka firmy i pięciu pracowników. Prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT. Pytania są następujące:
1. Czy z faktur rat leasingowych klientka może zaliczać kwotę netto w 100% jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stosując limitu do 150 000 zł?
2. Czy z faktur rat leasingowych klientka może odliczać kwotę VAT w całości (100%)?

RADA

  1. Choć samochód został zgłoszony jako używany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej oraz prowadzona jest ewidencja przebiegu tego pojazdu, to i tak znajdzie tu zastosowanie limit proporcji wartości samochodu do 150 000 zł uprawniający do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu tylko części opłaty za leasing.
  2. Kwota podatku VAT wynikająca z faktur, które są wystawiane za leasing pojazdu, może być odliczana w całości.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym czynna podatniczka VAT zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Jest on używany wyłącznie do celów służbowych.

Zgodnie z przepisami VAT pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

  • sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
  • sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika jest potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT),
  • podatnik złoży naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach (na druku VAT-26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Z pytania wynika, że podatniczka spełniła te warunki. Samochód został w terminie zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego na druku VAT-26 oraz prowadzona jest ewidencja jego przebiegu dla celów VAT. Podatniczka wprowadziła również wewnętrzny regulamin użytkowania pojazdów służbowych w firmie, tak aby wykluczyć jego używanie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Oznacza to, że w przypadku opisanego pojazdu nie ma zastosowania ograniczenie odliczenia VAT naliczonego od wydatków samochodowych wskazane w art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (do 50% VAT naliczonego). Podatnik ma prawo odliczyć 100% VAT od wydatków dotyczących tego samochodu, w tym opłat leasingowych.

Opłata leasingowa w kosztach podatkowych

Co do kwestii zaliczania całej kwoty netto z takich faktur jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, należy wskazać, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Kwota ta obejmuje również podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług (art. 23 ust. 5a ustawy o PIT).

Zatem w przypadku gdy wartość leasingowanego samochodu jest wyższa niż 150 000 zł, to opłata za leasing będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu jedynie w wysokości nieprzekraczającej części opłaty ustalonej według proporcji wartości pojazdu do kwoty 150 000 zł.

Limit 150 000 zł dotyczy wyłącznie części kapitałowej czynszu leasingowego (art. 23 ust. 5c ustawy o PIT). Część odsetkową czynszu można zatem w całości rozliczyć w kosztach. Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lutego 2019 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR).

Przykład

W spółce X, która jest czynnym podatnikiem VAT, wykorzystywany jest samochód osobowy z silnikiem spalinowym, który jest przedmiotem leasingu operacyjnego. Wartość początkowa pojazdu wynosi 250 000 zł brutto, a rata leasingowa 6500 zł brutto, w tym część kapitałowa miesięcznej raty leasingowej wynosi 5000 zł brutto. W związku z tym, że samochód ten używany jest wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej i prowadzona jest ewidencja jego przebiegu spółka X odlicza 100% VAT od wydatków związanych z tym pojazdem.

Do wyliczenia proporcji kosztów niepodatkowych wartość pojazdu należy przyjąć w kwocie netto: 250 000 zł - 46 747,97 zł (23% VAT) = 203 252,03 zł.

Ponieważ wartość samochodu przekracza 150 000 zł, część raty leasingowej odnosząca się do kapitału nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu.

Nadwyżka ponad limit: 203 252,03 zł - 150 000 zł = 53 252,03 zł.

Wyliczenie proporcji kosztów niepodatkowych: 53 252,03 zł / 203 252,03 zł × 100 = 26,20%.

Zatem część raty leasingowej niestanowiąca kosztu podatkowego będzie wynosić: 5000 zł - 934,96 (23% VAT) × 26,20 % = 1065,04 zł.

Tym samym z części kapitałowej miesięcznej raty leasingowej wynoszącej netto 4065,04 zł (5000 zł brutto):

  • KUP będzie stanowić kwota 3000 zł,

  • NKUP będzie stanowić kwota 1065,04 zł.

Część odsetkową raty leasingowej w kwocie netto 1219,51 zł (1500 zł - kwota odliczonego VAT, czyli 280,49 zł), spółka X może w całości rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu, bowiem limit 150 000 zł dotyczy wyłącznie część kapitałowej raty leasingowej.

Koszty eksploatacyjne

Przedmiotowy samochód został zgłoszony do VAT-26, tzn. że pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zatem koszty jego używania będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w całości. Nie będzie miał tu zastosowania limit 75%, który dotyczy samochodów osobowych, które są wykorzystywane również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 23 ust. 1 pkt 46a i ust. 5f ustawy o PIT).

Należy przy tym wspomnieć, że w przypadkach, w których limit 75% ma zastosowanie, obowiązuje on również wówczas, gdy koszty eksploatacji ujęte są na fakturze za leasing, obok raty leasingowej. W takim wypadku osobno wyliczamy limit kosztów uzyskania przychodu od części raty leasingowej oraz od wydatków eksploatacyjnych.

Przykład

Przyjmując założenia określone w pytaniu, klientka w przypadku poniesienia wydatków związanych ze swoim samochodem może w koszty uzyskania przychodu ująć wszelkie wydatki związane z używaniem pojazdu, np. paliwo, płyn do spryskiwaczy czy bilet parkingowy, a także koszty wykazane na fakturze z firmy leasingowej dotyczące np. opłaty serwisowej.

Gdyby pojazd klientki był wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, to np. w przypadku poniesienia wydatków na paliwo w kwocie 500 zł brutto (406,50 zł netto) do kosztów uzyskania przychodów klientka zaliczyłaby kwotę 339,94 zł.

Taka kwota wynika z tego, że w limicie 75% wydatkowanej kwoty uwzględnia się również kwotę nieodliczonego VAT naliczonego. Tym samym w celu rozliczenia takiego wydatku należy wyliczyć kwotę, do której stosuje się limit 75% - w tym przykładzie to 453,25 zł (netto + 50% nieodliczonego VAT), a następnie obliczyć, ile wynosi 75% tej kwoty - w przykładzie będzie to 339,94 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 86 ust. 2, art. 86a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 lit. a, ust. 4 pkt 1, ust. 12 oraz ust. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685

  • art. 23 ust. 1 pkt 46a oraz 47a, ust. 5a, ust. 5c i ust. 5f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 464

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lutego 2019 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR)

Bartosz Szefler

prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej, pracownik kancelarii prawno-podatkowej

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK