Monitor Księgowego 9/2021, data dodania: 19.08.2021

Jak rozliczyć PIT od napiwków otrzymywanych przez kelnerów

PROBLEM

W mojej restauracji zatrudniam kilku kelnerów. W jaki sposób należy opodatkować PIT otrzymywane przez nich napiwki?

RADA

Sposób opodatkowania PIT napiwków otrzymywanych przez kelnerów jest uzależniony od rodzaju umowy, na podstawie której są zatrudnieni, oraz sposobu ich otrzymywania. Szczegółowo wyjaśniamy to w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Z pytania wynika, że w swojej restauracji zatrudnia Pan kelnerów. W pytaniu nie wskazano jednak, na jakiej podstawie kelnerzy są zatrudnieni, tj. czy jest to umowa o pracę czy umowa zlecenia. Nie podano również, w jaki sposób kelnerzy otrzymują napiwki, tj. czy bezpośrednio od klientów czy też od Pana. Ponieważ każdy z tych przypadków skutkuje odmiennym sposobem opodatkowania PIT otrzymanych napiwków, wyjaśniamy je w odrębnych częściach odpowiedzi.

Napiwki rozdzielane kelnerom przez pracodawcę

Napiwki rozdzielane kelnerom zatrudnionym na umowę o pracę. W sytuacji gdy kelnerzy są zatrudnieni na umowę o pracę i to pracodawca angażuje się, pośredniczy w rozdzielaniu im napiwków pozostawionych przez klientów, powstaje u nich przychód ze stosunku pracy. W związku z tym pracodawca ma obowiązek doliczyć kwotę przekazanych napiwków do wynagrodzeń otrzymywanych przez kelnerów i pobrać od nich zaliczkę na PIT. Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 21 czerwca 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-1.4011.143.2019.4.KK).

Napiwki rozdzielane kelnerom zatrudnionym na umowę zlecenia. W przypadku gdy kelnerzy są zatrudnieni na umowę zlecenia i to zleceniodawca rozdziela pomiędzy nich napiwki pozostawione przez klientów, to kelnerzy ci uzyskują z tego tytułu przychód z działalności wykonywanej osobiście. W takim przypadku to zleceniodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na PIT od wypłaconych napiwków.

Napiwki otrzymywane bezpośrednio od klientów

W przypadku gdy kelnerzy otrzymują napiwki bezpośrednio od klientów, to uzyskują z tego tytułu przychód z innych źródeł. Dotyczy to zarówno kelnerów zatrudnionych na umowę o pracę, jak i tych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. W takim przypadku na pracodawcy/zleceniodawcy nie ciążą żadne obowiązki jako płatnika PIT. To kelnerzy powinni samodzielnie wykazać kwoty otrzymanych napiwków w zeznaniu rocznym i rozliczyć PIT według skali podatkowej. Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe oraz sądy administracyjne (por. nieprawomocny wyrok WSA we Wrocławiu z 25 marca 2021 r., sygn. akt I SA/Wr 571/20).

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 czerwca 2019 r. (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.143.2019.4.KK)

POWOŁANE WYROKI SĄDÓW:

  • wyrok WSA we Wrocławiu z 25 marca 2021 r. (sygn. akt I SA/Wr 571/20)

Monika M. Brzostowska

doradca podatkowy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK