Monitor Księgowego 2/2022, data dodania: 21.01.2022

Czy wynagrodzenie menedżera prowadzącego działalność powinno być opodatkowane VAT

PROBLEM

Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jej przedmiotem jest przede wszystkim wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Ostatnio zawarłem kontrakt menedżerski ze spółką z o.o. W umowie określono, że "Spółka ponosi pełną odpowiedzialność za działania Wykonawcy". Czy przychody uzyskiwane z tytułu kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

RADA

Przychody uzyskiwane z tytułu kontraktu menedżerskiego nie podlegają opodatkowaniu VAT. Jest tak, ponieważ to spółka ponosi pełną odpowiedzialność za działania menedżera.

UZASADNIENIE

Podatnikami VAT są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na jej cel lub rezultat.

Nie każda działalność jest jednak uznawana za "samodzielną". Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się:

  • czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przepis ten wymienia m.in. przychody z kontraktów menedżerskich);
  • gdy występuje związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co do warunków:

- wykonywania tych czynności,

- wynagrodzenia oraz

- odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zatem o tym, czy dana działalność ma charakter samodzielnej działalności, decydują kryteria przedmiotowe określające m.in., czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym, kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi.

Warunek odnoszący się do odpowiedzialności należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności. Tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

Z tego powodu świadczonych przez Czytelnika usług nie można uznać za samodzielnie wykonaną działalność gospodarczą. Z pytania wynika bowiem, że odpowiedzialność za działania menedżera obciąża zleceniodawcę. W konsekwencji z tytułu wykonywania czynności menedżera Czytelnik nie jest podatnikiem VAT, a jego wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2427

Ryszard Kubacki

doradca podatkowy, autor komentarzy książkowych i licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa gospodarczego i karnego skarbowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK