Monitor Księgowego 5/2021 [dodatek: Dodatek specjalny 1], data dodania: 28.04.2021

Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące

Termin rozliczenia faktury korygującej "in minus" w 2021 r. przez nabywcę jest uzależniony od tego, jakie zasady rozliczeń stosuje, tj. stare czy nowe. Natomiast w przypadku faktur korygujących "in plus" termin rozliczenia jest uzależniony od tego, kiedy otrzyma taką fakturę i czy u sprzedawcy powstał już obowiązek podatkowy.

Zasady rozliczania faktur korygujących są inne dla faktur zmniejszających VAT niż dla faktur zwiększających VAT.

1. Rozliczenie faktur korygujących "in minus", dla których uregulowano zasady rozliczeń

W przypadku faktur korygujących "in minus" wymienionych w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT z wykazanym podatkiem (zob. tabelę 1) ustawodawca uregulował zasady ich rozliczeń również u nabywcy. W 2021 r. zależą one od tego, czy stosujemy stare czy nowe zasady.

Tabela 1. Rodzaje faktur korygujących "in minus", w przypadku których obowiązują specjalne zasady rozliczeń u nabywcy

Lp.

Faktury korygujące

1.

dokumentujące kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen

2.

dokumentujące wartość zwróconych towarów i opakowań

3.

dokumentujące zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło

4.

poprawiające pomyłki w kwocie podatku na fakturze, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna

1.1. Nabywca stosuje stare zasady rozliczeń

W 2021 r. podatnicy mają jeszcze wybór, czy stosują stare zasady rozliczeń (czyli rozliczenie na podstawie otrzymanej faktury) czy już nowe zasady (czyli na podstawie dokumentów potwierdzających uzgodnienie warunków korekty i ich spełnienie).

Nabywca, aby nadal stosować stare zasady rozliczeń faktur korygujących, musi zawrzeć ze sprzedawcą uzgodnienie. Musi to zrobić przed wystawieniem dla niego w 2021 r. pierwszej faktury korygującej. Faktury korygujące od kontrahenta, który nie zawarł z nami uzgodnienia, rozliczamy na nowych zasadach.

WAŻNE!

Na starych zasadach nabywca rozlicza tylko faktury korygujące od kontrahentów, którzy zawarli z nim uzgodnienie.

Nabywca, który stosuje dotychczasowe zasady rozliczeń korekt, dokonuje tego zasadniczo na podstawie faktury korygującej. Data jej otrzymania wyznacza termin rozliczenia korekty, jeśli VAT został odliczony z pierwotnej faktury.

Tabela 2. Terminy rozliczenia faktury korygującej w 2021 r., gdy nabywca stosuje dotychczasowe zasady rozliczeń

Termin rozliczenia VAT naliczonego z faktury pierwotnej przez nabywcę

Termin korekty (obniżenia VAT naliczonego) u nabywcy

Nabywca odliczył VAT z faktury pierwotnej przed otrzymaniem faktury korygującej

W rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą

Nabywca nie odliczył VAT z faktury pierwotnej przed otrzymaniem faktury korygującej

W rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym nabywca dokonuje odliczenia z faktury pierwotnej

Gdy nabywca nie potwierdzi odbioru faktury korygującej sprzedawcy i nie odbierze tej faktury, mimo to i tak może być zobowiązany do zmniejszenia odliczonego VAT, gdy sprzedawca podjął udokumentowaną próbę jej doręczenia. Powinien to zrobić w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana, np. sprzedawca dokonał mu zwrotu należności, udzielił mu rabatu.

1.2. Nabywca stosuje nowe zasady rozliczeń

Gdy nabywca stosuje nowe zasady rozliczeń faktur korygujących, może być zobowiązany do obniżenia VAT naliczonego, mimo że nie otrzyma faktury korygującej.

WAŻNE!

Zgodnie z nowymi przepisami nabywca zmniejsza podatek naliczony nie w momencie otrzymania faktury korygującej, ale w momencie, gdy uzgodnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały spełnione.

Tabela 3. Terminy rozliczenia faktury korygującej, gdy nabywca stosuje nowe zasady rozliczeń

Termin, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania
dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione

Termin obniżenia VAT naliczonego przez nabywcę, gdy odliczył podatek z faktury pierwotnej

Termin obniżenia VAT naliczonego przez nabywcę, gdy nie odliczył podatku z faktury pierwotnej

do końca okresu rozliczeniowego, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą

za okres rozliczeniowy, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą

w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia

po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą

za okres rozliczeniowy, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione

w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia

Jednak zdaniem MF nabywca ma obowiązek dokonania korekty, gdy otrzyma fakturę korygującą mimo braku innej dokumentacji. W takim przypadku nie może powoływać się na brak uzgodnienia warunków transakcji. Jest zatem obowiązany do skorygowania podatku naliczonego.

Także brak faktury korygującej nie zwalnia nabywcy z obowiązku obniżenie odliczonego VAT, gdy warunki dokonania korekty zostały spełnione, np. uzyskał rabat.

2. Rozliczenie faktur korygujących "in minus", dla których nie uregulowano zasady rozliczeń

Niezależnie od tego, jakie zasady rozliczeń stosujemy (stare czy nowe), przepisy nie określają, kiedy należy rozliczać faktury korygujące "in minus" inne niż wskazane w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT (zob. tabelę 1). Sprzedawca rozlicza taka fakturę korygującą w rozliczeniu za okres, kiedy powstała przyczyna wystawienia faktury korygującej. Należy uznać, że te same zasady dotyczą nabywcy.

Tabela 4. Terminy rozliczenia faktury korygującej "in minus" przez nabywcę, dla której przepisy nie określają zasad rozliczenia

Lp.

Rodzaj faktury

Termin rozliczenia
faktur "in minus"

1.

Faktury korygujące dokumentujące skonto

w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zapłaty uprawniającej do skonta

2.

Nota obciążeniowa dokumentująca rabat pośredni

w rozliczeniu za okres, w którym przyznano rabat

3.

Faktury korygujące "in minus" do faktur dokumentujących sprzedaż: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 zał. nr 3 do ustawy

WAŻNE!

Faktura rozliczeniowa dokumentująca faktyczne rozliczenie mediów nie jest uznawana za fakturę korygującą.

1) w rozliczeniu za okres, w którym wykazano pierwotną fakturę, gdy przyczyną wystawienia faktury korygującej był błąd istniejący w chwili wystawienia faktury pierwotnej,

2) w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę korygującą, gdy przyczyna jej wystawienia jest nowa

3. Rozliczenie faktur korygujących "in plus"

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy o VAT regulują zasady rozliczania faktur korygujących "in plus" przez sprzedawców. Nadal nie ma specjalnych regulacji dotyczących rozliczenia faktur korygujących "in plus" u nabywcy.

Dlatego faktury korygujące "in plus" nabywca rozlicza jak normalne faktury, tj. za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem że powstał u sprzedawcy obowiązek podatkowy. Jeśli nie dokonał odliczenia za ten okres, może odliczyć VAT za trzy następne miesiące lub za dwa następne kwartały, gdy rozlicza się kwartalnie.

WAŻNE!

Faktury korygujące "in plus" nabywca rozlicza za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem że powstał u sprzedawcy obowiązek podatkowy.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK