Monitor Księgowego 10/2019, data dodania: 12.09.2019

Czy zwrot pracownikom z Ukrainy kosztów ich rekrutacji stanowi dla nich przychód opodatkowany PIT - interpretacja MF

Wypłacony pracownikom z Ukrainy zwrot kosztów związanych z ich uczestnictwem w rekrutacji stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł. Przychód ten nie może korzystać ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

MF (…) zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy (ustawy o PIT - przyp. red.), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

  • podróży służbowej pracownika,

  • podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

W świetle powyższego, otrzymane przez kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji świadczenia mogą być objęte zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy, o ile spełnione są inne warunki związane z korzystaniem z tej preferencji. (…)

Należy podkreślić, że ustęp 13 w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych normuje dodatkowe przesłanki, których wypełnienie jest niezbędne, aby zwolnienie miało zastosowanie w odniesieniu do podróży odbywanych przez osoby niebędące pracownikami. Zgodnie z jego treścią przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

  • w celu osiągnięcia przychodów, lub

  • w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub

  • przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub

  • przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

Nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie nie jest spełniona żadna z przesłanek określonych w art. 21 ust. 13 pkt 2-4 ustawy.

Należy zatem rozważyć, czy stosownie do art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy przedmiotowe wydatki zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów przez Wnioskodawcę.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że obecna sytuacja na rynku pracy wymaga zatrudniania obcokrajowców. Aby zachęcić kandydatów z Ukrainy do podjęcia pracy w Polsce, Wnioskodawca ma zamiar zwrócić obywatelom Ukrainy, kandydatom do pracy, koszty związane z rekrutacją, w szczególności koszty związane z uzyskaniem wizy, podróżą i oczekiwaniem na zatrudnienie, tj. wyżywienie lub rekompensatę zwiększonych kosztów wyżywienia i noclegów, powstałe przed podjęciem zatrudnienia u Wnioskodawcy. Koszty te miałyby być zwrócone po podjęciu zatrudnienia u Wnioskodawcy przez obywatela Ukrainy. (…)

Opłacenie kosztów (…) nie jest związane z realizacją przez Wnioskodawcę kontraktu, umowy, czy innego rodzaju zobowiązania, którego efektem ma być osiągnięcie przychodu.

Wydatki te ponoszone są w celu zapewnienia fachowych kadr, co w przyszłości może doprowadzić do realizacji kolejnych kontraktów. Jednak na obecnym etapie wydatki te ponoszone są jedynie w celu zachęcenia potencjalnych kandydatów do udziału w procesie rekrutacji. W związku z tym w omawianym przypadku nie została spełniona również przesłanka określona w art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy. (…)

(…) stwierdzić należy, że wypłacony przez Wnioskodawcę pracownikom zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w rekrutacji, dotyczących okresu sprzed zatrudnienia, stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, podlegający opodatkowaniu w Polsce, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy, gdyż kandydaci nie odbywają podróży, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy, ponadto nie zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 13 ustawy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 sierpnia 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-1.4011.153.2019.2.AMN

Od redakcji

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy jest bardzo powszechne. Z uwagi na to, że przychody osiągnięte przez Ukraińców zatrudnionych i zamieszkałych w Polsce z tytułu zwrotu kosztów związanych z ich rekrutacją są w przedstawionym przypadku opodatkowane w Polsce jako przychody z innych źródeł, to spółka dokonująca takich zwrotów nie powinna pobierać z tego tytułu zaliczki na PIT. Po zakończeniu 2019 r. spółka będzie natomiast musiała sporządzić dla tych osób informacje podatkowe. Przy czym nie będą to - tak jak miało to miejsce do końca 2018 r. - informacje PIT-8C, ale informacje PIT-11. Wynika to z tego, że z 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2237). Zgodnie z ustalonym w tym rozporządzeniu wzorem informacji PIT-8C dotyczy ona wyłącznie niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych. Natomiast w przypadku podlegających opodatkowaniu należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof, właściwym jest ich ujęcie w informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK