Serwis Prawno-Pracowniczy / Niezbędnik Kadrowo-Płacowy 23/2021, data dodania: 22.02.2022

Jak ustalić staż pracy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach w celu przyznania nagrody jubileuszowej

PROBLEM

Nauczyciel zatrudniony w szkole "A" na pełen etat rozpoczyna równolegle pracę w szkole "B" w pensum 8/18. Dodatek stażowy w szkole B będzie wypłacany po 3 latach pracy - świadectwa stanowiące podstawę dodatku stażowego w szkole "A" nie będą brane pod uwagę w szkole "B". Czy analogicznie należy postępować przy wypłacie nagrody jubileuszowej, tzn. czy świadectwa potwierdzające staż pracy do nagrody jubileuszowej w szkole "A" nie powinny być już uwzględnione w szkole "B" do nagrody jubileuszowej? - pyta Czytelniczka z Łomży.

RADA

Świadectwa potwierdzające wysługę pracy do nagrody jubileuszowej w szkole "A" powinny być uwzględnione także w szkole "B" do prawidłowego naliczenia stażu uprawniającego do jubileuszówki.

UZASADNIENIE

Za wieloletnią pracę nauczycielowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej (art. 47 ustawy - Karta Nauczyciela).

Nagroda jubileuszowa a zatrudnienie nauczyciela w kilku szkołach

W swoim pytaniu powołujecie się Państwo na dodatek za wysługę lat. Jednak o ile przepisy płacowe dla nauczycieli wyraziście opisują zasady wypłaty dodatku za wysługę lat także wtedy, gdy pedagog jest zatrudniony w kilku szkołach, to analogicznych zapisów nie ma w przypadku nagród jubileuszowych. Wiadomo, że:

  • do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, oraz że
  • w przypadku równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się jeden z tych okresów.

Wypłata nagrody jubileuszowej a dodatek stażowy

W przypadku dodatku stażowego nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia uprawniające do dodatku za wysługę lat (§ 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy). Podkreślić należy, że przepis ten dotyczy wyłącznie dodatku stażowego, co oznacza, że nie należy go stosować do nagród jubileuszowych. Nie zawsze stawka procentowa dodatku będzie więc zbieżna z obowiązkiem wypłaty jubileuszówki, a ponadto w przypadku zatrudnienia w kilku jednostkach nagroda ta może być wypłacana w odmiennych terminach i w różnej wysokości.

PRZYKŁAD

1 września 2021 r. nauczyciel rozpoczął pracę w szkole podstawowej w wymiarze 8/18 pensum. Od 2010 r. jest on na stałe zatrudniony w liceum w wymiarze 18/18 pensum. Posiada on również świadectwo pracy sprzed tego zatrudnienia, które legitymuje 9 lat pracy pedagoga. Liceum przyznało nauczycielowi 20% dodatek za wysługę lat oraz nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy w wysokości 75% podstawy wymiaru.

Ponieważ nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin w liceum, to do celów naliczenia dodatku stażowego szkoła podstawowa nie może uznać zakończonego i potwierdzonego okresu 9-letniej pracy sprzed 2010 r. Nauczyciel ten otrzyma dodatek stażowy w wysokości 3% po przepracowaniu 3 lat, tj. od 1 września 2024 r. Zakończony okres zatrudnienia może być jednak wliczony do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej, którą, jeśli nauczyciel nadal będzie świadczył dodatkową pracę, szkoła podstawowa wypłaci nauczycielowi za 11 lat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 33, art. 47 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),

  • § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1418),

  • § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 416; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 787).

 

Anna Kopyść

specjalista z zakresu prawa pracy

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK