Serwis Prawno-Pracowniczy / Niezbędnik Kadrowo-Płacowy 11/2021, data dodania: 19.05.2021

Czy po przedstawieniu przez pracownika dodatkowych dokumentów przysługuje mu nagroda jubileuszowa

PROBLEM

Pracownik samorządowy dostarczył dodatkowe dokumenty potwierdzające dłuższy staż pracy. Czy należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową wyższego stopnia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? - pyta Czytelniczka z Krakowa.

RADA

Tak. Jeśli od wypłaty poprzedniej nagrody upłynęło więcej niż 12 miesięcy, wówczas nagrodę wyższego stopnia należy wypłacić w pełnej wysokości. Natomiast w sytuacji uzyskania prawa do kolejnej nagrody w ciągu 12 miesięcy po otrzymaniu ostatniej - wypłaca się różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

UZASADNIENIE

Pierwsza nagroda jubileuszowa przysługuje po 20 latach pracy w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego (art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych). Przepisy nie uzależniają samego prawa do nagrody jubileuszowej od udokumentowania okresów zatrudnienia. Udokumentowanie jest jedynie niezbędne do skorzystania z tych uprawnień.

Obowiązek udokumentowania stażu

Pracodawca prywatny może, jako potwierdzenie okresu pracy, przyjąć samo oświadczenie pracownika albo świadków. Wynika to z ogólnej zasady dopuszczalnego działania na korzyść podwładnego. Z takiej możliwości nie powinien natomiast korzystać pracodawca ze sfery finansów publicznych z uwagi na dyscyplinę finansową. Okresu pracy i innego okresu tzw. wliczalnego nie można wliczyć do stażu pracy, jeżeli nie jest on udokumentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wliczenie następuje dopiero wówczas, gdy pracownik dostarczy odpowiednie dokumenty. W efekcie często okazuje się, że podwładny już w dniu zatrudnienia nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Pracodawca ma wówczas obowiązek wypłaty takiej nagrody.

Zatajenie okresu aktywności zawodowej

Niekiedy zdarza się, że pracownik w ogóle nie informuje, że w jego historii aktywności zawodowej były jeszcze jakieś nieudokumentowane okresy zatrudnienia albo pracy na roli. Także wówczas, gdy w ocenie pracodawcy podwładny zataił takie informacje, należy dokonać wyrównania i wypłaty świadczeń w razie przedstawienia dokumentów. Uprawnienia te nie zależą bowiem od informowania pracodawcy o stażu pracy.

Okres przedawnienia

Wyrównanie ograniczone jest do 3 lat wstecz, gdyż tyle wynosi termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1 Kodeksu pracy).

Zwolnienie ze składek

Nagroda wypłacona pracownikowi samorządowemu jest zawsze zwolniona z oskładkowania, ponieważ zgodnie z przepisami nabywa on do niej prawo co 5 lat. Niekiedy może być wypłacona wcześniej, np. w przypadku przejścia na emeryturę czy dostarczenia do jednostki dodatkowych dokumentów poświadczających wyższy staż pracy. Według interpretacji indywidualnej ZUS z 27 listopada 2019 r. (znak WPI/200000/43/1095/2019) "(...) decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu, nie częstszemu niż co 5 lat nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów (np. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Wynagradzania) obowiązujących u pracodawcy. Podstawą zwolnienia ze składek świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikowi z tytułu jego stażu pracy jest wyłącznie fakt przepracowania określonej liczby lat. Przy czym okres ten może być krótszy niż 5 lat liczone od daty nabycia prawa do poprzedniej nagrody jubileuszowej. Bez znaczenia prawnego pozostaje natomiast moment wypłaty tych świadczeń pracownikowi. Zatem, by nagroda jubileuszowa mogła zostać wyłączona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, istotny jest fakt, że prawo do nagrody uregulowane w wewnętrznych przepisach przedsiębiorcy obwarowane jest zastrzeżeniem, iż przysługuje ona pracownikowi nie częściej niż co 5 lat (wypłata nagrody może wtedy nastąpić nawet w okresie krótszym niż 5 lat). (...)".

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 291 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),

  • art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),

  • § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

 

Ewa Drzewiecka

specjalista z zakresu prawa pracy

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK