Biuletyn VAT 12/2021, data dodania: 06.12.2021

Czy podatnik świadczący usługi transportowe może uzyskać ulgę na zakup kasy wirtualnej

PROBLEM

Podatnik rozpoczął działalność. Świadczy usługi przewozowe. Nabył kasę wirtualną, która nie jest jego własnością. Co miesiąc ponosi opłaty licencyjne. Czy przysługuje mu ulga na zakup tej kasy?

RADA

Nie, w tym przypadku nie przysługuje ulga na zakup kasy.

UZASADNIENIE

Jak wynika z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, u których:

1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online,

2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, ale którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży

- mają prawo do ulgi na zakup kasy. Ulga jest przewidziana na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Ulga przysługuje pod warunkiem, że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Natomiast z art. 111b ust. 2 ustawy o VAT, który reguluje zasady funkcjonowania kas wirtualnych, wynika, że stosujemy odpowiednio art. 111 i 111a ustawy o VAT. To oznacza, że mają w tym przypadku zastosowanie również przepisy dotyczące ulgi na zakup kas. Kasa wirtualna to jednak oprogramowanie, a nie urządzenie, na którym jest ono zainstalowane. Dlatego zdaniem MF ulga przysługuje tylko w przypadku nabycia oprogramowania (kasy mającej postać oprogramowania). Nie otrzymamy ulgi na zakup urządzenia, na którym zainstalujemy oprogramowanie.

Ważne

Nie otrzymamy ulgi na zakup urządzenia, na którym zainstalujemy oprogramowanie kasy.

Podatnicy, którzy są uprawnieni do ulgi na zakup kasy wirtualnej

Nie każdy podatnik może uzyskać ulgę na zakup kasy. W § 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas wirtualnych, wskazano, że stosowanie tego typu kas umożliwia się grupom podatników w branży transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej oraz w zakresie sprzedaży wyrobów węglowych. Dlatego zdaniem MF (objaśnienia podatkowe z 12 sierpnia 2021 r.) ulga na zakup kasy wirtualnej przysługuje tylko podatnikom, którzy zaliczają się do wskazanych w rozporządzeniu branż, również gdy są zobowiązani do wymiany kas starego typu na kasy online.

W omawianym przypadku warunek ten jest spełniony, gdyż klient świadczy usługi transportowe.

Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać ulgę na zakup kasy

Podatnikowi, który może użytkować kasę wirtualną, przysługuje prawo do ulgi na jej zakup, gdy spełnia następujące warunki:

• rozpoczął prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT,
• posiada fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup.

Z pytania wynika, że podatnik nabył kasę wirtualną, ale nie posiada dowodu zapłaty całej należności, gdyż ponosi opłaty licencyjne. Dlatego nie przysługuje mu prawo do ulgi na zakup kasy.

Stanowisko to potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 września 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.120.2021.2.ALN):

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że ponieważ w odniesieniu do kasy mającej postać oprogramowania Wnioskodawca nie nabędzie oprogramowania (kasy mającej postać oprogramowania), nie będzie posiadał faktury potwierdzającej zakup tej kasy oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup, to nie zostaną spełnione wymogi art. 111 ust. 4 ustawy w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawa do dokonania odliczenia kwot wydatkowanych na opłaty licencyjne w związku z umową o korzystanie z kasy rejestrującej on-line mającej postać oprogramowania.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 111 ust. 4, art. 111b ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105

  • · § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania - Dz.U. z 2020 r. poz. 965

  • · § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika - Dz.U. z 2019 r. poz. 820

POWOŁANE INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.120.2021.2.ALN)

Marcin Jasiński

ekspert w zakresie VAT

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK