Biuletyn VAT 12/2021, data dodania: 06.12.2021

Czy opóźnienie we wdrożeniu kasy online wpływa na prawo do ulgi z tytułu jej zakupu

PROBLEM

Podatnik przekroczył w lipcu 2021 r. limit 20 000 zł, jednak dopiero w listopadzie kupił i zafiskalizował kasę rejestrującą online. Czy mimo to może skorzystać z ulgi na zakup kas?

RADA

Jeżeli w okresie od 1 października 2021 r. do dnia zafiskalizowania kasy u podatnika nie wystąpiła żadna sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, która nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, podatnik ten może ubiegać się o ulgę na zakup kasy. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Podmioty, które prowadzą sprzedaż towarów bądź usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych, mają obowiązek rejestrowania obrotów z tej sprzedaży na kasie rejestrującej. Przy czym obowiązek czuwania nad tym, kiedy podatnik powinien rozpocząć realizowanie tego obowiązku, spoczywa na samym podatniku.

Nabycie kasy rejestrującej wiąże się z możliwością skorzystania z ulgi z tytułu jej zakupu. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków ustawowych, aby podatnik mógł z tej możliwości skorzystać.

Kto może skorzystać z ulgi

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online,
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie tej ewidencji przy zastosowaniu kas online oraz dotychczas nie używali kas online ani kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii do prowadzenia ewidencji sprzedaży

- mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących.

W jakiej wysokości przysługuje ulga

Ulga przysługuje w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. W przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnicy mają prawo do:

  • zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub
  • odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe

- pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

WAŻNE!

Ulga przysługuje w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jakie zdarzenie wywołuje obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania

Z przytoczonych przepisów wynika, że w przypadku podatników, którzy nabywają kasy rejestrujące w związku z powstaniem obowiązku ewidencjonowania, warunkiem ulgi na zakup kas jest rozpoczęcie w terminie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W omawianym przypadku podatnik miała obowiązek używać kasy od 1 października 2021 r. (2 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym przekroczono limit zwolnienia).

Termin ten wyznacza pierwsze zdarzenie, które podatnik musi zaewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej (gdyż stanowi sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, która nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania).

WAŻNE!

Wyłącznie podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

W konsekwencji w przedstawionej w pytaniu sytuacji odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy u podatnika przed rozpoczęciem używania kasy rejestrującej online wystąpiło zdarzenie (od 1 października 2021 r.), które obowiązany był zaewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jeżeli nie, podatnik może w przedstawionej sytuacji skorzystać z ulgi na zakup kas. W przeciwnym razie skorzystanie z tej ulgi nie jest możliwe.

Podkreślić przy tym należy, że nie mają w tym zakresie zastosowania wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące korzystania z ulgi w przypadku obowiązkowej wymiany kas przez określone branże (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2021 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.14.2021.2.MS). Spowodowane jest to tym, że przepisy te w specyficzny sposób definiują dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji (art. 145b ust. 3 pkt 1-4 ustawy o VAT). W przypadku korzystania z ulgi na zakup kas na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podobnych przepisów nie ma.

Przykład

Podatnik przekroczył w lipcu 2021 r. limit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w wysokości 20 000 zł, a więc z końcem września 2021 r. utracił prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu. Kasę rejestrującą podatnik nabył jednak i zafiskalizował dopiero 19 listopada 2021 r.

Scenariusz A: W okresie od 1 października do 19 listopada 2021 r. u podatnika nie wystąpiła żadna sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, która nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Oznacza to, że podatnik rozpocznie ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w terminie (gdy wystąpi u niego pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, która nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania), a w konsekwencji może skorzystać z ulgi na zakup kasy.

Scenariusz B: W okresie od 1 października do 19 listopada 2021 r. u podatnika wystąpiło kilka transakcji sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, która nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, lecz wszystkie te transakcje były zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania (jako świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Oznacza to, że również w tym przypadku podatnik rozpocznie ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w terminie (gdy wystąpi u niego pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, która nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania), a w konsekwencji może skorzystać z ulgi na zakup kasy.

Scenariusz C: Na początku października wystąpiła u podatnika sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która nie korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. W tej sytuacji podatnik rozpocznie ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z naruszeniem terminu, a więc nie może skorzystać z ulgi na zakup kas.

Podstawa prawna:

  • art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105

Powołane interpretacje podatkowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 30 kwietnia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.14.2021.2.MS)
  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 16 września 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.429.2020.2.MN)

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK