Biuletyn VAT 7/2021 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 30.06.2021

Jak sklep internetowy ma ustalić, czy dotyczą go zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zasady rozliczeń VAT od sprzedaży e-commerce. Podatnikom może sprawiać problem ustalenie, czy nowe zasady ich dotyczą i jaką formę rozliczeń wybrać. Dlatego przedstawiamy krok po kroku, jak poruszać się w nowych regulacjach i jakie zasady rozliczeń wybrać.

Dodatek dostępny w formie dokumentu PDF

Od 1 lipca 2021 r. podatnicy spotkają się z nowymi pojęciami, które dotychczas nie występowały w VAT.

Słowniczek skrótów

1. WSTO - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (dawniej sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju).

2. SOTI - sprzedaż na odległość towarów importowanych.

3. OSS - punkt kompleksowej obsługi, w którym rozliczamy VAT od WSTO i usług.

4. IOSS - punkt kompleksowej obsługi importu, w którym rozliczamy SOTI.

Krok 1. Sprawdź, czy dotyczą Cię nowe regulacje

Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy dotyczą nas nowe regulacje.

Rodzaj sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy

Lp.

Jakie towary sprzedajesz?

Jeśli odpowiedź jest twierdząca

Jeśli odpowiedź jest przecząca

1.

Czy sprzedajesz towary dopuszczone do obrotu w UE na rzecz konsumentów z innych krajów UE lub podmiotów, które nie rozliczają WNT

Towar transportowany między krajami UE

Jesteś zobowiązany do rozliczeń WSTO

zob. pkt 1. Jak rozliczamy WSTO

Nie jesteś zobowiązany do rozliczeń WSTO

2.

Czy sprzedajesz towary importowane niedopuszczone do obrotu w UE

Towar transportowany spoza UE do klienta w UE

Możesz być zobowiązany do rozliczeń VAT od dostawy importowanych towarów na odległość

zob. pkt 2. Jak rozliczamy SOTI

Nie jesteś zobowiązany do rozliczeń VAT od dostawy importowanych towarów na odleg­łość

3.

Czy za pośrednictwem Twojej strony internetowej, aplikacji itp. sprzedają towary inne podmioty

Możesz być zobowiązany do rozliczeń VAT od dostawy importowanych towarów na odleg­łość lub WSTO

zob. pkt 3. Jak rozlicza VAT właściciel interfejsu elektronicznego (platformy, strony internetowej, aplikacji) ułatwiający dostawy towarów

Nie jesteś zobowiązany do rozliczeń VAT od dostawy importowanych towarów na odleg­łość lub WSTO, chyba że sam dokonujesz takich transakcji

Krok 2. Ustal, według jakich zasad będziesz rozliczał VAT

Sposób rozliczeń jest uzależniony od tego, skąd towary są transportowane oraz czy sprzedaż ułatwia właściciel interfejsu elektronicznego.

1. Jak rozliczamy WSTO

WSTO to sprzedaż na rzecz osób z innego kraju UE, które nie są zobowiązane do rozliczania WNT. Towary muszą być wysyłane lub transportowane między różnymi krajami UE. W większości nabywcami będą osoby prywatne, konsumenci. W przypadku tej sprzedaży, tak jak przed zmianą (sprzedaż wysyłkowa), jest ustalony limit, poniżej którego sprzedawca może rozliczać VAT w swoim kraju. Od 1 lipca 2021 r. limit sprzedaży nie jest ustalony dla konkretnego kraju, tylko dla całej sprzedaży WSTO oraz usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych. Dla polskich podatników wynosi on 42 000 zł.

WAŻNE!

Od 1 lipca 2021 r. polscy podatnicy mogą rozliczać VAT od WSTO w kraju pod warunkiem, że w 2020 r. lub w I połowie 2021 r. wartość tej sprzedaży oraz z tytułu świadczenia usług nadawczych, telekomunikacyjnych i elektronicznych nie przekroczyła 42 000 zł.

Sposoby rozliczania WSTO

Limit sprzedaży nie przekroczył w 2020 r. i w I połowie 2021 r. 42 000 zł

Limit sprzedaży przekroczył w 2020 r. lub w I połowie 2021 r. 42 000 zł

Podatnik ma do wyboru dwie opcje:

1. Rozlicza cały VAT od WSTO w Polsce jako sprzedaż krajową

2. Wybiera opodatkowanie dostaw w krajach przeznaczenia towarów - w tym celu:

● musi zarejestrować się do VAT w każdym kraju przeznaczenia towarów albo

● skorzystać z procedury OSS.

WAŻNE!

Jeśli podatnik zdecyduje się rozliczać w krajach przeznaczenia towarów, to musi tam rozliczać całą WSTO. Nie można części rozliczać w kraju, a części za granicą.

Dostawy są opodatkowane w krajach przeznaczenia towarów - w tym celu podatnik:

● musi zarejestrować się do VAT w każdym kraju przeznaczenia towarów albo

● skorzystać z procedury OSS.

Gdy jesteśmy zobowiązani do rozliczeń VAT za granicą lub wybieramy taką opcję, musimy złożyć zawiadomienia. Rodzaj składanych zawiadomień zależy od tego, czy wybieramy procedurę OSS.

Zasady składania zawiadomień przez podatników rozliczających WSTO

Powód zmiany miejsca dostawy

WSTO

Podatnik nie będzie korzystał

z procedury OSS

Podatnik będzie korzystał

z procedury OSS

Przekroczenie limitu sprzedaży

1. Rejestruje się do VAT w każdym kraju, do którego dokonuje dostaw w ramach WSTO.

1. Składa do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście elektroniczne zawiadomienie VIU-R.

Rezygnacja z opodatkowania WSTO w Polsce

1. Składa elektroniczne zawiadomienia VAT-29 (do końca czerwca VAT-21) do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał tego wyboru.

2. Rejestruje się do VAT w każdym kraju, do którego dokonuje dostaw w ramach WSTO.

3. Przedstawia naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający zawiadomienie właściwego organu podatkowego w państwie członkowskim innym niż Polska o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej z tytułu WSTO na odległość w terminie 30 dni od dnia dokonania pierwszej dostawy.

1. Składa elektroniczne zawiadomienia VAT-29 (do końca czerwca VAT-21) do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał tego wyboru.

2. Składa do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście elektroniczne zawiadomienie VIU-R.

Rezygnacja z opodatkowania dostaw w kraju konsumpcji

1. Składa elektroniczne zawiadomienia VAT-29 (do końca czerwca VAT-21) do naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, od którego dokonał tego wyboru.

2. Wyrejestrowuje się z VAT w krajach, w których rozliczał podatek, gdy tylko z tego tytułu rozliczał tam VAT.

1. Składa elektroniczne zawiadomienia VAT-29 (do końca czerwca VAT-21) do naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, od którego dokonał tego wyboru.

2. Składa do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście elektroniczne zawiadomienie VIU-R w celu wyrejestrowania się z procedury OSS.

2. Jak rozliczamy SOTI

SOTI to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego. Do SOTI dochodzi, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

● dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, której wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie podlega VAT, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (do konsumenta B2C),

● dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

SOTI ma miejsce także wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów.

W przypadku SOTI miejsce dostawy towarów uzależnione jest generalnie od miejsca dopuszczenia towarów do obrotu w UE (państwa importu) oraz od miejsca przeznaczenia tych towarów.

Kiedy rozliczamy VAT od SOTI w UE

Kraj, w którym dopuszczono towar do obrotu

Kraj przeznaczenia towarów

Miejsce opodatkowania

Kraj A

WAŻNE!

Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z przepisami celnymi w przypadku towarów o wartości rzeczywistej do

150 euro, które nie zostały zadeklarowane do IOSS, zgłoszenie do procedury celnej dopuszczenia do obrotu jest możliwe wyłącznie w państwie członkowskim UE będącym miejscem przeznaczenia towarów.

Kraj B

Kraj B

Kraj A

Kraj A

1. Dostawca korzysta z procedury IOSS - miejsce dostawy jest w kraju A, natomiast import jest zwolniony z VAT.

2. Dostawca nie korzysta z procedury IOSS - miejsce dostawy jest w kraju trzecim, a w UE rozliczamy tylko VAT od importu.

W pozostałych sytuacjach miejsce dostawy w odniesieniu do SOTI jest poza UE. Zatem SOTI nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT na terytorium UE. Wtedy opodatkowany będzie import takich towarów na ogólnych zasadach.

Dokonując SOTI, możemy skorzystać z procedury IOSS, czyli rozliczać VAT w jednym kraju UE (kraju identyfikacji). Zasadniczo będzie to kraj, w którym mamy siedzibę. Dlatego polscy podatnicy muszą złożyć elektroniczne zgłoszenie do Drugiego Urzędu Skarbowego na formularzu VII-R.

Gdy korzystamy z IOSS, VAT rozliczamy w jednym kraju - tym, w którym dokonaliśmy identyfikacji.

WAŻNE!

Jeśli dostawca jest zidentyfikowany do IOSS, to import przesyłek do 150 euro jest zwolniony z VAT.

Warunki korzystania z procedury IOSS

Lp.

Warunki

1.

Wartość importowanych towarów nie przekracza 150 euro (w 2021 r. to 674 zł)

2.

Nie są to wyroby akcyzowe

3.

Podatnik posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium UE, a jeśli nie, to powinien zasadniczo powołać pełnomocnika

3. Jak rozlicza VAT właściciel interfejsu elektronicznego (platformy, strony internetowej, aplikacji) ułatwiający dostawy towarów

W przypadku dostaw za pośrednictwem interfejsu elektronicznego (np. platformy), którego właściciel ułatwia sprzedaż, przyjmuje się fikcję prawną, że platforma ta:

● nabyła towary (dostawa towarów B2B między platformą a sprzedawcą, który faktycznie sprzedaje te towary do konsumenta),

● dokonała dostawy tych towarów (dostawa towarów B2C między platformą a konsumentem, który faktycznie nabywa te towary).

W rzeczywistości towar trafia od faktycznego dostawcy do konsumenta. Nie ma znaczenia, w jakim kraju ten dostawca ma siedzibę.

Właściciel platformy nie rozlicza VAT od dostawy na rzecz konsumenta, gdy według przepisów rozporządzenia UE nie ułatwia sprzedaży oraz miejsce dostawy nie jest w UE (zob. tabelę Kiedy rozliczamy VAT od SOTI w UE).

Przypadki, gdy nie można uznać, że właściciel platformy ułatwia sprzedaż innemu podmiotowi

Spełnione są wszystkie warunki

Wykonuje tylko jedną z następujących funkcji

● nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych warunków, na których dokonywana jest dostawa towarów,

● nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością,

● nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów.

● przetwarzanie płatności w związku z dostawą towarów,

● oferowanie lub reklamowanie towarów,

● przekierowywanie lub przenoszenie nabywców do innych interfejsów elektronicznych, poprzez które towary są oferowane na sprzedaż, bez jakiegokolwiek dalszego udziału w dostawie tych towarów.

W konsekwencji platforma, jak każdy inny podatnik VAT, będzie obowiązana do rozliczenia VAT i do wypełnienia innych obowiązków (np. w zakresie fakturowania, deklarowania czy ewidencjonowania) związanych z dokonaną przez nią "fikcyjną" dostawą B2C, gdy za jej pośrednictwem dokonywana jest:

1) SOTI w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro lub

2) dostawa towarów na terytorium UE (czyli WSTO lub dostawa krajowa) dokonywana przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów.

W pierwszym przypadku może korzystać z procedury IOSS, a w drugim - z procedury OSS.

Przykłady rozliczeń VAT od SOTI

Przebieg transakcji

Czy dostawca korzysta z IOSS

Czy wartość towaru przekracza 150 euro

Miejsce dostawy

Polski podatnik sprzedaje konsumentowi z Niemiec towar, który jest wysyłany z magazynu w Chinach

Tak

Nie

Miejsce dostawy w Niemczech, ale import zwolniony z VAT

Polski podatnik sprzedaje konsumentowi z Niemiec towar, który jest wysyłany z magazynu w Chinach

Nie

Nie

Miejsce dostawy w Chinach, ale rozliczamy VAT od importu w Niemczech

Polski konsument zamawia towar za pośrednictwem polskiej platformy od chińskiego sprzedawcy. Towar znajduje się w magazynie w Chinach. Sprzedawca wysyła towar z Chin do polskiego konsumenta. Towar trafia bezpośrednio do Polski.

Nie

Nie

W tej sytuacji przyjmie się fikcję prawną, że platforma:

● nabyła towary chińskiego sprzedawcy; chiński sprzedawca nie będzie miał obowiązków związanych z VAT w Polsce, ponieważ miejsce opodatkowania tej dostawy znajduje się w Chinach;

● dokonała SOTI do polskiego konsumenta. Platforma nie będzie obowiązana do rozliczenia VAT w Polsce, ponieważ miejsce opodatkowania tej dostawy znajduje się w Chinach (z uwagi na fakt, że platforma nie jest zarejestrowana do IOSS oraz że towar trafia bezpośrednio do Polski). Rozliczany jest VAT od importu.

Polski konsument zamawia towar za pośrednictwem polskiej platformy od chińskiego sprzedawcy. Towar znajduje się w magazynie w Chinach. Sprzedawca wysyła towar z Chin do polskiego konsumenta. Towar trafia bezpośrednio do Polski.

Tak

Nie

W tej sytuacji przyjmie się fikcję prawną, że platforma:

● nabyła towary od chińskiego sprzedawcy (dostawa towarów B2B); chiński sprzedawca nie będzie miał obowiązków związanych z VAT w Polsce, ponieważ miejsce opodatkowania tej dostawy znajduje się w Chinach;

● dokonała SOTI do polskiego konsumenta, która podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, a import jest zwolniony z VAT.

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK