Biuletyn VAT 4/2021, data dodania: 07.04.2021

Pakiet e-commerce - kto powinien przygotować się do zmian od 1 lipca

Od 1 lipca 2021 r. wejdą w życie zmiany w zakresie rozliczania VAT od sprzedaży importowanych towarów. Zmienią się także zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej i świadczenia niektórych usług na rzecz konsumentów. Podatnicy dokonujący sprzedaży przez Internet, właściciele platform, dostarczający towary powinni przeanalizować, czy nie dotyczą ich te zmiany.

MF zakończyło prace nad projektem ustawy zmieniającej, która ma wprowadzić pakiet e-commerce. Projekt trafił do Sejmu. Zmiany dotkną kilka grup podatników oraz konsumentów.

 

1. Sprzedawcy ze sklepów internetowych, gdy dostarczają towary konsumentom z innych krajów UE (sprzedaż wysyłkowa)

 

Gdy towary są sprzedawane między podatnikami z krajów UE, to transakcje rozliczamy w kraju sprzedawcy jako WDT, a w kraju nabywcy jako WNT. Gdy nabywcą jest konsument z innego kraju UE, który nie nabywa towarów jako podatnik lub podatnik, który nie musi rozliczyć WNT , to transakcja jest rozliczana jako sprzedaż wysyłkowa.

 

1.1. Jak obecnie jest rozliczana sprzedaż wysyłkowa

 

Obecnie każdy kraj UE ma ustalony własny limit sprzedaży, do czasu przekroczenia którego polski podatnik może rozliczać się w Polsce, chyba że wybierze opodatkowanie w kraju, do którego dostarcza towar. Gdy przekroczymy limit sprzedaży dla danego państwa UE, musimy się tam zarejestrować do VAT, co jest bardzo uciążliwe.

 

1.2. Jak po zmianach będzie rozliczana sprzedaż wysyłkowa

 

Po zmianach, od 1 lipca 2021 r., w całej UE będzie obowiązywał jeden limit dla każdego kraju UE, który wyniesie 10 000 euro (42 000 zł dla podatników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce). Ustalając limit dla danego kraju, będziemy musieli wliczać do niego sumę całkowitej wartości netto:

 • dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium tego kraju oraz
 • usług elektronicznych, telekomunikacyjnych, nadawczych, świadczonych na rzecz konsumentów z tego kraju.

Tę sprzedaż będziemy mogli rozliczać w Polsce, pod warunkiem że jej wartość nie przekroczy w danym ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 42 000 zł.

 

Po przekroczeniu limitu podatnicy będą mieli dwie opcje. Tak jak jest to obecnie, dostawcy będą mogli rozliczać VAT w każdym kraju, dla którego przekroczono limit. Wymaga to rejestracji do VAT w tym kraju.

Będzie można jeszcze skorzystać z opcji obecnie niedostępnej. Nie będzie konieczności rejestracji w każdym kraju, do którego dokonujemy dostaw, gdy wybierzemy rozliczenie według procedury unijnej. Będziemy mogli wtedy dokonywać rozliczenia przez VAT-OSS, czyli One Stop Shop. Powstanie on poprzez rozszerzenie tzw. małego punktu kompleksowej obsługi, czyli obecnego VAT-MOSS, z którego aktualnie korzystają podatnicy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne.

Wybierając rozliczenie według procedury unijnej musimy ją stosować do wszystkich dostaw towarów lub usług objętych tą procedurą dokonywanych lub świadczonych na terytorium Unii Europejskiej na rzecz konsumentów. Nie będzie możliwości wyboru tylko niektórych krajów UE, do których dostawy będziemy rozliczali według procedury unijnej. Sprzedaż ta, rozliczana według stawek VAT obowiązujących w krajach, do których dostarczono towary, nie będzie wykazywana w deklaracji JPK_V7, tylko w specjalnej scentralizowanej elektronicznej deklaracji składanej do polskiego US.

1.3. Jak przygotować się do zmian w rozliczaniu sprzedaży wysyłkowej

 

Polscy podatnicy, którzy dokonują takich dostaw, powinni przede wszystkim ustalić, czy po zmianie limitów będą od 1 lipca 2021 r. zobowiązani do rozliczania VAT w kraju konsumpcji. Limit dla każdego kraju wynosi 42 000 zł w przypadku podatników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Wliczamy do niego sprzedaż netto z tytułu obecnych dostaw wysyłkowych.

Gdy stwierdzimy, że limit 42 000 zł został przekroczony w trakcie 2021 r. lub w poprzednim roku, to do 30 czerwca 2021 r. można złożyć, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o wyborze rozliczenia w procedurze unijnej OSS. Brak takiego zawiadomienia oznacza obowiązek rejestracji w kraju, w którym przekroczono limit.Zawiadomienie można również złożyć, gdy limit nie został przekroczony.

Towary, których wysyłka lub transport rozpoczęły się przed 1 lipca 2021 r., dostarczone do nabywcy po 30 czerwca 2021 r. będziemy rozliczać według dotychczasowych zasad.

 

2. Świadczący usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne na rzecz konsumentów z UE

 

Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, czyli kraj konsumpcji. Zasada ta nie ulegnie zmianie, tylko zostaną zmodyfikowane sposoby rozliczeń tych usług.

 

2.1 Jak obecnie są rozliczane usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne

Sposób rozliczenia usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych zależy od ich wartości. Jeżeli całkowita wartość usług świadczonych na rzecz konsumentów, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 42 000 zł, to może być rozliczana przez polskiego podatnika w kraju. Mimo nieprzekroczenia limitu może wybrać opodatkowanie w kraju konsumpcji poprzez rejestrację w każdym z krajów lub procedurę VAT-MOSS.

2.2 Jak po zmianach będą rozliczane usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne

Od 1 lipca 2020 r. zmienią się zasady ustalania limitu 42 000 zł. Ustalając limit dla danego kraju, będziemy musieli wliczać do niego sumę całkowitej wartości netto:

 • dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium tego kraju oraz
 • usług elektronicznych, telekomunikacyjnych, nadawczych, świadczonych na rzecz konsumentów z tego kraju.

Nadal po przekroczeniu limitu podatnik będzie mógł zarejestrować się w kraju konsumpcji lub wybrać procedurę unijną VAT-OSS. Wybierając procedurę unijną, będziemy zobowiązani rozliczać według tych zasad zarówno usługi, jak i sprzedaż wysyłkową.

2.3. Jak przygotować się do zmian w rozliczaniu usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych

 

Polscy podatnicy, którzy świadczą ten rodzaj usług na rzecz konsumentów, powinni przede wszystkim ustalić, gdy dodatkowo dokonują sprzedaży wysyłkowej, czy po zmianie limitów nie będą od 1 lipca 2021 r. zobowiązani do rozliczania VAT w kraju konsumpcji . Gdy stwierdzimy, że limit 42 000 zł został przekroczony w trakcie 2021 r. lub w roku poprzednim, to do 30 czerwca 2021 r. można złożyć, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o wyborze rozliczenia w procedurze unijnej OSS. Brak takiego zawiadomienia oznacza obowiązek rejestracji w kraju, w którym przekroczono limit.

Gdy byliśmy zarejestrowani do procedury MOSS, nie musimy dokonywać kolejnego zgłoszenia, aby rozliczać się według procedury OSS. Zostaniemy automatycznie zarejestrowani do nowej procedury. Jeśli chcemy z tego z rezygnować, to do 30 czerwca 2021 r. należy złożyć zawiadomienie do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

 

3. Platformy handlowe, sklepy internetowe pośredniczące lub dokonujące dostaw importowanych towarów

 

Największe zmiany czekają właścicieli platform pośredniczących w internetowych zakupach pomiędzy konsumentami z UE a dostawcami spoza UE lub dostawcami, którzy oferują importowane towary. Zmiany dotkną także platformy, sklepy internetowe dokonujące sprzedaży na odległość towarów importowanych.

3.1 Jakie obowiązki spoczywają obecnie na właścicielach platform pośredniczących w handlu towarami spoza UE lub dokonujących ich dostawy

Obecnie przepisy VAT nie przewidują żadnych dodatkowych obowiązków dla platform, sklepów internetowych w związku ze sprzedażą lub pośrednictwem w sprzedaży towarów spoza UE konsumentom.

3.2 Jakie obowiązki będą mieli po zmianach właściciele platform

Od 1 lipca br. platformy internetowe w pewnych sytuacjach mogą zostać potraktowane tak, jakby same uczestniczyły w tych transakcjach i dokonywały dostawy produktów, których zakup umożliwiają na swoich stronach internetowych. Zostanie przyjęta fikcja prawna, że same dokonały dostawy na rzecz konsumenta. Zmiana ta nie dotyczy sprzedaży B2B, lecz sprzedaży na rzecz konsumentów.

Podatnik ułatwiający taką sprzedaż poprzez użycie interfejsu elektronicznego (platforma handlowa, platforma, portal lub podobne środki) będzie uważany za podmiot, który sam otrzymał i dokonał dostawy tych towarów. Taka sytuacja będzie miała miejsce w dwóch przypadkach, tj.:

 • sprzedaży na odległość towarów importowanych spoza UE w przesyłkach o wartości do 150 euro,
 • dostawy towarów, niezależnie od wartości przesyłki realizowanej na terenie UE przez dostawcę spoza UE za pośrednictwem platformy.

Platforma występująca w takiej sytuacji w roli podatnika przejmie na siebie obowiązek pobrania i rozliczenia kwoty należnego VAT. Sprzedaż towarów pochodzących z państw trzecich realizowana za pośrednictwem platformy online będzie dla celów VAT stanowić dwie dostawy:

 • zwolnioną z VAT dostawę towaru między zagranicznym dostawcą a unijnym podmiotem prowadzącym platformę oraz
 • następującą po niej dostawę do finalnego odbiorcy, opodatkowaną VAT według stawki obowiązującej w kraju konsumenta.

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów z państw trzecich na terytorium UE do nabywców w UE, którzy są konsumentami, będą mogli, pod pewnymi warunkami, zdecydować się na rejestrację tylko w jednym państwie członkowskim. Będą wtedy deklarować i płacić tam podatek za pośrednictwem importowego punktu kompleksowej obsługi (ang. Import One Stop Shop - IOSS). Podatek od sprzedaży będzie przekazywany za pośrednictwem IOSS do odpowiednich państw członkowskich, w których podatek jest należny, czyli do odpowiedniego państwa członkowskiego konsumpcji. Procedura ta będzie mogła być stosowana, jeżeli wartość rzeczywista przesyłki nie przekracza 150 euro.

3.3 Jak przygotować się do zmian w sprzedaży towarów spoza UE

Nowe zasady rozliczeń będą wymagały od platform zmiany zasad współpracy z kontrahentami i żądania od nich dodatkowych informacji. Platformy będą zmuszone do gromadzenia dodatkowych informacji pozwalających m.in. na weryfikację:

 • statusu stron transakcji (czy nabywca to konsument),
 • wartości przesyłek,
 • kraju ich wysyłki oraz dostawy.

Poprawność dokonywanych przez platformę rozliczeń VAT w tym zakresie będzie zatem zależna od rzetelności informacji przekazanych przez dostawców sprzedających towary za jej pośrednictwem. Wymaga to dobrej współpracy między kontrahentami.

Gdy będziemy chcieli korzystać z uproszczeń, jakie daje IOSS, wymagana będzie rejestracja do 30 czerwca 2021 r.

 

4. Agencje celne, firmy kurierskie i poczta

Zmiany dotkną również firmy, które dostarczają przesyłki spoza UE lub przedstawiają je do oclenia.

4.1. Jak obecnie agencje, firmy kurierskie i poczta rozliczają VAT od importu przesyłek

Obecnie na firmach dostarczających przesyłki ciąży obowiązek przedstawienia ich do kontroli. Zajmują się też korespondencją z adresatami oraz pobieraniem opłat, które ustalają służby celne.

4.2. Jak po zmianach agencje, firmy kurierskie i poczta będą rozliczały VAT od importu przesyłek

Od 1 lipca 2021 r. firmy te będą odpowiedzialne dodatkowo za pobieranie VAT od kupujących i przekazywanie go w odpowiedniej wysokości administracji skarbowej.

Będzie tak, gdy sprzedawca nie skorzysta z IOSS, chociaż mógłby. VAT z tytułu importu towarów będzie mógł być pobrany od konsumentów przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. pocztę, firmę kurierską, agencję celną), która wpłaci go organom celnym w formie płatności miesięcznej. Korzystanie z tej procedury nie będzie obowiązkowe. Można ją będzie stosować tylko wtedy, gdy towary inne niż akcyzowe w przesyłkach (do 150 euro) zostaną dostarczone do odbiorcy będącego jednocześnie importerem tych towarów. Towary te, niezależnie od ich rodzaju, będą opodatkowane stawką podstawową.

W takim przypadku osoba odpowiedzialna za pobór podatku będzie obliczała i pobierała podatek w prawidłowej wysokości od osoby, dla której towary są przeznaczone, nie później niż w momencie doręczenia jej przesyłki.

Podmiot odpowiedzialny za pobór podatku będzie obowiązany do jego wpłacenia w terminie do 16 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany. Będzie również składał specjalną deklarację oraz będzie prowadził w postaci elektronicznej ewidencję towarów importowanych objętych tą procedurą w sposób pozwalający na prawidłowe obliczenie i pobór podatku oraz wykazanie całkowitej kwoty pobranego podatku w deklaracji miesięcznej, a także sprawdzenie przez organ celny prawidłowości pobieranego i wykazanego podatku. Ewidencja będzie zawierała dane w odniesieniu do każdego towaru będącego przedmiotem importu, w tym kwotę obliczonego podatku, datę doręczenia towaru i datę pobrania podatku.

4.3. Jak agencje celne i firmy dostarczające towary powinny się przygotować do zmian

Stosowanie specjalnej procedury spowoduje zapewne również zmiany organizacyjne w tych firmach. Nowe regulacje będą wymagały od nich gromadzenia dodatkowych informacji. Może to spowodować również obowiązek zmian w systemach informatycznych pozwalających na prawidłowe ewidencjonowanie i deklarowanie podatku.

5. Konsumenci robiący zakupy w sklepach poza UE

Od 1 lipca br. będzie obowiązywało nowe zwolnienie od VAT z tytułu importu, które ma zastosowanie tylko do towarów umieszczonych w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 euro (z wyjątkiem towarów podlegających podatkowi akcyzowemu), dla których podatek należny ma zostać zadeklarowany w ramach procedury importu IOSS.

W praktyce od 1 lipca 2021 r. konsument będzie płacić VAT od zakupionych poza UE towarów o niewielkiej wartości (do 150 euro) w jeden z następujących sposobów, tj.:

 • na rzecz sprzedającego/interfejsu elektronicznego, który decyduje się na korzystanie z IOSS, przy czym import tych towarów jest zwolniony z VAT,
 • przy imporcie do UE, jeśli sprzedawca/interfejs elektroniczny nie zdecyduje się na korzystanie z IOSS. Wtedy rozliczenie będzie się odbywało poprzez:

- pobór VAT z tytułu importu towarów od odbiorcy (konsumenta) przez osobę przedstawiającą towary organom celnym (poczta, firma kurierska, agencja celna), jeżeli ta osoba postanowi skorzystać z uregulowania szczególnego, lub

Ważne

Niezależnie od rodzaju towaru VAT będzie pobierany według podstawowej stawki 23%, gdy firma dostarczająca towar będzie korzystała ze specjalnej procedury.

Dlatego gdy w przesyłce będą znajdowały się towary opodatkowane obniżonymi stawkami, będzie się opłacało dokonanie zapłaty bezpośrednio do organów celnych. Również konsument nie musi korzystać z tej procedury.

- stosowanie dotychczasowych procedur celnych, czyli zapłata VAT bezpośrednio na rzecz organów celnych.

 

W przeciwieństwie zatem do obowiązujących dziś przepisów dotyczących importu towarów,

w których VAT jest pobierany w momencie importu towarów przez organy celne, gdy zastosuje się IOSS, dostawca naliczy VAT w momencie sprzedaży towarów oraz zadeklaruje i zapłaci ten podatek globalnie za pośrednictwem IOSS w państwie członkowskim identyfikacji. Towary te będą następnie korzystać ze zwolnienia z VAT przy imporcie, co pozwoli na szybkie ich zwolnienie w urzędzie celnym.

Ważne

Dla konsumentów najkorzystniejsze będą zakupy u sprzedawców korzystających z IOSS, gdyż przyspieszy to otrzymanie zamówionego towaru.

W przypadku zastosowania IOSS import towarów o niskiej wartości do UE będzie zwolniony z VAT, ponieważ VAT jest już zapłacony w momencie sprzedaży.

 

oprac. Joanna Dmowska

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK