Biuletyn VAT 11/2020, data dodania: 05.11.2020

VAT od sprzedaży internetowej - projekt ustawy zmieniającej

Został opublikowany projekt ustawy, który wprowadza od 1 lipca 2021 r. zmiany w rozliczeniu VAT od handlu internetowego. VAT od całej sprzedaży transgranicznej przez Internet na rzecz konsumentów będzie mógł być rozliczany za pomocą nowej platformy OSS w jednym kraju. Podjęte zostaną również kroki, aby uszczelnić system VAT w przypadku zakupów spoza UE. Zarządzający platformami handlowymi, za pomocą których dokonywana jest sprzedaż towarów spoza UE, będą zobowiązani do rozliczenia VAT od towarów importowych. Dlatego m.in. zostanie zlikwidowane zwolnienie dla importu towarów o małej wartości (do 22 euro) w całej UE.

Konieczność zmiany ustawy o VAT wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Państwa Członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce. Zmiany mają uszczelnić system VAT w całej UE, gdyż sprzedaż przez interfejsy elektroniczne, gdy sprzedawcy nie mają w UE siedziby, powoduje, że pobór podatku jest utrudniony. Zostaną także wprowadzone ułatwienia w rozliczaniu VAT w związku z prowadzeniem przez Internet transgranicznej sprzedaży towarów lub usług na rzecz konsumentów w UE.

Zmiany w ustawie o VAT od 1 lipca 2021 r.

Lp.

Czego dotyczy zmiana

Na czym polega zmiana

1.

Sprzedaż towarów na odległość zamiast sprzedaży wysyłkowej

Dotychczasowa instytucja sprzedaży wysyłkowej zostanie zastąpiona wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość oraz sprzedażą na odległość towarów importowanych z państw trzecich. Będą one obejmowały, tak jak do tej pory, sprzedaż na rzecz podmiotów, które nie muszą w swoim kraju rozliczać WNT. Nie zostanie zmieniona ogólna zasada, że miejscem dostawy w takim przypadku jest kraj przeznaczenia dostawy. Zmienione zostaną wyjątki od tej zasady. Aby rozliczać VAT w Polsce:

  • limit, do czasu przekroczenia którego nie trzeba rozliczać VAT w kraju przeznaczenia towarów, będzie jednakowy dla wszystkich krajów UE i wyniesie 10 000 euro (obecnie każdy kraj ma swój limit); do limitu 10 000 euro będą wliczane także usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze wymienione w art. 28k;
  • trzeba będzie posiadać siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego.

Tak jak do tej pory sprzedawca będzie mógł wybrać opodatkowanie w kraju zakończenia transportu, gdy nie przekroczy limitu sprzedaży.

Gdy przekroczymy limit lub wybierzemy opodatkowanie w kraju przeznaczenia towarów, będziemy mogli skorzystać przy rozliczeniu z procedury OSS. Nie będzie potrzeby rejestracji w każdym kraju UE. W takim przypadku rozliczymy cały VAT w Polsce, niezależnie od tego, do ilu państw członkowskich wysyłamy towar (zob. poz. 2 tabeli).

 

2.

Rozszerzenie procedury MOSS poprzez stworzenie tzw. procedury szczególnej One Stop Shop (OSS)

Zmiana polega przede wszystkim na rozszerzeniu procedury MOSS stosowanej obecnie do usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną na:

  • inne usługi świadczone na rzecz konsumentów,
  • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (dotychczasowa sprzedaż wysyłkowa) oraz
  • dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy,

poprzez stworzenie tzw. procedury szczególnej One Stop Shop (OSS).

Dzięki OSS, tak jak do tej pory MOSS, podatnicy będą mogli uniknąć rejestracji oraz obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie członkowskim, w którym znajdują się miejsce świadczenia(tzw. państwa członkowskie konsumpcji). VAT rozliczamy w jednym kraju, który przekazuje go do państw, gdzie będzie należny (kraj konsumpcji).

3.

Nowe obowiązki dla zarządzających interfejsami elektronicznymi, takimi jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, za pomocą których dokonywane są dostawy towarów importowanych

Nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej):

  • sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro na rzecz unijnych konsumentów lub
  • dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów.

Projektowana nowelizacja wprowadza swego rodzaju fikcję prawną, która w istocie prowadzi do przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązanie VAT z tytułu określonych dostaw B2C na podatników prowadzących działalność gospodarczą związaną z zarządzaniem interfejsami elektronicznymi.

W związku z tym na te podmioty zostanie nałożony obowiązek prowadzenia i udostępniania na żądanie właściwego organu podatkowego ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych ułatwianych transakcji i dokonujących ich podmiotów.

 

4.

Zmiany w rozliczaniu VAT od importu przesyłek

1) uchylenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro w całej UE; zamiast tego zostanie wprowadzone zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, gdy importer skorzysta z możliwości wskazanych w pkt 2;

2) możliwość rozliczania w OSS sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro na rzecz unijnych konsumentów (tzw. Importowy One Stop Shop - IOSS);

3) wprowadzenie (gdy nie stosuje się IOSS) uproszczonej procedury rozliczania VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, która będzie dostępna dla podmiotów zgłaszających towary organom celnym (np. przez kurierów, operatorów pocztowych), zobligowanych do poboru VAT od osób, dla których towary są przeznaczone, i zapłaty tego podatku w deklaracji miesięcznej.

 

 

oprac. Joanna Dmowska

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK