TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 803 wersja obowiązująca od 01.07.2020

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

Na podstawie art. 99 ust. 14b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji] Określa się:

1) wzór deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10), o której mowa w art. 99 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11), o której mowa w art. 99 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. poz. 2244).

§ 3. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 kwietnia 2020 r. (poz. 803)

Załącznik nr 1

WZÓR – VAT-10

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR – VAT-11

infoRgrafika

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK