Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2/2021, data dodania: 21.01.2021

Koszty upomnienia - ile wynoszą w 2021 r. po zmianach?

Zakres zmian

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 67). Podwyższona została wysokość kosztów upomnienia do kwoty odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez wierzycieli na sporządzenie i doręczenie zobowiązanemu upomnienia. Wysokość tę oszacowano na kwotę 16 zł.

Obecnie koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1526). Ich wysokość szacowana była na podstawie wydatków wierzycieli na sporządzenie i doręczenie zobowiązanemu upomnienia ponoszonych w 2015 r. Od momentu wydania tego rozporządzenia znacznie wzrosła cena doręczenia przesyłki jako poleconej (z kwoty 4,20 zł do 5,90 zł, czyli o 40%). W ciągu 5 lat obowiązywania rozporządzenia wzrosły również koszty materiałów wykorzystywanych do sporządzenia upomnienia (papier, koperty, tonery) oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących wierzycieli.

Powoduje to, że obowiązująca wysokość kosztów upomnienia nie odzwierciedla kwot faktycznie wydatkowanych przez wierzycieli na sporządzenie i doręczenie zobowiązanemu upomnienia. Konieczność doręczenia zobowiązanemu upomnienia wynika z faktu niewykonania przez zobowiązanego ciążącego na nim obowiązku. Z tego powodu brak jest uzasadnienia, aby faktyczne wydatki związane ze sporządzeniem i doręczeniem zobowiązanemu upomnienia ponosił wierzyciel. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy zobowiązany faktycznie pokrywa jedynie określoną w rozporządzeniu wysokość kosztów upomnienia, która jest niższa niż faktyczne wydatki wierzyciela związane z doręczeniem mu upomnienia. Z tego względu zdecydowano o konieczności podniesienia wysokości kosztów upomnienia.

 

Zastosowanie w praktyce

1. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. od 13 października 2021 r.).

Koszty upomnienia - wysokość w 2021 r.

Do 12 października 2021 r.

Od 13 października 2021 r.

11,60 zł

16,00 zł

2. Do wysokości kosztów upomnienia skierowanego do zobowiązanego przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Trzeba dostosować systemy informatyczne obsługujące wierzycieli do nowej regulacji.

Małgorzata Majewska

red. naczelny PRB

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK