Rachunkowość Budżetowa 8/2019, data dodania: 17.04.2019

Nieopłacone koszty upomnienia od wydanych decyzji - ewidencja księgowa

Jesteśmy jednostką budżetową i wystawiamy decyzje administracyjne, a do nieopłaconych w terminie również upomnienia. Czy na koniec roku nieopłacone koszty upomnienia od decyzji ujętej w odpisach aktualizujących również należy ująć na konie 290?

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności zostały określone zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont).

Stosownie do treści § 10 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont, wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetów:

 • państwa,
 • środków europejskich,
 • jednostek samorządu terytorialnego

- zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych.

Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

 • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
 • należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;
 • należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;
 • należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;
 • należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Stosownie do zapisów załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont konto 290 "Odpisy aktualizujące należności" służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.

 

Tabela. Typowe operacje księgowe na koncie 290 "Odpisy aktualizujące należności"

Konto 290

Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności

Na stronie Ma ujmuje się zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. Konto 290 "Odpisy aktualizujące należności" jest kontem korygującym do konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych", które służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych.

Należne, a nie zapłacone koszty upomnienia należy wykazać w bilansie jednostki budżetowej po stronie aktywów w wierszu B.II.4. "Należności krótkoterminowe - Pozostałe należności" na pozycję tę składa się saldo Wn konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych", w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizujące ujęte na koncie 290 "Odpisy aktualizujące należności"

 

Podstawy prawne

 • art. 35b ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351)

 • § 10, załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911, ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2471)

 • § 14 pkt 15 rozdziału 2 załącznika nr 9 do rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773)

©℗

Jarosław Jurga

ekonomista, certyfikowany księgowy, posiada doświadczenie w obszarze finansów publicznych wsparte studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK