Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2019, data dodania: 26.11.2019

Czy można ujawnić w Rejestrze Należności Publicznoprawnych dług niepełnoletniego podatnika?

Na koncie dłużnika figuruje zaległość za lata 2011-2018, w tym ustanowiona jest hipoteka przymusowa. Właściciel nieruchomości w 2017 r. uzyskał pełnoletniość. Do tego czasu w jego imieniu działała matka jako przedstawiciel ustawowy. Czy bez problemu mogę podać do Rejestru Należności Publicznoprawnych zaległość od 2011 r., czyli za okres, kiedy właściciel nieruchomości był niepełnoletni?

Tak, niepełnoletniość podatnika nie jest przeszkodą do ujawnienia jego długu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Rejestr Należności Publicznoprawnych został wprowadzony w 2018 r. Przepisy regulujące to zagadnienie znajdują się w art. 18a-18u ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rejestr ten jest narzędziem dyscyplinującym nieuczciwego czy też spóźnialskiego podatnika. Jego utworzenie ma wpłynąć m.in. na zmniejszenie liczby przypadków nieterminowej zapłaty należności publicznoprawnych.

W rejestrze tym gromadzi się informacje o należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo JST (art. 18b § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Należności te powinny wynikać:

  • z deklaracji,
  • z decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, które jest ostateczne,
  • z prawomocnego wyroku, postanowienia lub mandatu karnego wydanego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu karnego,
  • z mandatu karnego wydanego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  • bezpośrednio z przepisu prawa.

W przypadku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dochodzenie zaległego podatku podlega egzekucji administracyjnej, a wierzycielem jest organ podatkowy - wójt, burmistrz, prezydent miasta będący jednocześnie organem wykonawczym JST. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wynika z decyzji ustalającej to zobowiązanie (decyzji wymiarowej).

Odp. Hanna Kmieciak

specjalista w zakresie dochodów JST, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz JST, konsultantka NIK Delegatury w Poznaniu, konsultantka i wykładowca RIO oraz właścicielka Kancelarii JST - konsultacje szkolenia doradztwo dla JST

 

Podstawy prawne:

  • art. 18a-18u ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2070)

  • ustawa z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1751)

  • ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950)

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK