Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2018, data dodania: 05.10.2018

Rejestr Należności Publicznoprawnych - instrukcja MF dla użytkownika

Z dniem 1 stycznia 2018 r. do krajowego systemu prawnego został wprowadzony nowy rejestr - Rejestr Należności Publicznoprawnych. Przepisy w zakresie Rejestru w odniesieniu do wierzyciela będącego jednostką samorządu terytorialnego stosuje się od 1 czerwca 2018 r., a w stosunku do wierzyciela, którym jest urząd skarbowy - od 1 stycznia 2018 r. Utworzenie Rejestru ma wpłynąć m.in. na zmniejszenie liczby przypadków nieterminowej zapłaty należności publicznoprawnych. Oznacza to wiele nowych obowiązków dla tych jednostek.

Do tej pory nie było rejestru, który informowałby o zobowiązaniach dłużnika wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Rejestr Należności Publicznoprawnych jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia rejestru, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego Rejestru oraz sprawność procesów wymiany informacji.

O Rejestrze pisaliśmy m.in. w PRB 6/2018 str. 3 i str. 13.

W Rejestrze gromadzi się informacje o należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego.

Organ prowadzący Rejestr może wyrazić zgodę na ułatwiony sposób wyszukiwania zobowiązanych w Rejestrze, obejmujący więcej niż jednego zobowiązanego. Zgoda ta może być udzielona na wniosek:

 • wierzyciela,
 • sądowego lub administracyjnego organu egzekucyjnego,
 • sądu,
 • organu prokuratury,
 • Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
 • biura informacji gospodarczej działającego na podstawie ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

 

Przed wprowadzeniem danych do Rejestru wierzyciel doręcza zobowiązanemu zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze. Dane te mogą być wprowadzone do Rejestru nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu zawiadomienia.

Doręczenie zobowiązanemu zawiadomienia o zagrożeniu wpisem nie jest wymagane, jeżeli wysokość należności pieniężnej, której dane mają być wprowadzone do Rejestru, wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie, jest niższa niż czterokrotna wysokość kosztów upomnienia.

Organ prowadzący Rejestr ujawnia w nim dane, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wynosi nie mniej niż 5000 zł.

Dane ujawnione mogą być udostępnione podmiotowi zainteresowanemu lub uprawnionemu. Natomiast zobowiązany zobaczy wszystkie dane wprowadzone do Rejestru, również dane nieujawnione, ale wpisane do Rejestru.

Wierzyciel wprowadza do Rejestru zmianę lub wykreśla z Rejestru dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez niego wiadomości o okoliczności uzasadniającej zmianę lub wykreślenie tych danych.

Dane dotyczące zobowiązanego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, udostępnia się z Rejestru, jeżeli podmiot zainteresowany oświadczy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr, że ma ważne, pisemne upoważnienie tego zobowiązanego. Upoważnienie jest ważne nie dłużej niż przez 60 dni od dnia jego udzielenia.

Udostępnienie danych z Rejestru jest bezpłatne. Wydruk treści danych udostępnionych z Rejestru nie stanowi dokumentu urzędowego. Zobowiązanemu udostępnia się również bezpłatnie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr, informacje na temat historii zapytań go dotyczących (taka historia jest przechowywana przez 5 lat od dnia następującego po dniu udostępnienia danych).

Aby uprawnieni pracownicy mieli zapewniony dostęp do Rejestru, muszą mieć założone profile na PUE.

 

Ministerstwo Finansów przygotowało i udostępniło: Instrukcję dla Użytkownika komponentu PUE w zakresie obsługi Rejestru Należności Publicznoprawnych.

W Instrukcji przedstawiono zasady obsługi Rejestru Należności Publicznoprawnych, tj.:

 • dodawanie wpisu do Rejestru,
 • wyszukiwanie wpisów wierzyciela,
 • aktualizacja odsetek,
 • aktualizacja wierzyciela,
 • raporty o błędach/niezgodnościach.

Źródło: https://pue.mf.gov.pl

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK