TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1124 wersja obowiązująca od 13.06.2018

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

Na podstawie art. 18m ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy] Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych, zwanego dalej „rejestrem”, przez zobowiązanego, podmiot zainteresowany oraz podmiot, o którym mowa w art. 18q § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą”, w tym uzyskania z rejestru danych, o których mowa w art. 18b § 2 ustawy, zwanych dalej „danymi”;

2) tryb i sposób wprowadzania danych do rejestru;

3) formaty danych wymagane przy wprowadzaniu danych do rejestru.

§ 2. [Identyfikator i hasło uprawniające do wprowadzania zmian w rejestrze] 1. Wierzycielowi niebędącemu organem Krajowej Administracji Skarbowej organ prowadzący rejestr, na wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu, nadaje identyfikator i hasło uprawniające do wprowadzania do rejestru, zmieniania w rejestrze lub wykreślania z rejestru danych.

2. Wierzycielowi będącemu organem Krajowej Administracji Skarbowej organ prowadzący rejestr z urzędu nadaje identyfikator i hasło uprawniające do dostępu do systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr, zwanego dalej „systemem”.

§ 3. [Identyfikator i hasło uprawniające do korzystania z funkcjonalności systemu] 1. Podmiotowi, o którym mowa w art. 18q § 2 ustawy, zwanemu dalej „podmiotem uprawnionym”, niebędącemu organem Krajowej Administracji Skarbowej organ prowadzący rejestr, na wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu, nadaje identyfikator i hasło uprawniające do korzystania z funkcjonalności systemu, umożliwiające ułatwiony sposób wyszukiwania zobowiązanych w rejestrze.

2. Podmiotowi uprawnionemu będącemu organem Krajowej Administracji Skarbowej organ prowadzący rejestr z urzędu nadaje identyfikator i hasło uprawniające do dostępu do systemu.

§ 4. [Uwierzytelnienie] 1. Udostępnienie danych z rejestru oraz dostęp do systemu następuje po uwierzytelnieniu odpowiednio wierzyciela i podmiotu uprawnionego niebędącego organem Krajowej Administracji Skarbowej oraz wierzyciela i podmiotu uprawnionego będącego organem Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Uwierzytelnienie wymaga:

1) użycia danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo

2) profilu zaufanego ePUAP.

§ 5. [Konto na portalu podatkowym] Korzystając z rejestru, zobowiązany używa swojego konta na portalu podatkowym.

§ 6. [Kryteria wyszukiwania zobowiązanego dotyczące podmiotu zainteresowanego] Podmiot zainteresowany w celu wyszukiwania w rejestrze zobowiązanego, jako kryterium wyszukiwania zobowiązanego będącego:

1) osobą fizyczną, podaje imię i nazwisko zobowiązanego oraz:

a) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany, albo

b) datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL;

2) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje dwie z następujących danych dotyczących zobowiązanego:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli został nadany,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON);

3) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje dwie z następujących danych dotyczących zobowiązanego:

a) firmę albo nazwę,

b) NIP,

c) numer REGON;

4) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną, podaje imię i nazwisko zobowiązanego oraz:

a) NIP albo

b) kraj wydania i numer paszportu, albo

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego, albo

d) datę urodzenia, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

5) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje imię i nazwisko zobowiązanego oraz:

a) NIP albo

b) kraj wydania i numer paszportu, albo

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo

d) datę urodzenia albo adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

6) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje dwie z następujących danych dotyczących zobowiązanego:

a) firmę albo nazwę,

b) NIP,

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego,

d) adres siedziby, jeżeli nierezydent nie posiada NIP lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju.

§ 7. [Kryteria wyszukiwania zobowiązanego dotyczące podmiotu uprawnionego] Podmiot uprawniony w celu wyszukiwania w rejestrze zobowiązanego, jako kryterium wyszukiwania zobowiązanego będącego:

1) osobą fizyczną, podaje jego:

a) numer PESEL, jeżeli został nadany, albo

b) imię i nazwisko oraz datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL;

2) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje jego:

a) NIP albo

b) numer REGON;

3) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje jego:

a) NIP albo

b) numer REGON;

4) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną, podaje jego:

a) NIP albo

b) kraj wydania i numer paszportu, albo

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego, albo

d) imię i nazwisko oraz datę urodzenia, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

5) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje jego:

a) NIP albo

b) kraj wydania i numer paszportu, albo

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo

d) imię i nazwisko, firmę lub nazwę oraz datę urodzenia, albo

e) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

6) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje jego:

a) NIP albo

b) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo

c) firmę lub nazwę oraz adres siedziby, jeżeli nierezydent nie posiada NIP lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju.

§ 8. [Wprowadzanie danych do rejestru przez wierzyciela] Wierzyciel, po jego uwierzytelnieniu w systemie, na podstawie podanego identyfikatora i hasła wprowadza dane do rejestru.

§ 9. [Dane wprowadzane do rejestru] W przypadku wprowadzania do rejestru danych dotyczących:

1) oznaczenia wierzyciela, podaje się:

a) jego nazwę, adres siedziby lub jego jednostki organizacyjnej, a jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd – adres tego urzędu,

b) NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem;

2) podstawy prawnej należności pieniężnej, podaje się:

a) rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 i art. 18b § 1 pkt 2–4 ustawy, nazwę organu, który wydał ostateczną decyzję, postanowienie lub inne orzeczenie, datę i numer tej decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, nazwę organu, który wydał prawomocny wyrok, postanowienie lub mandat karny na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu karnego lub Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, datę i sygnaturę wyroku albo postanowienia, datę, serię i numer mandatu karnego, albo

b) przepis prawa, jeżeli obowiązek uiszczenia należności pieniężnej wynika bezpośrednio z przepisu prawa.

§ 10. [Informacje wprowadzane do rejestru] 1. W przypadku wprowadzania do rejestru informacji, o których mowa w art. 18f § 1:

1) pkt 1, 2 i 5–8 ustawy, podaje się wysokość należności pieniężnej będącej przedmiotem tej informacji;

2) pkt 9 ustawy, podaje się:

a) nazwę organu, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w pierwszej instancji,

b) numer i datę wydania postanowienia, o którym mowa w lit. a,

c) wysokość należności pieniężnej niewyegzekwowanej w postępowaniu egzekucyjnym będącej przedmiotem tej informacji.

2. W przypadku wprowadzania do rejestru informacji dotyczących ustania okoliczności, o których mowa w art. 18f § 1:

1) pkt 1 ustawy, podaje się informację o wygaśnięciu, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o odroczeniu terminu zapłaty należności pieniężnej;

2) pkt 2 ustawy, podaje się informację o wygaśnięciu, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o rozłożeniu na raty spłaty należności pieniężnej;

3) pkt 3, 4, 6 i 7 ustawy, podaje się odpowiednio informację o zakończeniu postępowania;

4) pkt 8 ustawy, podaje się informację o zakończeniu postępowania wszczętego sprzeciwem;

5) pkt 9 ustawy, podaje się informację o zakończeniu postępowania, w którym uchylono lub stwierdzono nieważność postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

§ 11. [Format danych wprowadzanych do rejestru] Do rejestru wprowadza się dane w formacie XML według struktury logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu prowadzącego rejestr.

§ 12. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 1000, 1009 i 1104.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK