TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1279 wersja obowiązująca od 30.07.2020 do 25.03.2024
Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 556) oraz zastąpione przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i więcej …

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia

Na podstawie art. 37b § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji] Rozporządzenie określa elementy zawarte w:

1) wezwaniu zobowiązanego do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 6 § 1d i art. 37b § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanym dalej „wezwaniem”;

2) oświadczeniu zobowiązanego, o którym mowa w art. 6 § 1d i art. 37b § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanym dalej „oświadczeniem”.

§ 2. [Zakres wezwania] Wezwanie zawiera:

1) podstawę prawną wezwania;

2) nazwę odpowiednio wierzyciela lub organu egzekucyjnego, który sporządził wezwanie, adres jego siedziby lub jego jednostki organizacyjnej;

3) imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby, o którym mowa w art. 27 § 1a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), jeżeli zobowiązany taki numer posiada;

4) wskazanie:

a) rodzaju należności pieniężnej, której dotyczy wezwanie,

b) okresu, którego dotyczy należność pieniężna,

c) nazwy wierzyciela, a także adresu jego siedziby lub jego jednostki organizacyjnej;

5) żądanie złożenia oświadczenia:

a) wykazującego posiadany majątek i źródła dochodu,

b) o prawdziwości i zupełności informacji, o których mowa w lit. a;

6) termin do złożenia oświadczenia;

7) datę wystawienia wezwania;

8) pouczenie o treści: „Złożenie fałszywego oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu grozi odpowiedzialnością karną na podstawie art. 233 § 6 w związku z § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”;

9) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby działającej z upoważnienia odpowiednio wierzyciela lub organu egzekucyjnego – w przypadku wezwania wystawionego w postaci papierowej, a jeżeli wezwanie zostało wystawione w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty, zaawansowaną pieczęć elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęć elektroniczną.

§ 3. [Żądanie złożenia oświadczenia w wezwaniu] W przypadku gdy zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka, zwany dalej „majątkiem wspólnym”, wezwanie zawiera również żądanie złożenia oświadczenia:

1) o danych dotyczących małżonka zobowiązanego: jego imieniu i nazwisku, adresie miejsca zamieszkania, a także numerze PESEL lub NIP, jeżeli małżonek taki numer posiada;

2) wykazującego posiadany majątek wspólny:

a) przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich,

b) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

c) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) o zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej lub wystąpieniu innego zdarzenia skutkującego ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem odpowiedzialności majątkiem wspólnym.

§ 4. [Zakres oświadczenia] Oświadczenie zawiera:

1) datę złożenia oświadczenia;

2) dane dotyczące zobowiązanego, o których mowa w § 2 pkt 3;

3) informacje o:

a) nieruchomości:

– tytule prawnym do nieruchomości wpisanej i niewpisanej do księgi wieczystej: własności, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, prawie użytkowania wieczystego lub współwłasności, współposiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i współużytkowaniu oraz ich rodzaju, a w przypadku współwłasności, współposiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i współużytkowania w częściach ułamkowych – wielkości udziału, imieniu i nazwisku lub nazwie oraz adresie miejsca zamieszkania lub siedziby pozostałych współwłaścicieli, współposiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i współużytkowników, o ile są znane zobowiązanemu,

– numerze księgi wieczystej lub numerze zbioru dokumentów oraz sądzie właściwym do prowadzenia księgi wieczystej lub sądzie, w którym znajduje się zbiór dokumentów,

– miejscu jej położenia, w tym miejscu położenia na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,

– jej powierzchni,

– ograniczonych prawach rzeczowych ciążących na nieruchomości, ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością lub innych prawach i roszczeniach do nieruchomości – w przypadku nieprowadzenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,

b) ruchomości, jeżeli wartość jednej ruchomości oznaczonej co do tożsamości, jednej albo więcej niż jednej ruchomości oznaczonej co do gatunku wynosi więcej niż 1000 zł:

– liczbie lub ilości ruchomości oraz ich rodzaju, a w przypadku ruchomości oznaczonej co do tożsamości – oznaczenie tej tożsamości,

– tytule prawnym do ruchomości: własności lub współwłasności,

– rodzaju współwłasności, a w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych – wielkości udziału, imieniu i nazwisku lub nazwie pozostałych współwłaścicieli oraz ich adresie miejsca zamieszkania lub siedziby, o ile są znane zobowiązanemu,

– obciążeniu ruchomości prawem zastawu, zastawem skarbowym lub zastawem rejestrowym, a w przypadku obciążenia ruchomości prawem zastawu – także imieniu i nazwisku lub nazwie zastawnika i jego adresie miejsca zamieszkania lub siedziby,

– miejscu, w którym się znajduje ruchomość, w tym również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,

– podmiocie, w którego władaniu ruchomość się znajduje, jego imieniu i nazwisku lub nazwie i adresie jego miejsca zamieszkania lub siedziby, w tym również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,

c) prawie majątkowym, w tym wierzytelności pieniężnej:

– rodzaju i liczbie praw majątkowych,

– rodzaju współposiadania, a w przypadku współposiadania w częściach ułamkowych – wielkości udziału oraz imionach i nazwiskach lub nazwach pozostałych współposiadaczy i ich adresach miejsca zamieszkania lub siedziby, o ile są znane zobowiązanemu,

– rejestrze, w którym zostało ujawnione prawo majątkowe,

– obciążeniu prawa majątkowego prawem zastawu, zastawu skarbowego, zastawu rejestrowego lub hipoteką, a w przypadku obciążenia tego prawa prawem zastawu – także imieniu i nazwisku lub nazwie zastawnika i jego adresie miejsca zamieszkania lub siedziby,

– imieniu i nazwisku lub nazwie oraz adresie miejsca zamieszkania lub siedziby, w tym również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, podmiotu będącego dłużnikiem zobowiązanego,

– numerze księgi wieczystej oraz sądzie właściwym do prowadzenia tej księgi, jeżeli wierzytelność została zabezpieczona hipoteką,

d) środkach pieniężnych:

– wysokości i walucie tych środków,

– miejscu, w którym się znajdują, w tym również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,

– podmiocie, w którego władaniu się znajdują, jego imieniu i nazwisku lub nazwie i adresie miejsca zamieszkania lub siedziby, w tym również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,

– rodzaju współwłasności, a w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych – wysokości udziału oraz imionach i nazwiskach współwłaścicieli i adresach miejsca zamieszkania lub siedziby, o ile są znane zobowiązanemu,

e) źródłach dochodu:

– rodzaju źródła dochodów i ich wysokości,

– podmiocie obowiązanym do świadczenia względem zobowiązanego: jego imieniu i nazwisku lub nazwie i adresie miejsca zamieszkania lub siedziby, w tym również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego

– dotyczących majątku osobistego zobowiązanego, a w przypadku odpowiedzialności, o której mowa w § 3, także majątku wspólnego;

4) informacje o:

a) imieniu i nazwisku, adresie miejsca zamieszkania małżonka zobowiązanego, a także jego numerze PESEL lub NIP, jeżeli małżonek zobowiązanego taki numer posiada,

b) zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej lub wystąpieniu innego zdarzenia skutkującego ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem odpowiedzialności majątkiem wspólnym

– w przypadku odpowiedzialności, o której mowa w § 3;

5) oświadczenie o treści: „Oświadczam, że podane przeze mnie informacje o posiadanym majątku i źródłach dochodu są prawdziwe i zupełne. Zostałem pouczony o grożącej mi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu na podstawie art. 233 § 6 w związku z § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”;

6) podpis zobowiązanego.

§ 5. [Stosowanie przepisów do oświadczeń o posiadanym majątku lub źródłach dochodu, składanych na wezwanie] Do oświadczeń o posiadanym majątku lub źródłach dochodu, składanych na wezwanie, o którym mowa w art. 6 § 1d ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.3)

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1501, 1553, 1579, 1798, 1901 i 2070 oraz z 2020 r. poz. 288.

3) Zakres spraw regulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1483), które w tym zakresie traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 oraz z 2020 r. poz. 288).

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK