Wideoszkolenie

Zmiany w egzekucji podatków gminnych

Z webinarium można dowiedzieć się m.in.:
1. Jak sprawdzają się w praktyce upomnienia znowelizowane 30 lipca 2020 r. i 20 lutego 2021 r.? Czy wszystkie „stare” koszty upomnień się przedawniły? Jak liczyć termin przedawnienia kosztów upomnień? Czy i jakie okoliczności przerywają bieg terminu przedawnienia kosztów upomnień? Jak obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień? Jak w praktyce przedawnić koszty upomnienia? Co w praktyce oznacza przedawnienie kosztów upomnień? Czy w związku z przedawnieniem kosztów upomnień, trzeba je gdzieś odpisać? Kto odpowiada za przedawnienie kosztów upomnień?
2. Jak w praktyce sprawdza się system teleinformatyczny eTW jako nowe narzędzie do przesyłania tytułów wykonawczych? Czy wszyscy mamy dostęp do systemu teleinformatycznego? Jeśli nie, to dlaczego? Jak prawidłowo uzyskać login i hasło dostępu? Jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy? Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego? Co się stanie jeżeli tytuł wykonawczy nie będzie spełniał wymogów znowelizowanej ustawy? Co zawierają nowe wzory tytułów wykonawczych?
3. Jakie są nowe przesłanki do niepodejmowania egzekucji? Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji? Kiedy egzekucja podatków jest obowiązkowa, a kiedy nie? Co się bardziej opłaca: podjęcie egzekucji czy nieprzystąpienie do niej?
4. Na czy ma polegać ustawowa regulacja współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego? Jakie warunki musi spełnić wójt, burmistrz, prezydent miasta czy zarząd związku egzekucyjnego, aby nie uchybić przepisom?
5. Co zawiera nowa regulacja wszczęcia postępowania egzekucyjnego? Czy tylko doręczenie odpisu tytułu wykonawczego dłużnikowi wszczyna postępowanie egzekucyjne?
6. Jakie są nowe przesłanki wystawienia dalszego tytułu wykonawczego ? Kiedy jeszcze – oprócz zbiegu egzekucji i wpisu hipoteki – wierzyciel będzie miał obowiązek wystawić dalszy tytuł wykonawczy?
7. Nowość! Jakie są przesłanki niepozwalające na umorzenie postępowania egzekucyjnego, nawet gdy dłużnik jest nieściągalny?
8. Jakie obowiązują nowe uregulowania ponownego wszczęcia egzekucji? Kiedy umorzone postępowanie egzekucyjne można wszcząć ponownie? Czy jest to prawo czy obowiązek wierzyciela? Jak powinien postąpić wójt, żeby ponowna egzekucja była skuteczna i doprowadziła do wyegzekwowania zaległości?
9. Przedawnienie kosztów egzekucyjnych, czyli które koszty będą obciążać wierzyciela, a które wójt będzie mógł uznać za przedawnione? Jak liczyć termin przedawnienia kosztów egzekucyjnych? Kto odpowiada za przedawnienie kosztów egzekucyjnych?
10. Jakie korzyści płyną dla wierzyciela z nowego przepisu mówiącego, że wygaśnięcie obowiązku, którego dotyczy tytuł wykonawczy, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego nie zwalnia z obowiązku zapłaty kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Kiedy wójt będzie powoływał ten artykuł?
11. Nowe osoby w postępowaniu egzekucyjnym – kto oprócz dłużnika może płacić po wystawieniu tytułu wykonawczego?
12. Czego dotyczą przepisy przejściowe, czyli od kiedy, które regulacje będą stosowane?
Czas: 1 godzina 15 minut 35 sekund
Data dodania: 2021-04-27
Aktualny: tak

Autor

Hanna Kmieciak

 

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz m.in. wydawnictw INFOR PL
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK