Monitor Księgowego 6/2020, data dodania: 27.05.2020

Czy biuro rachunkowe może składać do KRS sprawozdanie finansowe klienta

PROBLEM

Czy biuro rachunkowe może złożyć do KRS sprawozdanie finansowe za klienta?

RADA

Biuro rachunkowe nie może wysłać za klienta sprawozdania finansowego do KRS. Osobą zobowiązaną do złożenia sprawozdania finansowego do właściwego rejestru sądowego jest zawsze kierownik jednostki. Samo przekazanie sprawozdania finansowego za 2019 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego może jednak zostać wykonane nie tylko przez kierownika jednostki (zwykle członka zarządu), ale również pod pewnymi warunkami przez inne osoby, takie jak prokurent, radca prawny, adwokat, prawnik zagraniczny czy też zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Biuro rachunkowe może służyć techniczną radą w procesie skutecznej wysyłki sprawozdania finansowego do KRS. Szczegóływ uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Ustawa o rachunkowości wskazuje (art. 69 ust. 1 uor), że:

Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Oznacza to, że nawet gdy księgi rachunkowe są prowadzone usługowo przez biuro rachunkowe, to osobą , która jest uprawniona i zarazem zobowiązana do złożenia rocznego sprawozdania finansowego do KRS, jest zawsze kierownik jednostki (a nie biuro rachunkowe prowadzące danej jednostce księgi).

W tabeli przedstawiamy, kto jest uznawany, według ustawy o rachunkowości, za kierownika jednostki w zależności od formy prawnej jednostek zobowiązanych do składania swojego sprawozdania finansowego w KRS.

Tabela. Kierownik jednostki w jednostkach zobowiązanych do składania sprawozdania finansowego do KRS

Podmioty składające swoje sprawozdanie finansowe do KRS

Kierownik jednostki

(zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 6 uor)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna

członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna

komplementariusz prowadzący sprawy spółki

Spółka jawna

wspólnicy prowadzący sprawy spółki

Spółka partnerska

wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd

Fakt bycia kierownikiem jednostki i związany z tym obowiązek złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego nie oznacza , że dokumenty te muszą być koniecznie przez nich zgłaszane do KRS. Należy bowiem wiedzieć, że ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym w wersji obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r. przewiduje możliwość złożenia dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości ( tj. sprawozdania finansowego, sprawozdania z badania, odpisu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku/pokryciu straty a także sprawozdania z działalności) przez:

 • osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze przedsiębiorców, wpisaną jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurenta, syndyka, zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidatora,
 • posiadającego pełnomocnictwo adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego o ile jego PESEL jest ujawniony przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych.

Oznacza to, że sprawozdanie finansowe za rok 2019 (wraz z pozostałą dokumentacją) mogą złożyć do repozytorium także inne osoby niż wyszczególniony wcześniej "kierownik jednostki". Złożenie takie może wykonać prokurent (ujawniony w rejestrze przedsiębiorców), jak również radca prawny, adwokat czy prawnik zagraniczny (patrz. art. 19 e ustawy o KRS). Warunkiem koniecznym w przypadku ostatnich trzech jest

 • ujawnienie ich PESEL w systemie informatycznym prowadzonym przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych, a ponadto
 • posiadanie pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia w KRS.

Spełniając te warunki, mogą złożyć sprawozdanie do KRS używając do tego swojego e-podpisu (kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego bądź osobistego).

Jak biuro rachunkowe może pomóc w złożeniu do KRS sprawozdania finansowego

Biuro rachunkowe - jako podmiot świadczący usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych - może przede wszystkim zadbać, by:

 • klient wiedział, że skuteczne złożenie sprawozdania finansowego (wraz z dodatkową dokumentacją) jest możliwe tylko przez określone osoby,
 • klient wiedział, że te osoby muszą posiadać e-podpis (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany bądź podpis osobisty),
 • klient miał świadomość, że podczas wyboru opcji podpisu należy rozważyć to w jaki sposób plik ten będzie składany do repozytorium (w momencie pisania niniejszego materiału, w opcji S24 tj. opcji płatnej - nie można złożyć sprawozdań podpisanych inaczej niż podpisem zewnętrznym kwalifikowanym; szerzej na temat w raporcie "MONITOR księgowego" nr 3/2020 r. "E-sprawozdanie - problemy praktyczne"),
 • przetestować wcześniej złożenie sprawozdania finansowego do KRS (https://ekrs.ms.gov.pl/home) sprawdzając czy nie pojawią się ewentualne błędy (tj. że sprawozdanie zostało zweryfikowane pod względem kompletności i formalnej poprawności - jak to zrobić patrz "MONITOR księgowego" nr 3/2020 r. "E-sprawozdanie - problemy praktyczne" ),
 • klient miał pewność, że jeśli wystąpi problem techniczny z podpisaniem przez uprawnioną do tego osobę wysyłki do KRS sprawozdania finansowego to zespół biura rachunkowego pomoże technicznie w tym procesie, sprawdzając jednocześnie czy sprawozdanie finansowe zostało skutecznie złożone w KRS.

UWAGA (!)

Pandemia koronawirusa przesunęła graniczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego dla większości jednostek o 3 miesiące . Z tego względu przesunięty jest również graniczny termin złożenia sprawozdania finansowego do KRS z 15 lipca 2020 r. na 15 października 2020 r. Dotyczy to podatników CIT wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, podatników CIT stosujących MSR-y oraz spółek osobowych prawa handlowego wpisanych do rejestru KRS.

 

Podstawa prawna

 • art. 3 ust. 1 pkt 6, art. 69 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2020r. poz. 568

 • art. 19e ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1798

 

Paweł Muż

ekonomista, redaktor "MONITORA księgowego", specjalista ds. rachunkowości

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK